Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΙΤΑΛΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (7 Ιανουαρίου 1935)


 Mussolini και o Laval υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές σε μια προσπάθεια να ρυθμίσουν μέσα σε πνεύμα στενής συνεργασίας τα συμφέροντα των δύο χωρών τόσο στην Αφρική  όσο και στη Ευρώπη.

Titolo I 
Questioni tunisine

Art. 1. Le condizioni e i diritti degli italiani e dei sudditi coloniali in Tunisia e dei tunisini in Italia saranno regolate da una convenzione speciale, in data odierna, che le Alte Parti contraenti si impegnano a negoziare nel più breve tempo possibile, in maniera tale che essa entri in vigore alla stessa data del presente trattato.

Titolo II
Confine fra la Libia e le Colonie francesi limitrofe

Art. 2. Il confine che separa la Libia dall'Africa occidentale francese e dall'Africa equatoriale francese a est di Tummo, punto estremo della linea fissata dall'accordo di Parigi del 12 settembre 1919, sarà determinato come segue: una linea retta che partendo da Tummo raggiunga l'estremità nord-est dell'Ehi Dogologa;
dall'Ehi Dogologa una linea retta che raggiunga l'Enneri Turkon in un punto situato a valle del confluente di questo con l'Enneri Guesso, in modo tale che il tronco Dogolo-ga-Enneri Turkon, appartenente alla pista carovaniera del Fezzan verso Bardai, resti in territorio francese; da questo punto una linea retta che raggiunga il confluente dell'Enneri Bardagne con l'Enneri Momogoi o Ofouni; da questo confluente, la linea delle alture che separano l'Enneri Bardagne dall'Enneri Momogoi o Ofouni, la linea delle creste fino a l'Eni Madon. in modo tale che gli affluenti di destra dell'Enneri Bardagne-Zoumeri, particolarmente gli Enneri Odri, Tinaa, Ouadame, Oraye, Mecheur, Tirenno, Aguesju, Kayaga, Abecte rimangano in territorio francese; dall'Ehi Madon, una linea retta che raggiunga Yebigne a 10 km a monte del Yebbi-souma;
da questo punto una linea retta che raggiunga il punto geodetico di Aozu;
da questo punto una linea retta che raggiunga l'intersezione del 24° di longitudine est Greenwich e il 18°45' di latitudine nord.1
Art. 3. Dei Commissari speciali, delegati a questo scopo dai due Governi, procederanno sui luoghi, in seguito ai dati enunciati all'articolo precedente, a una delimitazione effettiva. Essi sottoporranno ai due Governi, unitamente al risultato dei loro lavori, un progetto di accordo sulle disposizioni da prendere per assicurare in modo efficace la polizia nelle zone di confine e per regolarvi l'utilizzazione dei pascoli e dei punti di acqua a favore delle popolazioni indigene.

Titolo III
Confine fra l'Eritrea e la Costa dei somali

Art. 4. Il tracciato seguente sostituirà la delimitazione fra l'Eritrea e la Costa dei somali stabilita coi Protocolli di Roma del 24 gennaio 1900 e 10 luglio 1901 :
da Der Eloua, sullo stretto di Bab-el-Mandeb, una linea retta che raggiunga l'Oued Weima immediatamente a valle di Daddato.
Art. 5. Dei Commissari speciali, delegati a questo scopo dai due Governi, procederanno sui luoghi, in seguito ai dati enunciati all'articolo precedente, a una delimitazione effettiva. Essi sottoporranno ai due Governi unitamente ai risultati dei loro lavori, un progetto d'accordo sulle disposizioni da prendersi per assicurare in una maniera efficace la polizia nella zcna e per regolare l'utilizzazione dei pascoli e dei punti d'acqua a favore delle popolazioni indigene. Art. 6. La Francia riconosce la sovranità dell'Italia sull'isola
diDume-i'T: se-za nome adiacenti a questa isola
Art. 7. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma nel più breve tempo possibile. Entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

Protocolio speciale relativo alle questioni tunisine

I due Governi sono d'accordo sulle seguenti basi:
1. La convenzione prevista all'art. 1 del presente trattato relativo al regolamento degli interessi della Francia e dell'Italia in Africa, in data di oggi, sarà basata sul mantenimento fino al 28 ma'zc 1945 delle convenzioni e documenti annessi, attualmente in vigore. Il ritorno al diritto comune, a partire dal 28 marzo 1945. dovrà farsi progressivamente.
2. Per ciò che riguarda la nazionalità, detta convenzione prevedere che gli individui nati in Tunisia da genitori italiani prima del 28 marzo 1945 saranno di nazionalità italiana; gli individui nati in Tunisia da genitori italiani tra il 28 marzo 1945 e il 27 marzo 1965 saranno di nazionalità italiana, ma potranno, nell'anno seguente a quello della loro maggiore età, optare per la nazionalità francese; essi potranno, con l'assistenza dei loro tutori legali, optare per questa nazionalità dal decimo anno di età; a partire dal 28 marzo 1965, tutti gli individui nati in Tunisia da genitori italiani saranncsottoposti alla legislazione sulla nazionalità francese in Tunisia'.
3. Per ciò che riguarda le regie scuole italiane in Tunisia, la convenzione provvedere al loro mantenimento fino al 28 marzo 1955, alla qual data esse diventeranno scuole private sottoposte alla legislazione scolastica francese in Tunisia. È inteso che detta legislazione non potrà in avvenire aggravare la situazione delle scuole private italiane quale essa risulterà dall'applicazione della legislazione attuale e che le autorizzazioni amministrative per la sopravvivenza delle scuole regie dopo la trasformazione saranno accordate a tempo debito, affinché la loro attività non soffra interruzioni.
4. Gli italiani che, anteriormente al 28 marzo 1945, saranno stati ammessi a esercitare professioni liberali in Tunisia, particolarmente quelle di avvocato, di medico, di farmacista, di levatrice, di architetto, saranno assicurati, qualunque sia il regime stabilito dall'applicazione del paragrafo I, di poter continuare l'esercizio delle loro professioni.
                                                                                                                        Mussolini-Laval


 Dichiarazione generale
II ministro degli Affari esteri della Repubblica francese e il Capo del Governo italiano: considerando che le convenzioni in data odierna hanno assicurato il regolamento delle questioni principali che gli accordi precedenti lasciavano sussistere fra di essi, e particolarmente di tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 13 del trattato di Londra del 26 aprile 1915; considerando che le questioni controverse che potrebbero sorgere in avvenire fra i loro Governi troveranno la loro risoluzione sia per via diplomatica, sia a mezzo delle procedure stabilite dal Patto della Società delle Nazioni, dallo Statuto della Corte permanente di Giustizia Internazionale e dall'Atto generale di arbitrato; affermano il proposito dei loro governi di sviluppare la tradizionale amicizia che lega le due nazioni, e di collaborare in uno spirito di reciproca fiducia al mantenimento della pace generale.
Ai fini di questa collaborazione, essi dichiarano che procederanno fra di loro a tutte le consultazioni che le circostanze esigeranno.Accordi di massima circa l'Europa centro-danubiana, gli interessi economici coloniali e gli armamenti

I due Governi si dichiarano d'accordo per raccomandare agii Stati maggiormente interessati la conclusione di un accordo di non ingerenza negli affari interni rispettivi e l'impegno reciproco di non suscitare né favorire alcuna azione che abbia per scopo di attentare con la forza alla integrità territoriale e al regime politico o sociale di uno dei paesi contraenti.
L'accordo di cui si tratta dovrebbe essere concluso inizialmente tra l'Italia, la Germania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e l'Austria, cioè a dire fra tutti i paesi confinanti con l'Austria e l'Austria stessa, ed essere aperto all'adesione della Francia, della Polonia e della Romania, venendo così ad estendersi in definitiva agli Stati confinanti e successori, oltreché all'Austria e alla Francia. Inoltre il Governo italiano ed il Governo francese, in considerazione della necessità di mantenere l'indipendenza e l'integrità dell'Austria, convengono fin da ora che nel caso in cui questa indipendenza e questa integrità fossero minacciate, i due Governi italiano e francese si consulterebbero tra di loro o con l'Austria in vista delle misure da prendere.
Questa consultazione sarebbe poi estesa dall'Italia e dalla Francia, al fine di assicurarne il concorso, agli altri Stati.

Accordi circa gli interessi economici coloniali

Il Capo del Governo italiano ed il Ministro degli Affari esteri Mancese hanno riconosciuto l'opportunità di sviluppare le relazìoni economiche dei loro territori metropolitani con le loro colonie in Africa e i paesi vicini, stabilendo di prendere le disposizioni necessarie per realizzare tale collaborazione. Nel campo di tale collaborazione entra pure una partecipazione italiana alla ferrovia Gibuti-Addis Abeba.

