Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922- Β Σ.Σ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής : Υποστράτηγος Διγενής Κίμων.
Επιτελάρχης: Συνταγματάρχης Πεζικού Βασιλακόπουλος Ιωάννης.
Διευθυντές επιτελικών γραφείων

Ι Ταγματάρχης Πεζικού Γαζής Γεράσιμος.
ΙΙ Υπολοχαγός Μηχανικού Νόμπελης Ζαχαρίας,
ΙΙΙ Ταγματάρχης Πεζικού Ρούβαλης Σπυρίδων.
Διοικητής Πυροβολικού : Συν/ρχης Πυρ/κου Χατζηπέτρος Χρήστος.
Διοικητής Μηχανικού : Ταγ/ρχης Μηχανικού Τέτσης Ιωάννης.
Διοικητής Διαβιβάσεων : ...........................................
Δ/ντής Επιμελητείας : Συν/ρχης Επιμελητείας Μπουλαλάς Αλέξανδρος.
Δ/ντής Υγειον. Υπηρ. : Αρχίατρος Μπαίζος Παναγιώτης.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Καζλί Γκιόλ Χαμάμ μέχρι 14-8-22
Εϋρέτ 14-8-22
Ουλουτζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16-8-22
Σάλκιοϊ 17-8-22


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
II Μεραρχία. 
VII Μεραρχία.
IX Μεραρχία.
XIII Μεραρχία (1). 
Στρατιωτική Δ/σις Κιουταχείας.
Στρατιωτική Δ/σις Ούσάκ.


 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ 
Β'. Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κου. (Αντ/ρχης Γραββάνης Νικ.) 
Ι/Β Μ.Π.Π. (Ταγματάρχης Μανέτας Αλ.) (2). 
Β'. Μοίρα Σκόντα 105 (Ταγματάρχης Σαραντόπουλος Κων.) 
1-8-22 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 Β'. Λόχος Σκαπανέων. 
Β'. Λόχος Γεφυροποιών. 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Μείον 5/42 Σ.Ε. και XIIΙα ΜΟΠ που  τέθηκαν στη διάθεση του  Α'.Σ,Σ.
[2] Οι δύο άλλες  Μοίρες είχαν διατεθεί  στις Μεραρχίες V και IX .
Επιστροφή στη Στρατιά της Μικράς Ασίας


Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το πρώτον δεκαήμερον του Μαΐου 1940 εκλήθησαν εις τας Αθήνας άπαντες οι Αντιστράτηγοι δια τον κσταρτισμόν των πινάκων προαγωγής αξιωματικών. Ταυτοχρόνως σχεδόν ήρξατο η κατά του Βελγίου και της Γαλλίας γερμανική επίθεσις, της οποίας τα ραγδαία αποτελέσματα είναι γνωστά.
Μετά παρέλευσιν δεκαημέρου διετάχθημεν αφ' ενός μεν να επισπεύσωμεν τας εργασίας μας, αφ' ετέρου δε εκλήθημεν παρά του τότε Πρωθυπουργού Μεταξά να σνγκεντρωθώμεν την πρωίαν της 21 Μαΐου εις το Υπουργείον Εξωτερικών. Εκεί ο Πρωθυπουργός ενώπιον των Υφυπουργών των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας ανεκοίνωσεν εις πάντας τους παρισταμένους αντιστρατήγους (Παπάγον, Δράκον, Μπακόπουλον , Πιτσίκαν, Παπαδόπουλον, Κοσμάν και τον υποφαινόμενον) τα εξής:
«Η Ελλάς δεν έχει επιθετικάς βλέψεις, ούτε ττροβλέπει (ή ττροτίθεται), ότι θα παραστή ποτέ ανάγκη να επιτεθή κατά τίνος εκ των γειτόνων. Αλλ' αν δεχθή την επίθεσιν οιουδήποτε, είνε αποφασισμένη να αντιταχή μετά της οφειλομένης πεισμοσύνης. Η Ιταλία, αφ' ης επραγματοποίησε το εν τη Βαλκανική προγεφύρωμα της, μας τηρεί εν αγωνία, αλλά δεν δεικνύει πρόθεσιν τινα επιθέσεως.
Ημείς δεν θα δώσωμεν ποτέ αφορμήν προς τούτο, διότι τηρού­μεν απόλυτον ουδετερότητα μεταξύ των αντιμαχομένων.
Η Eλλάς είνε αδύνατον να ζήση και πολύ μάλλον να πολεμήση ούσα αντίπαλος της Γαλλίας και της Αγγλίας. Απλούν βλέμμα αν ριφθή επί του χάρτου θα μας πείση, ότι η Ελλάς, περιβρεχομένη από θαλάσσης, τροφοδοτείται μεσω ταύτης, εις ην κυριαρχει και θα κυριαρχή η Αγγλία. Αποκλεισμένη η Ελλάς από θαλάσσης θ' αποθάνη εξ ασφυξίας, ως μη δυναμένη να τροφοδοτηθή από την ηπειρωτικήν Ευρώπην . Βλέπετε, και το τονίζω, ότι δεν σας αναπτύσσω την πατροπαράδοτον φιλίαν και την εκ μέρους μας οφειλομένην ευγνωμοσύνην προς τας Αγγλίαν και Γαλλίαν, πρατοστατηστάσας δια την ανεξαρτησίαν μας, Εξαίρω εις το σημείον τούτο την φιλίαν και την συμμαχίαν μας με την Τουρκίαν και την Γιουγκοσλαυΐαν.
Γνωρίζω, ότι ο τταγκόσμιος πόλεμσς, συνέχισε, μας ευρίσκει αόπλους και απροπαρασκευάστους, ήτοι άνευ αεροπλάνων, άνευ αρμάτων, άνευ επαρκών εφοδίων , μετά περιορισμένου αριθμού οβίδων, άνευ αντιαρματικών μέσων και άνευ επαρκών φορτηγών αυτοκινήτων και κτηνών.
Επειδή δε πλην των άλλων στερούμεθα χρημάτων και οι σημε­ρινοί πόλεμοι είνε ττολυδάπανοι, δεν έχομεν δυνατότητας δια μακρόχρόνιον πόλεμον, αν μας επιβληθή. Εάν δε πρόκειται να πολεμήσωμεν κατά τινος Μεγάλης Δυνάμεως, αι δυνατότητες μειούνται εφ' όσον αύτη θα είνε εξωπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα. Διάρκεια 15—20 ημερών υπολογίζεται καθ' ην θα αντιταχθώμεν σθεναρώς, θα δείξωμεν τας αρετάς μας και θα πέσωμεν ενδόξως».
Εις των αντιστρατήγων ετόλμησε να είπη τα εξής:
«Τώρα που βλέπομεν τα ραγδαία αποτελέσματα κατά της Γαλ­λίας, μήπως είνε δυνατόν να μεταπηδήσωμεν προς τον Άξονα;».
Ο αείμνηστος Πρωθυπουργός ακούσας τα τοιαύτα ωργίσθη και επέβαλε σιωπήν εις τον Αντιστρατηγόν, λέγων ότι θα τηρήσωμεν τον λόγον της τιμής μας.
Ημείς οι Αντιστράτηγοι μη έχοντες να αντείπωμεν προς τα λεχθέντα υπό του Πρωθυπουργού , ως συμπέρασμα μελέτης όλων των στοιχείων , που κατείχεν η Κυβέρνησι ς και μόνον , περιωρίσθημεν να πληροφορηθώμεν μήπως θα ήτο δυνατός ο ανεφοδιασμός μας εις αεροπλάνα, άρματα, αντιαρματικά κ.λ,π. έστω και την τελευταίαν στιγμήν εκ Γαλλίας, Αγγλίας ή και Αμερικής. Και όταν ελάβαμεν αρνητικήν απάντησιν, διεβεβαιώσαμεν τον Πρωθυπουργόν , ότι είχομεν καταβάλει και θα εξηκολουθσύμεν να καταβάλλωμεν απάσας τας προσπαθείας μας να χαλυβδώσωμεν τας ψυχάς των υφ' ημάς , να εξυψώσωμεν το φρόνημα όλων (Στρατού και Λαού) και υπεσχέθημεν ότι τα διατιθέμενα γλίσχρα μέσα θα εχρησιμοποιούμεν κατά τον εντεχνότερον τρόπον, ώστε να ανταποκριθώμεν εις την αποστολήν μας και τας προθέσεις της Κυβερνήσεως . Δεν είνε καιρός, προσεθέσαμεν, να μεμψιμοιρήσωμεν δια τας ελλείψεις, αίτινες ήσαν αδικαιολόγητοι.
Δεν θα σχολιάσω ενταύθα την σημασίαν των ορθοτάτων κρίσεων και ανακοιvώσεων του Πρωθυπουργού .Χαρακτηρίζονται τοιουτοτρόπως, διότι εστηρίζοντο εις λογικούς υπολογιασμούς, ότι οι Ιταλοί:
— Θα ενήργουν αποβάσεις εις διάφορα σημεία της Ελλάδος.
— Θα συνεχρόνιζον την προς Μέτσοβον επίθεσίν των με ομοίαν ττρος Φλώριναν,
— Θα κατέστρεφον δια της αεροπορίας των σιδηροδρομικάς και οδικάς γεφύρας προς παρακώλυσιν συγκεντρώσεων και των παντοίων μεταφορών και, τέλος,
— Θα εδυσχέραινον την επιστράτευσιν μέρους, αν μη του συνόλου των Κέντρων.
(Επιστροφή)

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922--4ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής : Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Χατζηγιάννης Αριστείδης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Γκεϋτζικ Έγιουκ 12-8-22.
Μπασκιμσέ 14-8-22.
Σ.Σ. Μπουγιούκ  Οτουράκ16-8-22.
 Σομπρού 22-8-22.
Κασαμπά 25-8-22.
Νυμφαίον 26-8-22.
 Ναρλή Ντερέ 27-8-22.
Λεστέρν Νταγ 30-8-22.
Αλάτσατα  1-9-22.
Τσεσμέ 2-9-22.
Χίος 3-9-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
  I Τάγμα Ταγ/ρχης Μονάντερος Ευάγγ.
 II Τάγμα Ταγ/ρχης  Χατζημιχάλης Μιχ.
III Τάγμα Ταγ/ρχης Πρεμέτης Ιωάννης.


I. ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1922

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
 Υποστράτηγος Φράγκου Αθανάσιος
Επιτελάρχης
Ταγματάρχης Πεζικού Καβράκος Χρήστος
Διευθυντές επιτελικών γραφείων
I Λοχαγός Πεζικού Ματθαίου Φώτιος
II Λοχαγός Πεζικού Αθανασίου Κων/νος
III Λοχαγός Πεζικού Μττουλαλάς Κλεάνθης
Διοικητής Πεζικού : Συν/ρχης Πεζικού Παττανικολάου Δημ.

Αρχηγός Πυρ/κου: Αντ/ρχης Πυρ/κου Παναγόττουλος Νικόλαος
Διοικητής Μηχαν. : Λοχαγός Μηχανικού Καλλίνικος Έκτωρ

Δ/ντής Ετπμελητ.: Ταγ/ρχης Επιμελ. Δημακόπουλος Δημ.
Δ/ντής Υγ, Υπηρ.: Αρχίατρος Συρίχας Παναγιώτης
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μπαλ Μαχμούτ μέχρι 14-8- 22
Μπασκιμσέ νύκτα 14-15 Αυγούστου 1922
ΣΣ Τουμλού Μπουνάρ εσπέρα 15 Αυγούστου 1922
1500 μ. Β.Δ. υψ. 1400 τταρά το Μπουγιούκ Οτουράκ 16-8-22
Ισλάμκιοϊ 17-8-22
Ουαντερμιλέρ 19-8-22
   Δ.Τσακάλ Νταμλάρ 20-8-22 
Σομπρού 22-8-22
Σ.Σ. Ντερέκιοϊ 23-8-22
Κασαμπά 25-8-22 
Νυμφαίον 26-8-22       
 Ναρλή Ντερέ 27-8-22
 Περιοχή Λεστέρν Ντάγ 30-8-22
    Αλάτσατα 1-9-22
   Τσεσμές 2-9-22
Xioς  3-9-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
4ον Σύνταγμα Πεζικού.
49ον Σύνταγμα Πεζικού [1].
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Ια Μ.Ο.Π. (Ταγ/ρχης Κόττας Σωτ.)
Ιβ Μ.Ο.Π. (Ταγ/ρχης Μπακιρτζής Ευριπίδης).
Ι/Α Μ.Π.Π. (Ταγματάρχης Καμπούρογλου Παναγιώτης).
Ill Μοίρα Βαρ. Πυρ/κου 120 (Ταγ/ρχης Μάρκου Νικόλαος). 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
1 Διλοχία Μηχανικού.
1 Απόσπασμα Τηλεγραφητών.
ΙΠΠΙΚΟ
1 ΗΜΙΛΑΡΧΙΑ
 Υποσημειώσεις:
(1) Για την ενίσχυση της  Μεραρχίας από 7-4-22. 
Επιστροφή στο Α. Σ.Σ.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-Α.Σ.Σ


Α'  ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής 
 Υποστράτηγος Τρικούπης Νικόλαος.
Εττιτελάρχης

Συνταγματάρχης Πυρ/κου Μερεντίτης Αλέξανδρος.
           Διευθυντές  επιτελικών γραφείων.
Ταγματάρχης Πεζικού Γιώτης Ξαβέριος.
II  Λοχαγός Πεζικού Μπιζάνης Νικόλαος,
III  Ταγματάρχης Πυρ/κου Μελισσινός Παράσχος.
Διοικητής Πυροβολικού : Συν/ρχης Πυρ/κου Παπαΐωάννου Ιωάννης. 
Διοικητής Μηχανικού : Ταγ/ρχης Μηχ/κου Στρίμπερ Ιωάννης. 
Διοικητής Διαβιβάσεων : Λοχαγός Μηχ/κου Χορδάκης Δημήτριος. 
Δ/ντής Έπιμελητείας    : Συν/ρχης Επιμελητείας Πετρίτης Παναγιώτης. 
Δ/ντής Υγειον. Υπηρ. : Γενικός Αρχίατρος Τσουνούκας Βασίλειος.
Σταθμοί Διοικήσεως
Αφιόν Καραχισάρ 14-8-22
Μπαΐράμ Γκιόλ 14-8-22
Ουλουτζσκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16-8-22
Σάλκιοϊ 17-8-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 
 I Μεραρχία.
Μικτόν Απόσπασμα XIII. Μεραρχίας [1].
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ:Α'. Σύνταγμα Πεδινού Πυρ/κου.[2] (Aντ/ρχης Πυρ/κου Σταύρου Παν.)
MHXANIKO:Α'. Τάγμα Μηχανικού.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Κ.Ε.Υ.Ε. Aξ/κών Πεζικού. Κ.Ε.Υ.Ε. Αξ/κών Πυρ/κου.

Υποσημειώσεις:
(1) 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων και ΧΙΙΙα Μ.Ο.Π.
(2) Αποτελούμενο από τρεις Μοίρες που είχαν διατεθεί στις Μεραρχίες  I, IV και XIIΕπιστροφή στη Στρατιά της Μικράς Ασίας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922

                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής:Αντιστράτηγος Χατζανέστης Γεώργιος  μέχρις 26.8.22 
Αντιστράτηγος Πολυμενάκος Γεώργιος από 26.8.22 
Επιτελάρχης : 
Υποστράτηγος Βαλέττας Γεώργιος μέχρις 26.8.22 
Υποστράτηγος Πάλλης Κων/νος από 26.8.22 
Υπαρχηγός :
Συντ/ρχης Πεζ. Πάσσαρης Μιχαήλ μέχρις 26.8.22 
Συντ/ρχης Μηχ. Σαρρηγιάννης Πτολεμαίος από 26.8.22 
Διευθυντές επιτελικών γραφείων. 
I Αντ/ρχης Πεζικού Γαλιατσάτος Διονύσιος.
 II  Συντ/ρχης Πυρ/κού Ραγκαβής Νικόλαος. 
III Συντ/ρχης Πεζικού Πάσσαρης Μιχαήλ.
IV Συντ/ρχης Πεζικού Σπυρίδωνος Γεώργιος.
Διοικητής Πυροβολικού : Συν/ρχης Πυρ/κού Αθανασιάδης Γεώργιος. 
Διοικητής Μηχανικού : Συν/ρχης Μηχανικού Πουλάκος Κων/νος.
Διοικητής Διαβιβάσεων : Αντ/ρχης Μηχανικού Δραΐκης Ιωάννης. 
Διευθυντ. Επιμελητείας : Συν/ρχης Επιμελητείας Θεοφιλόπουλος Ιωάννης. 
Δ/ντής Υγειον. Υπηρ : Γενικός Αρχίατρος Καναβατζόγλου Aλφρέδος. 
Σταθμός Διοικήσεως
Σμύρνη
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
Δ' Σώμα Στρατού [1], 
Ανωτέρα Γενική Στρατιωτική Διοίκηση
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Σύνταγμα Βαρέος Πυρ/κού (2) 
Σύνταγμα Όβιδοβόλων    (3) 
Α'. Μοίρα Σκόντα 105 [4]
Β'. Μοίρα Σκόντα 105 [ (5) 
Γ'. Μοίρα Σκόντα 105 [6] .
1 Μοίρα Σκόντα 150 (Λοχαγός Καλαποθάκης Δημήτριος) (7) Ανεξάρτητο; όρειβ. Πυροβολαρ­χία 75 (8)
 Έμπεδον Πυροβολικού. 
Πεδινή Μοίρα Αμαξών.
MHXANIKO
Τάγμα σιδηροδρόμων (Ταγ/ρχης Πρωτόπουλος Πρ.) 
Τάγμα Γεφυροποιών (Αντ/ρχης Μοσχονήσιος Π.) 
Ιον Τάγμα Μηχανικού Μετόπισθεν. 
2ον Τάγμα Μηχανικού Μετόττισθεν. 
3ον Τάγμα Μηχανικού Μετόπισθεν. 
Όρχος Μηχανικού.  
Όρχος  Σιδηροδρόμων. 
Έμπεδον Μηχανικού. 
Σταθμός Μηχανικού. 
Λόχος αιχμαλώτων.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Β'. Μοίρα Αεροπλάνων. 
Γ'. Μοίρα Αεροπλάνων. 
Δ'. Μοίρα Αεροπλάνων. 
Ναυτική Μοίρα Αεροπλάνων (9). 
Όρχος Αεροπορίας.


Υποσημειώσεις:
(1)  Εντάχθηκε στη δύναμη της  Στρατιάς Μι­κράς Ασίας στις 1-6-22
(2)  Από τρεις Μοίρες  των 120 μακρών DΕΒΑΝGΕ στη διάθεση των Μεγάλων Μονάδων.
(3)  Από τρεις Μοίρες  των   6  δακτύλων ΑRΜSΤRΟΝG   στη διάθεση των Μεγάλων Μονάδων. 
(4)  Από δύο  πυρ/χίες εκάστη , ανά μία σε κάθε ένα  από τα Σώματα Στρατού..
(5)  Από δύο  πυρ/χίες εκάστη , ανά μία σε κάθε ένα  από τα Σώματα Στρατού.
(6)  Από δύο  πυρ/χίες εκάστη , ανά μία σε κάθε ένα  από τα Σώματα Στρατού.
(7)  Στη Θράκη σε στάδιο συγκροτήσεως..
(8)  Στη διάθεση της  Α.Γ.Σ.Δ.
(9) Αποτελούμενη από 3 σμήνη.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ :ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πάντοτε, κατά τας εθνικάς των συμφοράς, οι λαοί αναζητούν  ευθύνας. Το αυτό συνέβη προκειμένου και περί της στρατιωτικής κάμψεως, της καταλήψεως της χώρας και της ανακωχής του  Στρατού μας. Αλλά επί του προκειμένου δεν νομίζω, ότι πρόκειται περί συμφοράς, αλλά περί επιτυχίας ήτις, χωρίς να ζημιώνη τον συμμαχικόν αγώνα ή  να τον επηρεάζη, δεν ημαύρωσε την εποποιΐαν το παράπαν.
Προσεπάθησα με όλας μου τας δυνάμεις ν' ανεύρω ιστορικόν γεγονός, τταρόμοιον ή παραπλήσιον με το ιδικόν μας, αλλά κατέστη αδύνατον. Η συνθηκολόγησις του Βελγικού Στρατού υπό τον Βασιλέα του, ουδόλως ομοιάζει, διότι εκεί ο  Βελγικός Στρατός ήτο  εντεταγμένος μεταξύ Αγγλικών και Γαλλικών δυνάμεων  και η συνθηκολόγησις συνετέλεσεν  εις το να απειληθούν σοβαρώς τα πλευρά αμφοτέρων των εκατέρωθεν δυνάμεων. Η συνθηκολόγησις  εξ ετέρου της εις Ιταλίαν αγωνιζομένης Γερμανικής Στρατιάς , δυνάμεως ενός περίπου εκατομμυρίου , χωρίς ν' απειληθούν τα πλευρά και τα νώτα της τταρά των στρατιών  (αγγλικών και  αμερικανικών του  Στρατάρχου  Αλεξάντερ), πολύ απέχει από  του να ομοιάζη με την  ιδικήν μας περίπτωσιν.
Η διάσωσις των ψυχών των νικητών του Αλβανικού πολέμου και συντελεστών της παρατάσεως του αγώνος, απέτρεψε τον εκ μέρους των Ιταλών εξευτελισμόν τούτων, προέλαβε
την αιχμαλωσίαν και τον βέβαιον θ ά ν α τ ο ν των πλείστων και  επέτρεψε την συνέχισιν  της Εθνικής Αντιστάσεως και την σημερινήν δημιουργίαν Εθνικού Στρατού προς φρούρησιν των συνόρων και την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας εν τη χώρα.
Επειδή πρόκειται περί του Στρατού μας, όστις απεδείχθη υπέρτερος όλων των προγενεστέρων και επειδή πρόκειται περί της τιμής των Ελληνικών Όπλων, θα εκθέσω όλα τα γεγονότα δια την διαφώτισιν της κοινής γνώμης, αλλά και δια την κρίσιν των μεταγενεστέρων.
Όλοι όσοι έζησαν τας κρισιμοτάτας στιγμάς της Μεγαλής Εβδομάδος του 1941 και ιδιαιτέρως της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, δεν είνε δυνατον να ελησμόνησαν τον συντελούμενον άσκοπον δια της εχθρικής αεροπορίας σφαγιασμόν των διαρρεόντων οπλιτών και του αμάχου πληθυσμού της Ηπείρου, ουδέ την μετατροπήν του Στρατεύματος εις μάζαν αναρχουμένην, ήτις έστρεφε με πείσμα τα όπλα  εναντίον των αξιωματικών, που ήθελαν να φρονηματίσωσι ταύτην και ήτις επεκαλείτο την παύσιν των εχθροπραξιών.  Αλλ' αν το ελησμόνησαν λόγω της παρόδου του χρόνου και του προφανούς τότε κινδύνου, θα ενθυμούνται πάντως, πως ενητένι­ζον προς τους Στρατηγούς των, τίνα σημασίαν είχεν το ενατένισμα εκείνο και τι ανέμενον απ' αυτούς που έστεψαν με δόξας  και δαφνας.
Ο θρυλικός πατριώτης και σεβάσμιος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, διεκήρυξε δημοσία «ότι θα εθυσίαζε και την τιμήν του δια να επιτευχθή η ΑΝΑΚΩΧΗ και να αποτραπή η βεβαία ατίμωσις και πιθανώς το ολοκαύτωμα μιας γενεάς, που κατενίκησε μιαν Αυτοκροτoρίαν. Ο Ιεράρχης εκείνος, έδιδε το παν δια ν' αποτροπή η εξόντωσις των νικητών παρά  των ηττημένων. Εκείνοι που ήσαν αρμόδιοι να εκτιμήσουν την κατάστασιν και να αποφασίσουν, ηδιαφόρησαν , διότι εγνώριζον, ότι εν Ελλάδι δεν δοσιλογεί τις δι' όσα ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ, αλλά δι' όσα πράττει.
Κρίνω πάντως καθήκον μου να διακηρύξω από των πρώτων γραμμών μου, ότι ο Ελληνικός Στρατός, ο οποίος εστάλη εις το μέτωπον δια να αγωνισθή επί 15—20 ημέρας και να πέση, ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ τον πόλεμον προς τιμήν και δόξαν της Ελλάδος και επ' αγαθώ  του συμμαχικού αγώνος επί εξ μήνας, έδωκε παν ό,τι ηδύνατο προθύμως, αγογγύστως, ενθουσιωδώς, με ουταπάρνησιν και έφθασεν εις το απροχώρητον, αφού προηγουμένως εξήντλησε παν ό,τι η τιμή και το καθήκον επέβαλλον και αφού δια της ραγδαίας καταρρεύσεως της Νοτιοσλαυίας και της προελάσεως των Γερμανών προς Θεσσαλονίκην και προς Μοναστή­ριον — Φλώρινα — Λάρισαν — Λαμίαv, κατεδικάσθημεν εις αιχμαλωσίαν εις ατιμώσεις και εξευτελισμούς, χωρίς να υ­πάρχουν οι προϋποθέσεις να συνεχίσωμεν τον αγώνα περαιτέρω.
  (Επιστροφή)                                                                                                             

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

ΧΑΝΣ ΟΥΛΡΙΧ ΡΟΥΝΤΕΛ (1916-1982)1.Ο Χάνς Ούλριχ Ρούντελ γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1916 στο Κονραντσβαλντάου της Σιλεσίας. Από μικρός ήταν τύπος αθλητικός, κακός μαθητής, ντροπαλός και ιδιαίτερα ευγενικός. Μέλος –όπως οι περισσότεροι νέοι Γερμανοί της εποχής που εξιστορώ άλλωστε- της Χιτλερικής νεολαίας, αλλά ποτέ μέλος του Εθνοσοσιαλιστικού κόμματος  -ίσως να μην πρόλαβε- μιας και τον Αύγουστο του 1936 κατατάχτηκε στην νεοσύστατη –τότε-  Λουφτβάφε. Κρίθηκε ακατάλληλος για πιλότος μαχητικών και τον Ιούνιο του 1938 μεταφέρθηκε και εκπαιδεύτηκε στα αναγνωριστικά αεροσκάφη. Εκεί τον βρήκε και η έναρξη του Β’ ΠΠ.
2. Συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία και στην κατάληψη της Πολωνίας και οι παράτολμες αναγνωριστικές του πτήσεις έφεραν και το πρώτο παράσημο. Τον «Σιδηρούν Σταυρό» Β’ τάξης…..όμως έκανε συνέχεια αιτήσεις για μετάθεση σε καθαρά πολεμική υπηρεσία…..και τελικά τα κατάφερε!!!
3.Πήγε στα βομβαρδιστικά…..αλλά θεωρήθηκε αρχικά μέτριος πιλότος και δεν συμμετείχε ούτε στη μάχη της Αγγλίας, ούτε στη μάχη της Κρήτης.

4.Η ώρα του ήρθε στις 23 Ιουνίου του 1941 με την έναρξη της επιχείρησης «Μπαρμπαρόσα», δηλαδή της εισβολής των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση. Επέδειξε τέτοια δραστηριότητα που σε λιγότερο από ένα μήνα παρασημοφορήθηκε με τον «Σιδηρούν Σταυρό» Α’ Τάξης…..και στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τα κατορθώματα του στο Ανατολικό μέτωπο…..όταν πετώντας πάνω από το λιμάνι της Κροστάνδης βύθισε με μια μόνο βόμβα το θωρηκτό «Μαρά»…..κι ενώ σύντροφοι του άξιζε ο «Σταυρός των Ιπποτών», του τον στέρησαν ενώ πραγματικά είχε πετύχει κάτι θεωρητικά ακατόρθωτο!!!
5.Τελικά παρασημοφορήθηκε με το «Σταυρό των Ιπποτών» και με το χρυσό «Γερμανικό Σταυρό» στα τέλη Δεκεμβρίου του 1941 και ενώ είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από τετρακόσιες πολεμικές εξόδους και για ένα εξάμηνο έγινε εκπαιδευτής νέων πιλότων στη Γερμανία.
6.Όμως δεν άντεξε πολύ…..και τον Ιούνιο του 1942 –με αίτηση του πάντα- επέστρεψε και έδρασε στο Ανατολικό μέτωπο…..και στις 10 Φεβρουαρίου 1943 έγινε ο πρώτος πιλότος στην παγκόσμια ιστορία με χίλιες πολεμικές εξόδους.
7.Τον Μάρτιο του 1943 κατόρθωσε να καταστρέψει περισσότερα από εβδομήντα μικρά αποβατικά σκάφη σε λιγότερο από ένα μήνα και λίγο πριν το Κουρσκ ξεκίνησε τις αντιαρματικές του αποστολές και πολύ γρήγορα κατάφερε να καταστρέψει περισσότερα από εκατό Σοβιετικά τεθωρακισμένα…..δεν του άξιζαν λοιπόν τα «Φύλλα Δρυός»?.....τα προσέθεσε λοιπόν σύντροφοι μου στον «Σταυρό των Ιπποτών» του στις 14 Απριλίου του 1943…..και στις 25 Νοεμβρίου πρόσθεσε και τα ξίφη αφού πραγματοποιούσε τον έναν άθλο μετά τον άλλο.

8.Τέλος πάντων σημασία έχει ότι απ’ τον Οκτώβριο του 1943 και μέχρι τη λήξη του πολέμου ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τις επιθέσεις εναντίον αρμάτων μάχης σε σημείο τέτοιο ώστε κατάφερε να επινοήσει και μια καινοτόμα επιθετική τακτική εναντίον τους. Συγκεκριμένα τα προσέγγιζε από τη πίσω πλευρά κι έτσι εκμεταλλευόταν αφενός την αδυναμία προσβολής του, αλλά και αφετέρου τα τρωτά σημεία των Σοβιετικών αρμάτων που στην πίσω τους πλευρά είχαν πρόβλημα θωράκισης. Παράλληλα όμως αύξανε και τις πιθανότητες της προσωπικής του επιβίωσης αφού ακόμα κι αν έπεφτε θα βρισκόταν σε κίνηση προς γραμμές φιλικές.
9.Και ο Ρούντελ σύντροφοι, καταρρίφθηκε ή προσγειώθηκε αναγκαστικά τριάντα δύο φορές!!!...τον Μάρτιο του 1944 και αφού είχε συμπληρώσει χίλιες πεντακόσιες αποστολές προήχθη σε  επισμηναγό…..και στις 29 Μαρτίου συνέβη το απίστευτο!!! 

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Σελίδες 7-8)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΑΝΑΚΩΧΗ ( Σελίδες 9- 156)
ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Σελίδες 15- 19)
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙ' ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (Σελίδες 19- 23)
Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ (Σελίδες 23- 25)
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (Σελίδες 25- 27)
ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (Σελίδες 28- 29)
ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (Σελίδες 29- 31)
ΤΕΤAΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. 17 Νοεμβρίου (Σελίδες 31- 33)
ΛΟΙΠΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ (Σελίδες 33- 36)
ΧΙΙΙ,-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Σελίδες 36- 39)
ΜΑΧΗ ΚΑΜΙΑΣ-ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ (Σελίδες 39-44)
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (α) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ (Σελίδες 45-48)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10/12/40 έως 9/3/41 (Σελίδες 48-51)
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ (Σελίδες 51-52)
ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Σελίδες 52-54)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ (Σελίδες 54-63)
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ (Σελίδες 63-63)
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΟΚΡΕΣ.7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Σελίδες 65-67) 
ΚΑΛΥΨΙΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ (Σελίδες 67-68) 
ΜΑΧΗ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ(Σελίδες 68-72) 
Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Δ.Μ (Σελίδες 72-81)
ΜΑΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Σελίδες 81-83)
ΜΑΧΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ (Σελίδες 83-84)
Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΝ (Σελίδες 84-89)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Η -20/2-19/4/41 (Σελίδες 89-111)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Α' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σελίδες 117-118)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Σελίδες 118-119)
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Σελίδες 119-120)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Γ' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σελίδες 120-122)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ (Σελίδες 122-124)
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Σελίδες 144-145)
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Σελίδες 145-146)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Σελίδες 147-154)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ . Των αντιπαραταχθεισών δυνάμεων εν Αλβανία (Σελίδες 154-156)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ( Σελίδες 157- 250)
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Σελίδες 157-169)
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(Σελίδες 170-175)
ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ (Σελίδες 175-200)
ΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ (Σελίδες 200-206)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (Σελίδες 206-208)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Σελίδες 208-213)
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ- ΠΩΣ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΜΟΥ (Σελίδες 215-234)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- Η ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ (Σελίδες 236-236)
ΠΩΣ ΕΤΕΘΗΝ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΑΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ (Σελίδες 236-237)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΠΑΓΕΙΣΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ (Σελίδες 237-238)
ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σελίδες 238-240)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ(Σελίδες 240-243) 
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΕΧΡΕΙΑΖΟΝΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (Σελίδες 243-247)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΜΑς (Σελίδες 247-248)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ (Σελίδες 248-250)

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΣΤΙΣ 23/10/58

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας  και πριν από την προεκλο­γική εκστρατεία για την καινούργια Εθνοσυνέλευση, ο στρατηγός Ντε Γκωλ, έδωσε στο Παρίσι μια συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας  έριξε το σύνθημα — και την προσφορά — της «ειρήνης των γενναίων». Ο τρόπος με τον οποίο απήν­τησε σε δύο από τις ερωτήσεις , που του υποβλή­θηκαν αφήνει να διαφανεί  η μεθοδολογία μέσα από την οποία ο στρατηγός και Πρόεδρος της Κυβέρνησης επιχειρούσε να τερματίσει τη κρίση της μέχρι τότε γαλλικής Αλγερίας. Ο στρατηγός Ραούλ Σαλάν, αρχιστράτηγος των 
γαλλικών δυνάμεων στην Αλγερία χαιρετά τον 
Ντε Γκωλ. Στα 1958 πίστευε ακόμα ότι η Κυβέρνηση 
του Στρατηγού  θα έκανε τα πάντα για να κρατήσει  
την Αλγερία κάτω από τη σκιά της γαλλικής σημαίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Μετά τις εντολές που δώσατε στον στρατηγό Σαλάν για το θέμα των εκλογών και τις διαταγές προς τους αξιωματικούς ν' απέχουν από οποια­δήποτε πολιτική οργάνωση, μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποιόν ρόλο αναθέτετε στον στρατό πού βρίσκεται στην Αλγερία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι όπως έχουν τα πράγματα η Αλ­γερία είναι αυτή που ξυπνά περισσότερο την επαγγελματική περιέργεια των εκ­προσώπων του τύπου. 

Ο Στρατηγός Σαλάν.
Δεν δίστασε να συγκρουστεί με το 
Ντε Γκωλ όταν συνειδητοποίησε τον
τρόπο με τον οποίο ο Στρατηγός
επιχειρούσε να λύσει το 
πρόβλημα της Αλγερίας.

Είναι ανάγκη να γνωρίζει κανείς τι γί­νεται στην Αλγερία, τι πρόκειται να γίνει, για ν' αντιληφθεί τον ρόλο του στρα­τού που βρίσκεται εκεί. Ε, λοιπόν! Ο Γαλλικός στρατός πραγματοποιεί στην Αλγερία ό,τι η Γαλλία προσδοκά από αυτόν. Το πρώτο του, φυσικά, καθήκον είναι ν' αποτρέψει τον χαμό της Αλγε­ρίας, του εδάφους της, από την ένοπλη βία. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι έχει τώρα γίνει το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας, παρ' όλον ότι η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει. 

Ο στρατός έχει επίσης αποστολή να διασφαλίσει, να παράσχει ασφάλεια σ' όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού και συγκεκριμένα, όπως είναι ευνόητο, του Μουσουλμανικού πληθυσμού. 

Οφείλει κανείς να γνωρίζει, πράγματι, ότι μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια, περίπου 1500 πολίτες, Γάλλοι από καταγωγή, έχουν σκοτωθεί, όπως έχουν σφαγιασθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις κυριολεκτικά σφαγή, περισσότεροι από 10.000 Μουσουλμάνοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά — από τους αντάρτες. Σε μια άλλη συνέντευξη που 
o Ντε Γκώλ 
έδωσε  στον'Αντρέ Πασσερόν (6/5/66)
δήλωσε δίχως περιστροφές: 
Μάθετε
ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνω,

όλες οι δηλώσεις που κάνω, εμπνέονται
 και κατευθύνονται πάντοτε από μια ιδέα..
Παράδειγμα, το πρόβλημα της Αλγερί­ας. 
Πριν ακόμη επανέλθω στην εξουσία, αλλά 
και  μετά την ανάληψη της Αρχής, αφού 
μελέτησα το πρόβλημα, ήξερα πάντοτε και
είχα  αποφασίσει  ότι έπρεπε να 
παραχωρηθεί ανεξαρτησία στην Αλγερία. 
Αν όμως το 1958, που ξανα­γύρισα στην
εξουσία και πήγα στο Αλ­γέρι, έλεγα ότι οι
 Αλγερινοί  έπρεπε να αποκτήσουν την 
κυβέρνηση τους δεν θα υπήρχε πια Κάρολος
Ντε Γκωλ. Από εκείνη  ακριβώς τη στιγμή. 
Έ­πρεπε λοιπόν να πάρω τα
 μέτρα μου, να προχωρώ προοδευτικά, 
ώστε να φθάσουμε εδώ που φθάσαμε. 
Αλλά την απλή ιδέα, την καθοδηγητική ιδέα,
 την είχα από την αρχή».

Μέσα στο Μητροπολιτικό έδαφος έ­ναντι των 75 Γάλλων από καταγωγή, που έχασαν τη ζωή τους σε δολοφονικές ενέρ­γειες, 1717 Μουσουλμάνοι υπέκυψαν στις σφαίρες ή τις μαχαιριές των δολοφό­νων. 

Πόσες ζωές, πόσες κατοικίες, πόσες εσοδείες προστάτευσε ο Γαλλικός στρα­τός στην Αλγερία! Και πόσες εκατόμβες θα είχε υποστεί η χώρα αυτή αν ήμαστε αρκετά ανόητοι και αρκετά δειλοί να την εγκαταλείψουμε! 

Ιδού λοιπόν ο λόγος, ιδού η σημασία, η αξία, το αποτέλεσμα τόσων και τόσων στρατιωτικών ενεργειών, που στοίχισαν  τόσο αίμα και μόχθους, τόσες μέρες και νύχτες επαγρυπνήσεως, τόσες αναγνωρίσεις, περιπολίες, εκκαθαρίσεις Αλίμονο! 7.200 αξιωματικοί και στρατιώτες είναι νεκροί. Αλίμονό! αντάρτες σκοτώθηκαν μαχόμενοι .

Μεγάλη συγκέντρωση των "κολόν" στο Αλγέρι
στις 13 Μαΐου 1958. Στη βάση του μνημείου
που στήθηκε για τα 100 χρόνια της Γαλλικής
παρουσίας στην Αλγερία διακρίνεται με τη στολή
παραλλαγής ο  Πιέρ Λαγκαγιάρντ
Μια άλλη μορφή της αποστολής του στρατού, την οποία εκπληρώνει με θαυμάσιο και συγκινητικό τρόπο είναι το γεγονός ότι βρίσκεται παντού σ' ολόκληρο το έδαφος, και είναι πράγματι Στρατός — δηλαδή ένα σώμα αφοσιωμένο και πειθαρχημένο, ανιδιοτελές. Και ο στρατός αυτός θέλησε και βρήκε τον τρόπο να επιτύχει την ανθρώπινη επαφή με τη  Μουσουλμανική κοινότητα που για πολύν  καιρό και πολύ συχνά ήταν περιχαρακωμένη. 

Οι αξιωματικοί κι' οι στρατιώτες με τα χέρια τους και με την καρδιά τους, με την επινοητικότητα τους, δεν περιορίσθηκαν στην προστασία του πληθυσμού  αλλά τον βοήθησαν με κάθε τρόπο. Πρέπει να δη κανείς επί τόπου τι κατόρθωσαν  να κάμουν στους τομείς του ανεφοδιασμού, της υγείας, της στεγάσεως ,της εκπαιδεύσεως. Πρέπει να σταθμίσει κανείς τη σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων που δημιούργησαν μέρα με την ήμερα. Εξ άλλου αν το δημοψήφισμα υπήρξε αυτό που υπήρξε  για την Αλγερία, αν είδε κάνεις τη συγκινητική συμμετοχή των Μουσουλμάνων, τούτο οφείλεται απλούστατα στην συναδέλφωση και την εμπιστοσύνη, που έλαμψε στη ρημαγμένη αυτή γη.


Όποια κι' αν υπήρξαν τ' αποτελέσματα, ο στρατός θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει την αποστολή του. Πρέπει να επιδιώξει και να επιτύχει την ειρήνευση. Πρέπει να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των καθηκόντων που αναλάβαμε στην Αλγερία. Πρέπει να εργασθεί για την προσέγγιση των ψυχών, των πνευμάτων— προϋπόθεση   του   μέλλοντος.......
....Η Γαλλία είναι υπερήφανη για τις υπηρεσίες που της προσφέρει ο στρατός της — ο επικεφαλής του, τα επιτελεία, οι μονάδες — και για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στην Αλγερία. Κι' εγώ, απευθύνω στον στρατό αυτόν την υψηλή και στέρεη αναγνώριση μου.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Το F.L.N.[1] καλεί για την εξεύρεση πιθανοτήτων ειρήνευσης στην Αλγερία. Ποια είναι η στάση της Κυβερνήσεως απέναντι του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η οργάνωση για την οποία ομιλείτε εξαπέλυσε η ίδια τον αγώνα. Και τον διατηρεί επί τέσσερα έτη. Αφήνω στο μέλλον τη φροντίδα να προσδιορίσει σε τι χρησίμευσε ο αγώνας αυτός. Οπωσδήποτε όμως, τώρα, δεν χρησιμεύει πραγματικά σε τίποτε. Ασφαλώς μπορεί, αν θέλει κανείς, να εξακολουθεί τις δολοφονίες, να στήνει οδοφράγματα στους δρόμους, να ρίχνει χειροβομβίδες στα παζάρια, να γλιστρά τις νύχτες στα χωριά για να εκτελεί ορισμένους δύστυχους. Μπορεί να καταφεύγει στις σπηλιές των βουνών, να κρύβεται από συστάδα σε συστάδα, να θάβει όπλα στις χαράδρες για να τα πάρει όποτε μπορεί. Το θέμα όμως δεν βρίσκεται στο σημείο αυτό. Δεν βρίσκεται ακόμη ούτε στα πολιτικά όνειρα, ούτε στην προπαγανδιστική ρητορεία όσων έχουν καταφύγει στο εξωτερικό. Ειλικρινά και συνειδητά το θέμα έχει τώρα ξεπερασθεί. Έχει ξεπερασθεί από το γεγονός ότι οι δυνάμεις της τάξεως σιγά - σιγά δεσπόζουν σε όλα τα εδάφη. Προ παντός όμως έχει ξεπερασθεί από την αποφασιστική εκδήλωση της 28 Σεπτεμβρίου. Και όμως — το λέω χωρίς περιστροφές — ότι οι περισσότεροι από τους άνδρες της εξεγέρσεως αγωνίσθηκαν θαρραλέα. Ας έλθει η ειρήνη των γενναίων και είμαι βέβαιος ότι τα μίση θ' αρχίσουν να εξαλείφονται.
Μίλησα για ειρήνη των γενναίων. Τι σημαίνει; Απλώς αυτό : Αυτοί που άνοιξαν πυρ, καταπαύουν το πυρ και γυρίζουν, χωρίς ταπείνωση, στην οικογένεια και τη δουλειά τους.
Μ' ερωτούν : «Μα πώς μπορούν αυτοί να τακτοποιήσουν τον τερματισμό του αγώνος;». Απαντώ : «Αυτοί πού είναι οργανωμένοι δεν έχουν παρά να έλθουν, μέσω των αρχηγών τους, σ' επαφή με τη Διοίκηση».
-Ας γυρίσουμε  πια σπίτι, Κάρολε.....Πόνεσαν τα
πόδια μου.....Αμερικανική γελοιογραφία που
προετοιμάζει έντεχνα τη γαλλική κοινή γνώμη  για
την ανάγκη  τερματισμού μιας επίπονης ιμπεριαλιστικής
περιπλάνησης.  Ο Κάρολος είναι φυσικά ο Ντε
Γκωλ. Στα ξεχαρβαλωμένα τακούνια της Κυρίας-που
δεν είναι άλλη από τη Γαλλία- με δυσκολία διαβάζονται
τα ονόματα της Τυνησίας και της Αλγερίας.
Η παλιά πολεμική σοφία χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν υπάρχει θέληση κατάπαυσης του πυρός, τη λευκή σημαία των κοινοβουλευτικών. Και λέγω ότι, στην περίπτωση αυτή, οι αγωνιστές θα γίνονταν δεκτοί με τιμές — θα τους αντιμετωπίζαμε με κάθε σεβασμό!.
...Μερικοί λέγουν : «Ποιοι είναι όμως οι πολιτικοί όροι τους οποίους δέχεται να συζητήσει η Κυβέρνηση; Απαντώ : «Τα πολιτικά πεπρωμένα της Αλγερίας βρίσκονται μέσα στην ίδια την Αλγερία. Δεν σημαίνει ότι έχει κανείς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης μόνον όταν μπορεί και ρίχνει πυροβολισμούς. Όταν η  δημοκρατική οδός είναι ανοιχτή, όταν οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την θέληση τους, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος πιο παραδεκτή». Και πράγματι, η οδός αυτή είναι ανοικτή για την Αλγερία. Το Δημοψήφισμα έγινε. Θα δήτε ότι κερδισμένος θα είναι ο πολιτισμός της συναδελφώσεως.

Υποσημειώσεις:
[1] Μέτωπο Εθνικής Απελευθέρωσης