Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Επέμβασίς  μου παρά ταις Αρχαίς  Κατοχής προς διάσωσιν συλλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών. 
Αλλά όχι μόνον ως Κυβερνήτης αλλά και ως άτομον συνέπασχον και συνεπόνουν σεινώς και εδείκνυον εις πάσαν στιγμήν όλην την πατρικήν μου στοργήν και το θερμόν μου ενδιαφέρον προς την δυστυχίαν και την αγωνίαν των ομαιμόνων συνανθρώπων μου, των οποίων μέλη προσφιλή συλληφθέντα υπό των Αρχών Κατοχής εταλαιπωρούντο εις τας φυλακάς και εκινδύνευον ημέρα τη ημέρα να εκτελεσθούν! Είναι ασύλληπτον το δράμα τούτο εις ό εγώ και η οικογένειά μου υπεβαλόμεθα βλέποντες καθ' εκάστην σχεδόν καθ' όλην την μακράν περίοδον της υπερτριετούς δουλείας , να προσέρχονται εις ατελειώτους σειράς, είτε εις το ιδιαίτερόν μου γραφείον είτε εις τον οίκον μου, άτομα πάσης τάξεως και με την αγωνίαν ζωγραφισμένην εις τα πρόσωπά των να ζητούν με γόους και ολοφυρμούς την άμεσον επέμβασίν μου , δια να σώσω κινδυνεύοντα προσφιλή μέλη της οικογενείας των από την Δαμόκλειον σπάθην του κατακτητού! Είναι άπειροι αι περιπτώσεις εκείναι καθ' ας δια της προσωπικής δραστικής επεμβάσεώς μου παρά τοις αρμοδίοις, έσωζον από τον θάνατον ή απηλευθέρουν εις ελα όλην την μακράν περίοδον της υπερτριετούς δουλείας , να προσέρχονται εις ατελειώτους σειράς, είτε εις το ιδιαίτερόν μου γραφείον είτε εις τον οίκον μου, άτομα πάσης τάξεως και με την αγωνίαν ζωγραφισμένην εις τα πρόσωπά των να ζητούν με γόους και ολοφυρμούς την άμεσον επέμβασίν μου , δια να σώσω κινδυνεύοντα προσφιλή μέλη της οικογενείας των από την Δαμόκλειον σπάθην του κατακτητού! Είναι άπειροι αι περιπτώσεις εκείναι καθ' ας δια της προσωπικής δραστικής επεμβάσεώς μου παρά τοις αρμοδίοις, έσωζον από τον θάνατον ή απηλευθέρουν εις ελαφροτέρας περιπτώσεις άγνωστα παντελώς εις εμέ πρόσωπα , ιδία της λαϊκής και μέσης τάξεως ή άλλους πατριώτας οι οποίοι από ένθεον προς την δοκιμαζομένην πατρίδα αγάπην, διεκινδύνευον τας κεφαλάς των εν τη φυλακή! Βαθεία ήτο η συγκίνησίς μου και η ηθική ικανοποίησίς μου , όταν οι απελευθερούμενοι προσήρχοντο προς εμέ και εξέφραζον τας ευχαριστίας των και τα αυθόρμητα και πηγαία αισθήματα των αιωνίας προς εμέ ςυγνωμοσύνης.Τόμον ολόκληρον θα περιελάμβανον τα ονόματα όλων των ούτω διασωθέντων ήοπωσδήποτε εξυπηρετηθέντων . Υπό τύπον απλής ενδείξεως μόνον, αναφέρω κατωτέρω περιπτώσεις τινάς είτε κυβερνητικής ειτε προσωπικής επεμβάσεώς μου, ας συνεκράτησεν η μνήμημου ή μοι ανεκοίνωσαν εσχάτως παρόντες και ενδιαφερόμενοι. 
  1.  Ο κ.Σωκράτης Αλιφραγκής, αξιωματικός εν αποστρατεία, κατεδικάσθη εις θάνατον , κατόπιν όμως  επεμβάσεώς μου δεν εξετελέσθη. 
    2. Ομοίως ο κ. Ι.Βούλτσος, διευθυντής υποκαταστήματος  τραπέζης εν Βόλω συλληφθείς αφέθη ελεύθερος.
  3. Οι εις την ανακτορικήν φρουράν  υπηρετούντες  Ανθυπολοχαγοί κ.κ Π.Μπεκιάρης και Αγ.Μάρκος και οι εύζωνοι λοχίας Χ.Πατρικαρέας  και στρατιώται Κ.Κόντος, Ν.Στρίγγας, Αν.Πολύδωρος, Λ.Κωνσταντόπουλο, Β.Σκοτεινιώτης, Ν.Δεληγιάννης και η νοσοκόμος Τερ.Χαλκιοπούλου συλληφθέντες ως αποπειραθέντες να αναχωρήσωσιν εις τους αντάρτας, κατεδικάσθησαν εις θάνατον υπό του Γερμανικού Στρατοδικείου, κατόπιν όμως επεμβάσεώς μου τοις εδόθη χάρις. 
  4. Ομοίως εδόθη χάρις εις τον εις θάνατον καταδικασθέντα κομμουνιστήν υπάλληλον των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων Γεωρ. Γαλιώτην τη επεμβάσει μου, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας στρατηγού κ.Μουτούση. 
  5. Εκ των εις θάνατον καταδικασθέντων δια κατασκοπείαν και σαμποτάζ μελών της ομάδος "Ιβάνωφ" κατώρθωσα και έσωσα τινάς μεταξύ ων τον ιατρόν κ.Γιαννάτον . 
  6. Εκ των εις θάνατον καταδικασθέντων δια την ανατίναξιν του κτιρίου ΕΣΠΟ εις την οδόν Πατησίων κατώρθωσα και έσωσα τον ιατρόν κ. Ν.Αιλιανόν και τον κ.Δ.Παπαβασιλόπουλον καίτοι μοι είχον υποσχεθή δι' όλους.
  7. Ομοίως τη επεμβάσει μου εκρίθη και εδικάσθη επιεικώς εις διετή φυλάκισιν ο ιατρός κ. Χρυσ. Θεοδωρίδης μέλος της διοικήσεως του ΕΔΕΣ Ν.Φιλαδελφείας.
  8. Η Ευτυχία Πρίνζου (θυγάτηρ του ιατρού κ.Πρίνζου) καθηγήτρια εν τη εν Ιωαννίνοις Παιδαγωγική Ακαδημία, συλληφθείσα κατά Μάιον του 1943 ως φανατική κομμουνίστρια παρά των Γερμανών και μεταχθείσα εις Θεσσαλονίκην αφέθη τη προσωπική μου επεμβάσει ελευθέρα.
  9. Ο ιατρός κ. Κωπ φυλακισθείς παρά των Γερμανων αφέθη ελεύθερος τη επεμβάσει μου.
10. Οι στρατηγοί της Χωροφυλακής κ.κ Ντάκος και Κολλάτος και ο συνταγματάρχης κ.Ραφτοδήμος υπό δίωξιν προς σύλληψιν και μεταγωγήν εις Ιταλίαν ως "αντιτιθέμενοι εις το έργον της κατοχής" εσώθησαν παρ' εμού απειλήσαντος παραίτησιν, εματαιώθη ούτω και η σύλληψις και η εξορία των. (Ίδε σχετικώς και υπ αρ.1462/29.9.46 βούλευμα ειδικού δικαστηρίου.)
11. Ο τότε γενικός γραμματεύς του κομμουνιστικού κόμματος κ.Δ.Γληνός συλληφθείς υπό των Ιταλικών αρχών αφέθη ελεύθερος κατόπιν προσωπικής εγγυήσεώς μου προς τον πληρεξούσιον της Ιταλίας κ. Chigi.

12. Επίσης επενέβην αυτεπαγγέλτως δια τους κατηγορηθέντας επί κατασκοπεία κ.κ. Α Ζάνναν , πρώην Υπουργόν και Θ.Κουντουριώτην πλοίαρχον του Β.Ν ., παρά ταις Ιταλικαίς Αρχαίς, επιστήσας την προσοχήν των επί της προσωπικότητος των κατηγορουμένων. Το διάβημά μου τούτο επανελήφθη και κατά την δίκην των , κατόπιν σχετικής κοινής παρ' εμοί επισκέψεως των κ.κ Γ. Παπανδρέου και αειμνήστων Γ. Καφαντάρη και Πέτρου Ράλλη. Ο πληρεξούσιος της Ιταλίας μοι υπεσχέθη τότε ότι θα διεβίβαζε και θα συνίστα θερμώς την παράκλησίν μου εις το Ιταλικόν Στρατοδικείον ίνα τούτο αποφύγη την επιβολήν της ποινής του θανάτου, πράγμα όπερ ευτυχώς επετεύχθη. Εις την συνεδρίαν της 19/2/43 (ίδε πρακτικά Υπουργικού Συμβουλίου ) ανεκοίνωσα εις το Υπουργικόν συμβούλιον την τηλεφωνικώς διαβιβασθείσαν μοι υπό του κ Chigi ευχάριστον ως άνω πληροφορίαν , τούτο δε εκφράσαν ομοθύμως την άκραν ικανοποίησίν του δια το αποτέλεσμα των ενεργειών μου , με συνεχάρη θερμώς.
13. Κατόπιν εντόνου επεμβάσεως μου παρα τω Πληρεξουσίω του Ράιχ και τω Γερμανώ στρατιωτικώ διοικητή . ανεστάλη η εκτέλεσεις της ποινής του θανάτου εις τους αξιωματικούς του Β.Ν κ.κ Πανάν και Χριστόπουλον και τον σμήναρχον κ.Καραγιάννην, καταδικασθέντας υπό του Γερμανικού Στρατοδικείου εις θάνατον , ως αποπειραθέντας να διαφύγωσιν εις Μ.Ανατολήν.  
