Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΛΗΞΙΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΣ- ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ.- ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ ΕΟΡΤΩΝ- ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.-


Η Γερμανία , χώρα που καλλιεργεί με τόση στοργή και που επιδεικνύει με τόσην υπερηφάνεια τον εθνικισμόν της ήταν φυσικό να διαλέξη την εορτή των Ολυμπιακών αγώνων του Βερολίνου, ως ευκαιρίαν επιδείξεως .

Η επίδειξις αυτή κατά την διάρκειαν μιάς τελετής, αφιερωμένης εις την λατρείαν του σώματος και της νεότητος, αποτελεί βέβαια παρανόησιν της Ολυμπιακής δοξασίας. Απόδειξις το γεγονός ότι οι Αμερικανοί , κινούμενοι από το κυριαρχούν εκεί ισραηλιτικό στοιχείο ηρνήθησαν να μετάσχουν εις την Ολυμπιάδα, και τότε μόνον επείσθησαν , όταν ο ίδιος ο Χίτλερ εδήλωσεν , ότι οι ισραηλίται αθληταί θα τύχουν ισοτίμου με όλους τους άλλους αθλητάς υποδοχής. Έφθασε μάλιστα μέχρι του σημείου να καλέση δια της Γερμανικής Ολυμπιακής Επιτροπής την απελαθείσαν διάσημη Γερμανοεβραία οπλομάχο Έλεν Μάγιερ , να υποστηρίξη τα Γερμανικά χρώματα κατά τους ολυμπιακούς. Η ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων δεν μας πείθει δυστυχώς ότι έμειναν πάντοτε ανεπηρέαστοι πολιτικών εκδηλώσεων. Και όταν ακόμη ωργανούντο από τα δημοκρατικώτερα των κρατών. Είνε πάντοτε έκδηλος η προσπάθεια του οργανούντος έθνους να αποδείξη την υπεροχή του απέναντι όλων παρ΄ότι η Ολυμπιακή ιδέα μόνον περί ισότητος ομιλεί και μόνον αυτήν παραδέχεται. Η παρεξήγησις αυτή δεν πρόκειται να μας απασχολήση τώρα . Άλλωστε ημπορεί να λεχθή αντιστοίχως ότι η άμιλλα των κρατών ν΄αποδείξουν την ανωτερότητά των εις την οργάνωσιν των Ολυμπιακών είνε πάντως ευγενής.


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Η Γερμανία είναι αποφασισμένη να μας καταπλήξη με την προσεχή οργάνωσίν της. Επιδιώκει να καταστήση την μηνιαία παραμονή των αθλητών και των φιλάθλων όλου του κόσμου που θα συγκεντρωθούν κατά χιλιάδας στο Βερολίνο, δια να μετάσχουν και να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς , αληθινά ονειρώδη. Δια να το επιτύχη αυτό η Γερμανία δεν υπελόγισε οιανδήποτε θυσία. Αντιθέτως ανεζήτησε και αναζητά ακόμη κάθε ευκαιρία να συμπληρώση το έργο της δίχως να ενδιαφέρεται δια την οικονομική προϋπόθεσι. Η οργάνωσις της Ολυμπιάδος είναι 100% κρατική. Εθνική θα ελέγαμε. Η επιτροπή που ανέλαβε το όλον έργο, συνεκροτήθη από τα κυριώτερα στελέχη του χιτλερισμού με υψηλό προστάτη τον ίδιο τον Χίτλερ και πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα του κράτους Δρα Λέβαλντ . Ο δουξ του Μεκλεμβούργου, ο Δρ Είττερφον Χαλτ, ο φον Τσάμερ ουντ Όστεν (δικτάτωρ των Σπορ του Ράιχ) , ο Δρχ Σαμ (Δήμαρχος του Βερολίνου), ο Δρ Κόντι (σύμβουλος του Κράτους ) ο Δρ Κλάιν (κρατικός αρχίατρος) και ο τραπεζίτης Χάμελ αποτελούν την επιτροπή μαζί με τον εκλεκτό δημοσιογράφο Δρα Ντημ, ως γενικό γραμματέα.

Η οργανωτική επιτροπή εργάζεται από τετραετίας δια να παρουσιάση τον Αύγουστο ακέραιο το έργο της . Κατά το διάστημα αυτό πόλεις ολόκληροι εκτίσθησαν με στάδια , θέατρα , πάρκα , πολυτελή κτίρια και απλές μικρές μονοκατοικίες (το ολυμπιακό χωριό),πισίνες , ανοικτούς χώρους και άπειρες εγκαταστάσεις και κατασκηνώσεις .Το συγκρότημα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων απήτησε δαπάνην ιλιγγιωδών ποσών, δεκάδων εκατομμυρίων μάρκων. Αι εγκαταστάσεις βέβαια δεν απετέλεσαν την μοναδικήν απασχόλησιν της επιτροπής. Η προετοιμασία της υποδοχής αθλητών και φιλάθλων , η προπαγάνδα, ο επημελημένος και έξυπνος καταμερισμός του Ολυμπιακού προγράμματος, η οργάνωσις της μεγαλειώδους Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας από της Ολυμπίας εις το Βερολίνον και χίλιες δύο άλλες λεπτομέρειες απασχολούν συνεργεία από χιλιάδες ανθρώπων εργαζομένων αποκλειστικά δια τους Ολυμπιακούς. 


ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΕΟΡΤΩΝ  
Εορταί αναρίθμητοι και μεγαλοπρεπείς θα ποικίλλουν το πρόγραμμα των Ολυμπιακών . Παραστάσεις κλασικών έργων εις ύπαιθρον αρχαίον θέατρον ειδικώς κτισθέν, επιδείξεις ανεμοπορίας, αυτοκινητικά ράλλυ, αεροπορικαί εορταί, παρελάσεις και λαμπαδηδρομίαι, συνέδριασ, ναυτικαί επιδείξεις, συμφωνητικαί συναυλίαι και χορωδίαι, ιπποτικαί εορταί, εκθέσεις καλλιτεχνικαί (αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικής και φιλολογίας). 
Κάθε εορτή έχει υποβληθή στην πιο εξαντλητική μελέτη και έχει οργανωθή με επιμέλεια εξαιρετική, Αυτά αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας τα άπειρα ολυμπιακά έντυπα , προγράμματα, οδηγίες κτλ με τα οποία έχουν κατακλύσει τον κόσμο οι Γερμανοί. 

ΟΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 
Το κεφάλαιον που αναφέρεται εις την εξυπηρέτησιν του τύπου κατά τους Ολυμπιακούς προκαλεί τουλάχιστον τον θαυμασμό του διεθνούς δημοσιογραφικού κόσμου. 
Η Γερμανία τίθεται ολόκληρος εις την διάθεσιν του οιουδήποτε ξένου δημοσιογράφου που θα παρακολουθήση τους αγώνας ως αντιπρόσωπος της εφημερίδος του. Όλα τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας τίθενται στη διάθεσή του. 
Όλα τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας τίθενται στη διάθεσή του. Σιδηρόδρομοι , πλοία, αυτοκίνητα , λεωφορεία, τραμ , αεροπλάνα, όλα παρέχουν εκπτώσεις σημαντικάς εις τους δημοσιογράφους, "Ολυμπιακά διαβατήρια "τους δίδουν το δικαίωμα της ελευθέρας κυκλοφορίας εις το Βερολίνον, της ελευθέρας εισόδου εις όλα τα αθλητικά θεάματα , με ειδικήν μόνιμον θέσιν εξησφαλισμένην εις αυτά. Τα τηλεφωνεία τηλεγραφεία , ραδιοφωνικοί σταθμοί και ταχυδρομεία, παρέχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτησι και εκπτώσεις μέχρις 70%. Η διαμονή επίσης είναι σημαντικά μειωμένη. Πανσιόν , ξενοδοχεία, εστιατόρια, δέχονται τους δημοσιογράφους με ειδικά πάμφθηνα τιμολόγια. Τα μέτρα δια την εξυπηρέτησιν του δημοσιογραφικού στοιχείου έχουν πολλαπλασιασθή μέσα στο Στάδιο. Κάθε αντιπρόσωπος εφημερίδος έχει τη θέσι του με το ...γραφείο του. Πίσω από τα γραφεία ευρίσκονται σειρά από τηλεφωνικές καμπίνες που επικοινωνούν με όλα τα μέρη του κόσμου. Μία εφημερίς δύναται , εφ΄όσον το επιθυμεί , να εγκαταστήση ειδική εγκατάστασι τηλεφώνου με την οποία να επικοινωνή η θέσις του δημοσιογράφου εις το Στάδιον με την σύνταξι, έστω και αν αυτή ευρίσκεται στην ....Αθήνα. 
Εκτός από την τηλεφωνική σύνδεση ο δημοσιογράφος ημπορεί να χρησιμοποιήση τηλεγράφους, τηλεφωτογραφίας, ασύρματο, ραδιόφωνο και .... πλάκας γραμμοφώνου ακόμα. Ειδικοί ταχυδρομικοί σταθμοί έχουν εγκατασταθή εντός του Σταδίου δια τους αγώνας. Παραλλήλως συνεργεία φωτορεπόρτερς και κινηματογραφιστών θα εξασφαλίζουν την καλυτέρα εικονογράφησι των δημοσιογραφικών άρθρων δια τους αγώνας. 
Ο υπουργός της προπαγάβδας του Ράιχ, ο Δρ Γκέμπελς, θα τους δεξιωθή επισήμως εις τα σαλόνια του υπουργείου του την τετάρτη 29 Ιουλίου 1936 εις τας οκτώ το βράδυ. 
Εξ άλλου ένα ολόκληρο σπίτι , το "Σπίτι του Γερμανικού Τύπου" (Χάουζ ντερ Ντόιτσεν Πρέσε), διέθεσε τα γραφεία του, τα καπνιστήρια και τα σαλόνια του , τον κήπο , την λέσχη και τις τραπεζαρίες του δια τους ξένους δημοσιογράφους. Το γενικό ραντεβού θα γίνει εκεί. 
Η Γερμανία, όπως δήποτε θέλει να καταστήση το θέαμα των Ολυμπιακών αγώνων ασύλληπτο. Να είνε βεβαία ότι όλος ο κόσμος θα επικροτήση με ενθουσιασμό την προσπάθεια της εφ΄όσον δεν θα εξέλθη των ορίων και του πνεύματος του Ολυμπισμού.   Α

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 26/1/36

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου