Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ- ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΤΣΙΣΜΟΥ-7000.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΕΡΡΟΦΗΘΗΣΑΝ ΟΛΟΙ- ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΪΧ ΕΠΑΝΕΞΩΠΛΙΣΘΗ.

Επανηγυρίσθη εν Γερμανία  η 5η επέτειος της ανόδου του Νατσισμού εις την αρχήν . Ένα από τα σπουδαιότερα σημεία του έργου  του Χίτλερ , το οποίον άλλως τε και εξήρθη είναι γεγονός  ότι η Γερμανία απηλλάγη από την φοβεράν πληγήν της ανεργίας.
Όταν την 30ην Ιανουαρίου 1933 ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε καγκελάριος του Ράιχ, η Γερμανία ηρίθμει 7.000.000 ανέργων. Και ο αριθμός αυτός έτεινε διαρκώς ν' αυξηθή.
Ένα  εκατομμύριον νέων ανέργων προσετίθετο  κατ' έτος εις τους παλαιούς.
1929 Φεβρουάριος 3.200.000
1930 Φεβρουάριος 3.400.000
1931 Φεβρουάριος 5.000.000
1932 Φεβρουάριος 6.200.000
1933 Φεβρουάριος 7.000.000
Μόλις ο Χίτλερ ανέλαβε την αρχήν τα πράγματα μετεστράφησαν όπως δεικνύει ο κάτωθι πίνακας:
1933 Ιανουάριος     7.000.000
1933 (εξαμηνία)      4.733.000
1934                       2.658.000
1935                       2.147.000
1936                       1.550.000
1937 Νοέμβριος         573.000
Εις 7 εκατομμύρια ανήρχοντο οι άνεργοι τον Ιανουάροπν τπυ 1933. Εις 500.000 υπεβιβάσθησαν πέντε έτη βραδύτερον. Συνέβη μάλιστα και κάτι άλλο:Παρά το αρχικόν δόγμα του Νατσισμού , "ο Φριτς στην δουλειά, η Μπέρθα στο σπίτι" 700.000 γυναικών  εργάζονται εις το ΙΙΙ Ράιχ. Ενώ τόσα έθνη αγωνίζονται ματαίως δια την αντιμετώπισιν της παλιρροίας της ανεργίας ο Καγκελάριος Χίλερ φαίνεται επιλύσας οριστικώς δια τον λαόν του το πρόβλημα τούτο.
Πως το επέτυχε και με ποίαν τιμήν επλήρωσεν ο λαός του την απαλλαγήν του από τα δεινά της ανεργίας;
Ο άνεργος Γερμανός  ετέθη υπό την προστασίαν του Κράτους .Το Κράτος αυτό είναι κυρίαρχον. Δεν έλαβεν υπ' όψει του τα παλαιά συνδικάτα των εργατών. Ανέλαβεν απ' ευθείας τον έλεγχον της εθνικής παραγωγής. Τα επτά εκατομμύρια των ανέργων  μετεβλήθησαν εις ισάριθμα εκατομμύρια εργατών που ετέθησαν αμέσως εις την διάθεσιν του Κράτους.
Κατά πρώτον εχρησιμοποιήθησαν δια την κατασκευήν παντός είδους "ερζάτς": Συνθετικού καουτσούκ, βενζίνης από κάρβουνα, υφασμάτων από ξύλο κ.λ.π Γρήγορα όμως κατενοήθη ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επωφελέστερα και αποτελεσματικώτερα. Το ΙΙΙ Ράιχ δεν ζη μόνο με βούτυρο. Του χρειάζεται κύρος. Διεκήρυξαν έκτοτε- μετά την παραβίασιν της Συνθήκης των Βερσαλλιών- ότι θα εδημιούργει τον ισχυρότερον στρατόν της Ευρώπης. Τα εκατομμύρια των ανέργων διηυκόλυναν την πολιτικήν αυτήν του επανεξοπλισμού:
-Ένας στρατιώτης στοιχίζει λιγώτερα από ένα άνεργον, είπε  κάποιος Γερμανός πολιτικός.
Από 100.000 ανδρών η Ράιχσβερ έφθασε τάχιστα το 1.000.000. Παντού κατασκευάζουν τηλεβόλα , τανκς ανηγείροντο  εργοστάσια ασφυξιογόνων. Δεν υπήρχον πλέον άνεργοι εν Γερμανία. Η χώρα εκαλύφθη από στρατώνας και πλέον του ημίσεος των εργατών εργάζονται δια τον στρατόν.
Ήτο φυσικόν το ιδιωτικόν κεφάλαιον ν' ανησυχήση με τους επανεξοπλισμούς αυτούς. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγη, όπως εγίνετο άλλοτε. Εκρατήθη εν Γερμανία. Τιμωρούνται δια θανάτου οι Γερμανοί αποπειρώμενοι να φυγαδεύσουν περιουσίας εις το εξωτερικόν!
Τιουτοτρόπως εφηρμώσθη η εγκατασταθείσα πολιτική. Η Γερμανία έκλεισε τα σύνορά της. Μετεβλήθη εις ένα απέραντον φρούριον.Τούτο επροκάλεσεν ανησυχίας εις τους γείτονάς της, οι οποίοι έσπευσαν να την μιμηθούν. Εχρησιμοποίησαν και αυτοί τους ανέργους των. Και έτσι εφθάσαμεν αισίως να δαπανά όλος ο κόσμος ένα δισεκατομμύριον φράγκων ημερησίως δια τους εξοπλισμούς.
Ο άνεργος του ΙΙΙ Ράιχ εβρήκε τον επιούσιον άρτον του . Εδημιούργησεν όμως γύρω του κινδύνους πολλαπλούς: Κινδύνους οικονομικούς , νομισματικούς , στρατιωτικούς. 'Ετσι όπως παρουσιάζεται σήμερον το ζήτημα, το πρόβλημα του παγκοσμίου επανεξοπλισμού είναι σαν μια φυσική συνέπεια του προβλήματος της παγκοσμίου ανεργίας. Ενώπιον των τόσων εκατομμυρίων ανέργων δύο μέσα έπρεπε να τεθούν εις εφαρμογήν : ελάττωσις των ωρών εργασίας και ίδρυσις νέων εργοστασίων. Αλλά δια την εφαρμογήν της πολιτικής αυτής υπήρχον τρία τεράστια εμπόδια. Τεχνικά ,πολιτικά και διεθνή. Η Γερμανία ηκολούθησε ιδίαν πολιτικήν ιδρύουσα νέα εργοστάσια, όχι δια την κατασκευήν ερζάτς, αλλά τηλεβόλων , αεροπλάνων κλπ. καθ' ον χρόνον ανήγειρε στρατώνας πανταχού.
Θα διελογίζετο κανείς , ότι αι τεράστιαι αυταί πολεμικαί δαπάναι θα επέφερον μοιραίως την χρεωκοπίαν. Ουδείς φόβος . Η Γερμανική πολιτική ταχέως θα επιτύχη την αξιοποίξσίν των. Ήδη το ηθικόν της κέρδος είναι μέγα. Το κύρος της κυβερνήσεως ηύξησεν όχι μόνον εν Γερμανία αλλά και παγκοσμίως. Παραλλήλως προς την ιδεολογικήν αυτήν ικανοποίησιν θα έλθη και η υλική: Θα ζητηθούν να θα επανέλθουν εις την γερμανικήν κατοχήν αι παλαιαί κτήσεις , αι Αποικίαι. Όχι ημίμετρα. Ούτε προσωριναί λύσεις. Η απόδοσις των κτήσεων πρέπει να είναι άμεσος. Η Αγγλία και η Γαλλία, αι μεγαλύτεραι αποικιακαί δυνάμεις αντήλλαξαν επί του σημείου αυτού τας σκέψεις των και καθώρισαν την στάσιν των.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

29ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητής
Συν/ρχης Κοντογιάννης Μιχαήλ. (Νοέμ. 1917-Μάϊος 1918) Ταγ/ρχης Τυπάλδος Βασίλειος. (Μάϊος—Δεκ. 1918)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα
Ταγ/ρχης Τυπάλδος Βασίλ.
II Τάγμα
Ταγ/ρχης Ροδόπουλος Χρήστ.
III Τάγμα
Ταγ/ρχης Ολύμπιος Χρήστος

7ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
Αντ/ρχης Πραντούνας Αντώνιος. (Δεκ. 1916- Μάρ. 1917) Συντ/ρχης Κονταράτος Ιουλιανός. (Μάρ. -Απρ, 1917) Αντ/ρχης Τσερούλης Γεώργιος, (Μάϊος-Ιούν. 1917) Αντ/ρχης Κυριάκου Αθανάσιος (Ιούν. -Ιούλ.  1917) Αντ/ρχης Οθωναίος Αλέξανδρος. (Ιούλ.1917- Φεβρ, 1918) Αντ/ρχης Γαρδίκας Παναγιώτης. (Φεβρ.-Δεκ. 1918)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα 
 Ταγ/ρχης Τζανακάκης Εμμανουήλ
II Τάγμα 
Ταγ/ρχης Αλεξάκης Ιωάννης
III Τάγμα
 Ταγ / ρχης Τσιμπουράκης Παναγιώτης

Giorgio Pisanò


Ο Giorgio Pisanò γεννήθηκε στη πόλη Ferrara, της Βόρειας Ιταλίας στις 30 Ιανουαρίου 1924. Ο πατέρας του Luigi, είχε σπουδάσει Νομικά και υπηρετούσε σαν Δημόσιος υπάλληλος. Στα πλαίσια των διαφόρων μεταθέσεων του ο Luigi Pisanò βρέθηκε στη Ferrara στις αρχές της δεκαετίας του 20' .Εκεί γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του , εκεί παντρεύτηκε και εκεί απέκτησε λίγο αργότερα το πρωτότοκο Giorgio . Οι υπηρεσιακές μεταθέσεις συνεχίστηκαν και η οικογένεια ακολούθησε αδιαμαρτύρητα τον Luigi Pisanò στις επόμενες μετακινήσεις του.
Στα 1939 ήλθε ο πόλεμος, στη διάρκεια του οποίου, ο νεαρός Giorgio ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη πόλη του Τάραντα.
Στα 1942 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, υπηρέτησε σαν επικεφαλής λόχου άμεσης επέμβασης της GIL. Η αποστολή της μονάδας του ήταν η συνδρομή και ο συντονισμός του άμαχου πληθυσμού στη διάρκεια των εχθρικών βομβαρδισμών.
Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 βρέθηκε στη Pistoia στη περιοχή της Τοσκάνης όπου με άλλους νέους επιχείρησε να ξαναλειτουργήσει τα κομματικά γραφεία και παράλληλα να καταλάβει το στρατοπέδου Gavinana που στη πράξη είχε εγκαταλειφθεί από τους στρατιώτες....
Εντάχθηκε εθελοντής στις γραμμές της RSI και έλαβε μέρος σε ένα πλήθος παράτολμων αποστολών , από τη κατασκοπεία και τη συλλογή πληροφοριών, μέχρι πράξεις δολιοφθοράς πίσω από τις γραμμές του εχθρού.
Για τις πράξεις του αυτές παρασημοφορήθηκε με το γερμανικό Eisernes Kreuz I και II Τάξεως .
Το τέλος του πολέμου τον βρήκε στη Valtellina, αξιωματικό της Xª Flottiglia MAS, εντεταλμένο με ειδικά καθήκοντα της Γενικής Διοίκησης. Στις 27 Απριλίου προσκολλήθηκε στη φάλαγγα Vanna της Συνοριακής Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Φρουράς (Guardia Nazionale Repubblicana di Frontiera) αλλά συνελήφθη από τους παρτιζάνους στις 28 Απριλίου 1945 στη Ponte Valtellina . Αμέσως οδηγήθηκε στις φυλακές του Sondrio . Στη πορεία μετακινήθηκε στις φυλακές του Milano, του Spoleto, της Perugia, της Pistoia για να καταλήξει στα αγγλικά στρατόπεδα του Terni και του Rimini όπου παρέμεινε μέχρι 7 Νοεμβρίου 1946. .......
Η δημοσιογραφική του καριέρα ξεκίνησε  στα 1948 . Δούλεψε σαν συντάκτης και ειδικός απεσταλμένος σε εβδομαδιαία περιοδικά , όπως : "Meridiano d'Italia" - "Settimo Giorno" και "Gente".
Υπήρξε μέλος της Κεντρικής επιτροπής και της Εθνικής Διεύθυνσης του νεοσύστατου Εθνικού Κοινωνικού Κινήματος (ΜSI) και στα 1951 υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης "Η Νέα Ιταλία" (Associazione Studenti "La Giovane Italia".
Στα 1968 έδωσε και πάλι ζωή στο εβδομαδιαίο Candido, ένα περιοδικό, που είχε ιδρύσει ο Giovannino Guareschi και το οποίο είχε σταματήσει να εκδίδεται από τα 1961 . Στα χέρια του το περιοδικό διέγραψε μέχρι τα 1992 μια πολύ αξιόλογη πορεία κυρίως σαν έντυπο έρευνας πάνω σε σοβαρά πολιτικά κοινωνικά και οικονομικά θέματα.
Στις πολιτικές εκλογές του 1972 εκλέχτηκε Γερουσιαστής στις γραμμές του MSI αξίωμα που διατήρησε σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι το 1992.
Υπήρξε μέλος της Κεντρικής επιτροπής και της Εθνικής διεύθυνσης του Ιταλικού Movimento Sociale (MSI)
Μετά την έξοδό του από το MSI στα 1991 ίδρυσε στις 25 Ιουλίου 1991 το κίνημα Φασισμός και Ελευθερία και αναλαμβάνει καθήκοντα Εθνικού Γραμματέα.
Στα 1995, μετά τη στροφή του Fiuggi και τον οριστικό μετασχηματισμό του Movimento Sociale Italiano σε Εθνική Συμμαχία (Alleanza Nazionale), ο Pisanò αποφάσισε να συμπαραταχθεί με το Pino Rauti με απώτερο σκοπό τη διατήρηση του ιστορικού κόμματος της Ιταλικής Δεξιάς, που θα έδινε ζωή στο Κοινωνικό Κίνημα Τρίχρωμη φλόγα (Movimento Sociale Fiamma Tricolore.)
Πέθανε στο Milano στις 17 Οκτωβρίου 1997 ύστερα από μακρά ασθένεια,.

Έργα του Giorgio Pisanò
  1. Ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιταλικής Ρεπουμπλικανικής Δημοκρατίας. Τόμοι 4 (Storia delle Forze Armate della RSI - 4 vol.)
  2. Ιστορία του Φασισμού 1914-1943- 3 τόμοι.(Storia del Fascismo 1914-1943 - 3 vol.)
  3. Το αίμα ζητά αίμα ( Sangue chiama sangue)
  4. Ιστορία του εμφυλίου πολέμου στην Ιταλία 1943-45 3 τόμοι. (Storia della Guerra Civile in Italia 1943-1945 - 3 vol.)
  5.Ο  Mussolini και οι Εβραίοι. (Mussolini e gli ebrei)
  6.Μαύρο φτερό- Ιστορίες και μάχες των Αλπινιστών  στην Ιταλία.Τόμοι 2 (Penna Nera - Storie e battaglie degli Alpini d'Italia - 2 vol.)
  7.Η άλλη όψη του πλανήτη P2 (L'altra faccia del pianeta P2.)
  8.Η δολοφονία Calvi (L'omicidio Calvi)
  9.Το τρίγωνο του θανάτου.( Il triangolo della morte.)
10.Η γενιά που δεν παραδόθηκε.( La generazione che non si è arresa.)
11.Οι τελευταίοι στα γκριζοπράσινα.( Gli ultimi in grigioverde.)
12.Τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα του Mussolini. (Gli ultimi cinque secondi di Mussolini.)
13.Εγώ ο φασίστας.( Io, fascista.)Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
  Υποστράτηγος Νεγροπόντης Ιάκωβος. 
Επιτελάρχης 
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Δημητριάδης Νικόλαος. Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων
Ι Λοχαγός Πεζικού Δεμέστιχας Παναγιώτης. 
ΙΙ—ΙΙΙ  Ταγματάρχης Πεζικού  Καλιαγκάκης Δημήτριος. Διοικητής Πεζικού
       Συνταγματάρχης Πεζικού Σάρρος Κων/νος. 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Λέστος Γεώργιος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ιανουάριος — Μάρτιος 1918  Χαλκίδα.
Απρίλιος-26 Μαΐου 1918  Θεσσαλονίκη.
13 Ιουνίου -2 Οκτωβρίου 1918   Νικοσλάβ (Νικόκλεια).
3 Οκτωβρίου- Δεκέμβριος 1918   Καβάλ(λ)α.
ΠΕΖΙΚΟ
2ο Σύνταγμα Πεζικού 
3ο Σύνταγμα Πεζικού 
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ  
ΧΙΙΙαΜΟΠ  (Ταγ/ρχης Πυρ/κού Μελάς Ιωάννης) 
ΧΙΙΙβ ΜΟΠ (Λοχαγός Πυρ/κού Πηλιούνης Ισίδωρος)
ΙΠΠΙΚΟ
XIII Ημιλαρχία
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
XIII Διλοχία Σκαπανέων


2o ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
 Αντ/ρχης Τσερούλης Χαράλαμπος (Nοέμ  1916- Αύγ. 1918), Συν/ρχης Μανωλάκης Θεόδωρος (Αύγ- Σεπτ 1918) Αντ/ρχης Παπαδάκης Αριστ. (Σεπτ-Δεκ 1918) 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα
Λοχαγός Γρηγοριάδης Νεόκοσμος (Μάιος 1918)
Ταγ/ρχης Παπαλουκάς Δημ (Σεπτ.1918)
II Τάγμα
Λοχαγός Παλλίδης Παύλος (Μάιος 1918)
Ταγ/ρχης Μελάς Γεώργιος (Σεπτ.1918)
III Τάγμα
Λοχαγός Τσάκαλος Κων/νος (Μάιος 1918)
Λοχαγός Κουρέας Δημήτριος (Σεπτ.1918)

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

1o ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (1) ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής

 Αντ/ρχης Τσερούλης Χαράλαμπος (Σεπτ.-11 Νοεμβρίου 1916), Ταγ/ρχης Μαυρουδής Ιωάννης (23 Νοεμβρίου 1916-Φεβρουάριος 1917) Αντ/ρχης Ζαφειρίου Νικόλαος (19 Φεβρουαρίου-3 Ιουλίου 1917) Ταγ/ρχης Κονδύλης Γεώργιος (4 Ιουλίου 1917-Αύγουστος 1918) Αντ/ρχης Μάρκου Αθανάσιος ( Αύγουστος-Δεκέμβριος 1918)
Υποδιοικητής
Αντ/ρχης Παπαδάκης Αριστ (μέχρι Σεπτέμβριο 1918)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα
Ταγ/ρχης Παπακώστας Βασ. Ταγ/ρχης Ψαρράς Γεώργ. (από Μαΐου 1918)
II Τάγμα
Ταγ/ρχης Γουλιανός Γρηγ. Λοχαγός Ριζοδήμος Δημ. (από Αυγούστου 1918)
III Τάγμα
Ταγ/ρχης Κονδύλης Γεώρ, (μέχρι 4 Ιουλίου   1917).Λοχαγός  Σκαλτσογιάννης Ιωάννης (από Ιούλ. 1917) Ταγ/ρχης Βαχάρογλου Θεόδ. (Μάϊος 1918) Λοχαγός Ντερτιλής Βασίλειος (Σεπτέμβριος 1918)

