Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

ΛΟΧΑΓΕ ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον


ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
Μετά την αναφοράν, την οποίαν έδωκα εις τον διοικητήν της βάσεως τον παρεκάλεσα να συσκεφθώμεν Ιδιαιτέρως, καίτοι ήμουν κατάκοπος από την τετράωρον πτήσιν. 
Ο διοικητής μου συνέστησε να α­ναπαυθώ, αλλ' αντέτεινα ότι η υπόθεσις την οποίαν επρόκειτο να συζητήσωμεν, δεν επιτρέπει αναβολήν. Εισήλθομεν εις το υπόστεγον όπου θα εφυλάσσετο το αεροπλάνον μου, και ηρχίσαμεν συζητούντες επί της σπουδής του νεαρού αεροπόρου. Ο διοικητής μου τον εδικαιολόγησεν ότι είνε ριψοκίνδυνος. Τον ηρώτησα τότε :
— Είσθε βέβαιος, γι' αυτό που λέτε ;
— Απολύτως βέβαιος, λοχαγέ μου. 
— Εν τούτοις θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας. 
— Δεν σας εννοώ. 
— Η στάσις του νεαρού ανθυπολο­χαγού μου φαίνεται αρκετά ύποπτος και όχι εντός των στρατιωτικών κα­νονισμών. 
—Τί θέλετε να πήτε ; 
—Δεν ημπορώ να καταδικάσω τον νεαρόν ανθυπολοχαγόν από τούδε. Θα παρακολουθήσω και θα σας α­ναφέρω. 
— Με τρομάζετε, κ, λοχαγέ. 
— Προ παντός, κ. διοικητά, να μη εκπλήττεσθε. Πόλεμος είνε αυτός. Μη λησμονείτε ότι οι κατάσκοποι και από τα δύο μέτωπα βρίθουν μέσα εις τας πολεμικάς γραμμάς. 
Ο διοικητής ωχρίασε. Μόλις κατώρθωσε να ψιθυρίση :
— Ώστε φαντάζεσθε ότι... 
— Δεν φαντάζομαι τίποτε. Η παρακολούθησις θα αποδείξη αν έχω δίκαιον ή άδικον. Προς το παρόν θα σας παρακαλέσω να μου κάνετε την χάριν να διαδόσετε, καταλλήλως ότι είμαι ασθενής από βαρύτατον κρυολόγημα.
— Και ο σκοπός ; 
—Θέλω να μείνουν όλοι. με την εντύπωσιν ότι είμαι κλεισμένος μέσα και ότι δεν θα σηκωθώ πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρας. Δευτέρα παράκλησις είνε να μου προμηθεύ­σετε μίαν παλαιάν ενδυμασίαν εντόπιον και τα απαραίτητα δια μίαν ε­πιτυχή μεταμφίεσιν. 
— Και διατί όλα αυτά ; 
—- Κύριε διοικητά, ο σκοπός μου είνε να κατοχυρώσω τα νώτα του μαχομένου στρατού μας από μίαν επικίνδυνον ίσως κατασκοπείαν. 
— Κάμετε όπως νομίζετε. Εγώ θα σας προμηθεύσω και ταχύτατα μά­λιστα, μίαν ενδυμασίαν χωρικού της περιφερείας αυτής και όλα τα κα­τάλληλα δια την μεταμφίεσιν. 
— Και μίαν τρίτην παράκλησιν. Να καλέσετε εις το γραφείον σας τον νεαρόν ανθυπολοχαγόν. 
— Τον Έρρικ Χάϊντερ ; 
— Έτσι ονομάζεται ; Αυτόν, τέ­λος πάντων, που υποπτεύομαι. 
Απεχωρίσθημεν με τον διοικητήν και είσηλθον εις εν παραπλεύρως δωμάτιον και αφού επλύθηκα ολίγον μετέβην εις το γραφείον του διοικη­τού, ο οποίος εν τω μεταξύ είχεν ειδοποιήσει δι' αγγελιαφόρου τον νεαρόν αεροπόρον. 
Μετ' ολίγα λεπτά ο ανθυπολοχα­γός εύρίσκετο ενώπιον μας και κατά προσυνεννόησιν με τον διοικητήν τον συνεχάρη με τας εξής φράσεις: 
— Κύριε ανθυπολοχαγέ, ο λοχα­γός Ριχτχόφεν μου εξήρε την αυτοθυσίαν σας και τον ηρωιαμόν σας και είμαι υποχρεωμένος να σας συγχαρώ. Σας πληροφορώ επίσης ότι θα κάμω πρότασιν προαγωγής σας ταχύτατα.
— Ευχαριστώ, κ. διοικητά. Εγώ ενόμιζα ότι θα με παρατηρήσετε και πάλιν, διότι απεσπάσθην από το σμήνος μου.
Επεμβαίνω τώρα εγώ.
— Αυτό που κάματε βεβαίως αντίκειται εις τους κανόνας της πειθαρχίας, αλλά η πειθαρχία δεν έχει σημασίαν εις την μάχην.
Ο τρόπος, με τον οποίον του ομίλησα, του ενέπνευσεν εμπιστοσύνην. Προσεποιήθην αδιαθεσίαν, ώστε να προκαλέσω την επέμβασιν του διοικητού.
— Τί έχετε, κ. λοχαγέ ;
—-Μια μικρή ζαλάδα και ολίγος πυρετός.
Ο διοικητής μου έπιασε τον σφυγμόν μου και με προσποιητήν ταραχήν μου είπε :
— Μα σεις καίτε από τον πυρετό. Πρέπει να φωνάξουμε αμέσως τον γιατρό. Πηγαίνετε να πέσετε. Φαίνεται ότι εκρυώσατε.
Συνεμορφώθην προς την σύστασιν του διοικητού και ανεχώρησα. Εις ένα μικρόν διαμέρισμα μετεφέρθησαν μετ' ολίγον όλα τα κατάλληλα δια την μεταμόρφωσίν μου. Ο ιατρός προσκληθείς εβεβαίωσε, κατόπιν προσυνεννοήσεως, ότι η κατάστασίς μου είνε σοβαρωτάτη και απηγόρευσε πάσαν έεπικοινωνίαν.
Όπως μου είπεν ο διοικητής, η είδησις καταλλήλως μετεδόθη εις τα πληρώματα των αεροσκαφών. Μόλις ενύχτωσε με χιλίας προφυλάξεις κατηυθύνθην εις το υπόστεγον όπου είχε τοποθετηθή το αεροπλάνον μου. Κάποιος μου έλεγε ότι κάποιος θα επεχείρει να προξενήση βλάβην ανεπανόρθωτον η οποία να μου στοιχίση την ζωήν.
Εκρύβην εις μίαν γωνίαν πίσω από μερικούς εφθαρμένους μουσαμάδες και εκρατούσα και την αναπνοήν μου ακόμη. Παρήλθον αρκεταί ώραι.
Θα ήτο ττερασμένον μεσονύκτιον όταν ήκουσα βήματα.
Κάποιος εισήρχετο εις το υπόστεγον και προσεπάθει να κάμη όσον το δυνατόν ολιγότερον θόρυβον. Ενέτεινα την προσοχήν μου, αλλά δεν ηδυνάμην να διακρίνω την μορφήν του εισελθόντος. Με μεγάλην προφύλαξιν επροχώρησε εις το αεροπλάνον μου. Ακούω πλέον ευκρινώς ότι ασχολείται να αχρηστεύση κάποιο εξάρτημα. Ένα κρακ ηκούσθη και ο άγνωστος νυκτερινός επισκέπτης ήρχισε να βαδίζη. Ετελείωσεν η αποστολή του.
Ανακύπτω από την κρύπτην μου και τον παρακολουθώ. Ήδη έχει εξέλθει του υποστέγου. Με χιλίας προφυλάξεις βαδίζει προς το σανίδωμα.
Με ένα άλμα ευρίσκομαι εις την είσοδον του υποστέγου και τον παρακολουθώ. Έφθασεν εις την 4ην σκηνήν.
Η παρακολούθησις επέτυχε πλήρως.
Φεύγω γρήγορα από το υπόστεγον και μεταμφιέζομαι ώστε την επομένην να είμαι αγνώριστος. Παρά την κόπωσίν μου δεν κατώρθωσα να κοιμηθώ. Την πρωΐαν της επομένης περί την 9ην π. μ. ήλθεν εις τον κοιτώνα μου ο Διοικητής, ο οποίος μου είπεν ότι ο νεαρός ανθυπολοχαγός εζήτησεν άδειαν τριήμερον.
—Με κατεύθυνσιν;
—Τό χωρίον Μπάρσεκ, όπου διαμένουν οι γονείς του.
—Εΐνε κοντά το χωριό αυτό;
—Μόλις τρεις ώρες.
—Να του δώσετε αμέσως άδειαν υπό την αίρεσιν ότι είνε δυνατόν ν' ανακληθή αμέσως αν παραστή ανάγκη και τούτο δια να μάθωμεν ακριβώς που θα μεταβή.
Καταλλήλως επληροφορήθην ότι πράγματι εις το χωρίον διαμένει μία οικογένεια Χάϊντερ, απαρτιζομένη από εν ανδρόγυνον και μίαν νεαράν κόρην και ότι εις το μέτωπον υπηρετεί ο υιός.
H οικογένεια κατοικεί εις την δεξιάν πλευράν του χωρίου πλησίον ενός δάσους.
Με όλα τα προφυλακτικά μέτρα που χρειάζονται εις αυτάς τας περιστάσεις επισκοπώ τα πέριξ τής οικίας αύτης καθώς και τους ενοίκους. Μου έκαμεν εξαιρετικήν εντύπωσιν  το γεγονός ότι η νεαρά κόρη επεδίδετο εις διαφόρους αθλητικάς παιδιάς ενώ oι κάτοικοι του χωρίου εκείνου εν τη ολότητί των ήσαν ερ­γατικοί χειρώνακτες.
Τον νεαρόν άξιωματικόν φαίνεται ότι δεν τον ανέμενον τόσον ξαφνικά διότι μόλις τον είδαν να έρχεται έ­σπευσαν να τον προϋπαντήσουν με ξεφωνητά.
Αφού ο Έρρικ εισήλθεν εις την οικίαν εσκέφθην ότι θα ήτο η κα­ταλληλοτέρα στιγμή να εμφανισθώ ως ζητών δήθεν ελεημοσύνη ν. Έγι­να όσον το δυνατόν περισσότερον κυφός και εκτύπησα την θύραν. Μία αρκετά ηλικιωμένη γυναικούλα μου ήνοιξε. Έτεινα την χείρα μου εις ελεημοσύνην, ενώ από μέσα ήκουα συνομιλίας.
Η γραία εισήλθε και πάλιν εις το εσωτερικόν της οικίας δια να μου φέρη κάποιαν ελεημοσύνην ίσως.
Εντείνω την προσοχήν μου και ακούω. Ομιλούν γαλλικά. Τώρα είμαι βέβαιος για την επαλήθευσιν των φόβων μου. Το εξοχικόν σπιτά­κι εκείνο είνε αναμφιβόλως κέντρον κατασκοπείας.
Μόλις ενύχτωσε ευρέθην εις την είσοδον του μικρού δάσους και α­κριβώς έναντι της μικράς οικίας. Εκρύβην ώστε να μη γίνω αντιληπτός, και παρηκολούθουν πάσαν κίνησιν.
Εις μίαν στιγμήν είδον να εξέρ­χεται ο νεαρός ανθυπολοχαγός χειροκροτούμενος με την αδελφήν του. Επροχώρησαν προς το δάσος. Ό­ταν έφθασαν εις μίαν πυκνήν συ­στάδα δένδρων είδον κάτι, το οποί­ον κάθε άλλο επιστοποίει παρά ότι ήσαν αδελφοί . Ο νεαρός ανθυπολοχαγός ενηγκαλίσθη τήν αδελφήν του κσι την κατησπάζετο μ' όλον τό έρωτικόν μένος της ηλικίας του Ήκουσα μάλιστα ευκρινώς ερωτικόν διάλογον. Ωμίλουν γαλ­λικά. Προχωρούν εις το βάθος του δάσους. Τους αφήνω να απομακρυνθούν ολίγον και τους ακολουθώ ακροποδητί.
Έχουν φθάσει ήδη κάτω από μί­αν τεραστίαν σφένδαμον. Τώρα πλέ­ον αρχίζουν να λαμβάνουν εξαι­ρετικά προφυλακτικά μέτρα. Κάτι λέγουν μεταξύ των και παρατηρούν γύρω των. Ο νεαρός ανθυπολοχαγός πλησιάζει προς τον κορμόν της σφενδάμου. Έχει προχωρήσει το σκότος και δεν δύναμαι να αντιλη­φθώ τι κάμνει. Πλησιάζω ακόμη και έντείνω τας ακοάς μου. Ακούω κλήσεις τηλεφώνου και μετ' ολίγον συνομιλίας.
Εάν πλησιάσω ακόμη υπάρχει κίνδυνος να γίνω αντιληπτός. Δι' αυτό πρέπει να αφήσω να φύγουν δια να κάμω κατόπιν τας ερεύνας μου. Εκάθησαν εις το μέρος εκεί­νο υπέρ την ώραν. Επί τέλους Ανεχώρησαν.
Άμα απεμακρύνθησαν από το δά­σος επροχώρησα προς την σφένδα­μον.
Επί αρκετήν ώραν προσπαθώ ν' αντιληφθώ που είνε το μυστικόν τηλέφωνον. Επί τέλους αι έρευναί μου εστέφθησαν υπό επιτυχίας. Εις εν σημείον του κορμού της σφενδά­μου υπήρχεν ενα κάλυμμα κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δίδη την έντύπωσιν ότι είνε συνέχεια του φλοιού του κορμού. Το απέσπασα και υπό το φως ενός μικρού φανού τον οποίον έφερα πάντοτε μαζί μου αντελήφθην ότι υπήρχεν ολόκληρος συσκευή τηλεφώνου. Ανέλαβα το α­κουστικόν αλλά δεν ήκουσα τίποτε. Ασφαλώς θα έπρεπε να υπάρχη κάποιος συνθηματικός τρόπος συνεν­νοήσεως Εκρύβην εις το δάσος μέ­χρις ότου ανατείλη ο ήλιος δια να συνεχίσω τας ερεύνας μου.
Πράγματι την πρωΐαν μετέβην εις την σφένδαμον και ανεζήτησα το μυστικόν του τηλεφώνου. Δεν ήργησα να το ανακαλύψω. Κάτω από την βάσιν του υπήρχεν ενα τεμάχιον χάρτου με πλήρεις οδηγίας, χρήσεως του τηλεφώνου. Επίσης ένας μικροσκοπικός κώδιξ μυστικών συ­νεννοήσεων. Τον εμελέτησα καταλ­λήλως και συνήγαγα τα συμπερά­σματα μου. Ήμην έκτος αμφιβολί­ας ότι το τηλέφωνον εκείνο είχε σύνδεσιν με τας γαλλικάς γραμμάς. Εάν επεχείρουν εγώ να συνεννοη­θώ θα εγενόμην ίσως αντιληπτόςκαι δεν θα επετύγχανον του σκοπού μου. Θα ερριψοκινδύνευα μίαν από-πειραν και έθεσα εις ενέργειαν το σχέδιόν μου. Προς τον σκοπόν όμως αυτόν θα έπρεπε να έχω βοηθόν και ένα άλλον ακόμη. Χωρίς νά χάσω καιρόν μετέβην εις τον αστυνομικόν σταθμάρχην του χωρίου, του ανεκοίνωσα την ταυτότητά μου και τον παρεκάλεσα να θέση εις την διάθεσίν μου μερικούς άνδρας. Προσεφέρθη να έλθη ο ίδιος. Αφήσαμεν να νυκτώση και εκυκλώσαμεν την σφένδαμνον. Το σχέδιόν μου ήτο να συλληφθούν οι δύο κατάσκοποι προτού αρχίσουν την συνεννόησιν με το μυστικόν τηλέφωνον, διότι υπήρχε κίνδυνος να καταστρέψουν την συσκευήν.
Παρήλθεν αρκετή ώρα. Συμφώνως προς τας οδηγίας μου, οι άν­δρες έπρεπε να αποφύγουν και τον παραμικρόν θόρυβον, ο οποίος θα ειδοποιεί τους κατασκόπους. Επί τέλους ενεφανίσθησαν ερχόμενοι κατ' ευθείαν προς τΗν σφένδαμνον. Ήσαν Ενηγκαλισμένοι καί αυτό μας διηυκόλυνεν εις την σύλληψίν των. Μόλις επλησίασαν περί τα πέντε μέ­τρα προς το μυστικόν τηλέφωνον, ε­πήδησα από την κρύπτην μου και ευ­ρέθην ενώπιον των με το περίστροφον προτεταμένον εναντίον των.
Ο αιφνιδιασμός τους κατέπληξε και καθηλώθησαν εις την θέσιν των. Οι λοιποί άνδρες επλησίασαν αμέ­σως με τα περίστροφα ανά χείρας. Ο Χάϊντερ έσπευσε να διαμαρτυρηθή. Τον απεστόμωσα αμέσως με την κεραυνοβόλον κατηγορίαν :
—Χάϊντερ, είσθε ένοχος κατασκο­πείας κατά τής Γερμανίας.
—Διαμαρτύρομαι εντόνως. Είμαι Γερμανός αεροπόρος και έχω εύφημον μνείαν του διοικητού μου καί του λοχαγού Ριχτχόφεν, μετά του οποίου επετάξαμεν χθες την πρωΐαν προς τα γαλλικά χαρακώματα.
Δια να τον εξουθενώσω τελείως, του απέσπασα την περρούκαν και το υπογένειον. Η εκπληξίς του μετε­βλήθη εις τρόμον. Ωχρίασε καί μό­λις κατώρθωσε να αρθρώση :
—Σεις... Σεις... κύριε λοχαγέ. 
—Εγώ, Χάϊντερ. Επαίξατε ωραία το παιγνίδι σας έως τώρα.
—Με συκοφαντείτε, Κύριε λοχαγέ.
—Αυτό επίτρεψέ μου να μη το πι­στεύω. Προς το παρόν σας παρακα­λώ να αποχωρισθήτε από την φίλην σας...
—Την αδελφήν μoυ, θέλετε να πήτε,
—Πρώτην φοράν ακούω ότι -αδελ­φός και αδελφή δύνανται να είνε συγχρόνως και ερασταί. Κύριε Χά­ϊντερ, να λείψουν αι δικαιολογίαι, διότι δεν έχομεν καιρόν.
—Τί θέλετε νά πήτε ;
Χωρίς να του απαντήσω διέταξα να οδηγηθή η συλληφθείσα εις την αστυνομίαν και συγχρόνως να συλ­ληφθούν οι διαμένοντες εις την οικίαν που είδα να εξέρχεται ο Χάϊν­τερ και να απομονωθούν. H σύλληψις και η απομόνωσις έπρεπε να γίνη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να μη καταστρέψουν τα εντός της οι­κίας ευρισκόμενα τυχόν μηχανήμα­τα, διότι υπώπτευα τοιούτον τι.
Μετά, ξανακυττάζοντας κατάματα τον κατάσκοπον, του είπα :
—Τώρα δικαιολογώ την βίαν σας, ανθυπολοχαγέ Χάϊντερ, ν' αποσπασθε από το σμήνος σας. Αυτάς τας οδηγίας έχετε λάβει από τους ηγέτας σας...
—Κύριε λοχαγέ...
—Πιστεύω να σας έχει απομείνει κάποιος εγωισμός, ώστε, αφού προσ­φέρετε μίαν σπουδαίαν υπηρεσίαν εις την Γερμανίαν, πράξητε κατόπιν το καθήκον σας...
—Τί θέλετε να είπητε, κύριε λο­χαγέ ;
Έγινα έξω φρενών. Έξηκολούθει ακόμη να αποσείη την κατηγορίαν.
—Θέλω νά είπω, κύριε Χάϊντερ, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προδοτικόν σας τηλέφωνον μίαν φο­ράν και δια την Γερμανίαν.
Τώρα πλέον αφωπλίσθη τελείως. Έκυψε την κεφαλήν και εψιθύρισε :
—Μάλιστα, κύριε λοχαγέ,
—Ευτυχώς αντελήφθητε το κα­θήκον σας.
—Θα πληρώσω την προδοσία μου. Ας όψεται η Βάντα.
—Η συνένοχος σας.
—Μάλιστα. Αυτή είνε η αιτία της καταστροφής μου. Έπεσα εις την παγίδα που μου έστησε.
—Και τώρα πρέπει να χρησιμο­ποιήσετε το τηλέφωνον συμφώνως προς τας οδηγίας μου.
—Διατάξατε.
—Θα είπης εις τους Γάλλους ότι αύριον την πρωΐαν ετοιμάζεται επίθεσις εκ του αριστερού του 8ου οχυρού, συνδυαζομένη με αεροπορικήν επιδρομην.
—Μάλιστα, κύριε λοχαγέ. Κατ' αυτόν τον τρόπον ελπίζω να εξιλεώσω εν μέρει τα εγκλήματα μου.
Έπλησίασεν εις την σφένδαμνον καΐ απέσπασε τό μέρος του φλοιού που εκάλυπτε τό τηλέφωνον. Έκα­με τρεις συνθηματικούς χειρισμούς και ήρχισε νά συνομιλή. Ωμίλει γαλλικά.
—Ναι, εγώ...
—Ναί, ναί... Υπ' αριθ. 23.
— Σοβαρώτατα νέα... Αύριον πρωΐαν επίθεσις κατά του αριστερού υπ' αριθμόν 8 οχυρού, με συνδυασμόν αεροπορικής επιδρομής...
—Ασφαλώς δεν θά λείψη. Θα είνε η ψυχή της επιθέσεως.
—Αν τον αιφνιδιάσετε είνε δυνα­τόν. Άλλως ο Ριχτχόφεν δεν είνε από εκείνους που φοβείται..,.
—Αν δεν έλθω εγώ, θα έλθη η υπ' αριθ. 31.
—Ναι, ναι. Δώσατε της τας οδη­γίας που πρέπει και θα μου τας μεταβίβαση.
Έκλεισε το τηλέφωνον και απευ­θυνόμενος προς εμέ, μου είπε :
—Παρακαλώ, κύριε λοχαγέ, το περίστροφόν σας. Έχω να εκτελέσω και εν καθήκον ακόμη...
—'Οχι, κύριε Χάϊντερ. θ' αποφα­σίσωμεν αργότερον δι' αυτό. Θα σας παρακαλέσω μόνον να με βοηθήσετε εις την ενέργειαν που πρόκειται να κάμω. Ομολογώ ότι εμπιστεύομαι εις την ειλικρινή μετάνοιάν σας.
—Πιστεύσατε, κύριε λοχαγέ, ότι δεν θα ήθελα να τερματίσω την ζωήν μου με μίαν άτιμον αυτοχειρίαν.
—Τότε θα πετάξετε αύριον το πρωΐ μαζί μου.
—Με όλην μου την ευχαρίστησιν και να είσθε βέβαιος ότι θα προσπα­θήσω να φανώ αντάξιος της εμπι­στοσύνης σας.
—Εξακολουθείτε ακόμη να αγα­πάτε αυτήν την κατάσκοπον
—Δυστυχώς, vαι. Το μόνον το ο­ποίον με καθησυχάζει είνε ότι αυτήν την στιγμήν θα είνε νεκρά.
—Πώς δηλαδή ;
—Δεν πρόκειται να επιζήση μετά την αποκάλυψιν της προδοσίας της.
Εσπεύσαμεν εις τον αστυνομικόν σταθμόν, όπου πράγματι διεπιστώσαμεν ότι οι φόβοι του Χάϊντερ επα­λήθευσαν.
Η κατάσκοπος ευρίσκετο εις κω­ματώδη κατάστασιν. Εΐχε λάβει κάποιο δραστικόν δηλητήριον, το ο­ποίον έκρυπτεν εις εν μικρόν φιαλίδιον, όπερ έφερε πάντοτε μαζί της.
Οι λοιποί ένοικοι του εξοχικού σπιτιού αφέθησαν ελεύθεροι, διότι α­πεδείχθη δτι ήσαν πράγματι αθώοι τής κατασκοπείας.
Την ιδίαν νύκτα μαζί με τον Χάϊν­τερ ανεχωρήσαμεν εις την βάσιν μας. Με ολίγας λέξεις εξέθηκα εις τον διοικητήν τα διατρέξαντα και έθεσα εις εφαρμογήν το σχέδιόν μου.
Έπρεπε να ειδοποιήσωμεν το Γενικόν στρατηγείον αμέσως δια την εφαρμογήν του νέου σχεδίου. Μικρά αψιμαχία εις το αριστερόν, υποχώρησις ραγδαιοτάτη εκ της πλευράς εκείνης και εξόρμησις εκ του δεξιού προς πλευροκόπησιν. 'Έως τώρα χά­ρις εις τον κατάσκοπον των εγνώριζαν τα μυστικά μας, επεσήμαιναν τας θέσεις μας, εσκόρπιζαν τον θά­νατον εις την γερμανικήν νεολαίαν. Αυτήν την φοράν θα πληρώσουν, και ακριβά μάλιστα. Εκλείσθημεν με τον διοικητήν εις το γραφείον του και συνεδέθημεν τηλεφωνικώς με το στρατηγείον. Ο διοικητής Μόρχεντ εκθέτει τα της συλλήψεως των δύο κατασκόπων και προσέθεσε τα της παγίδος που έστησεν εις τους Γάλ­λους. Φαίνεται ότι από το στρατη­γείον εύρον το σχέδιόν μου άριστον, διότι ο Μόρχεντ εις μίαν στιγμήν έ­στρεψε προς τό μέρος μου και εμει­δία. Αφού ετελείωσεν η συνδιάλεξις, ο διοικητής μου είπεν ότι το στρατηγείον ευρίσκει θαυμάσιον το σχέδιόν μου και θα το θέση εις εφαρμογήν αμέσως. Του ανεκοίνωσα την σκέψιν μου.
—Εγώ θα πετάξω μόλις εξημε­ρώση προς το αριστερόν, όπου ασφαλώ ς θα μας περιμένουν οι Γάλ­λοι.
—Εΐνε παρακεκινδυνευμένον, διότι όλην την δύναμίν των την αεροπορι­κήν θα την κατευθύνουν προς το μέ­ρος όπου αναμένουν την επίθεσιν.
—Αυτό θέλω και εγώ. Μήπως δυ­νάμεθα να γνωρίζωμεν πόσα αερο­σκάφη στηρίζουν το μέτωπον του Μτουωμόν ;
—Μόνον ο Χάϊντερ μπορεί να το γνωρίζη.
Τον εφωνάξαμεν αμέσως. Αι πληροφορίαι που μας έδωκε ήσαν πολύ­τιμοι. Άνω των 80 αεροπλάνων εστήριζαν όλον το μέτωπον του Ντουωμόν. Ημείς μόλις τριάκοντα ήτο δυνατόν να παρατάξωμεν. Δεν έχει σημασίαν ο αριθμός, τουλάχιστον δι' εμέ όσον το ψυχικόν σθένος. Στο τέλος θα συναντηθώ μέ τους Γάλλους ως αρχηγός όλης της αεροπο­ρικής δυνάμεως του μετώπου του Ντουωμόν.
Συνεννοήθημεν τηλεφωνικώς με τας δύο άλλας αεροπορικάς βάσεις και εδώσαμεν την ώραν απογειώσεως. Εις τας 5 και 30' τα αερο­σκάφη θα ευρίσκοντο εις τον αέρα με όσον το δυνατόν περισσοτέρας ταινίας πολυβόλων.
Εσήμανα συναγερμόν και της δυ­νάμεως της βάσεως του Μόρχεντ και μόλις συνεκεντρώθησαν οι αξιω­ματικοί, τους προσεφώνησα ο ίδιος. Ενθυμούμαι ακόμη τί τους είπα :
--Αγαπητοι συνάδελφοι. Μετ' ο­λίγον θα αποδείξωμεν ότι οι Γερμα­νοί, γνωρίζουν να πολεμούν δια την πατρίδα των, έστω και αν αριθμη­τικώς είνε κατώτεροι των εχθρών των. θα συναντήσωμεν τον εχθρόν, ο οποίος θα εΐνε υπέρτερος ημών κατά 50 αεροσκάφη. Απαιτώ να με μιμηθήτε εις την επίθεσιν. Υποχώρησις δεν νοείται δια τους Γερμα­νούς αεροπόρους.
Ανέλαβε ν' απάντηση ο Χάϊντερ, ως ο νεώτερος όλων. Ωχρός εκ συγ­κινήσεως, είπε :
— Σας διαβεβαιούμεν, αρχηγέ, ότι θα πέσωμεν μέχρις ενός όλοι, αλλά υποχώρησιν δεν θα γνωρίση πλέον η γερμανική αεροπορία. Οι συνά­δελφοί μου είνε σύμφωνοι μαζί μου ότι με αρχηγόν σας . η νίκη θα στεφανώση τα γερμανικά πτερά.
Του έσφιξα θερμά το χέρι, ενώ εις τα μάτια του έλαμπαν δυο δάκρυα. Δέν είχα καμμίαν αμφιβολίαν ότι θα έπιπτεν εις την μάχην δια να αποπλύνη την ατιμίαν, εις την ο­ποίαν έπεσε χάριν μιας γυναικός.
Συνέστησα εις τα πληρώματα να ετοιμασθούν αμέσως, διότι η ώρα επλησίαζε.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑϊΦΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Η ΠΑΤΡΙΣ 2 Απριλίου 1933)Η κήρυξις αντισημιτισμού εν Γερμανία (γεγονός ανεξακρίβωτον άλλως τε μέχρι στιγμής) αποτελεί πράξιν καθαρώς εσωτερικής φύσεως δια την Γερμανίαν , εφόσον μάλιστα δεν έχει την σκληράν μορφήν , υπό την οποίαν η ιστορία εστιγμάτισε τας αντισημιτικάς εξεγέρσεις , διότι πρόκειται ήδη περί εμπορικού κυρίως διωγμού. Επομένως δεν δύναται να αποτελέση αφορμήν οιωνδήποτε εκδηλώσεων παρ΄ημίν. 
Η ελληνική κυβέρνησις ημπορεί και οφείλει να επιδείξη την πατροπαράδοτον φιλοξενίαν της και μέχρι θυσίας ακόμη προς πάντα δυστυχούντα και κατατρεγμένον' να δεχθή όσοι τυχόν ήθελον ζητήσει καταφύγιον εις την φιλόξενον γην της, να περιθάλψη και να παραμυθήση τον πόνον τους , διότι αυτό είναι καθήκον ανθρωπισμού , αλλά κατ' ουδένα λόγον δεν ημπορεί να επιτρέψη οιασδήποτε εκδηλώσεις , αίτινες φυσικόν θα ήτο να θίξουν τον γερμανικόν λαόν .Πολύ δε ολιγώτερον να επιτρέψη της συγκρότησιν συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας εναντίον χώρας , με την οποίαν η Ελλάς έχει τεράστια συμφέροντα και οικονομικούς δεσμούς, εξ ων εξαρτάται αυτή η οικονομική της υπόστασις. 
Την αδήριτον αυτήν πραγματικότητα θα αναγνωρίζουν , είμεθα βέβαιοι, υπέρ πάντας οι προσφιλέστατοι συμπολίται μας Ισραηλίται , ως κατ΄εξοχήν οικονομολόγοι , ώστε να μη επιδιώξουν να εκτεθή η πατρίς μας , κοινή μας πατρίς , σε κινδύνους και ζημίας τραγικάς, δια τας τωρινάς μάλιστα περιστάσεις. 

Μετά πάσης τιμής. 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΙΦΑΣ
                                                                                                                                                    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

ΤΑΚΑΣΙ ΝΑΓΚΑΪ: ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ.

Η ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ
Όταν στις 10 Αυγούστου 1945, o ήλιος ανέτειλε πάλι πίσ' από το όρος Κομπίρα, δε φώτιζε πια την όμορφη πεδιάδα που μέσα στη πρασινάδα της κολυμπούσε σα διαμάντι ή άλλοτε ευτυχισμένη πολιτεία' άλλα το τραγικό πίνακα μιας έρημης και πυρπολημένης μεγαλούπολης. Στη θέση ενός μέρους που χθες ακόμα άνθιζε η ζωή, έμει­ναν φρικτοί λοφίσκοι. Κάτω από τις ανεστραμμένες καμι­νάδες, τα εργοστάσια δείχνανε τα ερείπια τους' οι δρόμοι σκεπασμένοι από τους γκρεμισμένους τοίχους δε ξεχωρίζανε. Από τον πυκνοκατοικημένο συνοικισμό δε μέ­νανε παρά άμορφοι τοίχοι και πέτρες' τα χωράφια είχανε ξυρισθεί και τα άλση καίγανε ακόμα' τα μεγάλα δέντρα ήτανε σκορπισμένα δω και κει σα σπιρτόξυλα.
Σκηνή ερημιάς κι' απελπισίας... Τίποτα δε κινιότανε ούτε σκυλί ούτε γάτα. Η καθολική εκκλησιά που άργησε να πάρει φωτιά, άφηνε κόκκινες φλόγες προς τον ουρανό σα νάθελε να ολοκληρώσει το δράμα με τούτη τη τελευταία κι' έσχατη εικόνα. Την αυγή, εγκαταλείψαμε το καταφύγιο μας κι' αρχίσαμε τη δουλειά μας ανάμεσα στα ερείπια της Ιατρικής Σχολής. Βρήκαμε έναν άντρα κάτω από μια λαμαρίνα στη γωνιά του γηπέδου. 'Ητανε ο γιατρός Γιαμάντα εκείνος μας είπε πως πέθανε η Τσουτίτα.. Πήγαμε υστέρα προς το θάλαμο της βακτηριολογίας' ανάμεσα στις στάχτες που σκεπάζανε τη θέση του εργαστηρίου, βρήκαμε σωρούς από ασβεστοποιημένα κόκκαλα : αναμφίβολα οι υπόλοιποι των καθηγητών που εργάζονταν κει. Ανακαλύψαμε επίσης ένα γυναικείο σκελετό' σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, εκεί ήτανε ο θάλαμος που, καθώς έλεγε ο Γιαμάντα, η Τσουζίτα κάηκε ζωντανή. Αυτός ο σκελετός!... μ' εκείνο το γλυκό πάντα χαμόγελο' μαζεύοντας κείνα τα κόκκαλα πάνω σ' ένα χαρτί, αναρωτήθηκα: Μήπως είναι εφιάλτης που σε λίγο θα τον διώξω μακρυά ξυπνώντας ;

Φτάσαμε στην αίθουσα διδασκαλίας, και μέσα στους σαράντα ως πενήντα σκελετούς στη γραμμή. Κι' ανάμεσα σ' αυτούς θάτανε και κείνος της Καταότα και της μικρής σουσουράδος. Να λοιπόν τι έμενε απ' αυτούς' τους φοιτητές, που με το δραπάνι του ο Χάρος, ήρθε να τους θερίσει την ώρα που αυτοί κρατούσαν την πέννα έτοιμοι να κρατήσουν σημειώσεις. Κ' είχανε μπει με τόσο κέφι στην αίθουσα εκείνο το πρωί, φορώντας τα καρέ τους σκουφάκια Ι...
Οι φόβοι μας για τις πέντε άλλες νοσοκόμες επιβεβαιώθηκαν όταν βρήκαμε τα πτώματα τους μέσα ατό στάδιο, στο χωράφι με τις πατάτες,
Δεν μας ξάφνιασε η σιωπή τους! Η Γιαμασίτα, η Γιοσίντα και η Ινούε θάτανε σκυμένες στη δουλειά όταν η Χόμα και η Κογιανάζι τις πλησιάζανε και τις χαιρετούσανε με το χέρι. Γιατί οι τρεις  εργάτριες, φαίνονταν να σηκώνονται ν' αποδώσουν το χαιρετισμό όταν η βόμβα ήρθε και τις θέρισε όλες μαζί. 'Ήτανε όλες εκεί, και οι πέντε με τα χέρια παν' απ' το κεφάλι, και οι δυό απείχανε μόλις λίγα μέτρα από τις τρεις.
Φαίνονταν όλες τόσο νέες και αθώες που η προϊσταμένη τους έπιανε τα χέρια και τους φώναζε με τα ονόματα τους' έχουν όμως τα πτώματα φωνές! Αν ήξερα ότι η ζωή τους θα ήτανε τόσο σύντομη, σκέφτηκα, δε θα τις είχα πότε παρατηρήσει!... Καθώς έβαλα το χέρι μου πάνω στα παγωμένα κεφάλια τους, είδα τη Γιαμασίτα... τη Γιαμασίτα τη χοντροκέφαλη, μα που ωστόσο την αγαπούσα πολύ περισσότερο από την Ινούε που ήταν πάντα σοφή και φρόνιμη. Μια καρφίτσα που χε, σε σχήμα σκυλάκιου, ήτανε ακόμα πάνω στο στήθος της και τ' άχρωμα χείλια της ήτανε πασπαλισμένα χώμα... Τ' ήτανε λοιπόν κείνο που εκτόξευσε η βόμβα και αμέσως με την έκρηξη της προκάλεσε τέτοια αφάνταστη καταστροφή ; Η προϊσταμένη ήρθε κοντά μου με μια από κείνες τις προκηρύξεις που πέταξαν τ' αεροπλάνα την προηγούμενη νύχτα. Άρχισα να διαβάζω και καταλαβαίνοντας αμέσως, φώναξα : βόμβα ατομική!
Η πρωινή ταραχή με κατέλαβε πάλι... Αν εκείνοι είχανε την ατομική βόμβα, η Ιαπωνία έχει νικηθεί...
Έτσι η επιστήμη γνώριζε ένα καινούργιο θρίαμβο, αλλά ταυτόχρονα και η ήττα της χώρας μου γινότανε αναπόφευκτη. Σε μένα συγκρουότανε η υπερηφάνεια του ειδικού φυσικού με τον πόνο του πατριώτη Ιάπωνα...
Μια βέργα μπαμπού ήτανε στο έδαφος. Τη κλότσησα και πήγε μακρυά 'κάνοντας ένα κρότο ξερό. Κατόπιν έσκυψα, την πήρα στο χέρι μου και τη σήκωσα προς τον ουρανό νευρικά, ενώ τα δάκρυα αυλάκωναν τα μάγουλα μου.
Ένα μπαμπού ενάντια στην ατομική βόμβα!.. Πολύ τραγική κωμωδία για να βρεις τρόπο να την κάνεις λόγια. Από δω και μπρος δεν μπορούσες να τ' ονομάζεις πόλεμο αυτό που γίνεται,  Δεν έχουμε παρά να  παραταχθούμε σε φάλαγγες  και να παραδεχτούμε  το   θάνατο χωρίς αντίσταση, αφού δε μπορεί να υπάρξει!... Να τι έγραφε η προκήρυξη:

«Στον ιαπωνικό λαό, Διαβάστε με προσοχή εκείνο που ακολουθεί I  
Η Αμερική κατόρθωσε ν' ανακαλύψει  μια   βόμβα ισχυρότερη από κάθε μηχανισμό που βρέθηκε μέχρι  σήμερα. Αυτή η βόμβα ισοδυναμεί με τόσες γνωστές βόμβες που θα μπορούσανε να φέρουν 2.000 τεράστια βομβαρδιστικά τύπου Β 26. Αναλογιστείτε αυτό το τρομερό γεγονός του   οποίου  εμείς σας επιβεβαιώνουμε την αλήθεια.
Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε ,αυτό το όπλο στην Ιαπωνία. Αν αμφιβάλετε, ρωτήστε να μάθετε το αποτέλεσμα της μιας και μόνης ατομικής βόμβας που ρίξαμε στη Χιροσίμα.Πριν καταστρέψουμε με την ατομική βόμβα όλες σας τις στρατιωτικές εφεδρείες που σας επιτρέπουν ακόμα να συνεχίζετε αυτό το παράλογο πόλεμο, σας συμβουλεύουμε να στείλετε υπομνήματα στον Αυτοκράτορα και να του ζητάτε να σταματήσει τις εχθροπραξίες.Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ήδη υποβάλει ένα σχέδιο με δέκα τρία άρθρα με τους όρους για μια τιμητική παράδοση. Σας συμβουλεύουμε να δεχθείτε τους όρους και ν' αρχίσετε να κτίζετε μια ειρηνική Ιαπωνία καινούργια και καλύτερη.Πάρτε αμέσως μέτρα για να σταματήσει η στρατιωτική αντίσταση. Αν όχι, δε θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βόμβα και κάθε είδος όπλου ακόμα τρομακτικότερου, για να τελειώσουμε αυτό τον πόλεμο γρήγορα κι' αναπότρεπτα».

Το πρώτο διάβασμα με κατέθλιψε... Το δεύτερο με γιόμισε περιφρόνηση, το τρίτο μ' έκανε να βράζω οπό λύσσα..Ύστερα το ξαναδιάβασα και τα αισθήματα μου αλλάξανε: έμεινα με την εντύπωση ότι το περιεχόμενο ήτανε λογικό κι' επί τέλους απόλυτα ρεαλιστικό... Με το μπαμπού στο δεξί χέρι και τη προκήρυξη στ' αριστερό, γύρισα στο καταφύγιο όπου βρήκα τον καθηγητή Σεΐκι. Του έδειξα την έκκληση' τη διάβασε, έβγαλε ένα παράξενο μουγκρητό και ξανάπεσε χάμω για να μείνει εκεί ακίνητος και σιωπηλός, με το βλέμμα καρφωμένο στο χάος, επί μια ώρα σχεδόν.
Τί συμβαίνει όταν παθαίνει έκρηξη ένα άτομο ; Αυτό το ζήτημα μ' απασχολούσε όσην ώρα έμενα ξαπλωμένος πλάι σ' αυτόν το μεγαλόσωμο ξεγυμνομένον άντρα. Ενέργεια, σωματίδια, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, θερμότης, ήτανε τα τέσσερα στοιχεία που είχα πάντα στο νου μου.
Σιγά-σιγά, μαζευτήκανε όλοι γύρω απ τον καθηγητή, Σεΐκη και πιάσανε μια σοβαρή συζήτηση.
—Ποιος να το πραγματοποίησε αυτό; Ο Κόντον; Ο Λώρενς ;
—Ο Αϊνστάιν πρέπει νάχει βάλει το χέρι του. Και ο Μπορ με τους άλλους σοφούς της Ευρώπης που καταφύγανε στην Αμερική.
—Ο Άγγλος Καντουΐκ που ανακάλυψε το ουδετερόνιο, κι' ο Κος και η Κα Κιουρί, θα πήραν ασφαλώς μέρος στις εργασίες.
Η επιστημονική μας απομόνωση τα τελευταία χρόνια μας κάνει ν' αγνοούμε  και τις προόδους της επιστήμης και τα ονόματα των επιστημόνων...
—Θα κινητοποίησαν χιλιάδες σοφούς, θα τους ξεχώρισαν πεδία ερευνών και θα εργαστήκανε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
—Δεν είναι ζήτημα εργαστηριακών πειραμάτων. Εξαγωγή, διϋλισμός, ανάλυση  και τα λοιπά, πρέπει ν' απαιτήσανε μια βιομηχανική ισχύ τρομακτική...
—Τί γένος άτομου να χρησιμοποιήσανε; Λέτε ουράνιο ;
—Ίσως έvα πιο αλαφρό στοιχείο ; Τ' αλουμίνιο λόγου χάρη ;
—Μικρά άτομα, όπως το αλουμίνιο, παράγουν πολύ μικρή ενέργεια ! 
— Σύμφωνοι, μα το ουράνιο είναι πολύ σπάνιο και θα χρειαζότανε πολύς κόπος,,.

—Υπάρχει άφθονο ατό Καναδά...
Η συζήτηση μάκραινε χωρίς τέλος καθώς ο καθένας έβαζε επί τάπητος τις γνώσεις του πάνω στο θέμα...
—Αλλ' αφού τα ξέραμε ολ' αυτά, γιατί να μην είχαμε δοκιμάσει και μεις ;
—Δοκιμάσαμε, εργαστήκαμε και προσπαθήσαμε ν' απομονώσουμε το ουράνιο 235. Αλλά οι στρατιωτικοί είπανε πως αυτό στοίχιζε πολύ !
-......Μ' αυτό είναι ηλίθιο !
— Είναι περιττό να βασανιζόμαστε με τα περασμένα. Είναι η μοίρα των σοφών που αφήνουμε να τους σέρνουν από τη μύτη οι τρελοί.
—Εν πάσει περιπτώσει, συμπεράναμε όλοι, είναι μεγάλο κατόρθωμα !
Έτσι λοιπόν, ειδικοί κι* ερευνητές, είμαστε οι ίδιοι θύματα της βόμβας. Είμαστε οι θιασώτες της εμείς και βρισκόμαστε τώρα σ' αυτή την ωραία θέση για να παρατηρήσουμε τις επιδράσεις της πάνω στα θύματα...
Με τον πόνο, τη λύσσα και με τη λύπη για την ήττα γεννιότανε μέσα στις καρδιές μας και η έντονη επιθυμία να ψάξουμε για ν' ανακαλύψουμε την αλήθεια. Ανάμεσα στα ερείπια της καταστραμένης πόλης, ξανάπαιρνε ζωή λίγο-λίγο, το πάθος της επιστήμης. 

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ (ΤΟ ΦΩΣ Δευτέρα 3 Απριλίου 1933)Λονδίνον 2- Παρά τα επίσημα εκ Βερολίνου τηλεγραφήματα τα οποία εξαίρουν την επιτυχίαν του χθεσινού αντιεβραϊκού μποϋκοτάζ και την τάξιν μεθ' ης διεξήχθη τούτο, οι εκεί ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων το χαρακτηρίζουν ως ανεπυτυχές. Οι ανταποκριταί βεβαιούν ότι πολλαχού της Γερμανίας εξεδηλώθη αρκετά έντονος αντίδρασις του γερμανικού λαού εναντίον του μποϋκοτάζ. 
Εις μερικάς μάλιστα περιπτώσεις η αντίδρασις έφτασε μέχρι τοιούτου σημείου , ώστε τμήματα εθνικοσοσιαλιστικής εφόδου , άτινα είχαν τοποθετηθεί προ των εβραϊκών καταστημάτων δια να μποδίσουν την είσοδον πελατών , ηναγκάσθησαν να αποχωρήσουν. Οι ανταποκριταί διευκρινίζουν εν τούτοις , ότι παρά την αντίδρασιν βίαια επεισόδια και σοβαραί συμπλοκαί, δεν εσημειώθησαν πουθενά, διότι οι χιτλερικοί ετήρησαν πανταχού πειθαρχίαν εξαιρετικήν. 
Το μόνο σοβαρόν επεισόδιον συνέβη εις το Κίελον, όπου εις Εβραιόπαις τραυματίσας ένα χιτλερικόν, εφονεύθη εντός του αστυνομικού καταστήματος όπου είχεν οδηγηθή μετά την σύλληψίν του. Επιβεβαιούται η πληροφορία ότι ο υπουργός των Εξωτερικών ηπείλησε παραίτησιν αν συνεχισθή το αντιεβραϊκόν μποϋκοτάζ το οποίον πρόκειται να επαναληφθή την Τετάρτην .Παρά ταύτα φαίνεται πιθανόν ότι τούτο δεν θα επαναλειφθή. 
Εξ άλλου αγγέλεται εκ Βρυξελλών ότι ο καθηγητής Αϊνστάιν ομιλών εις δημοσιογράφους εδήλωσεν ότι ουδεμίαν αφορμήν δυσαρεσκείας κατά του γερμανικού λαού ή του Ράιχ έχει αλλ' ότι δεν δύναται να αποκρύψη την απογοήτευσιν του διότι οι διοικούντες σήμερον την Γερμανίαν κατελήφθησαν υπό είδους ψυχολογικής ασθενείας. 
-Δεν σκοπώ , προσέθεσε , να επιστρέψω εις την Γερμανίαν πριν ή επικρατήση εν αυτή ελευθερία σκέψεων και πλήρης ασφάλεια. 
Κατ'εμέ ο υφιστάμενος δια τους ιουδαίους κίνδυνος εν Γερμανία δεν έγκειται τόσον εις την παραβίασιν των συνταγματικών αυτών ελευθεριών όσον εις την δημιουργίαν μιας καταστάσεως ήτις δυσχεραίνει τα μέγιστα την οικονομικήν και κοινωνικήν αυτών ύπαρξιν.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΩΣΤΙΝΗ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ. 44

ΈNA ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ.
Στην οδό Κράσνι πάροδο της Ελληνικής οδού ανάμεσα σε πελώρια σπίτια ρωσσικά φαίνεται κτισμένο κάποιο χαμηλό σπιτάκι, απεριποίητο σαν έρημο και εγκατελειμμένο. Ο πρόεδρος του εργατικού Συλλόγου «Ερμής», που είχε την καλοσύνη να με φέρη έως εκεί, δείχνοντας μου το σπιτάκι αυτό μου είπε με συγκίνησι: «Το χαμηλό αυτό σπιτάκι μετά τον τάφο του Πατριάρχου Γρηγορίου είναι το πολυτιμότερο κειμήλιο της Οδησσού για την Ελληνική ψυχή!» Επάνω από την πόρτα του είναι κτισμένη μικρή μαρμάρινη πλάκα. Γεμάτος από περιέργεια έπειτα από τα λόγια αυτά του συνοδού μου ζυγώνω και διαβάζω κάτι γράμματα χαραγμένα επάνω στην πλάκα « Οικία Γρηγορίου Μαρασλή, εν η συνεδρίαζεν η Φιλική Εταιρία».
Πώς έγινα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να το περιγράψω. Άρχισα να τρέμω από  τη   συγκίνησι και θορυβημένος τρομερά εζήτησα νάμπω μέσα να φιλήσω το δάπεδο, που  επάτησαν τα πόδια εκείνων, που προσέφεραν τις πιο πολύτιμες υπηρεσίες για την ελευθερία της γλυκείας μας Πατρίδος. Ενόμιζα ότι κάτω από τη στέγη αυτή θα εύρισκα υλοποιημένες σαν κρύσταλλα, σαν σταλακτίτες τις σκέψεις και τους παλμούς των καρδιών των Φιλικών. Ο κ. Κοντογεώργης μ' εκράτησε. 
«Μη βιάζεσθε, Πανοσιώτατε. Το σπίτι αυτό δεν είναι ελεύθερο, το έχουν ενοικιάσει σε κάποιο εβραίο, ο οποίος το έχει μεταβάλει σε καρβουναποθήκη !»
Τα γεμάτα πικρία αυτά λόγια του πατριώτου συνοδού μου, εγέννησαν και ατη δική μου ψυχή ανάμικτα συναισθήματα από αγανάκτησι και πόνο. Ω ! Οφείλουμε με ντροπή μας να ομολογήσουμε ότι oι Έλληνες της Οδησσού, oι κατά τα άλλα τόσο θερμοί πατριώται, δεν είχαν όλως διόλου εκτιμήσει την αξία αυτού του σπιτιού. Έπρεπε ιερό προσκύνημα να είναι για τους Έλληνας, βαπτιστήριο ενθουσιασμού ιερού και φιλοπατρίας.Και όμως το έχουν σε χέρια βέβηλα ενοικιάσει για να το κάμουν αποθήκη ξύλων και κάρβουνων !
Αλλοίμονο ! Ο «Ερμης», επρόσθεσεν ακόμα 1.500 'ρούβλια παραπάνω από το νοίκι του Εβραίου για να το πάρη αυτός τουλάχιστον και να το κάμη λαϊκόν αναγνωστήριον. Ο εβραίος όμως άμα τώμαθε επρόσθεσε κι' εκείνος άλλες δυο χιλιάδες και ήσαν έτοιμοι oι αρμόδιοι να τον αφήσουν πάλι. Αυτές τις ήμερες είχε φθάσει ο Ελληνικός στρατός στην Οδησσό και ο «Ερμής» έτριξε τα δόντια του στους πατριδοκάπηλους εκείνους και αυτοί εφοβήθηκαν και το ενοικίασαν σ' εκείνον, αλλά με τη συμφωνία να αναλάβη να έξωση αυτός τον εβραίο. Τεχνικό κι' αυτό. Γιατί κατά ένα νόμο Ρωσσικό τελευταίο δεν μπορούσε να γείνη έξωσις, παρά έπειτα από δικαστικές διατυπώσεις, και τα δικαστήρια δεν λειτουργούσαν, και  σύρε γύρευε.
Το πολύ λυπηρό είναι ότι αυτή τη βεβήλωσι την έκαμε η Ελληνική Εκκλησία, στην οποίαν ανήκε το σπίτι αυτό. Μια μέρα μάλιστα, ενώ εγώ άφηνα η αγακτημένη μου κραυγή να βγαίνει  από τα στήθη μου για την ασέβειαν αυτή, κάποιος από εκείνους που είχαν την ουρά τους μέσα στην αντεθνική αυτή υπόθεσι, ετόλμησε να μου ειπή :« Μα, ξέρετε, Πανοσιώτατε, ζημιώνεται η Εκκλησία δυο χιλιάδες 'ρούβλια από αυτή τη δουλειά I»
«Μπά I είπα εγώ ξεσπώντας την οργή μου σαν ηφαίστειο, και αν ένας άλλος Εβραίος έλθη και σου προτείνει να σου ατιμάση τη γυναίκά σου πληρώνοντας δέκα χιλιάδες 'ρούβλια, θα το δεχθής για να μη χάσης τις χιλιάδες ;
Κι' αν ένας άλλος ακόμα θελήση και την Εκκλησία μας για σταύλο να νοικιάση δίνοντας είκοσι χιλιάδες ρούβλια, θα τη δώσωμε για να μη ζημιωθούμε το ποσόν ;» 
Ο ψευτοέλλην έμεινε αποσβολωμένος και 'γω εξακολούθησα: Τα  όσια και τα ιερά σε δημοπρασία, φίλε μου, δε βγαίνουν, θεμελιώνονται με αίματα και με θυσίες !»
Το Συμβούλιο του «Ερμού» έκαμε μιαν αναφορά στο Συνταγματάρχη μας, κι* ένα σε μένα γράμμα να φροντίσω για να βγάλουμε έξω τον Εβραίο από το ιερό κειμήλιο του Γένους.
Ο Συνταγματάρχης μας, η ξεχειλισμένη εκείνη καρδιά από αγνό πατριωτισμό, με μια χειρονομία έφερε το ζήτημα στη λύσι. Έδωσε διαταγή στον υπασπιστή Παλαιολόγο του Επιτελείου να πάη με το «έτσι θέλω» να διώξη τον Εβραίο από μέσα, σαν δε θελήση μόνος του με το καλό να φύγη. Κι' έτσι το πράγμα μπήκε στη θέσι του.
                                                                                                                                                              Επιστροφή

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (Η ΒΡΑΔΥΝΗ Παρασκευή 31 Μαρτίου 1933)


ΤΟ ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ-ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ ΑΝΕΥ ΒΙΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΑ ΦΡΟΥΡΟΥΝΤΑΙ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΡΩΑ ΕΞΟΔΟΣ-ΤΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΒΡΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ -ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ -Η ΕΒΡΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ Βερολίνον 31 Μαρτίου (Ιδιαίτ,τηλεγρ.)

Η εναντίον των Εβραίων εξέγερσις επεκτείνεται εις όλην την Γερμανίαν. Αι εκ των διαφόρων πόλεων πληροφορίαι εμφανίζουν ως εξημμένα τα πνεύματα και δυσκόλως συγκρατουμένην την εκδήλωσιν της αγανακτήσεως του γερμανικού λαού .Την αγανάκτησιν ταύτην συμμερίζονται κατ΄άλλον τρόπον , και πολλοί των εν Γερμανία διαβοιούντων Εβραίων εναντίον των εις το εξωτερικόν ομοθρήσκων των , οι οποίοι , με την αντιγερμανικήν προπαγάνδαν των προεκάλεσαν εξ αντιδράσεως την κατά του Ιουδαισμού εξέγερσιν του γερμανικού πληθυσμού.
Εις το Μόναχον, η κεντρική επιτροπή δια την αντίκρουσιν της εβραικής προπαγάνδας κατά της Γερμανίας δι' ανακοινωθέντος της συνιστά την έναρξιν συστηματικού αποκλεισμού κατά των Εβραίων . 
Εις όλα τα εβραϊκά καταστήματα θα επικολληθούν επιγραφαί κίτριναι επί μαύρου φόντου. Εις τους καταστηματάρχας θ' απαγορευθή ν΄απολύσουν τους υπαλλήλους των , μολονότι θα υφίστανται το μποϋκοταζ. Η επιτροπή οργανώνει μεγάλην διαδήλωσιν κατά των Εβραίων , η οποία πιθανότατα θα γίνη αύριον. Σκοπός της διαδηλώσεως κατά την εκδοθείσαν σχετικήν ανακοίνωσιν , δεν είνε η επιβολή ποινών κατά των Εβραίων .Αντιθέτως μάλιστα θα αποτραπή πάσα εκδήλωσις βιαιοτήτων , αλλά μόνον η έκφρασις της θελήσεως του γερμανικού λαού όπως αντικρούση την υπό των Εβραίων υποκινηθείσαν εις όλον τον κόσμον προπαγάνδαν εναντίον της Γερμανίας. Πλην του Μονάχου, και άλλαι γερμανικαί πόλεις λαμβάνουν παρόμοια μέτρα κατά των Εβραίων προπαγανδιστών. Προσθέτως , θ΄απαγορευθή η αθρόα έξοδος του των εκ Γερμανίας δια την πρόληψιν της παρ΄αυτών ενισχλυσεως της αντιγερμανικής προπαγάνδας που ενεργείται υπό των ομοθρήσκων των εις το εξωτερικόν.
Εις το Βερολίνον η "επιτροπή δράσεως" του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, προεδρευομένη υπό του Στράισσερ , απηύθυνε χθες την εσπέραν έκκλησιν με το εξής περιεχόμενον :
"Ο μεγαλειώδης αγών , τον οποίον ανέλαβεν η Γερμανία δια την απολύτρωσίν της, ενέπνευσε μίσος και τρόμον εις την διεθνή Εβραιοσύνην, η οποία διείδεν εις τον αγώνα αυτόν το τέλος της εν Γερμανία δυνάμεώς της. Διείδεν ότι δεν θα ηδύνατο πλέον να καταστήση την Γερμανίαν υποχείριον των εγκληματικών της ενεργειών , κατά το πρότυπον , το οποίον εφήρμωσεν εις την χώραν των Σοβιετ. Συμφώνως προς το καλώς ωργανωμένον σχέδιον της , η διεθνής Εβραιοσύνη κατόρθωσε κατά τας τελευταίας ταύτας ημέρας να εξεγείρη την παγκοσμίαν κοινήν γνώμην δια συκοφαντιών εναντίοντης Γερμανίας .Κατά των συκοφαντιών τούτων και της εβραϊκής ταύτης συνωμοσίας ο γερμανικός λαός έχει και την θέλησιν και την δύναμιν να αντιταχθή και ν΄αποδείξη εις τον κόσμον ότι τα ιδανικά του δεν είνε δυνατόν να θιγούν από την ταπεινήν προπαγάνδαν της διεθνούς Εβραιοσύνης."
Συμφώνως προς την απόφασιν της επιτροπής , το εναντίον των Εβραίων μποϋκοτάζ θ' αρχίση συστηματικώς από της 10ης π.μ της αύριον 1 Απριλίου. 
Εις το Ντύϊσμπουργκ ο ιατρικός σύλλογος απεφάσισεν όπως μη χορηγούνται πλέον εις Εβραίους ιατρούς αι αμοιβαί των θεραπευόντων ασθενείς δικαιομένους περιθάλψεως από τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων . Εις το Ζιττάου έκλεισαν ήδη από χθες 20 εβραικά καταστήματα.
Εις το Μαγδεμβούργον ανεκαλύφθησαν διάφορα όπλα υπό της αστυνομίας , η οποία εκάλεσεν όλους τους πολίτας να καταγγείλουν τους κρύβοντας όπλα.
Εις το Μπρεσλάου ο νέος διευθυντής της αστυνομίας , ομιλών προς τους νέους εθνικοσοσιαλιστάς, ετόνισεν ότι το καθήκον του ως τηρητού της τάξεως δεν είναι η καταπίεσις των πολιτών , αλλά τουναντίον η προστασία αυτών."Αν όμως κανείς ωραθή αποπειρώμενος να θίξη την ελευθερίαν και την αξιοπρέπειαν της Γερμανίας , θα τον εκμηδενίσωμεν εντελώς."
Ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας , εξ άλλου, εδήλωσεν ότι θα υποχρεώση τους καταστηματάρχας ν' αναφέρουν με επιγραφάς αν τα προιόντα των είναι γερμανικά ή όχι.
                                                                                                                                                      Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΩΣΤΙΝΗ: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ.5

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Να κλείσω μάτι ωστόσο δεν μπόρεσα όλη τη νύκτα, Ένα σμήνος από σκέψεις βομβούσε γύρω στη ψυχή μου και με κρατούσε άγρυπνον ως την ώρα, που oι πετεινοί άρχισαν να χαιρετίζουν το ξημέρωμα με τις διάτορες φωνές των. Εσηκώθηκα και άρχισα να ντύνωμαι βιαστικά, για να έβγω έξω στο μαγευτικό χαγιατάκι του σπιτιού μας. Είναι ακόμα σκοτάδι αρκετό. Οι χωρικοί με τη βοήθεια των λυχναριών των ετοιμά­ζουν τα ζώά τους. Οι βραχνές κουβέντες των μόλις ακούον­ται συγκεχυμένες με τα κουδουνίσματα των ζώων, ενώ τα φώτα των λυχναριών των λάμπουν από τα παραθυράκια των σπιτιών και φαίνονται σαν νάπεσαν τα άστρα από τον ουρα­νό στη γη. Ο κάμπος ακόμη κοιμάται ήρεμα* τα δένδρα μό­λις διακρίνονται σαν μαύρες σκιές και μόνον μερικά λιμνα­σμένα νερά γυαλίζουν σαν υπερφυσικά διαμάντια στην αν­ταύγεια των πρώτων ακτίνων της Ανατολής. Μπροστά μου και λίγο δεξιά το απόκρημνο ακρωτήριο του Σταυρού καθι­σμένο απάνω στη θάλασσα φαίνεται στο σκοτάδι, που επικρα­τεί ακόμα, σαν ένα υπερφυσικό Θηρίο, που κοιμάται. Η θάλασ­σα του Αιγαίου απλώνεται σκοτεινή σαν νύκτα και μόνον τα αγριεμένα κύματα της ακούονται, που ξεσπούν με βόγγο στην ακρογυαλιά, σαν να ζητούνε να ξυπνήσουν τον κάμπο από ιον ύπνο. Βαθειά στον ορίζοντα κατά την Ανατολή, εκεί, που η γη σμίγει με το άπειρο, σε ύψος μικρό είναι στιβαγμένα πυκνό—πυκνά και σκοτεινά σύννεφα, ξανοίγονται σε διάφορα σχήματα και αφήνουν ανάμεσα τους ένα κομμάτι ουρανού με αραιά σύννεφα, τα οποία η αυγή έχει βάψει ροδαλά και φαίνονται σαν μια θάλασσα από τριαντάφυλλα, άλλα ποιό ζωηρά και άλλα ξεθωριασμένα. Υψηλότερα άλλο στρώμα από πυκνά μαύρα σύννεφα, και ανάμεσά τους ένα κενό κομμάτι ουρανού ανοικτό θαλασσί γλυκό όσο δεν μπορεί κανείς εύκολα να φαντασθή. Οι στιγμές περνούν η αυγή ολοένα προβάλλει και η τριανταφυλλένια θάλασσα του ουρανού γί­νεσαι τώρα κόκκινη σαν φωτιά και ανάμεσα της σκορπισμένα μικρά κομματάκια από μαύρα σύννεφα φαίνονται σαν μικρά νησάκια μέσα σε πύρινη θάλασσα. Άλλα και αυτά δεν στέ­κουν πολύ όπως είναι. Ο ουρανός αλλάζει από στιγμή σε στιγ­μή χρωματισμούς, σκορπάει τριαντάφυλλα, άλλοτε πλέκει στεφάνια από φλογισμένα ρόδα, άλλοτε πύρινες απλώνει θά­λασσες άλλοτε ποιό ξεθωριασμένες και άλλοτε χαλάει άσπλαχ­να τις θάλασσες αυτές σκορπίζοντας παντού σύννεφα μαύρα. Όλα αυτά παρουσιάζουν την εικόνα μιας πάλης απεγνωσμέ­νης, που κάνουν μεταξύ τους το σκοτάδι και το φώς και φαί­νονται σαν ν' αγωνίζεται το φως να διώξη το σκοτάδι. Την ώραν αυτή τραβάει την προσοχή μου η «διάνα» το εγερτή­ριο σάλπισμα, που άρχισε να κτυπάη γλυκά—γλυκά και να το ακολουθή ο αντίλαλός του από τα γύρω βουνά. Ξυπνούσε τα παλληκάρια μας για να τραβήξουν το μακρυνό το δρόμο. Αυτή τη στιγμή ήλθαν στο νου μου οι γλυκοί στίχοι του αγαπη­μένου ποιητού και άρχισα σιγανά-σιγανά να τους απαγγείλλω μόνος μου.
Κοιμήσου, λεβεντόκορμο ! 
τα ονείρατα τα πλάνα,
που μάγευαν τη νειότη σου
στον ταπεινό καιρό,
σαν τον καπνό στον άνεμο
τα σκόρπισεν η διάνα,
όταν σε πρωτοξύπνησε
με τ' όπλο στο πλευρό.

Κι αν σ' εύρη βόλι αλύπητο
στη μάχη και σου φέρη
τον ύπνο τον αξύπνητο, 

μη παραπονεθής !
Η δόξα η δαφνοστέφανη
με σάλπιγγα στο χέρι
τη διάνα την ασίγητη
θε να σημάνη ευθύς. "

Τη στιγμή αυτή από την πύρινη θάλασσα ξεπετάχτηκε μια στήλη αφρισμένη φωτιάς, σαν τη στήλη του νερού, πού σηκώνει στη θάλασσα η έκρηξις μιας τορπίλλας. Ήταν ο θρίαμβος της νίκης της Ανατολής. Ενίκησε το φως ! Τα μαύρα σύννεφα κοκκινίζουν και αυτά από τη .... ντροπή τους. Η θάλασσα λάμπει, ο κάμπος ξυπνά και μας παρουσιάζει τα πράσινα χωράφια του, τα θαλερά του δένδρα και τα ξεφυλλισμένα από το φθινόπωρο πλατάνια. Στη θάλασσα ένα μόνο σημείο μαυρίζει. Είναι το βαπόρι, που έρχεται να μας πάρη για το μακρυνό μας ταξίδι.
Οι χωρικοί περνούν στους δρόμους με τα ζώα τους και πάνε στη δουλειά. Ό βασιληάς της ημέρας κόκκινος-κόκκινος σαν το αίμα ξεπετιέται τώρα από τα κύματα της θαλάσσης και αμέσως ξαπλώνει ένα τάπητα από χρυσές ακτίνες από τη βάσι του ως την παραλία του Σταυρού «Νάναι τάχα αυτός ο δρόμος, που θακολουθήση ο στρατός μας, με ολόχρυσες ακτίνες στρωμένος; » Τις οίδε ! Ο Θεός βοηθός.

Ο Ήλιος ανεβαίνει ολοένα ψηλά στο στερέωμα. Σε λίγο ανεβαίνει ψηλότερα, κρύβεται μέσα σε μαύρα σύννεφα και φωτίζει τη θάλασσα με δέσμες από αναρίθμητες ακτίνες φωτεινές. 
Είναι πλειά ημέρα. Οι πετεινοί διακηρύττουν με φωνές διάτορες τη μεγάλη νίκη του φωτός. Ταυτοχρόνως σχεδόν ακούεται το σάλπισμα «Συσσίτιον»!
Τι εντύπωσιν που μου έκαμε το σάλπισμα αυτό! Μου φάνηκε σαν να μου έλεγε « "Άφησε πλειά τις αιθεροβασίες σου και έλα στην πραγματικότητα!
Εβυθίσθηκα μέσα σ' ένα πέλαγος απογοητεύσεως. Τι φρίκη! Χωρίς να το θέλω εσηκώθηκα από τη θέσι μου και άρχισα να μαζεύω τα ρούχα μου. Έπειτα από λίγο πρέπει να εγκαταλείψουμε το χωριό και να κατεβούμε στη παραλία . Το μεσημέρι θαρχίση η επιβίβασις στα βαπόρια, που θα μας φέρουν στην μακρυνή χώρα, αφού πρώτα μας δροσίσουν και μας ζωογονήσουν με τη γλυκεία την αύρα του Bοσπόρου.


Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ((Το ΦΩΣ 20 Απριλίου 1933)

Υπό τον ανωτέρω τίτλον, η περίφημος αυστρογερμανική εφημερίς της Βιέννης "Ταγκές Τσάϊτουγκ" της 13ης τρέχοντος γράφει τ΄ακόλουθα κατ΄ανταπόκρισιν εκ Θεσ/νίκης: Εις τους ευρείς κύκλους  της Γερμανίας και της Γερμανοαυστρίας είναι ολίγον γνωστόν ότι εις την Ελλάδα επικρατεί μία νέα κίνησις . Η κίνησις αύτη  αποσκοπεί  να φέρη εις νέα υγιά θεμέλια την ζωήν εις αναβίωσιν του αρχαίου ελληνικού κράτους. 
Η Εθνική 'Ενωσις Ελλάς  η οποία εκπροσωπεί  την κίνησιν αυτήν  και διαθέτει μίαν δύναμιν  ακατάλυτον  έχει πρόγραμμα πλείστα σημεία  του οποίου συμφωνούν  με τας αρχάς του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού. Ο ελληνικός λαός είναι πέρα ως πέρα  γερμανόφιλος. Ευθύς ως εγνώσθη ότι ο ιουδαικός κόσμος  θα εκήρυττε μποϋκοτάζ εναντίον της Γερμανίας εναντιώθη  ο ελληνικός λαός  ως εις άνθρωπος εναντίον της αυθάδους  ταύτης προκλήσεως δια να διαμαρτυρηθεί εντονώτατα . Η Εθνική Ένωσις Ελλάς  με την πρώτην είδησιν κατέβαλεν όλας τας δυνάμεις της δια να εμποδίση  το αντιγερμανικόν μποϋκοτάζ  και εθεώρησεν εαυτήν υπερήφανον  διότι η ενέργειά της  εξετιμήθη πλήρως παρ ' ημών.
Και η δύναμίς της σήμερον  δεν είναι μικρά  διότι έχει απειράριθμα μέλη τα οποία είναι πειθαρχικώτατα οργανωμένα.
Αι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης  γράφουν ότι :
Ο Γεν. Διοικητής δεν επέτρεψε την περί μποϋκοταρίσματος κίνησιν  δια να μη νομίση  η φιλικώς διακειμένη  επικράτεια της Γερμανίας  ότι η Ελλάς διάκειται  εχθρικώς  προς το νέον καθεστώς.[1] Η αστυνομία είναι  πάντοτε έτοιμος  να δράση δραστηρίως  εναντίον των ούτω ενεργούντων. Εις την Ελλάδα δεν υπάρχει ελεύθερον πεδίον δράσεως δι' εχθρικάς εκδηλώσεις εναντίον της Γερμανίας. Ο εβραϊκός τύπος επιβεβαιοί  επάνω  εις όλα αυτά ότι  εις περίπτωσιν αντιγερμανικών εκδηλώσεων  πρέπει να φοβηθώμεν  την Ε.Ε.Ε δια τα δραστήρια  αμυντικά μέτρα  τα οποία θα λάβη.
Η εθνική κίνησις της Ελλάδος  έχει ακόμα κατά την τελευταίαν εβδομάδα  μίαν εξαιρετικήν  και θυελλώδη πρόοδον  προς τα εμπρός. Έτσι , όπως  παντού,  και εδώ χωρικοί , εργάται , φοιτηταί ετέθησαν  εις την υπηρεσίαν της Ε.Ε.Ε αυθορμήτως.
Εις την Ε.Ε.Ε βλέπομεν  το μόνον μέσον της περαιτέρω υπάρξεως  στενών εμπορικών σχέσεων  μετά του ιδικού μας κράτους. Η πολιτική εξέλιξις  εξαρτάται όπως παντού  από την οικονομικήν θέσιν .Το υφιστάμενον  τώρα σύστημα  ως και τα κόμματα έβλαψαν  την οικονομικήν θέσιν .Ο ελληνικός λαός ηπατήθη και επικράνθη  και κανείς άνθρωπος  δεν ακούει πλέον  τας φράσεις -φλυαρίας (υποσχέσεις)
Η Ελλάς πρέπει να εξασκή μίαν οικονομικήν πολιτικήν η οποία να είναι διορατική. Οι εμπορικοί δεσμοί  μετά της Γερμανίας  δέον να αποβώσιν  στενότεροι. Από την στατιστικήν φαίνεται ότι σήμερον εισάγονται  εις την Γερμανίαν 6.000.000 κιλά καπνών , γλυκά , κρασιά , γλυκείς καρποί  και γεωργικά προϊόντα. Δια την Γερμανικήν βιομηχανίαν δίδεται εκ νέου η ευκαιρία  να διανοίξη ένα νέον πεδίον πωλήσεων. Ειλικρινής επιθυμία όλων είναι ότι η οικονομική  και πολιτική συνεργασία  μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας  δέον  να αποβή  πλέον στενωτέρα δια το καλόν αμφοτέρων  των κρατών , Η Ε.Ε.Ε είναι βέβαιον  ότι θα βάλη και τον τελευταίον άνδρα της  δια να πλησιάση τον σκοπόν τούτον.

[1] Ο υπουργός των Εσωτερικών και ο Γενικός Διοικητής κ. Δραγούμης εδήλωσαν ότι το συλλαλητήριον των Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης απηγορεύθη, όχι διότι επρόκειτο  περί μέτρου της κυβερνήσεως  προς περιορισμόν εκδηλώσεως  της ελευθέρας των σκέψεως, αλλά διότι η κυβέρνησις είχε πληροφορίας  ότι κατά το συλλαλητήριον τούτο, στοιχεία ταραχοποιά διεισδύοντα  εις αυτό , θα εδημιούργουν ταραχάς και  επεισόδια , προς κομματικήν εκμετάλλευσιν  εις βάρος του ισραηλιτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Δι αυτόν τον λόγον  η κυβέρνησις συνέστησεν  εις τους Ισραηλίτας Θεσσαλονίκης , αντί του συλλαλητηρίου , να κάμουν  τας ιδιαιτέρας συνελεύσεις  των ενώσεών των και να αποστείκουν τα ψηφίσματά των  εις αυτήν.Ταύτα η κυβέρνησις θα τα μεταβιβάση εις την Κοινωνίαν των Εθνών (ΤΟ ΦΩΣ 2/4/33)
                                                                             
                                                                              Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ο ΠΑΠΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (ΠΑΤΡΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933)

Η πολιτική ατμόσφαιρα της Ευρώπης εξακολουθεί να ζοφούται ολονέν και περισσότερον κατόπιν των οσημέραι εκδηλουμένων εντωνότερον μοναρχικών διαθέσεων του νέου Γερμανού δικτάτορος. Και εφ' όσον μεν ο Χίτλερ εξεδήλωνε τας διαθέσεις του αυτάς εντός των ορίων της Γερμανίας υπό μορφήν κυβερνητικών μέτρων αυστηρώς διοικητικών και άλλων αναλόγων τοιούτων , το πράγμα είχε αποκλειστικώς γερμανικόν ενδιαφέρον και τίποτε περισσότερον. Από της στιγμής όμως που ο Χίτλερ με τα εκτελεστικά όργανα των σκέψεων και των διαθέσεών του , τους "Ναζί", ήρχισε να απλώνη την δράσιν του και εναντίον των εν Γερμανία μειονοτήτων και συγκεκριμένως των κομμουνιστών και μάλιστα των Εβραίων , -δράσιν αυτόχρημα εξοντωτικήν , -η εν Γερμανία κατάστασις αποκτά πλέον ενδιαφέρον πολύ ευρύτερον και συγκινεί ζωηρώς και τον λοιπόν κόσμον. Διότι οι διωγμοί αυτοί του νέου δικτάτορος είναι εκδηλωτικαί του αναβιούντος κοσμοΪστορικού πνεύματος της Γερμανίας και αποτελούν , συνεπώς τον πρόλογον ενός νέου κινδύνου που αρχίζει να βαρύνη την ανθρωπότητα. 

Οι διωγμοί των Εβραίων της Γερμανίας υπό τους οποίους κρύπτεται ο κίνδυνος αυτός, εξήγειραν κυρίως το ανθρωπιστικόν ενδιαφέρον των γειτονικών προς αυτήν χωρών , αλλά και το αίσθημα της στοιχειώδους αμύνης εναντίον της νεογεννήτου απειλής. Και πρώτος ο Πάπας , κατά τελευταίας εκ Ρώμης τηλεγραφικάς πληροφορίας , ενσαρκώνων το κοινόν αυτό αίσθημα , εξεδήλωσεν ήδη την διάθεσιν του όπως επέμβη προς προστασίαν των διωκομένων της Γερμανίας. Αλλά και η Αγγλία και η Αμερική ήρχισαν ήδη να κινούνται αναλόγως υπό την πνοήν του αρχηγού της Δυτικής Εκκλησίας. Εις το Λονδίνον ρίπτονται σκέψεις διαφόρων σχεδίων αποκλεισμού των γερμανικών εμπορευμάτων από τας αγγλικάς αγοράς ' εις τας οδούς τοιχοκολλούνται προκηρύξεις με τίτλους ως αυτός: Μποϋκοτάρετε τα γερμανικά εμπορεύματα!" Και εις την Αμερικήν οι κυβερνήται των περισσοτέρων πολιτειών εκλήθησαν από διαφόρους οργανώσεις αγγλικάς και αμερικανικάς να προπαγανδίσουν ανάλογον μποϋκοταζ των γερμανικών εμπορευμάτων και βιομηχανικών προιόντων.

Ο καθολικός κόσμος της Ιταλίας , της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Αμερικής , εκλήθη από τον Αρχιεπίσκοπον Ντόουνεϋ και άλλους κορυφαίους καθολικούς , εις συναγερμόν προς προστασίαν των Εβραίων . Την περασμένην εβδομάδα, ηγέται της αγγλικανικής εκκλησίας συνήλθον εις σύσκεψιν για να αποφασίσουν περί της καταλλήλου στιγμής όπως προβούν εις διάβημα διαμαρτυρίας και ενεργού επεμβάσεως.

Ο Χίτλερ και οι οπαδοί του , με τας ενεργείας των , εδημιούργησαν , όπως δεν ανέμενον φυσικά , την προσέγγισιν των Εβραίων προς την Χριστιανικήν Εκκλησίαν και τον εκ του γεγονότος τούτου κίνδυνον του γερμανικού εμπορίου. Διότι το γερμανικόν εμπόριον ευρίσκεται κατά μέγα μέρος εις χείρας των Εβραίων και θα κλονισθή τρομερά αν εξακολουθήσουν οι διωγμοί.
Η Εβραική προσωπικότης, η οποία ευρίσκεται εις άμεσον συνενόησιν με τον Πάπαν , εδήλωσεν προ ημερών εις τον εν Βερολίνω ανταποκριτήν του Λονδινείου "Ντέϊλι Χέραλντ":To εμπορικόν μποϋκοταζ εναντίον της Γερμανίας εισέρχεται εις την οδόν της πραγματοποιήσεως , αφού οι εναντίον μας διωγμοί του Χίτλερ εξακολουθούν και εντείνονται ολονέν και περισσότερον. Οι διωγμοί αυτοί θα στοιχίσουν εις το γερμανικόν εμπόριον εκατοντάδας χιλιάδας λιρών"
Εν τω μεταξύ η σταυροφορία που ήγειρεν ο Πάπας εξελίσσεται αδιάκοπα και εντείνεται όχι από ημέρα σε ημέρα, αλλά από ώρα σε ώρα: H αγγλοεβραϊκή κοινότης του Λονδίνου ήλθεν εις συνεννοήσεις με τους Εβραίους βουλευτάς δια την ανακίνησιν επισήμως του ζητήματος των αντισημιτικών διωγμών εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Παραλλήλως ο Παγκόσμιος σύνδεσμος εναντίον της καταπολεμήσεως των αντισημιτικών διωγμών " εξέδωσε προχθές το εξής μανιφέστον: Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος δεν προέβη μόνον εις την κηρυξιν μπουκοτάζ εναντίον των γερμανικών εμπορευμάτων και βιομηχανικών εν γένει προιόντων μέχρι της λήξεως του εν Γερμανία αντιεβραικού διωγμού , αλλά και απαιτεί από τους εβραίους της Γερμανίας, που έπαθαν και εξακολουθούν να πάσχουν από την χιτλερικήν αστυνομίαν , να ζητήσουν από το γερμανικόν δημόσιον πλήρη και ικανοποιητικήν αποζημίωσιν.
Επίσης δύο χιλιάδες Εβραίοι του Λονδίνου μετέβησαν εν διαδηλώσει εις την Γερμανικήν πρεσβείαν και προέβησαν εις έντονον διαμαρτυρίαν , αξιώσαντες την άμεσον κατάπαυσιν των διωγμών. Εις την Ολλανδίαν , εις την Πολωνίαν , και εις όλας τας χώρας όπου υπάρχουν φιλοσημιτικαί οργανώσεις , ηγέρθησαν επίσης από κοινού Εβραίοι και Καθολικοί και ηνώθησαν εις τον μεγάλον αγώνα εναντίον των χιτλερικών υπερβασιών.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΣΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ- ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ - ΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Οι αναγνώσται όλων των εφημερίδων του κόσμου παρακολουθούν κατ΄ανάγκην τον αγώνα -την μάχην , κυριολεκτικώς - που διεξάγεται μεταξύ εθνικοσοσιαλιστών και Εβραίων εις την Γερμανίαν. Έως ένα καιρόν οι Γερμανοεβραίοι απήλαυαν εκτιμήσεως εις την χώραν των , όπως εξακολουθούν ν' απολαύουν εκτός αυτής. Με τους εθνικοσοσιαλιστάς όμως, ως γνωστόν , ήλθαν εις ρήξιν ευθύς από των πρώτων στιγμών της εκδηλώσεως του "κινήματος " του Αδόλφου Χίτλερ και πριν ακόμη το κόμμα του ονομασθή εθνικοσοσιαλιστικόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήλθαν εις ρήξιν μόνον οι Εβραίοι , αλλά όλοι σχεδόν οι μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλοκεφαλαιούχοι , οι οποίοι εφοβήθησαν ότι ο χιτλερισμός θα προεκάλει εις την Γερμανίαν ανατροπάς , από τας οποίας αυτοί θα εζημιώνοντο. Έπειτα όμως τα πράγματα μετεβλήθησαν και σήμερον ημπορεί να πη κανείς ότι το μεγάλο γερμανικόν κεφάλαιον υποστηρίζει -δια να μη πούμε ότι κυριολεκτικώς στηρίζει- τον δικτάτορα Κυβερνήτην. Πως δεν τα κατάφεραν και οι Εβραίοι της Γερμανίας να συνδιαλλαγούν με τον Χίτλερ , πως δεν ανεγνώρισαν και αυτοί το καθεστώς που έχουν αναγνωρίση όλοι οι Γερμανοί; Προφανώς η μεγάλη πλειονότης , ίσως μάλιστα η ολότης, των αστών Ισραηλιτών Γερμανών υπηκόων δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να κάμη αντεπανάστασιν εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών. Αφού τους εψήφισεν η πλειονότης του γερμανικού Λαού ευρίσκονται εις την αρχήν , μεταφορικώς και κυριολεκτικώς, με το σπαθί των . Έτσι σκέπτονται οι  α σ τ ο ί (αραιά στο κείμενο) Γερμανοί Ισραηλίται, όπως και όλοι οι άλλοι Γερμανοί   α σ τ ο ί . Υπάρχουν όμως και οι Γερμανοί κομμουνισταί , πολυπληθέστατοι , ως γνωστόν , ισχυροί ακόμη παρ' όλα τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον των , κατορθώσαντες να φέρουν εις το νεοεκλεγέν Ράιχσταγ ογδόντα βουλευτάς. Όσον και αν απαγορεύεται εις τους αντιπροσώπους των κομμουνιστών να συμμετάσχουν εις τας κοινοβουλευτικάς εργασίας, το γεγονός ότι εξελέγησαν και υπάρχουν είναι ενδεικτικόν της δυνάμεως του κόμματος των. Και οι ηγέται του κομμουνισμού , εις την Γερμανίαν , όπως και εις την Σοβιετικήν Ρωσίαν , συμβαίνει να είναι , οι περισσότεροι και επιφοβώτεροι , Ισραηλίται. Εντεύθεν το μίσος των Γερμανών εθνικοφρόνων εναντίον των Εβραίων. Έτσι εξηγούνται και αι επιθέσεις των εθνικιστών εναντίον των . Εις τας ευρωπαικάς εφημερίδας η κατάστασις παρουσιάσθη ως ισοδυναμούσα με προγραφήν των Ιουδαίων, ενθυμίζουσαν τα προπολεμικά "πογκρόμ" μερικών άλλων χωρών , των οποίων οι λαοί είναι γνωστοί δια τα αντιεβραϊκά των αισθήματα. Αι επίσημοι γερμανικαί πληροφορίαι διέψευσαν, ως γνωστόν , τας πληροφορίας των αγγλικών, γαλλικών και ελβετικών εφημερίδων περί ωργανωμένου διωγμού των Ισραηλιτών εν Γερμανία. Μεταξύ άλλων είχον αγγελθή ότι συνελήφθη ο Αιμίλιος Λούντβιγκ. Η είδησις ήτο ανακριβής, Ο διαπρεπής ιστορικός δεν ήτο δυνατόν να συλληφθή εις την Γερμανίαν , δια τον απλούστατον λόγον ότι ευρίσκεται εις την Ελβετίαν.

Τέτοιου είδους- βεβαιούν αι επίσημοι εκ Βερολίνου πληροφορίαι - είναι όλαι αι εκ διαφόρων ξένων πηγών ειδήσεις περί διωγμού των Ισραηλιτών. Όσον είναι αλήθεια ότι συνελήφθη εις την Γερμανίαν ο Λούντβιγκ, που ευρίσκεται εις την Ελβετίαν, τόσον είναι αλήθεια ότι συνέβησαν και όλα τα άλλα αναφερόμενα υπό του ξένου Τύπου αδικήματα εις βάρος των Εβραίων της Γερμανίας. Εις τας επισήμους αυτάς γερμανικάς διαψεύσεις αι ισραηλιτικαί οργανώσεις των άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής δίδουν την εξής ταυτόσημον, απάντησιν: 

Έξω από το πολυκατάστημα 
Tietz στο Βερολίνο την 1η
Απριλίου 1933.

-Παραδεχόμεθα ότι είναι ανακριβής η είδησις περί συλλήψεως του Λούντβιγκ. Αποδείξατέ αμς όμως ότι είναι εξ ίσου ανακριβείς και αι άλλαι πληροφορίαι περί αντιεβραικού διωγμού εν Γερμανία.Δια να το αποδείξετε υπάρχει ένας τρόπος απλούστατος :Εκδικάστε τας μυνήσεις των Γερμανοεβραίων εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών. Και καταδικάσατε τους εθνικοσοσιαλιστάς που εβιαιοπράγησαν εναντίον των Ισραηλιτών . 
Αποδείξατε ακόμη μίαν φοράν ότι  "υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι κ α σ τ α ί   ε ι ς     τ η ν   Γ ε ρ μ α ν ί α ν ". 

*

Και την μεν ύπαρξιν δικαστών εις την Γερμανίαν είναι κάπως δύσκολον να την αμφισβητήση κανείς , έπειτα από το πρόσφατον υπέροχον δίδαγμα της Λυβέκης. Είχαν , όπως ενθυμείσθε , δηλητηριασθή εις την γερμανικήν αυτήν πόλιν εκατοντάδες βρεφών από ενέσεις γαλλικού εμβολίου Καλμέτ. Και η γενομένη ανάκρισις απεφάνθη ότι δεν έπταιε διόλου το γαλλικόν εμβόλιον , αλλά υπαίτιοι των θαν΄΄ατων των βρεφών ήσαν οι Γερμανοί ιατροί του Χημικού εργαστηρίου της Λυβέκης, οι οποίοι το διετήρησαν κατά τρόπον αντιεπιστημονικόν και το αφήκαν να μολυνθή από άλλα εμβόλια. Κάποιος δε ανώτερος δικαστικός , ο οποίος δεν είχε διαγνώση ευθύς εξ αρχής τους υπαιτίους, εις το τέλος ηυτοκτόνησεν. 

Ώστε "υπάρχουν δικασταί εις την Γερμανίαν" και τώρα, όπως και πρώτα. Διατί λοιπόν δεν εκδικάζουν τας εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών κατηγορίας των Εβραίων οι οποίοι βεβαιούν ότι εκακοποιήθησαν; Υφίστανται πιέσεις; Υποκύπτουν εις τας πιέσεις αυτάς; Αλλά τότε δεν είναι "Γερμανοί δικασταί ", όπως όλος ο κόσμος έχει συνηθίση να τους φαντάζεται. Και δι' αυτό οι Ισραηλίται των άλλων χωρών απεφάσισαν ν' αντιδράσουν, ν' αποκλείσουν τα γερμανικά εμπορεύματα από τα καταστήματά των , να παύσουν τας συναλλα΄γάς με την Γερμανίαν. Είναι γνωστόν - το ανήγγειλαν από ημερών αι εφημερίδες - ότι εις μικρά και μεγάλα εμπορικά και τραπεζιτικά καταστήματα ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων , διευθυνόμενα από Ισραηλίτας , έχουν αναρτηθή πινακίδες με την δήλωσιν: "Δεν ερχόμεθα εις συναλλαγάς με Γερμανούς". Οι εθνικοσοσιαλισταί της Γερμανίας απεφάσισαν ν' αντιδράσουν και αυτοί με την σειράν των. Και η Διοίκησις του κόμματος των εκήρυξε γενικόν μπουκοτάζ κατά των εν Γερμανία Ισραηλιτών από της 10ης πρωινής του Σαββάτου 1ης Απριλίου . Η σχετική προκήρυξις βεβαιοί ότι δεν πρόκειται να θιχθή "ουδέ θριξ Εβραίου εκ των κατοικούντων εν Γερμανία " και επεξηγεί ότι πρόκειται περί αναγκαστικού αντιποίνου -είδους νομίμου αμύνης - κατόπιν του δυσφημιστικού αγώνος των Εβραίων του εξωτερικού εναντίον της Γερμανίας , την οποίαν η ιουδαϊκή προπαγάνδα εμφανίζει εις τον κόσμον ως αναρχουμένην. 
Ούτω έχουν τα γεγονότα, τα οποία δεν πρόκειται από της στήλης αυτής να σχολιάσωμεν. Επειδή όμως έχομεν και εις την Ελλάδα Ισραηλίτας , τους οποίους εγνωρίσαμεν ανέκαθεν ως εξαιρέτους Έλληνας και μετά των οποίων όλοι οι λοιποί Έλληνες διαβιούμεν αδελφικώς , φανταζόμεθα ότι και εις την Γερμανίαν θα υπάρχουν Εβραίοι , οι οποίοι θα είναι εξαίρετοι Γερμανοί. Ίσως αυτοί συντελέσουν εις το να κατευνασθούν τα εξημμένα πνεύματα των δύο αντιπάλων , την στιγμήν αυτήν, γερμανικών παρατάξεων.

Το άρθρο του Βεκιαρέλλη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εθνος" με ημερομηνία 30 Μαρτίου 1933.

JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.
ΕΝΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

1933. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

-ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΧΑΟΣ- Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ- 
(Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τετάρτη 29 Μαρτίου 1933)
 -Ο ΠΑΠΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
(ΠΑΤΡΙΣ, Τετάρτη 29 Μαρτίου 1933)
-ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΣΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ-  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ - ΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
(ΈΘΝΟΣ, Πέμπτη 30 Μαρτίου 1933) 
ΤΕΥΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
(Η Βραδυνή, Παρασκευή 31 Μαρτίου 1933) 


-ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑϊΦΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
( Πατρίς  Κυριακή 2 Απριλίου 1933)
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥΝ  ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ 
(Το Φως  Δευτέρα 3 Απριλίου 1933) 
-Η ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ 
(Το ΦΩΣ 20 Απριλίου 1933)