14. Οι  καθηγηταί του Πανεπιστημίου κ.κ. Λούρος  και Χωρέμης συλληφθέντες  υπό των Γερμανικών  αρχών αφέθησαν ελεύθεροι  κατόπιν  ενεργού επεμβάσεώς μου. 
15. Επίσης ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως  και Υπουργός των Εξωτερικών κ. Κ.Τσαλδάρης  συλληφθείς υπό των Ιταλικών αρχών   και φυλακισθείς εις Καλλιθέαν , αφέθη ελεύθερος κατόπιν προσωπικής μου επεμβάσεως και διαμαρτυρίας μου παρά τω Πληρεξουσίω της Ιταλίας. 
16. Ως αντιπρόσωπος  της Κυβερνήσεως και εντολή του τότε  Πρωθυπουργού  αειμνήστου  Γ.Τσολάκογλου, προέβην  εις ανάλογα διαβήματα παρά τοις Πληρεξουσίοις της Ιταλίας και Γερμανίας  δια την αποφυλάκισιν  του συλληφθέντος και εις τας φυλακάς "Αβέρωφ" κρατουμένου τέως Πρωθυπουργού κ. Γ.Παπανδρέου. 
17. Τη αιτήσει  του Υπουργού Συγκοινωνίας  και Εμπορικής Ναυτιλίας στρατηγού κ.Μουτούση, προέβην εις ανάλογα διαβήματα  και απεφυλακίσθησαν  οι υπό των Γερμανικών στρατιωτικών αρχών συλληφθέντες διευθυντής του Υπουργείου μεταφορών μηχανικός-ηλεκτρολόγος  κ. Σαμαράς εν Θεσσαλονίκη και ο διοικητής της σχολής εμποροπλοιάρχων  πλοίαρχος Β.Ν κ. Ρεβίδης εν Πόρω. 
18. Ομοίως η συλληφθείσα  εν συνεδριάσει ομάς εκ 15 φοιτητών  ανηκόντων  εις μυστικήν εθνικήν οργάνωσιν  "Ιερά Ταξιαρχία", υπό τον φοιτητήν  τότε της ιατρικής  Ν.Μουτούσην, υιόν του συναδέλφου καθηγητού του Πανεπιστημίου  κ. Μουτούση , κατωρθώθη , παρά τα κατασχεθέντα  ενοχοποιητικά στοιχεία , μετά σειράν εντόνων  διαβημάτων μας  παρά ταις πολιτικαίς και στρατιωτικαίς αρχαίς, να αποφύγη το Στρατοδικείον  ως και την αποφασισθείσαν, προς στιγμήν επιεικώς αντί τούτου, εξορίαν των κατηγορουμένων  εις το εξωτερικόν και να αφεθούν ελεύθεροι  κατόπιν προσωπικής εγγυήσεως εμού και του ιδιαιτέρως ενδιαφερομένου  υπέρ του ανεψιού του Υπουργού Συγκοινωνίας στρατηγού κ. Μουτούση, παρά τω πληρεξουσίω  κ.  Chigi και το στρατηγώ κ. Τζελόζο. 
19. Ομοίως ο ηθοποιός κ.Αιμ.Βεάκης συλληφθείς αφέθη ελεύθερος τη προσωπική μου εγγυήσει. 
20. Εις ενεργείας μου εν πολλοίς οφείλεται και η διάσωσις της πόλεως του Αιγίου από την καταστροφήν. Τω όντι ολίγον μετά την τραγικήν και δραματικήν  σφαγήν  και καταστροφήν των Καλαβρύτων μαύρα νέφη ηγείροντο εις τον ορίζοντα επαναλήψεως του ανοσιουργήματος κατά της ωραίας  πόλεως του          Κορινθιακού. Η αγωνία των κατοίκων από κυκλοφορούσας  σχετικώς συνταρακτικάς φήμας, είχε αποκορυφωθή και ζωηραί έφθανον  ενταύθα αι εκκλήσεις προς σωτηρίαν από τον επαπειλούμενον θανάσιμον κίνδυνον! Μη όντες εν τη εξουσία τότε, αλλά τη παρακλήσει  του Στρατηγού κ.Μουτούση  εις ον διεβιβάσθησαν οι φόβοι και η αγωνία συγγενών του και συμπολιτών του , επενέβην  παρά τω Γερμανώ Στρατιωτικώ Διοικητή  Ν. Ελλάδος, εις ον εχρωμάτισα δεόντως  την δεδικαιολογημένην φρίκην και αγωνίαν των μελλοθανάυων -ως εφέρετο- της πόλεως του Αιγίου και εζήτησα την άμεσον επέμβασίν του όπως σωθή η πόλις από την φοβεράν επαπειλουμένην καταστροφήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου