Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ 7ον ΦΥΛΑΚΙΟΝΕν τω μεταξύ και ενώ τα συνεχή κύματα των ελασιτικών εξορμήσεων δεν έπαυαν ουδέ μια στιγμή το δολοφονικό τους έργον τα φυλάκια του θανάτου εδέχοντο ήδη τρομεράν και δι' όλων των όπλων πίεσιν του εχθρού. Το κυριώτερον εκ τούτων δεσπόζον ευρυτάτης περιοχής και κείμενον επί της διασταυρώσεως των οδών Χατζηχρήστου—Μακρυγιάννη επί της πολυκατοικίας Τουλούπα, όπως αναφέραμεν εις προηγούμενον κεφάλαιον, ήτο το υπ' αριθμ, 7, το μαρτυρικόν, όπως απεκλείθη αργότερον φυλάκιον.
Η Διοίκησις του Συντάγματος, κατόπιν της εισηγήσεως του ενοίκου της πολυκατοικίας Ταγματάρχου Ντούνη, κατέλαβε το οίκημα τούτο προκαταλαμβάνουσα τους ελασίτας, οι οποίοι εζήτησαν να το καταλάβουν αυτοί πρώτοι την πρωΐαν της 5ης Δεκεμβρίου, Η δύναμις τον φυλακίου κατενεμήθη αναλόγως των όρων αμύνης και της σημασίας εκάστης θέσεως εντός της πολυκατοικίας και των ταρατσών της, επί της μεγάλης ταράτσας ετοποθετήθησαν υπό τον Μοίραρχον Παπακώσταν, ο Ανθ/στης Βισβίκης Σταύρος, ο ενωμ]ρχης Ζαμπός Άγγελος, ο υπεν]ρχης Βραζιώτης Γ. και οι χωρ]κες Αδαμόπουλος, Γρυπαίος, Κωνσταντινάκος, Λιακόπουλος και Κουτίβας εν όλω εννέα άνδρες συμπεριλαμβανομένου και του Μοιράρχου. Εις τον τρίτον όροφον, κάτωθι της ταράτσας και εις τους εξώστας του διετέθησαν 5 άνδρες, εκ των οποίων ο χωροφύλαξ Κόλιας  Ιωάννης  εις την κλίμακα υπηρεσίας (ανεμόσκαλαν).
Εις την επί της οδού Χατζηχρήστου ταράτσαν ετοποθετήθησαν ο υπενωμοτάρχης Ζωγράφος Λάμ και ο χωροφύλαξ Κομπιλάρας εις δε την ταράτσαν επί της οδού Μακρυγιάννη οι χωροφύλακες Βαρουξής Δημ. και Πολυμέρης Ιωσήφ. Εις τον πρώτον όροφον ωρίσθη ο υπενωμοτάρχης Στασινόπουλος Ηλίας, ο χωροφύλαξ Μανιάτης Θεοδωρος και ο ένοικος της πολυκατοικίας Ντούνης Θ. Ταγματάρχης Πεζικού.

Μόλις ήρχισεν η κατά του Συντάγματος επίθεσις, η πολυκατοικία εδέχθη συγχρόνως σφοδρόν πυρ εξ όλων των πλευρών του τετραγώνου. Οι άνδρες του φυλακίου παρ' όλον τον ατελή οπλισμόν των απήντησαν με μαχητικότητα και με ακλόνητον πίστιν εις τας κρούσεις του εχθρού, που ενόμιζεν ότι οι αμυνόμενοι θα παρεδίδοντο αμέσως. Εφ'  όσον όμως παρήρχετο η ώρα η θέσις του φυλακίου τούτου καθίστατο επισφαλεστέρα. Η ταράτσα εβάλλετο με διασταυρούμενα πυρά και δύο  εκ των ανδρών της αμύνης της ο Κουτίβας και ο Κωνσταντινάκος είχον ήδη τραυματισθή από των πρωινών ωρών.
O πολυβολητής Διακόπουλος είχε ανοίξη με την ξιφολόγχην του πολεμίστραν εις τον τοίχον και συνέχιζε μέ πείσμα τον αγώνα.
Συγχρόνως όμως όλα τα τμήματα, της πολυκατοικίας εβάλλοντο συνεχώς. Τα πυρομαχικά των αμυνομένων μετά τρίωρον εξηντλούντο και ο  Μοίραρχος Παπακώστας δια τίνος των έναντι του φυλακίου ανδρών του Συντάγματος, που ανήκεν εις το φυλάκιον της δευτέρας πύλης εντός του περιβόλου του Στρατώνος, εζήτησεν την αποστολήν από την Διοίκησιν, πυρομαχικών, και την εξόρμησιν άρματος διά να χαλαρωθή η πίεσις του εχθρού. Ο χωροφύλαξ φρουρός απεσύρθη προς συνεννόησιν και μου ανεκοίνωσε τι εζήτει ο Μοίραρχος Παπακώστας. Δυστυχώς δεν ήτο δυνατή η άμεσος ενίσχυσις του αποκεκομένου φυλακίου, συνεπεία του σφοδρού πυρός που εσάρωνε την οδόν Μακρυγιάννη. Υπεσχέθην όμως ότι εντός ολίγου θα εξωρμούσε το τεθωρακισμένον άρμα προς ανακούφισιν των αμυνομένων, αλλά και τούτο κατέστη αδύνατον λόγω βλάβης του.
Την 10ην πρωϊνήν ο Μοίραρχος Παπακώστας και ο Ταγματάρχης Ντούνης ετραυματίσθησαν, τα περισσότερα των όπλων ηχρηστεύθησαν, τα πυρομαχικά των είχον σχεδόν εξαντληθή. Ουδεμία ελπίς σωτηρίας διεγράφετο δια τους γενναίους αυτούς άνδρας, που κατέπιον το ποτήριον του μαρτυρίου μέχρι τρύγος και ανήλθον τον Γολγοθάν των φρικτών βασανιστηρίων εις τα οποία υπεβλήθησαν υπό των ανάνδρων εκτελεστών της ΟΠΛΑ των οποίων η αποθηριωθείσα ψυχή δεν ήτο δυνατόν να σεβασθή τον ηρωϊσμόν και την ανδρείαν των.
Ο Μοίραρχος Παπακώστας προ του κινδύνου, διέταξε τους διασωθέντας άνδρας της ταράτσας και του Γ' ορόφου να κατέλθουν εις τον Β' όροφον. Μόνον ο χωρ]λαξ Γρυπαίος έμεινεν επί της ταράτσας καταχωμένος υπό σωρόν ερειπίων.
Εν τω μεταξύ οι ελασίται που αντελήφθησαν την κρίσιμον θέσιν των συμπτυχθέντων ανδρών του φυλακίου ενέτεινον την πίεσιν και ήρχισαν να ωρύωνται, καλούντες τους υπερασπιστάς της ελευθερίας να παραδοθούν με την υπόσχεσιν ότι θα εφείδοντο δήθεν της ζωής των.
Αλλ'  ούτοι πιστοί εις τον όρκον των και εις τας διαταγάς του διοικητού των εξηκολούθησαν τον άπελπι αγώνα των χωρίς να επηρεάζωνται από τας δελεαστικάς προτάσεις των εθνοπροδοτών.
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΝ ΗΡΩΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου