Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΣΑΜΣΟΝΩΦ. Το θάρρος μιάς γυναίκας.


Πίστευε ότι ο άντρας της συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Γερμανούς [1] και ότι για τον ένα ή τον άλλον λόγο , δεν απεκάλυψε την ταυτότητα του. Εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως βεβαία ότι ο άνδρας της ζη.
Στους αριστοκρατικούς κύκλους της Πετρουπόλεως ψιθυρίζεται ότι η Σαμσόνοβα τρελλάθηκε. Θέλει να μεταβή, ενόσω ακόμη διαρκεί ο πόλεμος στην Γερμανία. Θέλει να επισκεφθή τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των αιχμαλώτων. Θέλει να ερευνήση τα δάση. ακόμη και το πεδίον της μάχης του Τάννεμπεργ.
—Είτε νεκρό, είτε ζωντανό, θα τον εύρω τον άνδρα μου, λέγει συνέχως η σύζυγος του Σαμσόνωφ. 
—Μα αυτό είναι αδύνατον, της απαντούν. Είσθε ρωσσίς υπήκοος και δεν μπορείτε να μεταβήτε τώρα στην Γερμανία με την οποία ευρισκόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν. Ακόμη και αν μεταβήτε εκεί μέσω ενός ουδετέ­ρου κράτους μόλις πατήσετε επί γερμανικού εδάφους θα κλεισθείτε σε στρατόπεδο ως έχθρικώς διακειμένη προς την Γερμανία ξένη υπήκοος.
—Θα εύρω κάποιο τρόπο να μεταβώ στήν Γερμανία, επιμένει η κυρία Σαμσόνωφ.
Μέρα και νύκτα, μελετά επί εβδομάδες και επί μήνες τους χάρτες του Τάννεμπεργ και της περιοχής του. Τελικά γνωρίζει κάθε μονοπάτι και κά­θε χιλιομετρικό ορόσημο. Ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ρωσσία. Αναζητεί επιζώντας, ομιλεί με διασωθέντας και αποκτά βαθμηδόν και κατ' ολίγον μια όλο και σαφεστέρα εικόνα. 
Αι ρωσσικαί αρχαί της προβάλλουν συνεχώς εμπόδια. Επιθυμία των είναι να λησμονηθούν όσο το δυνατόν γρηγορώτερα το Τάνεμπεργ και ο Σαμσόνωφ. Η δραστήρια αυτή γυναίκα με τις δυσάρεστες ερωτήσεις και τις έρευνες της προκαλεί δυσφορία στις ρωσσικές υπηρεσίες. 
Τελικά όμως η κυρία Σαμσόνωφ νικά.
Στον στρατό ο άνδρας της παραμένει αλησμόνητος και η αποφασιστι­κότης αυτής της γυναίκας προκαλεί παντού τον θαυμασμό. Όλοι οι φίλοι βοηθούν. Το Γενικό Επιτελείο συγκινείται. Ένας διοικητής μονάδος λαμβάνει μια παράξενη διαταγή και κατά το τέλος του Δεκεμβρίου του 1914 οι σκοποί του τμήματος του γερμανικού ανατολικού μετώπου ευρίσκον­ται προ μιας εκπλήξεως. 
Από την ρωσσική πλευρά υψώνεται μια λευκή σημαία. 
—Παύσατε πυρ!
Δύο γερμανοί αξιωματικοί βγαίνουν από το χαράκωμα και διευθύ­νονται προς τα συρματοπλέγματα. Δύο Ρώσσοι αξιωματικοί προχωρούν από την άλλη πλευρά με την λευκή σημαία.
Οι κύριοι χαιρετούν ενώ εκατοντάδες οφθαλμών στρατιωτών και από τα δύο μέρη παρακολουθούν με περιέργεια το θέαμα. Μήπως τελειώνει ο πόλεμος; Μήπως τελειώνουν τα δεινά του και πρόκειται να συναφθή ειρήνη;
Οι Ρώσσοι αξιωματικοί ερωτούν αν από της γερμανικής πλευράς ύυπάρχει διάθεσις να παραληφθή μία επιστολή.
Οι Γερμανοί αξιωματικοί απαντούν ότι πρέπει πρώτα να ερωτήσουν τους προϊσταμένους των.
Οι κύριοι χαιρετούν κάμνουν μεταβολήν και επιστρέφουν στις θέσεις των. Η ερώτησις των Ρώσσων μεταβιβάζεται στο επιτελείο. Μετά τρεις ώρες έρχεται μια καταπληκτική απάντησις.
Αυτήν την φοράν οι Γερμανοί είναι εκείνοι που υψώνουν λευκή ση­μαία. Και πάλι οι δυο αξιωματικοί προχωρούν στην νεκρή ζώνη μέχρι του συρματοπλέγματος.
" Η γερμανική Ανωτάτη στρατιωτική ηγεσία, λέγει ο ένας από τους δυο Γερμανούς αξιωματικούς είναι έτοιμη να παραλαβή μια επιστολή από γερμανικής πλευράς".
Ο Ρώσσος αξιωματικός ευχαριστεί, βγάζει μια επιστολή από τον μαν­δύα του και την εγχειρίζει μεταξύ του συρματοπλέγματος. Ο Γερμανός αξιωματικός παίρνει τον φάκελλο και τον βάζει στο γύρισμα του μανικιού του μανδύου του.
Οι κύριοι χαιρετούν κάμνουν και πάλιν μεταβολή και η ρωσσική αποστολή επιστρέφει  στις θέσεις της, "Ύστερα από λίγο βάλλουν τα μυδραλιοβόλα.
Η επιστολή πού εδόθη στους Γερμανούς προέρχεται απο τον Ρώσσο βουλευτή Γκούτσκωφ. Με συγκινητικάς εκφράσεις α­ποτείνεται στις γερμανι­κές αρχές, εξιστορεί την αγωνία της κυρίας Σαμ­σόνωφ και τις παρακαλεί, παρά τον πόλεμο, να της επιτρέψουν να έλθη στην Γερμανία και να κάμη έρευνες σχετικές με την τύχη του ανδρός της. 
Περνούν ατελείωτοι μήνες. 
Το θέρος του 1915 δίδεται μέσω Γενεύης η άδεια σε μια ομάδα ρωσσίδων αδελφών του Ερυ­θρού Σταυρού να επισκεφθούν ρωσσικά Στρατόπεδα αιχμαλώτων στην Γερμανία. Αι γερμανικαί αρχαί έδωσαν αυτήν την άδεια με την ρητήν δήλωσι , ότι δεν έχουν καμμίαν αντίρρησιν αν εις την ομάδα αυτή περιληφθή και η κυρία Σαμσόνωφ. 
Έτσι υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού η θαρραλέα γυναίκα επιτυγχάνει ό,τι ήθελε. 
Αι γερμανικαι αρχαί της παρέχουν αμέσως κάθε βοήθεια. Η κυρία Σαμ­σόνωφ περιέρχεται τα διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Εξετάζει χιλιάδας απο αυτούς. Σε όλους απευθύνει το ίδιο ερώτημα. Όλοι κουνούν αρνητικά το κεφάλι των. Μερικοί έχουν δάκρυα στα μάτια . Άλλοι φιλούν με ευλάβεια το φόρεμα της. Όχι, όχι δεν είδαμε την εξοχοτητά του! 
Η Σαμσόνοβα! Σε όλα τα στρατόπεδα των αιχμάλωτων μεταβάλλεται σε θρυλική φυσιογνωμία. Η ερευνά της όμως είναι μάταια. 
—Θέλω να επισκεφθώ τα δάση και το πεδίο της μάχης του Τάννεμπεργ, λέγει τελικά η κυρία Σαμσόνωφ.
Οι Γερμανοί θέτουν στην διάθεσί της ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο και της δίδουν ως οδηγό ένα αξιωματικό που γνωρίζει καλά τα μέρη. 
Και ή γενναία αυτή γυναίκα με την μαύρη στολή της αδελφής περιέρ­χεται το πεδίο της μάχης, τα έλη και τα σιωπηλά δάση της περιοχής του Τάννεμπεργ. 
—Κύριε, υπάρχουν εδώ πολλοί τάφοι αγνώστων Ρώσσων στρατιωτών; 
Οι δήμαρχοι εκφράζουν την λύπη τους, ότι δεν ημπορούν να της δώ­σουν καμιά άλλη πληροφορία. Οί χωρικοί σηκώνουν τους ώμους. Έθα­ψαν εδώ και εκεί πολλούς σε ομαδικούς τάφους. Όλοι έμοιαζαν αναμεταξύ των. Μήπως θυμούνται κανένα πτώμα με γενειάδα και με διακριτικά στρα­τηγού; Πολλοί είχαν γένια και διακριτικά στρατηγού,. Επέρασε όμως τό­σος καιρός από τότε που δεν μπορούν να θυμηθούν καμιά άλλη λεπτομέ­ρεια.
Δεν ευρήκαν πράγματα άξιας ή διάφορα άλλα αναγνωριστικά της ταυ­τότητος των νεκρών; 
— Όλα αυτά παρεδόθησαν στις αρχές, λέγει ο συνοδός αξιωματικός. 
—Ο άνδρας μου είχε ένα χρυσό μεδαγιόν με την εικόνα μου. 
— Αν ευρέθη κάτι τέτοιο θα παρεδόθη κανονικά όπου δει. Η παράδοσις του χρυσού είναι υποχρεωτική. Έχομε πόλεμο κυρία". 
Η κυρία Σαμσόνωφ δεν απελπίζεται . Κτυπά την θύρα κάθε σπιτιού χωρικών και ερωτά τους ενοίκους του αν τυχόν εβοήθησαν στην ταφή των πεσόντων. 
—Ίσως θα μάθατε κάτι στο Κλάιν Πίβνιτς της λέγει μια χωρική που την λυπήθηκε. Εκεί στο δάσος υπάρχουν πολλοί τάφοι .                                                                                    Αποκαλύψεις ενός χωρικού.
Στο σπίτι του χωρικού Μιχαήλ Γιεδάμσκι στο Κλάιν — Πίβνιτς η κυ­ρία Σαμσόνωφ πληροφορείται ότι ο χωρικός αυτός μαζί  με ένα ξυλοκόπο έθαψαν στο δάσος ένα γενειοφόρο Ρώσσο.
Ο Ρώσσος αυτός φορούσε μια καταξεσχισμένη στολή, δεν έφερε κανένα άλλο διακριτικό.
—Τίποτε, τίποτε·
Η κυρία Σαμσόνωφ παρακαλεί γαλλιστί τον συνοδό της να την αφήση μια στιγμή μόνη με τον Γιερδάμσκι. Ίσως ο χωρικός δεν θα ήθελε να μιλήση παρουσία ενός αξιωματικού. Ο συνοδός της κυρίας Σαμσόνωφ δείχνει κατανόησι και την αφήνει μόνη με τον Γιερδάμσκι.
-Αλήθεια δεν βρήκατε τίποτε άλλο, τον ερωτά ή κυρία Σαμσόνωφ με δάκρυα στα μάτια;
Ο Γιερδάμσκι κοιτάζει προς την θύρα. Ύστερα πηγαίνει σε ένα ερμά­ριο και βγάζει από αυτό ένα φάκελλο.
—Ευρήκα αυτό εδώ λέγει με σιγανή φωνή. Και από τον φάκελλο πέφτει απάνω στο τραπέζι το περιεχόμενο του:
Με μια κραυγή η κυρία Σαμσόνωφ γέρνει προς το τραπέζι τα χέρια της και πιάνει το μενταγιόν .
Και πάλι αι γερμανικαί αρχαί δείχνουν πλήρη κατανόησι και τάκτ. Το μενταγιόν, η φωτογραφία που ήταν μέσα του και η κατάθεσις του Γιερδάμ­σκι δεν αφήνουν καμμιά αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του νεκρού. Τον Οκτώβριο του 1915 παρουσία ενός αξιωματικού, ενός χωροφύλακος και ενός δικαστού ανοίγεται ο τάφος που υπέδειξε ο Γιερδάμσκι.
Σιωπηλοί σκάπτουν οι χωρικοί ενώ η κυρία Σαμσόνωφ πηγαινοέρχε­ται εκεί κοντά με ένα μανδήλι στο στόμα, Την φωνάζουν τότε μόνο όταν το αποσυντεθειμένο πτώμα εξετάφη και εσκεπάσθη με ένα πανί.
Οι χωρικοί με τους πλατείς ώμους των τοποθετούνται   μπροστά  για να μη αντικρύση η κυρία Σαμ­σόνωφ το φρι­κτό θέαμα. Δια­πιστούται επι­σήμως η ταυτότης του νεκρού και με πολλή διακριτικότητα οι σύνοδοι της απομακρύνουν , την κυρία Σαμ­σόνωφ από το τραγικό αυτό μέρος.
Αι γερμανικαι αρχαί έκα­μαν και κάτι άλ­λο ακόμη. Παρήγγειλαν ένα φέρετρο, εναπέθεσαν σ' αυτό ό,τι απέμεινε α­πό τον στρατη­γό Σαμσόνωφ και με ένα κάρρο το μετέφεραν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γκρός Ντανχάιμ όπου επερίμενε ήδη ένα σιδηροδρομικό βαγόνι.
Και πάλι σε ένα μικρό τμήμα του μετώπου σταματά ο πόλεμος για να περάση από εκεί ο νεκρός στρατιωτικός ηγέτης.
Στο νεκροταφείο του χωρίου Ακιμόβκα στο ρωσσικό διαμέρισμα της Χερσώνος ευρήκε την τελευταία κατοικία του ο Αλέξανδρος Βασιλίεβιτς Σαμσόνωφ.

Υποσημειώσεις:
[1]Ο στρατηγός  Samsonov αφού είδε τη στρατιά του να κυκλώνεται και να καταστρέφεται από τον εχθρό, αυτοκτόνησε στις 30 Αυγούστου 1914 κοντά στο Willenberg.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

1915. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Κανονικώς, κατόπιν της δηλώσεως του Έλληνος Πρωθυπουργού, οι Σύμμαχοι ή­σαν υποχρεωμένοι, δύο ημέρας προ της πραγματοποιήσεως της αποβάσεως των στρατευμάτων των εις Θεσσαλονίκην, να ενημερώσουν την Κυβέρνησιν δια να δώση τας σχετικάς οδη­γίας προς τας στρατιωτικάς και ναυτικός της δυ­νάμεις και κυρίως προς τον διοικητήν του Γ' Σώ­ματος Στράτου, το οποίον είχε την έδραν του εις την Θεσσαλονίκην ως και προς τον διοικητήν του φρουρίου της πόλεως. Όμως δεν συνέβησαν τα γεγονότα ως ανεμένοντο. Οι Σύμμαχοι άνευ ου­δεμιάς προειδοποιήσεως έδωσαν εντολήν να εισπλεύσουν τα πολεμικά σκάφη του Συμμαχικού Στόλου εις τον λιμένα και να αποβιβάσουν αντιπροσωπείαν εξ αξιωματικών, η οποία θα ανεκοίνωνεν εις τον διοικητήν του φρουρίου «την επικειμένην αποβίβασιν των συμμαχικών στρατευμάτων».

Ούτω, την πρωΐαν της 30ης Σεπτεμβρίου 1915, ο διοικητής του Γ' Ελληνικού Σ.Σ. Αντιστράτηγος  Κων. Μοσχόπουλος, ειδοποιήθη παρά του διοικητού του φρουρίου Θεσσαλονίκης, Συνταγμα­τάρχου Ευλ. Μεσαλά, ότι εισέπλεον εις τον λιμέ­να μονάδες του Συμμαχικού Στόλου. Περί την 9ην πρωϊνήν, παρουσιάσθη ενώπιον του Στρατη­γού αντιπροσωπεία εκ τριών αξιωματικών του Ναυτικού των Συμμάχων, υπό την προεδρίαν του Γάλλου πλοιάρχου Ντυμενίλ, συνοδευομένη υπό του εν Θεσσαλονίκη Γάλλου υποπροξένου Λεόν.
Ο Γάλλος πλοίαρχος εδήλωσεν ότι εκτελών διαταγάς του Άγγλου Αρχιναυάρχου Ντε Ρόμπεκ και του διοικητού των στρατιωτικών συμμα­χικών δυνάμεων Στρατηγού Σαράϊγ, είναι εντε­ταλμένος ν' ανακοίνωση ότι αφικνούνται μεταγω­γικά πλοία πλήρη συμμαχικών στρατευμάτων, τα οποία επρόκειτο, κατόπιν συνεννοήσεως της  Ελ­ληνικής Κυβερνήσεως μετά του εν 'Αθήναις Γάλ­λου Πρέσβεως και τη συγκατάθεσει αυτής, ν' αποβιβασθούν εις Θεσσαλονίκην. Ο  Ντυμενίλ προσέθεσεν ότι εν συνεργασία μετά των  Ελληνικών Στρατιωτικών Αρχών Θεσσαλονίκης, θα ωργανούτο ο  λιμήν αμυντικώς, προς εξασφάλισιν από πάσης επιθέσεως του εχθρού.
Έκπληκτος και αγνοών πλήρως τα περί συν­εννοήσεων, ο Στρατηγός Μοσχόπουλος απήντη­σεν ότι ουδεμία σχετικήν διαταγήν του Βασιλέως και της Κυβερνήσεως του έχει λάβει και δεν γνω­ρίζει ν' απειλήται η Θεσσαλονίκη παρά τίνος εχ­θρού, εφ' όσον μάλιστα η  Ελλάς είναι ουδέτε­ρα. Ο Στρατηγός παρεκάλεσε να διακοπή πάσα επί του ζητήματος συζήτησις και να επαναληφθή αύτη την 4ην απογευματινήν, ώστε εν τω μεταξύ να συνεννοηθή μετά της Κυβερνήσεως του, όπερ και πράγματι έπραξεν, αποστέλλων σχετικόν τη­λεγράφημα εις τον Υπουργόν Στρατιωτικών Δαγκλήν.
Τό τηλεγράφημα ληφθέν εις Αθήνας κατεθορύβησε την  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. *Ητο φανερόν ότι οι Σύμμαχοι δεν ετήρησαν τας οδηγίας του Πρωθυπουργού Βενιζέλου, μη είδοποιήσαντες τού­τον προ 24 ωρών. Ό Βενιζέλος έσπευσεν αμέσως εις το τηλεγραφείον προς συνεννόησιν μετά του Μοσχοπούλου. Ο Στρατηγός εζήτησε να του καθορισθή ποίαν στάσιν έπρεπε  να τηρήση  έναντι των Συμμάχων  και εάν έπρεπε να θεωρήση τούτους ως εχθρούς, εφ' όσον επέμενον ν' αποβιβασθούν. Ό Πρωθυπουργός του απήντησεν ότι η Κυβέρνησις ηγνόει την Συμμαχικήν ενέργειας ότι εγκρίνει την τηρηθείσαν παρ' αυτού στάσιν και ότι θα προέλθη εις συνεννοήσεις μετά των Συμ­μάχων, ταχύτατα δε θα του διαβιβάση οδηγίας. Πάντως, ετόνισεν ο Βενιζέλος ότι, οι Σύμμαχοι  πρέπει να θεωρούνται ως φίλοι και να τύχουν ευ­μενούς μεταχειρίσεως.
Ο Βενιζέλος μόλις επέστρεψεν εις τό γραφείον του εκάλεσε τους Πρέσβεις της Γαλλίας και της Αγγλίας προς τους οποίους εξέφρασε δριμύτατα παράπονα, διότι παρεβίασαν τα συμφωνηθέντα: Συγχρόνως δε εδήλωσεν εις αυτούς, ότι εφ' όσον μετέβησαν εις Θεσσαλονίκην άνευ προειδοποιή-σεως, δεν θα επιτραπή η αποβίβασις αυτών και ότι οι Σύμμαχοι υπέχουν ακεραίαν την ευθύνην δι' ό,τι συμβή.

Την 4ην απογευματινήν, κατά τα συμφωνηθέν­τα, παρουσιάσθη εις τον Στρατηγόν Μοσχόπουλον η συμμαχική επιτροπή, προς την οποίαν ο Στρατηγός εδήλωσεν ότι η Κυβέρνησίς του ευρί­σκεται ήδη εις συνεννοήσεις μετά των Συμμαχικών  Κυβερνήσεων και ότι θα του αποστείλη συντόμως  τας σχετικάς οδηγίας, προσέθεσε δε ότι μέχρι λή­ψεως τούτων, αδυνατεί, μετά μεγάλης του λύπης, να επιτρέψη την είσοδον των μεταγωγικών σκα­φών εις τον λιμένα και την απόβασιν των στρα­τευμάτων εις Θεσσαλονίκην. Ο πλοίαρχος Ντυμε­νίλ απήντησε τότε ότι τα μεταγωγικά ευρίσκον­ται παρά το ακρωτήριον της Κασσάνδρας και ό­τι είναι αδύνατον να παραμείνουν κατά την νύ­κτα εις το ανοικτόν πέλαγος, εκτεθειμένα εις τας επιθέσεις των Γερμανικών υποβρυχίων. Ο  είσπλους εις τον λιμένα, κατά συνέπειαν επεβάλλετο και ο Ντυμενίλ ηρώτησε τον Έλληνα Στρατηγόν πώς εσκέπτετο να παρεμποδίση την ενέργειαν αυτήν, εάν τελικώς επεχειρείτο υπό των Συμμάχων.
Ο Στρατηγός εδήλωσεν ότι θα χρησιμοποιήση μέτρα πειθούς, προβάλλων το διεθνές δίκαιον. Εις νέαν έρώτησιν δε του Ντυμενίλ «τί θα πράξη εάν οι Σύμμαχοι δεν λάβουν ταύτα υπ' όψιν» α­πήντησε :
—- «Μετ' αφαντάστου λύπης, θα σας εμποδίσω».
Τότε ο παριστάμενος υποπρόξενος Λεόν ανέκραξε.
— Πώς; Θα προβάλλητε βίαν εναντίον Γαλλίας και της Αγγλίας; Τότε θα χρησιμοποιήσωμεν και ημείς τήν βίαν.
Η στιγμή ήτο κρίσιμος. Μετά την αποχώρησιν της επιτροπής ο Στρατηγός Μοσχόπουλος έ­δωσε τας σχετικάς οδηγίας εις τα υπερασπίζοντα τον λιμένα φρούρια και έσπευσε να συνεννοηθή τηλεγραφικώς μετά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Στρατιωτικών.
Η δευτέρα τηλεγραφική συνδιάλεξις Βενιζέλου — Μοσχοπούλου επραγματοποιήθη την 7ην εσπερινήν. Ο Πρωθυπουργός είπεν εις τον Στρατηγόν ότι έπρεπε διά της διπλωματίας και της συζητήσεως  να κερδίση χρόνον δια να επιτευχθή έν τω μεταξύ συμφωνία μετά των Συμμάχων. Ο Στρα­τηγός ηρώτησε καί πάλιν:
—«Εάν όμως επιμένουν να εισέλθουν θα τους εμποδίσω διά της βίας;».
Η  απάντησις του Πρωθυπουργού ήτο:
«Τηρήσατε,  Στρατηγέ  μου,  αδρανή   άμυναν».     
Ο Μοσχόπουλος διεμαρτυρήθη αμέσως δηλών ότι  «φράσις αδρανούς αμύνης δεν προβλέπεται υπό των στρατιωτικών κανονισμών» και προσέθεσεν ότι «δέον να γνωρίζη σαφώς εάν θα χρησιμοποιήση, ναι ή ου, βίαν».
Ο Πρωθυπουργός προσεπάθησε τότε να καθησυχάση τον Στρατηγόν, υποσχεθείς εις αυτόν ότι προ  του μεσονυκτίου τα πάντα θα ελύοντο ευνοϊκώς.
Η  θέσις του διοικητού του Γ' Σ. Σ. απέβαινεν ήδη δεινή ,  καθ'  όσον,  ευρισκόμενος  προ σοβαράς  απειλής, δεν ελάμβανε παρά της Κυβέρνήσεως σαφείς διαταγάς επί  του πρακτέου. Εν τω μεταξύ, εις τας Αθήνας, η αναγγελία του νέου γεγονότος περιέπλεκεν ακόμη περισσότερον την κατάστασιν.Πράγματι, την ιδίαν ημέραν, (30 Σεττ.), η Ελληνική Κυβέρνησις επληροφορείτο ότι κατα την συνεδρίασιν  της Βουλής των Κοινοτήτων της  28ης Σεπτεμβρίου, ο Βρεταννός Υπουργός των Εξωτερικών σερ Έντουαρντ Γκρέϋ, ανέφερεν εις λόγον του «περι τών πατροπαραδότων θερμών αισθημάτων  συμπαθείας της Μεγάλης Βρεταννίας προς    την Βουλγαρίαν». Ο Γκρέϋ προσέθεσεν ότι «η Βρεταννική πολιτική αποβλέπει εις την  επίτευξιν συμφωνίας μεταξύ των Βαλκανικών  κρατών και ότι προς εξασφάλισιν αυτής θα 'επρεπε να ικανοποιηθούν  οι νόμιμοι πόθοι όλων των Βαλκανικών κρατών». Αι δηλώσεις του Γκρέϋ κατετάραξαν και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν και την Ελληνικήν κοινήν γνώμην, διότι εθεωρήθησαν ως πρόθεσις  παραχωρήσεως Ελληνικών εδαφών εις την Βουλγαρίαν, καθ' ην μάλιστα στιγμήν η τελευταία δεν απέκρυπτε πλέον τας εχθρικάς προς τους Συμμάχους διαθέσεις της,
Αμέσως ο Έλλην Πρωθυπουργός διεμήνυσε εις τον  Γάλλον Πρέσβυν ότι:
O λόγος του Γκρέϋ του απεκάλυψε τας α­ληθείς προθέσεις των Συμμάχων, ότι ενόμιζεν ήδη ότι είχεν οίκτρως εξαπατηθή ώς προς την ακολουθητέαν παρ' αυτού έναντι αυτών πολιτικήν φιλίας και εμπιστοσύνης και ότι εφοβείτο ότι η διενεργούμενη εν Θεσσαλονίκη απόβασις των Συμμαχικών στρατευμάτων εσκόπει να εξασκήση πίεσιν επί της Ελλάδος, δια να επιτύχη εδαφι­κάς παραχωρήσεις παρ' αυτής εις όφελος της Βουλγαρίας, και κατέληγεν ότι δεν δύναται να παράσχη την συγκατάθεσίν του εις την απόβασιν και εζήτει όπως ανασταλή πάσα σχετική μεταφορά στρατευμάτων, δεδομένου ότι θα ευρίσκετο εις την δυσάρεστον θέσιν να διατάξη την βιαίαν παρεμπόδισιν της αποβάσεως.
Ο Γάλλος Πρέσβυς θορυβηθείς, έσπευσε να τηλεγραφήση εις Μούδρον όπως ανασταλή πάσα αποστολή στρατευμάτων και ανακληθούν τα τυ­χόν ήδη αναχωρήσαντα μεταγωγικά. Η επιχείρησις,  κατά συνέπειαν, διεκόπη ενώ αι Κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας διεβίβαζον προς την Ελλάδα καθησυχαστικάς διαβεβαιώσεις ως προς τας προθέσεις των εν Μακεδονία. Κατόπιν τούτου ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος παρέσχε, τέλος, την συγκατάθεσίν του διά την απόβασιν των συμμαχικών στρατευμάτων εις Θεσσαλονίκην.
Ούτω, εδημιουργήθη μία κατάστασις λίαν λε­πτή και ασυνήθης από πλευράς διεθνούς δικαίου, Η  Ελλάς, παραμένουσα ουδέτερα πάντοτε, συγκατετίθετο εις την μετατροπήν του εδάφους της εις Συμμαχικήν βάσιν η οποία θα επέτρεπεν εις την Αντάντ να μεταφέρη  στρατεύματα διά να επιτεθή κατά των εν Σερβία δυνάμεων των Κεν­τρικών Αύτοκρατοριών. Εν πάσει περιπτώσει , η Ελλάς , την 2αν Οκτωβρίου, διεμαρτυρήθη διά την παραβίασιν της ουδετερότητός της, τονίζουσα ότι:
«Επειδή η Ελλάς είναι ουδετέρα έναντι του Ευρωπαϊκού πολέμου, η Βασιλική Κυβέρνησις δεν δύναται να παράσχη την έγκρισιν αυτής εις τας προτιθεμένας υμετέρας ενεργείας, καθ΄ όσον αύται θίγουσι την ουδετερότητα της Ελ­λάδος, τοσούτω μάλλον καθ΄'  όσον προέρχονται εκ μέρους δύο εμπολέμων Δυνάμεων. Κατόπιν τούτου η Βασιλική Κυβέρνησις έχει καθήκον να διαμαρτυρθή εναντίον της διά μέσου του Ελληνικού εδάφους διόδου ξένων στρατευμά­των» .
Την νύκτα της 30ής Σεπτεμβρίου προς την 1ην Οκτωβρίου, ελήφθη υπό του διοικητού του Γ' Σ.Σ. Στρατηγού Μοσχοπούλου το ακόλουθον τη­λεγράφημα:
«Αφήσατε την είσοδον ελευθέραν. Βενιζέλος».
Ούτω, την πρωΐαν της 1ης Οκτωβρίου, εισέπλευσαν εις τον λιμένα της Θεσσαλονίκης τα με­ταγωγικά και ήρχισεν η αποβίβασις των στρα­τευμάτων και η αμυντική οργάνωσις του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

“Χάσαμε” το …βραβείο Νόμπελ ειρήνης – κερδίζουμε όμως το βραβείο ηλιθιότητος και εθελούσιου εθνικού αυτοχειριασμού!

Ανεκοινώθησαν επιτέλους τα πολυαναμενόμενα βραβεία «Νόμπελ ειρήνης». Έληξε έτσι και η …αγωνία μας, αφού η περιβόητη γιαγιά Μηλίτσα, η προεξάρχουσα της λεσβίου κομπανίας των γραιών – τροφών των «προσφυγόπουλων» (των νηπίων που οι ασιάτες μουσουλμάνοι λαθροέποικοι περιφέρουν, ως πολιορκητικούς κριούς, για να πλημμυρίσουν και να εκπορθήσουν πληθυσμιακώς την Ευρώπη), η οποία προβλήθηκε από την προπαγάνδα του Συστήματος ως «σύμβολο» και «παράδειγμα» της «θερμής υποδοχής και φιλοξενίας» των νησιωτών προς τους λαθροεποίκους που κατέκλυσαν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πέρσι το καλοκαίρι (οι οποίοι συνεχίζουν να καταφθάνουν…), δεν έλαβε τελικώς το πολυπόθητο βραβείο. Εάν βεβαίως υπήρχε θεσμοθετημένο βραβείο ανοησίας, εθελοδουλείας και εθνικού αυτοχειριασμού, αναμφιβόλως θα ταίριαζε δικαιωματικώς να της απονεμηθεί! Διότι μόνον απολύτως ηλίθιοι και συμπλεγματικοί εθελότυφλοι αδυνατούν ακόμη να αναγνωρίσουν την αδυσώπητη πραγματικότητα: οι αφίξεις των δήθεν προσφύγων του συριακού εμφυλίου δεν ήταν παρά το προπαγανδιστικό πρόσχημα – ως Δούρειος Ίππος – για την προώθηση του σχεδίου μαζικού εποικισμού της Ευρώπης από τον ασιατικό και αφρικανικό υπερπληθυσμό, σχεδίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ισοδυναμεί με την εν δυνάμει γενοκτονία των, ήδη ευρισκομένων σε δεινό δημογραφικό μαρασμό, ευρωπαϊκών εθνών!

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

David Lloyd George: ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 2


Τα γεγονότα αυτά  οι Γερμανοί σήμερα, δεν τα κρατούν κρυφά. Ο εξοπλισμός  συντελείται πλέον φανερά. Και νοιώθουν οι ίδιοι πως είναι ασφαλείς. Παρ΄ όλα αυτά η Γερμανία θα χρειασθεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να συγκροτήσει ένα ισχυρό στρατό σε θέση να αντιμετωπίσει τους στρατούς της Ρωσίας ή της Γαλλίας σε οποιοδήποτε έδαφος εκτός από το δικό της. Εδώ μπορεί να πολεμήσει αποτελεσματικά , γιατί μπορεί να επιλέξει τα πεδία των μαχών  τα οποία έχει παρασκευάσει με μεγάλη επιμέλεια και οχυρώσει  και έχει εκπαιδεύσει αρκετούς ανθρώπους για να υπερασπίσει τα χαρακώματα  της.
Όμως ο στρατός των κληρωτών είναι πολύ νέος -υπάρχει απόσταση χρόνων  μέχρις ότου καλυφθούν τα κενά των εφεδρειών  ιδιαίτερα σε αξιωματικούς. Από επιθετικής άποψης θα χρειαστούν  10 χρόνια για να φτάσει ο γερμανικός στρατός  στα επίπεδα του 1914.
Επιπλέον οποιαδήποτε απόπειρα να επαναληφθούν τα πειράματα  του Πουανκαρέ στο Ρουρ, θα αντιμετωπιστεί σήμερα με φανατική αντίσταση από μυριάδες γενναίους ανθρώπους , οι οποίοι θεωρούν τον υπέρ Πατρίδας θάνατο όχι θυσία αλλά δόξα.
Αυτό είναι το νέο φρόνημα της Γερμανικής νεολαίας. Έχουν μια πίστη σχεδόν θρησκευτική  στο κίνημα και στον Αρχηγό του.Το γεγονός τούτο  μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα όσα είδα κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψής μου στη νέα Γερμανία.
Υπήρχε μια ατμόσφαιρα αναζωογόνησης , η οποία είχε εξαιρετική επίδραση  στην ενοποίηση του Έθνους.
Καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι, Πρώσοι  και Βαυαροί , εργοδότες και εργάτες , πλούσιοι και ισχυροί , συνεπήχθησαν σε ένα λαό . Δεν χωρίζουν πλέον το έθνος θρησκευτικές και επαρχιακές διακρίσεις. Υπάρχει  για την ενότητα πάθος  που δημιουργήθηκε από τη σκληρή ανάγκη.
Οι διαιρέσεις που επακολούθησαν τη κατάρρευση του 1918 κατέστησαν τη Γερμανία ανίκανη  να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της , εσωτερικά και εξωτερικά. Για το λόγο αυτό τα ανταγωνιστικά πάθη  όχι μόνο αποτρέπονται  αλλά και προσωρινά απαγορεύονται.
Παντού συνάντησα άγρια και αδιάλλακτη εχθρότητα  ενάντια στο ρωσικό μπολσεβικισμό και παράλληλα ένα ειλικρινή θαυμασμό για το βρετανικό λαό με μια βαθιά επιθυμία για μια καλύτερη  και φιλικότερη συνεννόηση  μαζί του. Οι Γερμανοί αποφάσισαν οριστικά  να μη έρθουν άλλη φορά σε ρήξη με τους Άγγλους .Ούτε τρέφουν αισθήματα εκδικήσεως απέναντι στους Γάλλους.Παραιτήθηκαν από κάθε επιθυμία ανάκτησης της Αλσατίας και Λωρραίνης. Αλλά υπάρχει πραγματικό μίσος και φόβος για το ρωσικό μπολσεβικισμό που δυστυχώς αυξάνει έντονα. Αποτελεί την  καθοδηγητική δύναμη της διεθνούς και στρατιωτικής πολιτικής των .Τόσο οι ιδιαίτερες όσο και οι δημόσιες συζητήσεις τους περιστρέφονται γύρω από αυτόν .Όπου και να πάτε  δεν θ αργήσετε να ακούσετε τη λέξη "μπολσεβικισμός". Τα μάτια τους είναι στραμμένα στην Ανατολή σαν να περιμένουν τον ερχομό της ημέρας της οργής. Ενάντια σ΄αυτή ετοιμάζονται με γερμανική τελειότητα. Ο φόβος αυτός δεν είναι επίπλαστος. Είναι πεπεισμένοι  ότι πρόκειται για δικαιολογημένο φόβο.
Αλλά θα κάμαμε καλά αν δεν δίναμε   εξαιρετική σημασία στις τελευταίες εκρήξεις κατά της Ρωσίας .Γεγονός είναι  ότι η Γερμανική κυβέρνηση , στις σχέσεις της με τη Ρωσία , βρίσκεται σε εκείνο το στάδιο που μόλις αφήσαμε πίσω μας εμείς οι Άγγλοι . Ενθυμούμαστε όλοι τη περίοδο  κατά την οποία η Μόσχα με τον επίσημο τύπο  και το ραδιόφωνο της , έκανε  σφοδρές προσωπικές επιθέσεις  κατά των Άγγλων υπουργών -Τσάμπερλεν, Μακντόναλντ  και Τσόρτσιλ - και κατάγγειλε  το πολεμικό και οικονομικό μας σύστημα  σαν οργανωμένη δουλεία.
Αντιμετωπίσαμε αυτή τη συκοφαντική εκστρατεία  στιγματίζοντας τους αρχηγούς της  σαν δολοφόνους, το οικονομικό τους σύστημα σαν ληστεία , τη στάση τους απέναντι στη κοινωνία  και τη θρησκεία σαν ανηθικότητα και αθεϊσμό.
Αυτή ήταν η συνηθισμένη μορφή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της κομμουνιστικής Ρωσίας  και του υπόλοιπου κόσμου, Δεν πρέπει να ξεχνάμε , ότι ακόμη και όταν είχαμε εδώ Ρώσο πρεσβευτή  , είχαμε στείλει την αστυνομία να κάνει έρευνα σε ένα από τα επίσημα κτίρια της ρωσικής πρεσβείας.
Κανένας, από τη μία και την άλλη πλευρά φαντάστηκε ποτέ ότι κάτι τέτοιο αποτελούσε προοίμιο  ή πρόκληση πολέμου.
Η εκτόξευση ύβρεων  μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας  είναι απλά η συνήθης διπλωματική γλώσσα  στην οποία είχαν συνηθίσει όλα τα Έθνη κατά τη διάρκεια των 29  τελευταίων χρόνων με τη Κομμουνιστική Ρωσία.
Για χάρη της πνευματικής μας ειρήνης είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, ότι επανάληψη αυτής της αψιμαχίας των λόγων, δεν προάγει καθόλου σε πόλεμο. 
Τι εννοεί , λοιπόν ο Χίτλερ  όταν αντιπαρέθετε τις πλούσιες αλλά μη καλλιεργήσιμες  εκτάσεις γης της Ουκρανίας  και Σιβηρίας και τα ανεξάντλητα μεταλλεύματα των Ουραλίων , με την πενία του γερμανικού εδάφους ; Ήταν απλά μια εθνικοσοσιαλιστική απάντηση  στη κατηγορία των Σοβιέτ περί αθλιότητας των αγροτών και εργατών της Γερμανίας κάτω από το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς.
Ο Χίτλερ απάντησε κατηγορώντας τα Σοβιέτ  ότι χειρίζονται με λάθος τρόπο  τις τεράστιες  πλουτοπαραγωγικές  πηγές της χώρας τους, σε σύγκριση με τα εθνικοσοσιαλιστικά επιτεύγματα  πάνω στη  γη,της οποίας  ο φυσικός  πλούτος ήταν σχετικά πτωχός.
Δεν διαθέτω αρκετό χώρο  στον οποίο θα μπορούσα να καταχωρήσω  κατάλογο των σχεδίων  τα οποία εκτελούνται για την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών  πηγών της  Γερμανίας  και τη καλυτέρευση των όρων  ζωής του λαού της. Είναι αναρίθμητα και υλοποιούνται με επιτυχία.
Θα επιθυμούσα τέλος να πω , ότι είμαι πεπεισμένος όσο ποτέ,  ότι η ελεύθερη χώρα στην οποία επέστρεψα  είναι ικανή να επιτελέσει  μεγαλύτερα πράγματα προς τη κατεύθυνση αυτή, αρκεί  οι κυβερνήτες της να αναθαρρήσουν και να αφοσιωθούν με ζήλο στο έργο. 

David Lloyd George: ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ

Αμφιλεγόμενο πολιτικό  άρθρο που ο Βρετανός πρώην Πρωθυπουργός (1916-1922) δημοσίευσε στην εφημερίδα Daily Express αμέσως μετά την επιστροφή του από την Γερμανία (Σεπτέμβριος 1936)

Μόλις επέστρεψα από μίαν επίσκεψη μου στη Γερμανία. Σε ένα τόσο σύντομο διάστημα το μόνο που μπορεί κανείς είναι να διαμορφώσει εντυπώσεις , οι οποίες είχαν ήδη συσσωρευθεί στο μυαλό του από τη μακρινή παρατήρηση μέσα από το Τύπο και από τις επίμονες ερωτήσεις προς εκείνους οι οποίοι είχαν δει τα πράγματα από πιο κοντά. Είδα τον περίφημο Γερμανό ηγέτη, καθώς και μερικά πράγματα από τη μεγάλη μεταβολή , την οποία πραγματοποίησε. Όποια γνώμη και αν έχει κανείς σχετικά με τις μεθόδους του- και ασφαλώς οι μέθοδοί του δεν είναι μέθοδοι μιας συνταγματικής χώρας που ζει σε κοινοβουλευτικό καθεστώς - αναμφίβολα επέτυχε μια θαυμαστή μεταβολή στο πνεύμα του γερμανικού λαού , στη στάση των Γερμανών μεταξύ τους και στη κοινωνική και οικονομική ζωή . Δίκαια ο Χίτλερ διακήρυξε στη Νυρεμβέργη, ότι το κίνημά του δημιούργησε μέσα σε μόλις 4 χρόνια μια καινούρια Γερμανία. Δεν είναι πλέον η Γερμανία της πρώτης δεκαετίας μετά τον πόλεμο- μια χώρα που είχε χάσει το ηθικό της και έσκυβε το κεφάλι με αίσθηση ανησυχίας και αδυναμίας. Η Γερμανία είναι σήμερα γεμάτη ελπίδα και εμπιστοσύνη , με ανανεωμένη την απόφαση να ζήσει χωρίς να δέχεται καμία επιρροή έξω από τα σύνορά της. Για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο έχει εδραιωθεί στη Γερμανία το αίσθημα της ασφαλείας. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο πρόσχαροι .΄Ένα πνεύμα μεγαλύτερης ευθυμίας είναι αισθητό στη χώρα ολόκληρη .Ο ξένος βλέπει σήμερα μια ευτυχέστερη Γερμανία .Την είδα παντού και οι Άγγλοι που συνάντησα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου, και οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη Γερμανία , μου έλεγαν ότι τους έκανε μεγάλη εντύπωση η μεταβολή. Το θαύμα τούτο το πραγματοποίησε ένας άνθρωπος. Είναι ο γεννημένος αρχηγός. Μια μαγνητική δυναμική προσωπικότητα , με ένα σκοπό απλό, μια θέληση αποφασιστική και καρδιά ατρόμητη Δεν είναι κατ΄όνομα μόνον αλλά πραγματικά ο εθνικός ηγέτης. Έδωσε στους Γερμανούς την ασφάλεια ενάντια στους ισχυρούς εχθρούς που τον περιτριγύριζαν. Τους εξασφάλισε επίσης από τη διαρκή απειλή της πείνας, που είναι μια από τις συγκλονιστικές αναμνήσεις των τελευταίων χρόνων του πολέμου και των πρώτων ετών της ειρήνης. Περισσότεροι από 700.000 πέθαναν από την πείνα Τα αποτελέσματα τους τα βλέπει κανείς ακόμη και σήμερα στη σωματική εμφάνιση εκείνων που γεννήθηκαν μέσα σ' εκείνο το θλιβερό κόσμο. Το γεγονός , ότι ο Χίτλερ έσωσε τη χώρα του από το φόβο μιας επανάληψης εκείνης της περιόδου της απογνώσεως , της φτώχειας και της ταπεινώσεως , του προσέδωσε ακαταμάχητο κύρος στα πλαίσια της σημερινής Γερμανίας. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πόσο είναι δημοφιλής ιδιαίτερα μεταξύ της Γερμανικής νεολαίας. Οι μεγάλοι του έχουν εμπιστοσύνη. Οι νέοι τον λατρεύουν . Δεν πρόκειται για θαυμασμό απέναντι σε ένα δημοφιλή αρχηγό. Είναι η λατρεία ενός εθνικού ήρωα , ο οποίος έσωσε τη χώρα του από την εξαθλίωση και τη κατάπτωση. 
Είναι αλήθεια , ότι η οποιαδήποτε δημόσια επίκριση της κυβέρνησης , υπό οποιαδήποτε μορφή , απαγορεύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζει η κριτική. Άκουσα να επικρίνονται ελεύθερα οι λόγοι επιφανών εθνικοσοσιαλιστών ρητόρων. Δεν άκουσα όμως ούτε μια λέξη κριτικής ή αποδοκιμασίας κατά του Χίτλερ. Είναι απρόσβλητος από κάθε επίκριση , σαν να πρόκειται για Βασιλιά σε μια συνταγματική χώρα. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ο Γεώργιος Ουάσιγκτων της Γερμανίας, ο άνθρωπος που κέρδισε για τη χώρα του την ανεξαρτησία της από όλους όσους την καταπίεζαν. Οι ισχυρισμοί μου αυτοί ενδέχεται να φανούν υπερβολικοί σε εκείνους που δεν είδαν ούτε αντελήφθησαν πόσο βασιλεύει ο Χίτλερ στη καρδιά και στο πνεύμα των Γερμανών. Και όμως αυτή είναι η γυμνή αλήθεια, ο μέγας αυτός λαός , θα εργασθεί καλύτερα , θα υποβληθεί σε μεγαλύτερες θυσίες και αν παραστεί ανάγκη , θα πολεμήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα , επειδή του το ζητεί ο Χίτλερ. Όποιος δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτό το βασικό γεγονός , δεν είναι σε θέση να κρίνει τις σημερινές δυνατότητες της Γερμανίας. 
Από την άλλη πλευρά τώρα , εκείνοι που φαντάζονται , ότι η Γερμανία επανήλθε στη παλαιά ιμπεριαλιστική ιδιοσυγκρασία της, δεν μπορούν να συλλάβουν το χαρακτήρα της μεταβολής .Η ιδέα μιας Γερμανίας που απειλεί την Ευρώπη , με το ενδεχόμενο , ότι ο ακαταμάχητος στρατός της μπορεί να διαβεί τα σύνορα, δεν αποτελεί μέρος της νέας πραγματικότητας. Ότι είπε ο Χίτλερ στη Νυρεμβέργη , είναι αλήθεια. Οι Γερμανοί θ' αντισταθούν μέχρι θανάτου σε κάθε εισβολέα, αλλά δεν έχουν πλέον τη διάθεση να εισβάλουν οι ίδιοι σε ξένα εδάφη. Οι ηγέτες της σημερινής Γερμανίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα , την οποία δεν μπορούν να αγνοούν και η οποία δεν μπορεί να καταπατηθεί από ένα και μόνο έθνος, όσο ισχυρά και αν είναι εξοπλισμένο το έθνος αυτό. Το μάθημα αυτό το διδάχτηκαν στο τελευταίο πόλεμο. Ο Χίτλερ πολέμησε σαν στρατιώτης και γνωρίζει τη φρίκη του πολέμου.Γνωρίζει επίσης ότι ο επιτιθέμενος θα συγκέντρωνε σήμερα μεγαλύτερα μίση, από ότι το 1914. 
Η εγκαθίδρυση μιας γερμανικής ηγεμονίας πάνω στην Ευρώπη που αποτελεί το σκοπό και το όνειρο του παλαιού προπολεμικού μιλιταρισμού, δεν υπάρχει στον ορίζοντα του εθνικοσοσιαλισμού. Σε ότι έχει να κάνει με τους γερμανικούς εξοπλισμούς , δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν. Αφού όλοι οι νικητές του μεγάλου πολέμου , πλην της Μ.Βρετανίας, παραβλεψαν τις υποχρεώσεις της συνθήκης την οποία οι ίδιοι έκαμαν , ο Φύρερ διέγραψε το υπόλοιπο που δέσμευε τη χώρα του. Ακολούθησε το παράδειγμα των Εθνών που ευθύνονται για τη Συνθήκη των Βερσαλιών. 
Η πολιτική του Χίτλερ δεν αποκρύπτει ότι ένας από τους σκοπούς της είναι η συγκρότηση ενός στρατεύματος που θα είναι αρκετά ισχυρό, ώστε ν' αντισταθεί σε κάθε εισβολέα , σε οποιοδήποτε σημείο και αν εκδηλωνόταν η επίθεση . Πιστεύω ότι το απρόσβλητο αυτό της χώρας απέναντι της ξενικής επίθεσης , ο Χίτλερ το έχει ήδη πετύχει. Καμία χώρα η συνασπισμός χωρών , μπορεί σήμερα να διανοηθεί να καταβάλει τη σημερινή Γερμανία. Τρία χρόνια πυρετώδους προετοιμασίας ενίσχυσαν την άμυνα της Γερμανίας σε τέτοιο σημείο ώστε να τη καθιστά αδιείσδυτη στις επιθέσεις , εκτός αν, οι επιτιθέμενοι προέβαιναν εις μία θυσία ανθρωπίνων ζωών , που θα ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τις απώλειες του πολέμου. Αλλά όπως μπορούν να βεβαιώσουν όσοι γνωρίζουν από πόλεμο, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αμυντικού και του επιθετικού πολέμου.Στον αμυντικό τα όπλα δεν χρειάζεται να είναι τόσο ισχυρά και οι στρατιώτες που τα χειρίζονται δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολυάριθμοι ή τόσο εκπαιδευμένοι όσο στον επιθετικό . Λίγοι εκλεκτοί πολυβολητές κατάλληλα καλυπτόμενοι και προστατευόμενοι, μπορούν να ανακόψουν τη προέλαση μιας μεραρχίας ακόμα και αν υποστηρίζεται από ισχυρό πυροβολικό. 
Η Γερμανία κατασκεύασε ισχυρές αμυντικές θέσεις και δεν αμφιβάλω ότι έχει επαρκή αριθμό εκπαιδευμένων ή μάλλον ημιεκπαιδευμένων , ανδρών με αρκετά πυροβόλα και πυροβολικόν για να κρατήσει τις θέσεις αυτές σε περίπτωση επίθεσης. Έχει επίσης δραστήριο και ισχυρό αεροπορικό στόλο.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2

Επιστροφή
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Γερμανού υπουργού και της συνοδείας του είναι η πόλη της Σπάρτης.
Εις τον Γερμανόν υπουργόν εγένετο αυθόρμητος  υποδοχή εκ μέρους των κατοίκων ,αν και δεν είχε γνωσθή εκ των προτέρων η άφιξίς του. Ο κ Γκαίμπελς συνοδευόμενος  και από μέλη της τοπικής επιτροπής , επεσκεύθη  την Παντάνασσαν του Μυστρά και τας άλλας αρχαιότητας, αποκομίσας  ενθουσιώδεις  εντυπώσεις. Την μεσημβρίαν παρετέθη προς τιμήν του πρόγευμα εκ μέρους της τοπικής επιτροπής τουρισμού. Εις δήλωσεις του , τας οποίας είχε την καλοσύνην να μου κάμη, εξέφρασε τον ενθουσιασμόν  του διότι ηδυνήθη  να πραγματοποιήση το όνειρον  της ζωής του, να επισκεφθή δηλαδή την Σπάρτην και τας αρχαιότητας του Μυστρά. Την εσπέραν ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας.[18] 
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ζεύγος Γκαίμπελς και η συνοδεία τους επιστρέφουν  στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου. Το μεσημέρι παρακάθονται σε επίσημο γεύμα που ο Γερμανός επιτετραμμένος προσφέρει στο Ναυτικό 'Ομιλο , στη Καστέλα προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού. Ο Γκαίμπελς εκφράζει τις βαθιές ευχαριστίες του για τη θερμή φιλοξενία του έτυχε αυτός και η συνοδεία του όλες αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και υψώνει το ποτήρι ευχόμενος ευημερία και πρόοδο για τους δύο λαούς. Μετά το γεύμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει χρόνος για ανάπαυση. Στις 7 προβλέπεται η με τόσο ενδιαφέρον αναμενόμενη συνάντηση του υπουργού με τους Έλληνες δημοσιογράφους και όλοι προσπαθούν να συμβάλουν στη καλύτερη δυνατή εικόνα. 
Ακριβώς την καθορισθείσαν ώραν ( 7 το απόγευμα) ο κ. Γκαίμπελς συνοδευόμενος  από τον επιτετραμμένον της Γερμανίας και τους συνεργάτας του που τον συνοδεύουν  εις το  ταξείδιόν του , εισήλθεν εις την αίθουσαν  όπου τον ανέμενον οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι.  Απλούς εις την εμφάνισίν του και μ' ένα χαμόγελο που δεν έλειψεν , ούτε λείπει από τα χείλη του, ο δρ .Γκαίμπελς επλησίασεν έναν έναν τους Έλληνας δημοσιογράφους και τους εχαιρέτισε δια χειραψίας , ενώ ταυτοχρόνως επεβράδυνε λίγο το βήμα του για να πληροφορηθή την εφημερίδα, την οποίαν έκαστος δημοσιογράφος αντιπροσώπευεν . Αι κινήσεις του ήσαν υπερβολικά απλές και μας κυττούσε όλους μ' ένα βλέμμα γεμάτο ειλικρίνεια. 
Ο κ. Γκαίμπελς φορούσε ένα φανελλένιο ριγωτό κουστούμι , γκρενά γραβάτα και λευκά παπούτσια. Το πρόσωπό του ήτο ηλιοκαμένο από τις ακτίνες του Αττικού ήλιου, όπως χαρακτηριστικά μας είπεν ο ίδιος, διαδηλώνων τον ενθουσιασμόν του από τας πρώτας εκδρομάς που επιχείρησε εν Ελλάδι.Πριν αρχίση να ομιλή επί του ταξειδίου του , ο κ.Γκαίμπελς  εφωτογραφήθη αναμνηστικώς  με τους αντιπροσωπους  του Αθηναικού Τύπου.Ευθύς αμέσως  ο κ. Γκαίμπελς  μας παρεκάλεσε να λάβωμεν  θέσεις ολόγυρά του  και κατόπιν  ήρχισε να ομιλή  δια την κάθοδόν του εις την Ελλάδα. Ζωηρός με μάτια που έδειχναν  όλο το ανήσυχο πνεύμα του , ο κ. Γκαίμπελς  μας μιλούσε , χωρίς  εν τούτοις  να κάμνη νευρικές κινήσεις . Μόνον  με το βλέμμα του , ένα βλέμμα ερευνητικό που περιέφερε  διαδοχικά προς όλους  μας φαινόταν σαν  να προσπαθούσε να μαντεύση την εντύπωσιν που προκαλούσαν τα λόγια του. Ο κ. Γκαίμπελς δεν παρέλειψε  να τονίση ιδιαιτέρως    τον ενθουσιασμόν του για την Ελλάδα, για τις αρχαιότητές , για το πολιτισμό της  και για την ζωτικότητα του Ελληνικού Λαού. Πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  εγκαρδίως  δια την φιλικήν υποδοχήν  , της οποίας έτυχον  παρά της κυβερνήσεως  σας και του Ελληνικού Τύπου . Με μεγάλην χαράν  εσημείωσα , ότι εκ μέρους του  Ελληνικού τύπου  υπάρχει η προθυμία  προς επίτευξιν  πραγματικών φιλικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος. Δύναμαι να σας διαβεβαιώσω  ,ότι δι εμέ υπήρξε μεγάλη χαρά  και μεγάλη ικανοποίησις το γεγονός ότι έτυχον  μιας τοιαύτης φιλικής υποδοχής  κατά την εντελώς ιδιωτικήν επίσκεψιν. Η πρόθεσίς μου είναι  να αποδοθή ιδιωτικός χαρακτήρ  εις την επίσκεψίν μου , καθότι  ήλθον εδώ μόνον και μόνον ως ιδιώτης  με την πεποίθησιν  να αναπαυθώ, όπως κάθε ανθρωπος ύστερα από εντατικήν εργασίαν αυτοσυγκεντρούμενος  και ελευθερούμενος από τας καθημερινας ασχολείας.  Αυτός είναι ο πραγματικός  σκοπός της επισκέψεώς μου  και όχι όπως ισχυρίζονται  μερικοί δια να σχηματίσω ένα Βαλκανικόν  Σύνδεσμον. Εδώσατε εις αυτήν την επίσκεψιν δια των πολλών φιλοφρονήσεών σας ιδιαιτέραν σημασίαν , η δε υποδοχή , της οποίας έτυχον  εκ μέρους των  Ελληνικών Αρχών, του λαού και της Ελληνικής Κυβερνήσεως  με συνεκίνησε βαθύτατα  Ότι η υποδοχή δεν ήτο προητοιμασμένη, αποδεικνύεται  και από το γεγονός , ότι όταν εισήλθον  εις την Σπάρτην , άπαντες οι κάτοικοι  εξήλθον να με χαιρετήσουν . Δι εμέ ήτο συγκινητικόν , μου εφαίνετο ότι εισερχόμην  εις Γερμανικήν πόλιν. Διεπίστωσα από τας εκδηλώσεις αυτάς  ότι ο Ελληνικός Λαός ησθάνθη  το θαύμα της Γερμανικής αναγεννήσεως. Ο Χίτλερ , αυτός έχει δίκηο, μου εφώναζαν. Ο Λαός ησθάνθη  τούτο βαθέως  και δι αυτό  δεν ημπορεί παρά αυτή να είναι η πραγματικότης. Εις την Ευρώπην σήμερον αντιμετωπίζονται δύο δυνάμεις εκ των οποίων  η μία προάγει τον πολιτισμόν της ανθρωπότητος  και η άλλη τον καταστρέφει . Τούτο  συμβαίνει  σήμερον εν Ισπανία. Προ τινων εβδομάδων  και η Ελλάς αντιμετώπιζεν  αμέσως  αυτόν τον κίνδυνον . Ο κίνδυνος ήτο τόσο εγγύς  και τόσον φοβερός , ώστε  όλοι οι καλοί Ευρωπαίοι  πρέπει να είναι  ευγνώμονες προς τους άνδρας , οίτινες υπερέβησαν  δια την Ελλάδα αυτόν τον κίνδυνον, προσέφεραν μεγάλην υπηρεσίαν προς την πολιτισμένην Ανθρωπότητα. Υπάρχουν εδώ θησαυροί , οίτινες  εν τη ψυχική  συγγενεία των υπερβαίνουν  κατά πολύ τα όρια  της Χώρας  και εκ των οποίων  εξεπήγασεν  η όλη εργασία  του πολιτισμού. Αισθανόμεθα τον εαυτόν μας  συνυπεύθυνον   δια τους θησαυρούς αυτούς  και δεν αποτελεί  πολιτικόν μυστικόν , αν σας είπω ότι ημείς  οι Γερμανοί εθνικισταί διεπιστώσαμεν μετά χαράς ότι ευρέθησαν  ενταύθα άνδρες που απεμάκρυναν  αυτόν τον κίνδυνον , δεν θέλομεν να αναμειχθώμεν εις τα εσωτερικά της Ελλάδος , αλλά χαίρομεν  όταν η Ελλάς  ευημερή και οφείλωμεν να τονίσωμεν ότι οι άνδρες, οίτινες εξοντώνουν τον μπολσεβικισμόν  εν Ελλάδι , είναι άξιοι μεγάλης ευγνωμοσύνης.Την τελευταίαν εβδομάδα , με παν άλλο ησχολήθην παρά να ιδρύσω τον αντιμπολσεβικικόν  συνασπισμόν. Ό, τι ημπορούσα  να κάμω  επί του προκειμένου , το έκαμα εις την Νυρεμβέργην. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα πράγμα  ως ο μπολσεβικισμός , ευθύς ως αντελήφθη  κανείς  περί τίνος πρόκειται, δεν δύναται παρά να έχη αμέσως  παραμερισθή. Υπάρχει μια κατηγορία  ανθρώπων  με τους οποίους δεν υπάρχει άλλος τρόπος  συνεννοήσεως παρά να τους σπάζης τα μούτρα.Αυτό συμβαίνει με τους μπολσεβίκους .Αυτή είναι η προσωπική γνώμη μου, την οποία δεν θέλω να σας επιβάλω. Την γνώμην μου αυτήν διαδίδω εν Γερμανία, και είναι αναγκαίον  να εξοπλίζεται η Γερμανία  όπως απομακρύνη  εκ των συνόρων της  τον μπολσεβικικόν  κίνδυνον. Και δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι οι Γερμανοί  είμεθα τώρα εις θέσιν  ν' αποκρούσωμεν  από τα σύνορά μας  κάθε κίνδυνον. Δεν πρόκειται εν τω κύκλω τούτω  να επεκταθώ  επί του ζητήματος αυτού , και προβαίνω  εις αυτήν την διασάφησιν , όπως μη θεωρηθή ότι  έχω τον σκοπόν  να εξυφάνω  ειρείαν πολιτικήν ραδιουργίαν. Ελπίζω ότι ανεπαύθην  θαυμάσια και ότι θα επιστρέψω με αναζωογονημένας δυνάμεις εις Γερμανίαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, διότι  με την  φιλικήν υποδοχήν και τας τόσας περιποιήσεις  σας και την εν γένει  ευγένειάν σας ,μου παρέσχετε την δυνατότητα προς τούτο.[19]
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα απάντησε.
-Όχι μόνον η αρχαία, αλλά και η Νέα Ελλάς εκίνησε το ενδιαφέρον μου .Όταν σκέπτωμαι ότι η μικρά αυτή Χώρα εδέχθη και απερρόφησεν 1 1/2 εκατομμύριον προσφύγων , σταματά ο νους μου , διότι και δι' αυτήν ακόμη την Γερμανίαν - ως μέγας λαός διαθέτει και μεγάλα μέσα- η εγκατάστασις , τηρουμένων των αναλογιών, δέκα οκτώ ως είκοσι εκατομμυρίων προσφύγων , θα ήτο δισεπίλυτον πρόβλημα. Ολόκληρος σειρά πραγμάτων μου έκαμεν εν Ελλάδι εντύπωσιν, διότι δεν προσπερνώ τα πράγματα με κλειστούς οφθαλμούς, και δεν ανοίγω τα μάτια μόνον εμπρός εις ένα αρχαιολογικόν αριστούργημα. Επί παραδείγματι μου έκαμεν εντύπωσιν η Χωροφυλακή και οι στρατιώται του ιππικού, τους οποίους είδα. Επρόσεξα τους ανθρώπους και δύναμαι να είπω ότι το ανθρώπινον υλικόν είναι εδώ εξαίρετον. Είμαι βαθύτατα πεποισμένος , ότι αν ο Ελληνικός Λαός συσπειρωθή ομονοών και ηνωμένος περί τον ηγέτην του, και αν έχη την θέλησιν ν' αναδημιουργήση ,δύναται να προσδοκά μεγάλην ακμήν. Αι προϋποθέσεις υπάρχουν."[20] 
Ο επίλογος της μέρας γράφεται στη ταράτσα της γερμανικής Λέσχης όπου ο Γκαίμπελς υποδέχεται εκπροσώπους και μέλη της γερμανικής κοινότητας με τους οποίους έχει μια χαλαρή ανταλλαγή απόψεων. 


Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για τη τελευταία ημέρα του Γερμανού υπουργού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του είναι αρκετά φορτωμένο. Εξετάζει μια σειρά από υπηρεσιακά θέματα που του θέτουν οι συνεργάτες του στη πρωινή σύσκεψη, ενημερώνεται για τα βασικά θέματα που απασχολούν το ξένο τύπο και αφιερώνει μέρος του χρόνου του σε Έλληνες φίλους, πολιτικούς και δημοσιογράφους που έρχονται να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους και ο διευθυντής της εφημερίδας ΒΡΑΔΥΝΗ. Με αυτό το τελευταίο ο Γκαίμπελς έχει μια μακρά συνομιλία , σε κάποιο διακριτικό σαλόνι του ξενοδοχείου ,που με τη μορφή συνέντευξης θα δη το φως της δημοσιότητας την επομένη ημέρα ακριβώς [21]. Σε κάποιο διάλειμμα ανάμεσα στις επαφές του, ο Γκαίμπελς βρίσκει το χρόνο να γράψει μια επιστολή προς το Πρωθυπουργό μέσα στην οποία εκφράζει για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε, όλες αυτές τις ημέρες, ο ελληνικός λαός. Παίρνει το θάρρος να εσωκλείσει μαζί με τις ευχαριστίες του , μια επιταγή , ύψους 150.000 δραχμών. Εκφράζει μάλιστα την επιθυμία να διατεθεί το ποσό αυτό υπέρ των ανδρών της εθνικής ασφαλείας και υπέρ των πολυτέκνων Ελληνίδων. [22]
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας , ημέρα έναρξης των 7ων βαλκανικών αγώνων, το ζεύγος Γκαίμπελς συνοδευόμενο από το Κοτζιά προσέρχεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο . Ο κόσμος τους αναγνωρίζει και ξεσπά σε επευφημίες. Πέντε λεπτά αργότερα . στις στις 3.30 καταφθάνουν και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου . Με την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Μεταξά στις 3.45 η τελετή ξεκινά. Το όλο σκηνικό θυμίζει την αίγλη των Ολυμπιακών αγώνων του Βερολίνου. Το σύνθημα της έναρξης το δίνουν σαλπιγκτές και τυμπανιστές στη καμπή της σφενδόνης και από τη στοά των αποδυτηρίων αρχίζουν να προβάλουν οι σημαιοφόροι όλων των Αθλητικών συλλόγων της Ελλάδος, οι οποίοι παρατάσσονται μπροστά από τους επισήμους.Στη συνέχεια κάνουν την εμφάνισή τους οι ξένες ομάδες με πρώτη τη βουλγαρική ........ [23]

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
Το πρωί της Δευτέρας ο Γερμανός υπουργός και η συνοδεία του αναχωρούν  αεροπορικώς για το Βερολίνο. Πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Γκαίμπελς απευθύνεται για μια ακόμη φορά στο Πρωθυπουργό Μεταξά με ένα λιτό ραδιομήνυμα.
 κ. Ιωάννην Μεταξάν,  
Εγκαταλείπων το ελληνικόν έδαφος , επιθυμώ δια μίαν ακόμη φοράν να εκφράσω τας εγκαρδίους και ειλικρινείς ευχαριστίας  μου δια την εξαιρετικώς φιλόφρονα υποδοχήν , της οποίας έτυχον υπό της Κυβερνήσεως , των αρχών και του λαού. Αι ωραίαι ημέραι εις την ευλογημένην χώραν σας  και αι βαθείαι εντυπώσεις, τας οποίας απεκόμισα  από την αρχαίαν και νέαν Ελλάδα, θα μείνουν δι' εμέ πάντοτε αλησμόνητοι. Δεχθήτε εξοχώτατε, την βεβαίωσιν  της εξαιρέτου υπολήψεώς μου και την έκφρασιν  των ειλικρινών μου ευχών  δια την ευημερίαν της χώρας σας και του λαού της και την παντοτεινήν επιτυχίαν της Κυβερνήσεώς σας. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς  Δόκτωρ Γκαίμπελς.[24]  Υποσημειώσεις: 
[18] Μαν.Καρύδης διευθυντής "Κοινής Γνώμης" Αναρτήθηκε στην εφημερίδα ο ΤΥΠΟΣ  Σάββατο 26Σεπτεμβρίου 1936
[19]
[20]
[21] Ο ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ "ΒΡΑΔΥΝΗΣ" ΠΩΣ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
[22] Δια της επιστολής του ο Γερμανός υπουργός  διετύπωσε  τα θερμά του συγχαρητήρια δια το Σώμα της Ειδικής Ασφαλείας, εσώκλεισε  δε επιταγήν επί Τραπέζης της Ελλάδος  εξ 150 χιλ. δραχμών , με την παράκλησιν  όπως ο κ. Πρωθυπουργός διαθέση, κατά την κρίσιν του, μέρος του ποσού υπέρ των ανδρών της Ασφαλείας , το δε έτερον  μέρος υπέρ των πολυτέκνων μητέρων. Το δια το δεύτερον σκοπόν προοριζόμενον  ποσόν  ο κ. Πρωθυπουργός  απέστειλε εις το υπουργείον της Προνοίας, ίνα διατεθή τούτο δια του Πατριωτικού ιδρύματος. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 1936).
[23] Βλέπε περιγραφή  στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ  Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 1936 σελ 2 και  Η ΒΡΑΔΥΝΗ  27 Σεπτεμβρίου 1936.
[24] Η ΒΡΑΔΥΝΗ  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 1936

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ "ΒΡΑΔΥΝΗΣ" ΠΩΣ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ο διευθυντής της "Βραδυνής" είχε την τιμήν να κρατηθή χθες εις μακράν ιδιαιτέραν συνομιλίαν από τον δόκτορα Γκαίμπελς, εις ένα μικρό σαλονάκι του ξενοδοχείου της "Μεγάλης Βρεττανίας." 
Η πρώτη εντύπωσις του συνομιλούντος με τον Γερμανόν Υπουργόν της Προπαγάνδας είναι ότι πρόκειται περί εξαιρετικώς λεπτού και καθ' όλ κυρίου του κόσμου. Μετά τας πρώτας φράσεις του δόκτορος αισθάνεται κανείς αμέσως την γοητείαν μιάς δυνατής και εκτάκτου ευφυίας προσωπικότητος που υποβάλλει τας γνώμας της μ' ένα τρόπον ρέοντα , τον οποίον διανθίζουν που και που αι εκρήξεις μιάς αδαμάστου ιδιοσυγκρασίας .
Η μακρά συνομιλία, με την οποίαν διακόπτουν κάθε τόσον αι εκρήξεις του ενθουσιασμού του κ. Γκαίμπελς δια παν το Ελληνικόν , άγει κατ' ανάγκην εις την εν Ελλάδι σημερινήν κατάστασιν, εις το θέμα του κομμουνισμού γενικώτερον , ειδικώτερον δε εις τα εν Ισπανία πράγματα. 
Ο κ Μεταξάς , ανεκοίνωσεν ο κ. Γκαίμπελς, δια τον οποίον τρέφω ένα ειλικρινή θαυμασμόν, παρέσχεν εις την Ελλάδα μίαν τεραστίαν υπηρεσίαν , την οποίαν όσοι δεν αντελήφθησαν ακόμη θα την αντιληφθούν αργότερα. Ο κ. Μεταξας έκαμεν αυτό που έπρεπε. Διότι το καθήκον ενός πολιτικού ηγέτου είναι να προβλέπη κάθε κίνδυνον και να παρεμβαίνει εις την κατάλληλον στιγμήν , να μη περιμένη δε τας παραμονάς της εκρήξεως ενός κινδύνου . Έσωσε την Ελλάδα από τον κομμουνισμόν και παρέσχε και εις την υπόλοιπον Ευρώπην μίαν υπηρεσίαν. Αν η Ισπανία είχε προ διετίας ένα Μεταξά, δεν θα είχε φθάσει εις την σημερινήν καταστροφήν , δεν θα είχαν εξολοθρευθή αι αναντικατάστατοι αξίαι της, τα θαύματα της τέχνης θα υπήρχον ακόμη.
Με ρίγος σκέπτομαι ότι θα ήτο δυνατόν εις ομοίαν περίπτωσιν να καταστραφή, εις την Ελλάδα, ο Παρθενών και τόσοι άλλοι ελληνικοί θησαυροί. Διότι το είδομεν παντού , ότι οι κομμουνισταί καταστρεφουν ό,τι αντιπροσωπεύει τον παλαιόν πολιτισμόν , διότι δι αυτούς δεν έχει καμμίαν αξίαν καμμίαν αξίαν καμμία παράδοσις. Εις το ερώτημά μας εάν επίστευε πράγματι εις τον κομμουνιστικόν κίνδυνον εν Ελλάδι, περί του οποίου, ως γνωστόν, ωμίλησεν ήδη εις τον μεγάλον του λόγον που εξεφώνησεν εις την Νυρεμβέργην, ο κ. Γκαίμπελς απήντησεν ώς εξής:
-Είχα περί τούτου τας πληροφορίας μου. Σήμερα δε, αφού ωμίλησα σχετικώς με διαφόρους παράγοντας εδώ, είμαι ακόμη περισσότερον πεπεισμένος ότι αι πληροφορίαι μου ήσαν ακριβείς. Όλα τα σημεία ήσαν έκδηλα , κατά την γνωστήν συνταγήν των κομμουνιστών: Πολεμική του Τύπου , απόρριψις όλων των ευεργετικών μέτρων του Κράτους υπέρ της εργατικής τάξεως, υποβολή αξιώσεων δια τας οποίας υπήρχεν εκ των προτέρων η βεβαιότης ότι δεν ήτο δυνατόν να γίνουν δεκταί, συνεχείς απεργίαι και προπαρασκευή μιάς γενικής απεργίας με όλα τα σχετικά της επακόλουθα. Ότι οι κομμουνισταί ήσαν ολίγοι εις την Ελλάδα και είχαν μόλις 15 βουλευτάς εις την Βουλήν, δεν έχει καμμίαν σημασίαν , δεδομένου ότι ένας αποφασισμένος κομμουνιστής αξίζει δέκα αναποφάσιστους αστούς. Η βιαιότης και η αποφασιστικότης υπερισχύουν πάντοτε , και όχι ο αριθμός. Αυτά τα γνωρίζομεν ημείς εις την Γερμανίαν από καιρού.
-Πώς βλέπετε την εν Ισπανία κατάστασιν; 
-Εις το τέλος θα νικήσουν οι Λευκοί.Πόσον όμως ααίμα θα χυθή ακόμη , πόση δυστυχία θα επέλθη , πόσαι αξίαι θα καταστραφούν εισέτι , χάρις εις τα Σοβιέτ! Διότι πρέπει να γνωρίζετε , ότι η Ρωσσία κάμνει ιμπεριαλιστικήν πολιτικήν πλέον έντονον τώρα παρά ποτέ, παρασκευάζουσα την επανάστασιν όλης της υφηλίου.    Μ ε τ α ξ ύ   τ ο υ   Κ ρ ε μ λ ί ν ο υ   α φ'  ε ν ό ς   τ ο  ο π ο ί ο ν   τ ό σ α ς   κ α τ α σ τ ρ ο φ ά ς   έ ρ γ ω ν   π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ   ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε   γ ύ ρ ω  τ ο υ   κ α ι   τ η ς    Α κ ρ ο π ό- λ ε ω ς  α φ' ε τ έ ρ ο υ   α ν ο ί γ ε τ α ι  έ ν α  τ ε ρ ά σ τ ι ο ν χ ά ο ς π ο υ  δ ε ν  η μ π ο ρ ε ί ν α  γ ε φ υ ρ ω θ ή   π ο τ έ. 
Ότι γίνεται εις το εσωτερικόν της Ρωσσίας δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αλλά η Ρωσσία δεν πρέπη να σκευθή ν' αποπειραθή να μας δηλητηριάση ή να μας επιτεθή, διότι θα χτυπήση επάνω εις ένα ακλονητον τείχος .Δεν θα της επιτρέψωμεν να διαταράξη την παγκόσμιον ειρήνην , η οποία διασφαλίζεται δια του γεγονότος ότι ημείς έχομεν τόσον προχωρήσει, ώστε να μη φοβούμεθα πλέον μίαν επίθεσιν κατά της χώρας μας. Πράγματι δε, η μέχρι τούδε αδυναμία της Γερμανίας απετέλει ένα κίνδυνο ν δια την ειρήνην.Διότι καθένας εσκέπτετο ότι ίσως κάποτε θα ήτο εις θέσιν να εκμεταλλευθή την αδυναμίαν μας εκείνην. Ο κόσμος κατενόησεν επί τέλους ότι μόνον η ιδική μας ισχύς θέτει φραγμόν εις τον εκ του κομμουνισμού κίνδυνον. Διότι σήμερον δεν πρόκειται πλέον δια τα καθ' έκαστον κράτη αλλά δια δύο κατά βάσιν διαφέροντας αλλήλων και αντιτιθεμένους τον ένα προς τον άλλον κόσμους, απότους οποίους ο πρώτος σημαίνει πολιτισμόν , ο δε δεύτερος αφανισμόν κάθε πολιτισμού. Ο κ. Μεταξάς επροστάτευσε την Ελλάδα από τον κίνδυνον να παρασυρθή εις το στρατόπεδον του δευτέρου αυτού κόσμου.
-Και οι εντυπώσεις σας δια την Ελλάδα και τους Έλληνας;
-Είμαι κατενθουσιασμένος . Εγνώριζα βεβαίως εκ των μελετών μου ότι θα έβλεπα εις την χώραν σας. Αλλά ποτέ δεν ημπορούσα να φαντασθώ ότι τα πράγματα αυτά θα μου έκαμναν τόσον τεραστίαν εντύπωσιν, η οποία μερικάς φοράς με συνεκλόνισε μέχρι βάθους. Όσον δια τον ελληνικόν λαόν , είναι τόσον απλός, τόσον ανοιχτόκαρδος, τόσον φιλόξενος, ώστε δεν ημπορεί κανείς παρά να τον αγαπήση. Είμαι εις θέσιν, ως υπουργός της προπαγάνδας , να διακρίνω τον ειλικρινή και τον "παρασκευασμένον" ενθουσιασμόν. Δύναμαι δε να διαβεβαιώσω , ότι παντού , μέχρι και του τελευταίου ελληνικού χωριού, ήτο απολύτως ειλικρινής η ενθουσιώδης υποδοχή που μου έγινε και η οποία δεν απετείνετο μόνον προς την Γερμανίαν γενικώς, αλλά κατά ένα μέγα μέρος και προς το σημερινόν καθεστώς. Γνωρίζει άρα γε και ο τελευταίος Έλλην χωρικός πόσον ημείς οι Γερμανοί είμεθα από νεαράς ηλικίας εμποτισμένοι από τον ελληνικόν πολιτισμόν και γεμάτοι θαυμασμόν προς την ελληνικήν αρχαιότητα; Γνωρίζει άρα γε πόσον κάθε Γερμανός λατρεύει την ωραίαν αυτήν Ελλάδα; 
(Εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ .Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 1936ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκειται για ένα ταξίδι αναψυχής  που το ζεύγος Γκαίμπελς πραγματοποίησε με λίγους φίλους στην Ελλάδα . Η επίσκεψη  διήρκεσε από το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και το πρωινό της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Παρά το γεγονός, ότι η επίσκεψη είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα , το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον υπήρξε πολύ μεγάλο, φωτογραφίες των Γερμανών επισκεπτών δημοσιεύτηκαν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της εποχής και η επίσημη πολιτεία αντιμετώπισε τον Γερμανό υπουργό σαν ένα πραγματικό φίλο της Ελλάδας.

Το ζεύγος Γκαίμπελς και η ολιγάριθμη ακολουθία τους [1] φθάνουν στην Αθήνα, μέσω Βουδαπέστης, το βράδυ της 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή. Η επίσκεψη αν και έχει ιδιωτικό χαρακτήρα τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και δεν είναι λίγοι οι δημοσιογράφοι που συνωστίζονται στο αεροδρόμιο του Τατοΐου για να καλύψουν το γεγονός . Στο αεροδρόμιο τον Γερμανό υπουργό και την ακολουθία του  υποδέχονται από τη πλευρά της ελληνικής πολιτείας ο διευθυντής της Εθιμοτυπίας κ. Βικέλας και ο Γραμματέας του υπουργείου των Εξωτερικών κ. Ανδρ. Παππάς, ο οποίος έχει ορισθεί ξεναγός των φιλοξενουμένων. Παρών και ο ανώτερος διοικητής Αεροπορικων Σχολών Υποστράτηγος κ. Αποστολόπουλος. Από γερμανικής πλευράς παρόντα είναι τα υψηλόβαθμα μέλη  της Γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα με επικεφαλής τον επιτετραμμένο κ. Κοτ. Ένας από τους παρευρισκόμενους, ο ρεπόρτερ της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ καταγράφει τις πρώτες εντυπώσεις .
Όταν προχθές το βράδυ (20 Σεπτεμβρίου 1936) , ο δόκτωρ Γκαίμπελς κατέβηκε ήρεμα εις το Τατόι την μικράν κλίμακαν του σιδερένιου πουλιού της Λουφτ -Χάνσα , οι αναμένοντες την άφιξίν του εδοκίμασαν κάποιαν έκπληξιν . Ο δημοφιλέστερος μετά τον Φύρερ ηγέτην του 3ου Ράιχ , που είχαν προ οφθαλμών , την στιγμήν εκείνην, ήτο ένας νέος μετριωτάτου αναστήματος με νεανικώτατον πρόσωπον , που δεν τον έδειχνεν μεγαλύτερον των 27 ετών μολονότι εις την πραγματικότητα είναι σαράντα περίπου. Πρόσωπον μικρόν, μεγάλον μέτωπον με τα μαλλιά κτενισμένα πίσω έχει μια δροσιά κάτι περισσότερον από νεανικήν .Το γέλοιο του ακόμη, γέλοιο πλατύ και καλόκαρδο με το οποίο εδέχθη τας ευχάς των αναμενόντων , του είχαν αφαιρέσει όλην την στυγνότητα του κεραυνοβολούντος ρήτορος του συνεδρίου της Νυρεμβέργης όπως τον είδαν εις την τελευταίαν φωτογραφίαν του Γερμανοί και ξένοι.
Αλλά με την πρώτην επαφήν μαζί του επίσημοι και δημοσιογράφοι , επήραν δείγματα ασφαλή της ισχυράς του ιδιοσυγκρασίας. Αι κινήσεις του ήσαν κάτι περισσότερον από ζωηραί .Το βλέμμα του αληθινά κεραυνοβόλον . Αλλ' εντονοτέρα ακόμη η φωνή του η γνώριμος από το ραδιόφωνον μεταλλική φωνή , η οποία συνεγείρει-όπως μαρτυρούν οι οιδότες- τα πλήθη των Γερμανών........
[2] 

Αναμνηστική φωτογραφία του ζεύγους Γκαίμπελς
στο Σέσιλ της Κηφισιάς
Συνηθισμένος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ο Γκαίμπελς τους αντιμετωπίζει με ήρεμο μειδίαμα. Παρατηρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προβεί σε πολιτικές δηλώσεις και υπόσχεται μια συνέντευξη τύπου όπου οι δημοσιογράφοι μπροστά από ένα φλιτζάνι τσάι θα έχουν όλο το χρόνο να του υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Οι δημοσιογράφοι όμως που για χάρη του έχουν απαρνηθεί ακόμη και τη θεσμοθετημένη κυριακάτικη αργία δεν παραιτούνται εύκολα και συνεχίζουν να το βομβαρδίζουν με ερωτήσεις. Υποκύπτοντας σ΄όλη αυτή τη πίεση ο Γκαίμπελς κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Εκφράζει τη χαρά του που ικανοποιεί ένα παιδικό του όνειρο, αναφέρεται με ποιητική διάθεση στο θείο όραμα του γαλανού ουρανού , στην  απαράμιλλη ελληνική φύση, στα γαλάζια νησιά που πρωτοείδε  από ψηλά, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην  ομορφιά της Σκιάθου και εξομολογείται φανερά μια βαθιά  επιθυμία του. 

-Στη Σκιάθο θα ήθελα να χτίσω ένα σπιτάκι για να περάσω εκεί το υπόλοιπο της ζωής μου.

Στη συνέχεια, η πολιορκία χαλαρώνει , οι επισκέπτες και η συνοδεία τους επιβιβάζονται στα αυτοκίνητα που περιμένουν και όλοι μαζί κατευθύνονται στο ξενοδοχείο Σέσιλ της Κηφισιάς που έχει επιλεγεί σαν προσωρινός τόπος διαμονής μέχρι να ολοκληρωθούν οι  ετοιμασίες για τη προβλεπόμενη μετεγκατάστασή τους στο ξενοδοχείο της Μ. Βρετανίας , στο ιστορικό Κέντρο της Πρωτεύουσας.

Ανάμεσα σε φίλους και συνεργάτες , ο Γκαίμπελς δεν σταματά να εκφράζει τον  ενθουσιασμό του για την ελληνική γη με τη τόση μεγάλη ιστορία και δηλώνει ανυπόμονος να ξεκινήσει τη την περιήγησή του όσο γίνεται πιο νωρίς  το πρωί.


Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 

Από πολύ νωρίς το ζεύγος Γκαίμπελς και η συνοδεία τους μετακινούνται στο κέντρο των Αθηνών .Πρώτος σταθμός το Στάδιο και στη συνέχεια οι στύλοι του Ολυμπίου Διός. 

Στις 10.45 ο Γκαίμπελς αποχωρίζεται από τη συντροφιά του και μεταβαίνει στα Ανάκτορα για να εγγραφεί στο βιβλίο παρουσιάσεων στα πλαίσια της εθιμοτυπικής διαδικασίας, Στις 11 συνοδευόμενος από το Γερμανό επιτετραμμένο μεταβαίνει στο υπουργείο Εξωτερικών όπου γίνεται δεκτός από τον Πρωθυπουργό Μεταξά.

Σε φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα, οι δύο άνδρες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις στα πλαίσια μιας εικοσάλεπτης συζήτησης. Μετά την αναχώρηση του Γερμανού επισκέπτη ο Μεταξάς υποκύπτει στις απαιτήσεις των συγκεντρωμένων δημοσιογράφων και προχωρεί σε σύντομες δηλώσεις.

Η συνομιλία μου μετά του υπουργού της προπαγάνδας κ. Γκαίμπελς διεξήχθη εις λίαν φιλικόν τόνον. Άλλως τε ο κ. Γκαίμπελς από της εποχής των σπουδών του έχει ασχοληθη πολύ με την αρχαίαν Ελλάδα και γνωρίζει καλώς τον αρχαίον πολιτισμόν της. Είναι δε ευτυχής, ως μου είπεν , που ήλθε αν επισκευθή και να ίδη εκ του πλησίον την Ελλάδα.

Από τα Ανάκτορα, το Υπουργείου Τύπου και Τουρισμού δεν απέχει πολύ. Στα πλαίσια των εθιμοτυπικών επαφών του με μέλη της Κυβέρνησης ο Γκαίμπελς επισκέπτεται αμέσως μετά τον ομόλογό του Νικολούδη , με τον οποίο έχει μια εγκάρδια και χαλαρή συνομιλία στη διάρκεια της οποίας, αποδέχεται και τυπικά, τη πρόσκληση του Έλληνα υπουργού να παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμή του, στο γραφικό Μαραθώνα το ίδιο κιόλας μεσημέρι. Στην ατζέντα των επαφών του υπουργού υπάρχει μια ακόμη εκκρεμότητα . Οφείλει να περάσει από τα παλαιά ανάκτορα όπου έχει την έδρα της η Διοίκηση Πρωτευούσης για να χαιρετήσει το παλιό του γνώριμο Κοτζιά. Ο Κοτζιάς στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων βρισκόταν στο Βερολίνο και είχε αφήσει στο Γκαίμπελς και τους άλλους Γερμανούς επισήμους  τις καλύτερες εντυπώσεις. Όταν μάλιστα ο Κοτζιάς τον προσκάλεσε να επισκεφτεί επίσημα την Ελλάδα το δέχτηκε με μεγάλη χαρά................
Το μεσημέρι οι προβολείς της δημοσιότητας μετατοπίζονται στο γειτονικό Μαραθώνα. .Στο κατάλληλα διαμορφωμένο περίπτερο του Τουρισμού, με θέα το φράγμα, ο Νικολούδης αποδεικνύεται ένας έξοχος οικοδεσπότης [3] .
Καμμίαν επισημότητα δεν είχε το γεύμα αυτό , αν έλειπαν μάλιστα αι ελληνικαί και γερμανικαί σημαίαι με τας οποίας είχε στολισθή το περίπτερον , τίποτε δεν θα επρόδιδεν, ότι εφιλοξενείτο εκεί ο υπαρχηγός του Χίτλερ. Το τραπέζι απλά στρωμένο με υφαντό τραπεχομάνδηλο και τα Σκυριανά έπιπλα του περιπτέρου, έδιναν εις το γεύμα την ατμόσφαιραν γραφικού νησιωτικού αρχοντικού, όπως εκείνο ακριβώς που επεθύμησε να είχε, δια να περάση όλην του τηγν ζωήν ο δόκτωρ Γκαίμπελς. Μικρές χάρτινες σημαιούλες , ελληνικές και γερμανικές , καρφωμένες επάνω σε αφράτα μήλα που είχαν σκορπισθή επάνω εις το τραπέζι, έδιδαν και εδώ , αυτές μόνον , το χαρακτήρα της επισημότητος του γεύματος .Κατά τα επιδόρπια ηγέρθησαν φυσικά και προπόσεις. Αλλά ούτε αυταί είχαν το σχοινοτενές των επισήμων προπόσεων. Συντομώτατες,φιλικώτατες, ευχάριστες, δεν ήσαν παρά το "καλοσώρισμα" που θα ημπορούσε να απευθύνη αίφνης μία καλοδεχτική Σκυριανή αρχόντισσα εις φιλοξενουμένους της. Αλλ' εκείνο που ετόνωσε ακόμη περισσότερον τας ενθουσιώδεις εντυπώσεις του κ.Γκαίμπελς από την επαφήν του με την ειδυλλιακήν ελληνικήν φύσιν, ήτο ο ουρανός της ο καταγάλανος και το μαγευτικόν τοπίον της λίμνης του Μαραθώνος. Και μόλις ετελείωσε το φαγητόν εβγήκε γρήγορα -γρήγορα μολονότι το πολεμικόν τραύμα του δεξιού του ποδός τον κάμνει να χωλαίνη ελαφρώς - εις την ωραίαν βεράντα του περιπτέρου που την επλημμύριζεν η γλυκειά θαλπωρη του φθινοπωρινού ηλίου δια να απολαύση καλύτερα την μαγείαν της.Η θέα της λίμνης που ξαπλώνεται από το τεράστιον προστατευτικόν της ανάχωμα μέχρι των αντικρυνών λοφίσκων που την περιβάλλουν , τον επλημμύρισε χαράν. Γεμάτος κέφι , γελών ευχαριστημένος με τα αστεία της συντροφιάς του, έδειχνε καθαρά , ότι η γελαστή ελληνική φύσις τον είχε επηρεάσει έως τα μύχια της ψυχής του. Εκεί εις την βεράνταν , συνδιαλεγόμενος με τον κ. Νικολούδην , επήρε τον καφέ του , και εφωτογραφήθη από ελλοχεύοντα φωτορεπόρτερ της "Ακροπόλεως". Τα έργα του Μαραθώνος επέσυραν ιδιαιτέρως την προσοχήν του. Και ήκουε με ενδιαφέρον την ιστορίαν της κατασκευής των και την σημερινήν των θέσιν, αποχωρήσας αργά το απόγευμα.[4]

Στο μεταξύ στο ξενοδοχείο της  Μεγάλης Βρετανίας  όλα είναι έτοιμα για τη φιλοξενία  του Γερμανού Υπουργού  και της συνοδείας του. Για το  ζεύγος Γκαίμπελς έχουν κρατηθεί τρία διαμερίσματα τα υπ' αριθμόν  426-428-430 και για τη συνοδεία τους τα διαμερίσματα  424-520-530-435-428-418 -420. 
Όπως διαβεβαιώνει ο ρεπόρτερ της εφημερίδας "Ελεύθερος Άνθρωπος":

Ένα από τα διαμερίσματα χρησιμοποιείται ως γραφείον του κ. Γκαίμπελς. Εις αυτό δε παραμένει συνεργαζόμενος με τους ανωτέρους συνεργάτας του υπουργείου του, οι οποίοι τον συνοδεύουν. Κάθε είδησι, κάθε πληροφορία η οποία τον ενδιαφέρει , μεταφράζεται από αυτούς και τίθεται υπ' όψιν του Γερμανού υπουργού.Πολλές φορές οι εν λόγω συνεργάται του παραμένουν ολόκληρον την νύκτα δια να διεκπαεραιώσουν την αλληλογραφίαν του.....
Η ιδία η κ. Γκαίμπελς, η οποία είναι μια υπερβολικά συμπαθής και απλή Γερμανίδα έχει στολίσει το διαμέρισμά των με λουλούδια της Αττικής.Τα λουλούδια , όπως μας επληροφόρησαν , είναι μία από τις μικρές αδυναμίες της, οι οποίες αποκαλύπτουν την ευγένεια της ψυχής της.[5]
Το βράδυ ο Έλληνας Πρωθυπουργός  παραθέτει επίσημο δείπνο  προς τιμήν του ζεύγους Γκαίμπελς στο ξενοδοχείο της "Μεγάλης Βρετανίας" .
Εις την μεγάλην τραπεζαρίαν όπου παρετέθη το γεύμα ωραίος διάκοσμος από τριαντάφυλλα και κόκκινες ντάλιες. Παρεκάθησαν ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως και η Κα Μεταξά, ο υπουργός κ. Κοτζιάς, ο υπουργός και η Κα Νικολούδη με λευκά, ο επιτετραμμένος της Γερμανίας και η Κα Κόρτ με κομψήν τουαλέτταν βιολίν , ο κ και η κ Λ. Μελά, ο κ. Δ.Βικέλας ο κ. Ανδρουλής και άλλοι.[6]


Τρίτη 22  Σεπτεμβρίου.

Ο Γκαίμπελς ξυπνά αρκετά νωρίς. Έχει μια συνεργασία με τους στενούς του συνεργάτες πάνω σε τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα και γύρω στις 10 το πρωί η ομάδα  των Γερμανών επισκεπτών ανεβαίνει στον Ιερό βράχο . Τους ακολουθούν οι κ. κ Κυπαρίσσης και Φέντλ διευθυντής της Γερμανικής Σχολής. 

Αι κλασσικαί αρχαιότητες , ως φαίνεται, αυτήν τουλάχιστον
την φοράν, έπεσαν εις τα βλέμματα εμπνευσμένων θαυμαστών της αχαϊκής τέχνης , διότι τόσον ο Γερμανός υπουργός, όσον και η κομψοτάτη αλλά και εκτάκτως μορφωμένη σύζυγός του κ. Μάγδα Γκαίμπελς , η οποία τον συνώδευσε παντού , παρέμειναν επί μακρόν αποθαυμάζοντες τους επί του ιερού βράχου αρχαιολογικούς θησαυρούς. [7]
Κάποια στιγμή , ο Γκαίμπελς στρέφεται προς το μέρος του βαρώνου φον Βάσσενχωφ:
-Θα έλθωμε και το απόγευμα , μετά την δύσιν του ηλίου για ν΄απολαύσωμε αυτό το υπέροχον θέαμα. Άλλωστε αυτά τα ιστορικά μνημεία χρειάζονται μελέτην και δεν δύναται να το ιδή κανείς με το βλέμμα ενός περιηγητού. Αυτό θα αποτελούσε αληθινήν ιεροσυλίαν.
Γύρω στο μεσημέρι οι επισκέπτες   διακόπτουν  την επίσκεψή του στην Ακρόπολη και κατευθύνονται προς το Θησείο και τον Κεραμεικό. Στο δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο τους,  σταματούν για να θαυμάσουν το αρχιτεκτονικό τρίπτυχο της Βιβλιοθήκης -Πανεπιστημίου -Ακαδημίας . 
Ακολούθως  ο κ. Γκαίμπελς  εξεφράσθη  ενθουσιωδώς  δια τα τρία αυτά κτίρια, εμπνευσμένα , ως γνωστόν  , από την ελληνιστικήν  τέχνην και θεωρούμενα ως αντιπροσωπευτικά των πρώτων τάσεων   της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής από της απελευθερώσεως των Αθηνών. Επίσης εν θουσιωδώς εξεφράσθη ο κ. υπουργός δια τας τοιχογραφίας του Πανεπιστημίου  και τα γλυπτά της Ακαδημίας, οφειλόμενα , ως γνωστόν , εις την σμίλην του μεγαλειτέρου  των νεοελλήνων  γλυπτών  αειμνήστου Βιτσάρη , προώρως δυστυχώς εκλιπόντος.[8]
Οι επισκέπτες στη συνέχεια γευματίζουν σε στενό κύκλο ,στο εστιατόριο του ξενοδοχείου τους."Μεγάλης Βρετανίας"
Εγευμάτισε δε (ο Γκαίμπελς ) εις το εστιατόριον της "Μεγάλης Βρεττανίας".Το γεύμα του απετελείτο από λίγα ορεκτικά, κρέας, γλυκό και φρούτα. Προ πάντων  δε άφθονα σταφύλια.Του ήρεσαν ιδιαιτέρως μάλιστα η Κορινθιακή σταφίδα και τα ροζακιά.[9] 


Στη συνέχεια ο Γερμανός υπουργός αποσύρθηκε στο διαμέρισμά του για μία σύντομη ανάπαυση. Στις 5 οι Γερμανοί επισκέπτες παίρνουν και πάλι το δρόμο για την Ακρόπολη όπου παρέμειναν "επί τρίωρον και πλέον".

Την φοράν αυτήν επεσκεύθησαν εν ανέσει το μουσείον της Ακροπόλεως και περιειργάσθησαν  τα ένδοξα  ερείπια με επιμονήν  και παρατηρητικότητα ειδικών. Ακολούθως παρηκολούθησε το ζεύγος το θέαμα της δύσεως του Ηλίου από της Ακροπόλεως και απεθαύμασε την πανοραματικήν άποψιν της πρωτευούσης υπό το χρυσίζον φως του αττικού δειλινού. Ο κ. Γκαιμπελς δεν ηδύνατο να αποκρύψη την χαράν του  δια το πλήθος των ωραίων εντυπώσεων  του εκ της ιδιωτικής αυτής περιοδείας του, τονίσας ότι η χθεσινή ημέρα του υπήρξε μία από τας ωραιοτέρας της όλης ζωής του. Εις την Ακρόπολιν  ο κ. υπουργός παρέμεινε  μέχρις  ότου σχεδόν  ενύκτωσε, μεθ' ο κατήλθεν  ίνα συναντήση , τον υπουργόν -διοικητήν  της Πρωτευούσης κ. Κοτζιάν, όστις και του παρέθεσε  γεύμα φιλικόν  εις την ...ταβέρναν του Σιλιβάκη.
Το ιδιόρρυθμον του περιβάλλοντος  της αθηναϊκής ταβέρνας απετέλεσεν ευχάριστον έκπληξιν δια τον κ και την κυρία Γκαίμπελς .Κατά το γεύμα εσερβιρίσθησαν  τα γνωστά αθηναϊκά φαγητά και ρετσίνα, η δε Αθηναική Χορωδία υπό τον κ. Γλυκοφρίδη ετραγούδησε  διάφορα ελληνικά τραγούδια  Εξ αυτών το "Σαράντα παλληκάρια  από τη Λειβαδιά" υπερήρεσεν εις τον κ Γκαίμπελς  με την  συναρπαστικότητα του μαχητικού του ρυθμού. Μετά την χορωδίαν ετραγούδησε , τη συνοδεία κιθάρας, η νεαρά καλιτέχνης δεσποινίς Τασσοπούλου[10]  και τόσον ήρεσεν εις τον επίσημον Γερμανόν το εξαιρετικόν μέταλλον  της φωνής της, ώστε απεφάσισε να την παραλάβη μαζί του φεύγων εις Γερμανίαν και να την σπουδάση εις την Μουσικήν Ακαδημίαν  του Βερολίνου  ως υπότροφον της Γερμανικής Κυβερνήσεως.[11] 
 Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί τη Τετάρτης το ζεύγος συνοδευόμενο από τον επιτετραμμένο της Γερμανίας και τον ξεναγό τους αναχωρεί στις 9 για τους Δελφούς. Είναι η αρχή μιας μεγάλης περιοδείας με σταθμούς Κόρινθο , Επίδαυρο , Ολυμπία, Μυστρά , Μυκήνες και Σπάρτη . Ύστερα από ένα ταξίδι άνετο , φθάνουν Στους Δελφούς  στις 2 περίπου το μεσημέρι.
Τους ξένους επισήμους, το ζεύγος Γκαίμπελς και το ζεύγος Μπραντ υπεδέχθησαν αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί. Ο μικρός Λούης Αθ. Τσακαλός, φέρων φουστανέλλαν και χαιρετών Χιτλεριστί (!) προσέφερεν ωραίαν ανθοδέσμην εις την κ Γκαίμπελς, η οποία αφού τον ηυχαρίστησεν  εφωτογραφήθη  μαζί του . Ακολούθως ο κ. Γκαίμπελς  και η σύζυγός του  επεσκεύθησαν την Κασταλίαν Πηγήν .Την μεσημβρίαν μετέβησαν εις το ξενοδοχείον "Απόλλων" όπου εγευμάτισαν. Την 4.30 μμ μετέβησαν εις το χωριό των Δελφών  και επεσκέφθησαν τα γραφεία της Κοινότητος.  
Ακολούθως δια της ιεράς Οδού επεσκέφθησαν τους αρχαιολογικούς χώρους, όπου ο κ.Γκαίμπελς έλαβε πλήθος φωτογραφιών. Ο ξεναγός των επισήμων ξένων μας κ. Παππάς προσέφερεν εις τον κ και την κ. Γκαίμπελς ,ως και εις το ζεύγος  Μπραντ από μίαν γκλίτσαν.  
Ακολούθως εγίνετο επίσκεψις εις το Μουσείον , όπου ωμίλησε περί των αρχαίων μνημείων  ο διευθυντής της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Την 7 μ.μ οι επίσημοι ξένοι ανεχώρησαν εις Ιτέαν επιβιβασθέντες της αναμενούσης εκεί θαλαμηγού.[12] 


Στην Ιτέα επιβιβάστηκαν της θαλαμηγού "ΚΥΜΑ" με προορισμό το Ναύπλιο.Υποσημειώσεις:
[  1] Μαζί με το ζεύγος Γκαίμπελς συνταξίδευαν  ο  κ. Χάνκε , σύμβουλος στο υπουργείο Προπαγάνδας, ο υπασπιστής του υπουργού Βέντελ ο γιατρός δρ Μοράντ  με τη σύζυγό του , ο βαρώνος φον Βάισενχοφ, διευθυντής του υπουργείου διαφωτίσεως και ο φωτογράφος Χόφμαν.
[  2] Ανάλογη είναι και η εντύπωση και του  δημοσιογράφου  Θ. Δράκου από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ:  Ο Γερμανός υπουργός της Προπαγάνδας κ. Γκαίμπελς είναι μια Ναπολεόντειος μα την αλήθεια, φυσιογνωμία. Έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δραστηρίων ανθρώπων και όλες τις φυσικές αδυναμίες των. Όποιος τον βλέπει έτσι κοντόν και μικροκαμωμένον , είναι αδύνατον να φαντασθή ότι έχει εμπρός του τον άνθρωπον, ο οποίος ωργάνωσε και έδωσε μίαν αυστηράν πνοήν πειθαρχίας εΙς την ζωήν της Γερμανίας. Αρκεί όμως να συνομιλήσετε ένα λεπτόν μαζύ του για να καταρρεύσουν όλαι αι αμφιβολίαι σας και αν παρασυρθήτε από την πειστικότητα των λόγων του , το ζωηρόν βλέμμα των ματιών του και την σαγηνευτικήν ομιλίαν του. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 1936) 
[  3] Στο γεύμα παρεκάθησαν από ελληνικής πλευράς η κ. Νικολουδη , ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου Παπαδάκης και ο Τμηματάρχης Μπέτος. 
[  4] Σ. Γεράνης ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 1936 
[  5] ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 1936
[  6] ΠΡΩΪΑ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 1936 
[  7] ΕΘΝΟΣ Τετάρτη 23/9 σελ.5 
[  8] ΕΘΝΟΣ Τετάρτη 23/9 σελ.5 
[  9] ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 1936
[10] Αξίζει να  επιμείνουμε λίγο στο γεγονός . Όταν η νεαρή καλλιτέχνης έδωσε τα πρώτα δείγματα του ιδιαίτερου ταλέντου της τραγουδώντας κάποια τραγούδια με συνοδεία κιθάρας  ο Κοτζιάς τη κάλεσε στο τραπέζι των φιλοξενουμένων του και τη σύστησε στους Γκαίμπελς. Εκεί ξεδιπλώθηκε μια μελαγχολική ιστορία . Η πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνιδα, , με χρυσούν βραβείον εξαιρετικής ιδιοφυΐας του Εθνικού Ωδείου είχε μπροστά της ένα μέλλον αβέβαιο γιατί ακριβώς οι οικονομικές της δυνατότητες δεν της επέτρεπαν τη συνέχιση των σπουδών της. Κόρη ήρωα λοχαγού πεζικού που είχε χάσει τη ζωή του στη μάχη του Κιλκίς ,  έπρεπε να εξασφαλίσει την επιβίωση τόσο τη δική της όσο και της μητέρας της έστω και σε βάρος της τέχνης. Εντελώς φυσικά και δίχως δεύτερη σκέψη  η κυρία Γκαίμπελς σχολίασε:
-Και όμως θα ήταν κρίμα να  πήγαινε χαμένη μια τέτοια φωνή.....
Και εντελώς αυθόρμητα είπε:
-Θα την πάρουμε στο Βερολίνο και θα την έχουμε σαν δικό μας παιδί.
Την ώρα που η  αίθουσα σειόταν  από χειροκροτήματα και επευφημίες ο Γερμανός υπουργός 
απευθύνεται στη Τασσοπούλου, που ζει ένα όνειρο και συμπλήρωσε:
.-Θα σε πάρουμε  την Δευτέρα με το αεροπλάνο. Θα εγγραφής στο Ωδείο και σε τέσσερα χρόνια  θα ξαναγυρίσης  στην Ελλάδα διάσημος. Καθ' όλο αυτό το διάστημα  θα είσαι σαν παιδί μας .Θα σε προσέχουμε, θα παρακολουθούμε τας προόδους σου και δεν θα σ΄αφήσουμε να υποβληθής  στη παραμικρή δαπάνη. Αρκετά υπέφερες μέχρι τώρα. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 1936
[11] ΕΘΝΟΣ Τετάρτη 23/9 σελ.5   
[12] ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΛΛΟΝ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σελ 5 , Ο ΤΥΠΟΣ Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 1936 σελ 6