Accordi circa gli armamenti

Il Governo italiano ed il Governo francese, richiamandosi alla dichiarazione sull'uguaglianza dei diritti dell'11 novembre 1931. si sono trovati d'accordo per riconoscere che nessun paese può modificare per atto unilaterale le sue obbligazioni in materia di armamenti e che, nel caso in cui questa eventualità dovesse verificarsi, essi si consulterebbero.


1935 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

Ιταλογαλλικές συμφωνίες ή σύμφωνο Mussolini- Laval σχετικά με το προσδιορισμό των συμφερόντων Ιταλίας και Γαλλίας στην Αφρική.
8

9

10

11

12

13
Δημοψήφισμα στο Saar. To 90,3% του εκλογικού σώματος ζητά τη προσάρτηση της περιοχής στη Γερμανία.
14

15

16

17
ΕΣΣΔ: Οι δύο παλαιοί Μπολσεβίκοι ηγέτες Grigori Sinowjew (1883-1936) και Leo Kamenew (1883-1936) καταδικάζονται σε πολυετή φυλάκιση
18

19

20
ΕΛΛΑΔΑ: Σε πολιτική του ομιλία στα Χανιά, ο Βενιζέλος επισημαίνει: 
«Εάν οι κυβερνώντες την Ελλάδα εξακολουθούν να πιστεύουν, όπως κηρύττουν, ότι είναι καθεστώς, το οποίον δεν επιτρέπεται να ανατραπεί δια συνταγματικών μέσων, η βιαία ανατροπή των θα αποβεί μοιραία ανάγκη, και τότε ο στρατηγός Πλαστήρας, θα αναγνωρισθεί από άλλους ως μοιραίος εκδικητής. Γνωρίζω ότι πλείστοι εκ των ανηκόντων εις τα κόμματα του εθνικού συνασπισμού [βενιζελική παράταξη] πιστεύουν ότι η μέχρι τούδε πορεία των κυβερνώντων κατέστησε μοιραίαν ήδη ανάγκην την παρέμβασιν του στρατηγού Πλαστήρα. Αλλ' εγώ εξακολουθώ να ελπίζω, μολονότι η ελπίς μου αποβαίνει καθημέραν ισχνoτέρα, ότι η ανάγκη εκδικητού ημπορεί ακόμη να αποφευχθεί».
Σχολιάζοντας τη τοποθέτηση Βενιζέλου ο Γεώργιος Βλάχος γράφει στη "Καθημερινή":
«Αυτός ο άνθρωπος επιτέλους, γέρων πλέον, κατάλευκος, φαλακρός, με τον ένα πόδα εις το χείλος του τάφου και τον έτερον μέσα, αφού και επί γης ομιλών ακούεται σχεδόν από τον Θεόν, δεν εβαρύνθη να κακουργή; Δεν εβαρύνθη να ψεύδεται;».
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1

2

3
Οι Πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας Pierre Étienne Flandin (1889-1958) και James Ramsay MacDonald (1866-1937) ολοκληρώνουν τις συνομιλίες τους με θέμα τον αφοπλισμό στην Ευρώπη και δεσμεύονται με το λεγόμενο Πρακτικό του Λονδίνου
4
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ο Otto Strasser ξεκινά μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών μέσα από το έδαφος της Τσεχοσλοβακίας που στέφονται εναντίον της γερμανικής Κυβέρνησης .
5

6
ΤΟΥΡΚΙΑ: Πολιτικές εκλογές στις οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν και οι γυναίκες.
7

8

9

10

11

ΙΤΑΛΙΑ: Αποφασίζεται μερική επιστράτευση για τη προβλεπόμενη εκστρατεία στη Ανατολική Αφρική.
12

13

14

15

16

17

18

19
ΕΛΛΑΔΑ: Με επιστολή του ο Ελευθέριος Βενιζέλος προτείνει στον αντιστράτηγο Αλ.Οθωναίο να αναλάβει την ηγεσία της Επανάστασης.
20

21

22
ΕΛΛΑΔΑ: Ξεκινά η δίκη για την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου.  
23

ΙΤΑΛΙΑ: Aναχωρούν από το λιμάνι της Messina τα πρώτα στρατεύματα με προορισμό την Ανατολική Αφρική
24

25

26

27

28


 ΜΑΡΤΙΟΣ
1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Το Saar αποτελεί και πάλι τμήμα του Γερμανικού Κράτους.O Josef Bürckel διορίζεται πρώτος επίτροπος του Γερμανικού Ράιχ για την επανένταξη του Saar (Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes).
ΕΛΛΑΔΑ: Ξεσπά στρατιωτικό κίνημα φιλοβενιζελικών. Ο ¨" Αβέρωφ", η " 'Ελλη" ,2 αντιτορπιλικά και 2 υποβρύχια εγκαταλείπουν το Σαρωνικό.- Καταστολή του κινήματος στη Πρωτεύουσα.
2
ΕΛΛΑΔΑ: Ο στόλος με τους κινηματίες φτάνει στη Σούδα. Στην Αθήνα ,με την ανοχή του πρωθυπουργού Τσαλδάρη πραγματοποιείται συλλαλητήριο αντιβενιζελικών. Αργά το βράδυ ο Μεταξάς ορκίζεται υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
3
ΕΛΛΑΔΑ: Το κίνημα απλώνεται στη Βόρεια Ελλάδα- Με Προεδρικό Διάταγμα κηρύσσεται μερική επιστράτευση.- Καλούνται στα όπλα οι κλάσεις 1930,1932 και 1933. Ο Κονδύλης αναλαμβάνει την ηγεσία των κυβερνητικών δυνάμεων.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ιδρύεται το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα των Ολλανδών εργατών (RSAP) . 
4
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Αλ . Ζαΐμης απευθύνει διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα από τετραημέρου. Η Ελληνική κυβέρνηση ζητά από τη βρετανική ,τη προμήθεια 15 αεροσκαφών, αίτημα το οποίο απορρίπτεται.
5
Μνημόνιο του αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών στο οποίο καταγγέλλεται: "H παρούσα  ελληνική κυβέρνηση  αποδείχθηκε, όχι μόνο ανίκανη  και διεφθαρμένη, αλλά και εχθρική  προς τα βρετανικά συμφέροντα.  Από τη σκοπιά των βρετανικών συμφερόντων,μια βενιζελική κυβέρνηση δεν θα ήταν η χειρότερη, και θα μπορούσε μάλιστα  να ήταν αρκετά καλύτερη "
ΕΛΛΑΔΑ: Φτάνει στη Καβάλα ο "Αβέρωφ" με το Δεμέστιχα  και άλλους στασιαστές αξιωματικούς.
6
ΕΛΛΑΔΑ: Ο "Αβέρωφ" καταπλέει στη Μυτιλήνη έδρα της Στρατιωτικής Διοίκησης  Αρχιπελάγους  και του 22 Συντάγματος πεζικού. Η φρουρά με εξαίρεση μόνο 6 αξιωματικούς προσχωρεί στο κίνημα. Λίγες ώρες αργότερα προσχωρεί στο κίνημα και το 23 Ανεξάρτητο τάγμα που έχει έδρα στη Χίο.
7
ΕΛΛΑΔΑ: Η φρουρά της Σάμου προσχωρεί στο κίνημα.- ΙΤΑΛΙΑ: O Στρατηγός Rodolfo Graziani ονομάζεται Κυβερνήτης της Σομαλίας.
8

9
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο Führer  εξαγγέλλει την δημιουργία γερμανικής πολεμικής αεροπορίας. ΕΛΛΑΔΑ: Ο "Αβέρωφ" επιστρέφει στη Σούδα.
10
ΕΛΛΑΔΑ: Πολεμικά πλοία πιστά στη Κυβέρνηση, υπό τη διοίκηση του Αρχηγού του Στόλου , Ναυάρχου Σακελλαρίου ,βομβαρδίζουν το ευρισκόμενο στη Καβάλα ¨΄Ελλη", το πλήρωμα του οποίου τελικά παραδίδεται. Αρχίζει η κατάρρευση του κινήματος στη Βόρεια Ελλάδα. - Ο Καμμένος εκδίδει διαταγή συμπτύξεως  των επαναστατικών δυνάμεων  στο Νέστο και μεταφέρει το στρατηγείο του στη Ξάνθη. 
11
ΕΛΛΑΔΑ: Οι απόστρατοι στρατηγοί Αν.Παπούλας και Μιλτ.Κοιμήσης που κρύβονταν στην Αθήνα σε όλη τη διάρκεια του κινήματος παραδίδονται στις αρχές.- Ο Κονδύλης αποκαλεί δημόσια το Βενιζέλο "παράφρονα της Χαλέπας" και το βενιζελισμό "συμμορία".- Ο Καμμένος και οι επιτελείς του παρουσιάζονται σε βουλγαρικό φυλάκιο των συνόρων κοντά στη Κομοτηνή και ζητούν πολιτικό άσυλο. Το αίτημά τους γίνεται δεκτό.
12
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Βενιζέλος  εγκαταλείπει τον αγώνα και επιβιβάζεται του Αβέρωφ με τη σύζυγό του και τους στενούς συνεργάτες του (Γ. Μαρής , Ι Κούνδουρος Β.Σκουλάς) με πρώτο σταθμό την Ιταλοκρατούμενη Κάσο.- Θριαμβευτική επιστροφή Κονδύλη στη Πρωτεύουσα.
13

14

15

16
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο Führer εξαγγέλλει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
17

18
ΕΛΛΑΔΑ: Αρχίζει στην Αθήνα η πρώτη δίκη των κινηματιών.Πρόεδρος του Δικαστηρίου ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Μπακόπουλος.
19

20

21

22

23

Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία αποφασίζουν την οργάνωση κοινού μετώπου απέναντι στη Γερμανία.

ΙΤΑΛΙΑ: O Στρατηγός Emilio de Bono αναλαμβάνει τη διοίκηση των ιταλικών στρατευμάτων στην Ανατολική Αφρική.
24

25

26

27

28

29
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς αποκηρύσσει τη Δημοκρατία εκείνη ακριβώς τη Δημοκρατία που είχε πρώτος αναγνωρίσει με ενθουσιασμό επί Παπαναστασίου.  Μιλώντας στη Βουλή ζητά να προκηρυχθούν εκλογές για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης. -Τερματίζεται η δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου.
30
ΕΛΛΑΔΑ: Το έκτακτο Στρατοδικείο που συνεδρίαζε για 13 ημέρες στη Σχολή Χωροφυλακής, υπό τη προεδρεία του υποστράτηγου Μπακόπουλου, εκδίδει απόφαση με την οποία οι κατηγορούμενοι Σαράφης Σπαής και οι αδελφοί Τσιγάντε καταδικάζονται σε ισόβια δεσμά. Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους για το κίνημα επιβάλλονται μικρότερες ποινές.
31
ΕΛΛΑΔΑ: Το στρατοδικείο  αποφασίζει για τις τύχες των στασιαστών (Σαράφης, Σεφανάκος, αδελφοί Τσιγάντε κλπ)


 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1
ΕΛΛΑΔΑ: Διάλυση της Βουλής- Κατάργηση της Γερουσίας.
2
ΕΛΛΑΔΑ: Στα "παραπήγματα" γίνεται η καθαίρεση των καταδικασμένων από το Έκτακτο Στρατοδικείο , αξιωματικών.(Σαράφη, Σεφανάκου, αδελφών Τσιγάντε κλπ)
3

4

5
ΕΛΛΑΔΑ: Δημοσιεύονται δύο συντακτικές πράξεις με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος για την απόταξη των βενιζελικών αξιωματικών από το στράτευμα: 
1.Περί αυτεπαγγέλτου  αποστρατείας  Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού της Ξηράς μετασχόντων  του Κινήματος της 1ης Μαρτίου.
2.Περι απολύσεως εθελοντών ή ανακαταταγμένων  οπλιτών μετασχόντων του Κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935...-Εκτέλεση του επιλάρχου Βολάνη.
6

7
ΠΟΛΩΝΙΑ: Στη Βουλή του Danzig η πλειοψηφία των Εθνικοσοσιαλιστών μετά τις τελευταίες εκλογές,είναι απόλυτη.
8
ΕΛΛΑΔΑ: Αρχίζει στην αίθουσα της Παιδικής Λέσχης της Χ.Α.Ν. έδρα του Β Έκτακτου Στρατοδικείου η δίκη της τρίτης σειράς των στασιαστών της Φρουράς Σερρών. Πρόεδρος ο μέραρχος Μαυρομάτης, Μάργαρης συνταγματάρχης Πεζικού, Κώττας συνταγματάρχης Πυροβολικού, αντισυνταγματάρχης Ζουμπουλάκης και αντισυνταγματάρχης Αναστασίου . Αναπληρωματικά μέλη οι αντισυνταγματάρχες Ηλιόπουλος και Ζάχος.
9

10
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο αρχιεπίσκοπος της Ευαγγελικής εκκλησίας Μύλερ ευλογεί τους γάμους του Γκαίριγκ με την ηθοποιό Έμμυ Ζονεμαν.Παράνυμφοι ο Αδόλφος Χίτλερ και ο υπουργόςΚερλ.
11
ΙΤΑΛΙΑ: Στη Stresa οι Πρωθυπουργοί Flandin της Γαλλίας , MacDonald της Βρετανίας και Mussolini συμφωνούν στη δημιουργία κοινού μετώπου ενάντια στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και παράλληλα δεσμεύονται για τη διασφάλιση της Αυστριακής ανεξαρτησίας .
12

13
ΕΛΛΑΔΑ: Αρχίζει στην Αθήνα η δίκη των στελεχών της "Δημοκρατικής άμυνας". Βασικοί κατηγορούμενοι: Αντιστράτηγος Α. Παπούλας, υποστράτηγοι Κοιμήσης ,Σκανδάλης ,Μπιτζάνης, συνταγματάρχες Βακάς, Κατσώτας ,Ντερτιλήςκαι Σπύρος Παπούλας.
14

15

16

17

18
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Πολιτικές εκλογές. Το NSB (Mussert) κερδίζει το 8% των ψήφων.
19

20

21
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: O Βασιλιάς Boris διατάζει την αναστολή της δράσης των πολιτικών κομμάτων.
22
ΕΛΛΑΔΑ: Το στρατοδικείο καταδικάζει στη ποινή του θανάτου τους Αναστασιο Παπούλα και το Μιλτιάδη Κοιμήση.
23
ΕΛΛΑΔΑ: Στην αίθουσα του Σχολείου Χωροφυλακής συνεδριάζει το Έκτακτο Στρατοδικείο γα να δικάσει το Βενιζέλο , τους πρώην πρωθυπουργούς Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Καφαντάρη , Θ. Σοφούλη , Στ .Γονατά και τους άλλους βενιζελικούς αξιωματικούς. Πρόεδρος του Στρατοδικείου ο Ναύαρχος Σακελλαρίου και μέλη του, οι συνταγματάρχες Καβράκος ,Στάης, Φίλης  και ο αντισυνταγματάρχης Στεργιόπουλος.Επίτροποι ο συνταγματάρχης  Στρίμπερ  και ο δικαστικός σύμβουλος  Κ. Σταματόπουλος. 
24
ΕΛΛΑΔΑ: Εκτελούνται οι Αναστάσιος Παπούλας και Μιλτιάδης Κοιμήσης καταδικασμένοι σε θάνατο για τη συμμετοχή τους στο Κίνημα της 1 Μαρτίου.
25

26

27

28
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:Ξεκινά τη λειτουργία του το "μετρό" της Μόσχας.
29

30
ΤΟΥΡΚΙΑ: Αρχίζουν στη Κωνσταντινούπολη οι εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τα δικαιώματα της γυναίκας.


 ΜΑΪΟΣ
1

2
ΓΑΛΛΙΑ: Συνθήκη αμοιβαίας συμπαράστασης μεταξύ Γαλλίας και ΕΣΣΔ
3

4

5
ΕΛΛΑΔΑ: Με απόφαση του στρατοδικείου καταδικάζονται ερήμην εις θάνατον οι: Ελ. Βενιζέλος, Ν. Πλαστήρας , Ι. Κούνδουρος και Ε. Τζανακάκης. Σε εικοσαετή ειρκτή οι επίσης απόντες Μαρής,Αργυρόπουλος και Μοσχοβίτης. Σε δεκαπέντε χρόνια καταδικάστηκε ο Κυρ.Βενιζέλος . Άλλοι καταδικάζονται  σε μικρότερες ποινές και άλλοι αθωώνονται.
6

7

8

9

10

11

12
ΠΟΛΩΝΙΑ: Πεθαίνει στη Βαρσοβία ο Στρατάρχης Pilsudski.
13

14
ΕΛΛΑΔΑ: Η κυβέρνηση αποφασίζει την άρση του στρατιωτικού νόμου και μεταθέτει την ημερομηνία των εκλογών για τις 2 Ιουνίου.
15

16
Συνθήκη αμοιβαίας συμπαράστασης μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και ΕΣΣΔ
17

18

19
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Σκοτώνεται ο Συνταγματάρχης Thomas E. Lawrence, πιο γνωστός σα Lawrence of Arabia, πέφτοντας από τη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε.στη περιοχή του Dorset.
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Τσαλδάρης σε πολιτική ομιλία του στη Πάτρα δηλώνει:

" Η χώρα έχει απόλυτον ανάγκην ησυχίας και γαλήνης και δεν δύναται να διαταράσσεται άλλοτε μεν παρά των δήθεν υπερασπιστών αυτού. Το ισχύον σήμερα πολίτευμα ουδέποτε εκινδύνευσεν. Δια το Λαϊκόν Κόμμα και δια τα μετά της κυβερνήσεως συνεργαζόμενα κόμματα , σήμερον ζήτημα πολιτεύματος δεν υφίσταται, ουδέ ανακινεί η κυβέρνησις τοιούτον ζήτημα".
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ : Στις πολιτικές εκλογές που πραγματοποιούνται , το Σουδητικό κόμμα του Konrad Henlein κερδίζει 44 από τις 300 έδρες. 
20

21
ΕΛΛΑΔΑ: Τα παλαιοδημοκρατικά κόμματα  αποφασίζουν αποχή από τις εκλογές.
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ΙΟΥΝΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μετά την παραίτηση MacDonald ακολουθεί ανασχηματισμός με καινούργιο Πρωθυπουργό τον Συντηρητικό Stanley Baldwin (1867-1947) . ΓΑΛΛΙΑ : O Pierre Laval καλείται να σχηματίσει Κυβέρνηση .
8

9
ΕΛΛΑΔΑ: Πολιτικές εκλογές. με νίκη του κυβερνητικού  συνασπισμού. 
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Κονδύλης τάσσεται ανοικτά υπέρ της Βασιλείας.
22

23

24

25

26

27

28

29

30 ΙΟΥΛΙΟΣ
1

ΕΛΛΑΔΑ: Συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση η "Ε' των Ελληνων Εθνοσυνέλευση". Πρόεδρος της εκλέγεται ο Χαρ.Βοζίκης με συντριπτική πλειοψηφία (293 από 295)..
2

3

4
ΕΛΛΑΔΑ: O Τσαλδάρης ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης διαβάζει τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησής του.
5
Η.Π.Α: O FDR υπογράφει τη National Labor Relations Act
6

7

8

9

10

11

12
ΙΤΑΛΙΑ: Πρώτο "Φασιστικό Σάββατο"
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ΕΣΣΔ: Ξεκινά τις εργασίες του στη Μόσχα,το 7ο Συνέδριο της Κόμιντερν. Τα κομμουνιστικά κόμματα της Δύσης καλούνται να υιοθετήσουν τη να συνεργαστούν με άλλα κόμματα της αριστεράς για τη δημιουργία "Λαϊκων Μετώπων".
26

27

28

29

30

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Πρωθυπουργός Τσαλδάρης αναχωρεί σιδηροδρομικώς για το Βίσζεε της Βαυαρίας
2
ΕΣΣΔ : Εισήγηση του Georgi Dimitrov στο VII Παγκόσμιου Συνεδρίου της Κ. Διεθνούς με θέμα: "Η φασιστική επίθεση και τα καθήκοντα της Κομμουνιστικής Διεθνούς στον αγώνα της εργατικής τάξης ενάντια στον φασισμό."
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
ΕΛΛΑΔΑ: Προκηρύσσεται δημοψήφισμα για τις  3 Νοεμβρίου
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1

2

3

Ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία. Από την Ερυθραία ο De Bono περνά το ποταμό Mareb .
4

5
To I Ιταλικό Σ.Σ καταλαμβάνει την Adigrat.
6
To II Ιταλικό ΣΣ καταλαμβάνει την Adua.
7
Η ΚΤΕ καταγγέλλει την Ιταλία σαν επιτιθέμενο κράτος .
8

9

10
ΚΤΕ: Η Ιταλία αναγνωρίζεται σαν εισβολέας και προτείνονται οικονομικά μέτρα εναντίον της.
ΕΛΛΑΔΑ: Ανατροπή της Κυβέρνησης Τσαλδάρη από τους υποστράτηγους Παπάγο και Ρέππα και τον υποναύαρχο Οικονόμου. Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη

11
ΚΤΕ: Με ψήφους 50 υπέρ και 4 κατά (Aυστρία, Ουγγαρία ,Ιταλία και Αλβανία) εγκρίνονται τα οικονομικά μέτρα εναντίον της Ιταλίας για την στρατιωτική της εισβολή στην Αβησσυνία. Η Γερμανία είχε αποχωρήσει από τη ΚΤΕ νωρίτερα..
12

13

14

15
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στο 7ο Συνέδριο των Εθνικοσοσιαλιστών ψηφίζονται οι φυλετικοί νόμοι που αποτελούν το νομικό επιστέγασμα του αντισημιτισμού στη Γερμανία.
16

17

18

19

20
ΕΛΛΑΔΑ:Πολιτική ομιλία Π.Τσαλδάρη στη Θεσσαλονίκη. Πολιτική ομιλία του Γ. Κονδύλη στο κατάμεστο από στρατό και λαό Παναθηναϊκό Στάδιο. ΙΣΠΑΝΙΑ: Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στη Μαδρίτη.
21

22

23

24

25

26
ΕΛΛΑΔΑ: Έκκληση του Παπαναστασίου προς την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τη δημιουργία αμερόληπτης κυβέρνησης και τη διεξαγωγή τιμίου δημοψηφίσματος για το πολιτειακό.
27
ΕΛΛΑΔΑ:Πολιτική ομιλία Π.Τσαλδάρη στη Πάτρα. Πολιτική ομιλία του Γ. Κονδύλη στη Πλατεία Συντάγματος.
28

29

30

31
ΕΛΛΑΔΑ:Πολιτική ομιλία Π.Τσαλδάρη στην Αθήνα.


 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1

2

3
ΕΛΛΑΔΑ: Διενεργείται δημοψήφισμα για την επαναφορά ή όχι της Βασιλείας. Φαίνεται να ψήφισαν 1.527.714 από τους οποίους 1.499.992 τάχθηκε υπέρ της Βασιλείας (97,80%)
4
ΕΛΛΑΔΑ: Διενεργείται δημοψήφισμα για την επαναφορά ή όχι της Βασιλείας .Φαίνεται να ψήφισαν 1.527.714 από ους οποίους 1.499.992 τάχθηκε υπέρ της Βασιλείας (97,80%)
5

6

7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η σημαία με τη σβάστικα είναι πλέον η επίσημη σημαία του Ράιχ.
8

9

10

11

12

13
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Αντιβρετανικές διαδηλώσεις.
14
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δημιουργία εθνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Stanley Baldwin.
15

16
Δημοσιεύεται το γράμμα Βενιζέλου με το οποίο αναγνώριζε τη πολιτειακή μεταβολή.
17

18

19

20

21

22

23

24

25
ΕΛΛΑΔΑ: Επιστροφή του Βασιλιά Γεωργίου Β .
26

27

28

29

30
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Βασιλιάς αναθέτει την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης στο Κ. Δεμερτζή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1
ΕΛΛΑΔΑ: Διατάγματα αμνηστείας και χάριτος
2

3

4

5
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ο Otto Strasser καταδικάζεται από δικαστήριο της Πράγας σε πεντάμηνη φυλάκιση για τις παράνομες ραδιοφωνικές εκπομπές του που στρέφονταν εναντίον της Γερμανικής Κυβέρνησης.
6

7
ΕΛΛΑΔΑ: Καυστικό σχόλιο Α. Παπαναστασίου για τη στάση του Βενιζέλου απέναντι στο Δημοψήφισμα.: "Αι συνεχείς δηλώσεις του κ.Βενιζέλου είναι κατά τούτο ευχάριστοι:φανερώνουν ότι χαίρει άκρας υγείας. Η επί μήνα και πλέον προ του δημοψηφίσματος  σιωπή του,όταν διεξήγετο  σκληρός αγών  εδώ δια την Δημοκρατίαν  και εστραγγαλίζετο  η λαϊκή θέλησις , είχεν  εμβάλει  εις σοβαράς ανησυχίας  περί της καταστάσεως  της υγείας του . Ευτυχώς ,όπως βλέπετε  εκ των διαρκών δηλώσεών του  αύτη είναι εντελώς ακμαία  και η ψυχική διάθεσις  του κ.Βενιζέλου  τόσον ισχυρά να εγκαταλείψη την περί της αποχής του εκ της ενεργού πολιτικής απόφασίν του".
8

9
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ξεκινούν στο Λονδίνο οι εργασίες της ναυτικής διάσκεψης για το περιορισμό των εξοπλισμών.
10

11

12

13

14

15
ΕΛΛΑΔΑ: Nέα έκκληση  της Κ.Ε  του ΚΚΕ προς τα άλλα δημοκρατικά κόμματα. 
16

17
ΕΛΛΑΔΑ: Διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη εκλογών τακτικής Βουλής με αναλογικό σύστημα για τις 26 Ιανουαρίου 1936.
18
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Αλλαγή φρουράς στο βρετανικό υπουργείο των Εξωτερικών Ο Anthony Eden καταλαμβάνει τη θέση του Samuel Hoare .
ΙΤΑΛΙΑ: Giornata della fede.
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ο Edward Benes αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της χώρας.
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31