Υποσημειώσεις:

1. Συγκροτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1916 από άνδρες  του τέως 17ου Συντάγματος Πεζικού και 2ου Συντάγματος Κρητών υπ* αριθ. 21.
Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918


ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητής 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Βλαχόπουλος Νικόλαος
Επιτελάρχης 
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κοιμήσης Μιχαήλ. 
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 
I . Λοχαγός Μηχανικού Κωτάκης Ιωάννης. 
II ...................................................................... 
III . Λοχαγός Πεζικού Παττανικολάου Αλέξανδρος. 
Διοικητής Πεζικού 
Συνταγματάρχης Πεζικού Μαστραπάς Γεώργιος 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Μερεντίτης Αλέξανδρος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2 Μαΐου-28 Ιουνίου 1918        Ναύπλιον 
30 Ιουνίου- 11 Αυγούστου 1918       Θεσσαλονίκη
17 Αυγούστου-15 Σεπτεμβρίου 1918        Μέγγουρα
30 Σεπτεμβρίου-16 Οκτωβρίου 1918     Τσάρεβο Σέλο
17 Οκτωβρίου -15 Νοεμβρίου 1918    Βελεσσά
24 Νοεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 1918   Μποέμιτσα Αξιούπολις). 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
8ον Σύνταγμα Πεζικού 
11ov Σύνταγμα Πεζικού 
35ον Σύνταγμα Πεζικού
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
ΙVα ΜΟΠ Ταγ/ρχης Πυρ/κού Σοφιανός Μιχαήλ 
IVβ ΜΟΠ  Ταγ/ρχης Πυρ/κού  Μπακόπουλος Μιχαήλ
ΙΠΠΙΚΟ
IV Ημιλαρχία.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
IV Διλοχία Σκαπανέων


XIV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Διοικητής 
Συνταγματάρχης Μηχανικού Ορφανίδης Ιωάννης. 
Επιτελάρχης
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Τσεκούρας Αθανάσιος. 
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 
I. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Βολωνάκης Μίνως. 
II—III . Ταγματάρχης Πεζικού Μπαρδόπουλος Ηλίας, 
Διοικητής Πεζικού 
Συνταγματάρχης Πεζικού Θεοτόκης Δημ. 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυρ/κού Κοντόπουλος Νεοπτόλεμος μέχρι Σεπτεμβρίου 1918 καιΤαγματάρχης Πυροβολικού Ηλιάδης Κων/νος από Σεπτ.1918
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1 Ιουνίου — 23 Αυγούστου 1918  Καλάμαι. 
24 Αυγούστου — 7 Σεπτέμβρίου 1918  Νάρες. 
7-9 Σεπτεμβρίου 1918 Καλίνοβον (Σουνογιανέϊκα).
10-17 Σεπτεμβρίου 1918 Μετακινείται επί άξονος Τσιδεμλη—Ντεντελη-- Κοστουρίνο—Δαμπίλλια—Τύρνοβον. 
18-22 Σεπτεμβρίου 1918 Τύρνοβον. 
29 Σεπτεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 1918 Κάλκοβον.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ 
9ον Σύνταγμα Πεζικού 
36ον Σύνταγμα Πεζικού
24ον Σύνταγμα Πεζικού 
ΠΥΡ/ΚΟ 
XlVa Μ ΟΠ (Ταγ/ρχης Πυρ/κού Ηλιάδης Κων. μέχρι Σεπτεμβρίου 1918 και λοχαγός Πυρ/κού Κάβουρας Τηλέμαχος) 
ΧΙVβ ΜΟΠ (Λοχαγός Πυρ/κού Παναγόπουλος Κων.) 
ΙΠΠΙΚΟ 
XIV Ημιλαρχία
ΜΗΧ/ΚΟ 
XIV Διλοχία Σκαπανέων