Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 25.Γ


Γ. ΠΡΩΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΣΤΕΑ 

Σύμφωνα με τη βασιλική επιθυμία, η κυβέρνηση Γκόγκα υποβάλλει  τη παραίτηση της στις 11 Φεβρουαρίου. Μέσα στη νύχτα, ξημερώνοντας η 12η Φεβρουαρίου συγκαλείται το συμβούλιο του Στέμματος για να παρθούν, οι αναγκαίες αποφάσεις. Όλοι τώρα συμφωνούν στο γεγονός, ότι ο τόπος δεν αντέχει καινούριες εκλογές, σε τόσο σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα. Η καινούρια κυβέρνηση, που θα κληθεί να διαχειριστεί τα μεγάλα συσσωρευμένα προβλήματα οφείλει να έχει μια διευρυμένη σύνθεση και να προεδρεύεται από μια εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα σε θέση να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες. Αυτή η εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα δεν είναι άλλη από τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης εκκλησίας της Ρουμανίας, τον Τρανσιλβανό  Miron Cristea [1].
Miron Cristea 
Πίσω από τον εβδομηντάχρονο Πατριάρχη και τη κυβέρνηση προσωπικοτήτων στην οποία συμμετέχουν 7 πρώην Πρωθυπουργοί [2] συμπαρατάσσεται το σύνολο σχεδόν του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Μοιραία η κύρια ευθύνη της αντιπολίτευσης πέφτει στους ώμους δύο άσπονδων εχθρών. Των σιδηροφρουρών του Κοντρεάνου και των Lăncieri [3] του Γκόγκα .......
Λίγο μετά την ορκωμοσία της καινούριας κυβέρνησης [
7]   ένα βασιλικό Διάταγμα επεκτείνει σε ολόκληρη την επικράτεια, τη  κατάσταση πολιορκίας  με σκοπό τη διασφάλιση του νόμου και της τάξης. 
Θεωρητικά ο Πατριάρχης είναι ο παντοδύναμος Πρωθυπουργός αλλά στη πραγματικότητα ο ισχυρός άνδρας της κυβέρνησης δεν είναι άλλος από το Armand Călinescu [8], τον υπουργό των Εσωτερικών και άσπονδο εχθρό του Κοντρεάνου και της Λεγεώνας. Στις άλλες υπουργικές θέσεις εξ ίσου σημαντικά ονόματα. Στο υπουργείο των Εξωτερικών, ο υπέρμαχος της αγγλογαλλικής φιλίας Gheorghe Tătărescu [9] στα υπουργεία οικονομικών και δικαιοσύνης ο Mircea Cancicov, στα υπουργεία Εθνικής παιδείας, θρησκευμάτων και τεχνών ο Victor Iamandi, Υπουργεία Εθνικής Άμυνας , Αεροπορίας και Ναυτικού ο Στρατηγός Ion Antonescu ,Δημοσίων έργων , επικοινωνιών και Γεωργίας ο Constantin Anghelescu, Εργασίας ,υγεία και κοινωνικής προστασίας ο Voicu Niţescu. Χαιρετίζοντας τα μέλη της νέας Κυβέρνησης αμέσως μετά την ορκωμοσία, ο Βασιλιάς επισημαίνει:
"Η νέα κυβέρνησις καλείται να γράψη τας σελίδας νέας περιόδου εις την ιστορίαν της πατρίδος.Τα σφάλματα του παρελθόντος πρέπει να απαλειφθούν μετά της μεγαλυτέρας δραστηριότητος, άλλα δε μετά της ανωτέρας σκέψεως.[10] "
O Πατριάρχης Πρωθυπουργός δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής του:
Η κυβέρνησις, επιθυμεί να επαναφέρη την γαλήνην και την τάξιν εις το εσωτερικόν και να ενισχύση την εμπιστοσύνην της οποίας έχομεν ανάγκην να τρέφουν προς ημάς οι σύμμαχοι μας και όλαι αι γείτωνες δυνάμεις με τας οποίας δέον να ζήσωμεν εν καλή συνεννοήσει και τας μετά των οποίων φιλίας δεον κατά το δυνατόν να επαυξήσωμεν εν τω συμφέροντι της γενικής ειρήνης.[11]"
Στη προκήρυξή του προς το Ρουμανικό λαό ο Βασιλιάς επιχειρεί να δικαιολογήσει τη πολιτική μεταβολή και επισημαίνει τους στόχους της καινούριας κυβέρνησης:
"Η προπαγάνδα η οποία εγένετο κατά τας κατά διαφόρους εκλογάς προεκάλεσεν ανωμαλίας και ανησυχίας εις την ζωήν και την ψυχήν του λαού. Εκ τούτου προέκυψε μία κατάστασις λίαν βλαβερά η οποία υπονομεύει αυτήν την ύπαρξιν του Έθνους.Είναι ανάγκη να περιφρουρηθούν τα διαρκή συμφέροντα της χώρας. Δια τον λόγον αυτόν , εσχημάτισα κυβέρνησιν εξ υπευθύνων ανδρών οι οποίοι εμπνέονται από θερμόν πατριωτισμόν και ούτως απηλλαγμένοι από τας κομματικάς διενέξεις θα επωφεληθούν τούτου ώστε να εργασθούν αποκλειστικώς χάριν του καλού της χώρας. Η Κυβέρνησις αύτη θα απαλλάξη την διοίκησιν του Κράτους από τας πολιτικάς επιρροάς και θα προβή εις συνταγματικάς μεταρρυθμίσεις αίτινες ανταποκρίνονται προς τας νέας ανάγκας και τους πόθους του Έθνους. Είμαι αποφασισμένος να εισέλθω εις την νέαν ταύτην οδόν μετά ενεργητικότητος και με την πεποίθησιν ότι εν αυτή έγκειται η σωτηρία της πατρίδος [12].

Σε αντίθεση με τη προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Cristea κρατά απέναντι στο εβραϊκό πρόβλημα μια στάση μετριοπαθή που γεννά ελπίδες. Όλες οι αντισημιτικές εκδηλώσεις που είχαν πάρει μεγάλη έκταση τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρη τη χώρα τερματίζονται.... Αντίθετα στο  στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνει ο κοινοβουλευτισμός, το "τέρας με τα 29 κεφάλια", πηγή ανείπωτων συμφορών για το Έθνος . Η  δράση των πολιτικών κομμάτων αναστέλλεται μέχρι την αναθεώρηση του Συντάγματος . Ο στρατός αναλαμβάνει τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών. Οι ατομικές ελευθερίες μπαίνουν στο ψυγείο. Η αστυνομία στα πλαίσια των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της μπορεί να ερευνά ανενόχλητη σπίτια ή μαγαζιά υπόπτων , να προβαίνει σε συλλήψεις και να πραγματοποιεί κατασχέσεις υλικού που θεωρεί παράνομο. Η λογοκρισία επισημοποιείται , το λουκέτο στις εφημερίδες μετατρέπεται σε απλή γραφειοκρατική διαδικασία , οι συναθροίσεις πολιτών, άσκοπη πολυτέλεια, άλλων εποχών, απαγορεύονται. Στρατιωτικοί κυρίως οι Διοικητές των φρουρών σε κάθε πρωτεύουσα νομού αναλαμβάνουν έμμεσα ή άμεσα καθήκοντα Νομαρχών. ....
Ο Υπουργός των Εξωτερικών Gheorghe Tătărescu βιάζεται να διορθώσει τα ατοπήματα της κυβέρνησης Γκόγκα στον ευαίσθητο τομέα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει το στίγμα των καινούριων προσανατολισμών της καινούριας κυβέρνησης.
ΤΟ ΦΩΣ 12/2/38
"Η κυβέρνησις της Εθνικής Ενώσεως έχουσα ώς αποστολήν της να κατευνάση τα πάθη εν τη εσωτερική ζωή της χώρας και πραγματοποιήση συνταγματικάς μεταρρυθμίσεις εννοεί να συνεχίση εν τω κύκλω των διεθνών σχέσεων την πατροπαράδοτον πολιτικήν ήτις απορρέει εκ της εθνικής μας ενότητος.
Είναι αύτη η πολιτική , ην διεκήρυξεν ο Βασιλεύς δηλώσας ότι τα σύνορα της χώρας πρέπει να μείνουν άθικτα από πάσης προσβολής.
Αι μέθοδοι , δι ων ενεργεί είνε αι εξής:
Σεβασμός προς τας συνθήκας.
Σεβασμός προς τας συμμαχίας.
Αποκατάστασις φιλικών σχέσεων μεθ' όλων ανεξαιρέτως των κρατών , ιδία δε μετά των γειτόνων.
Η διηνεκής σύσφιξις και ενίσχυσις των σχέσεων ημών μετά των ημετέρων συμμάχων της Μ. Ανταντ και της Βαλκανικής Συνεννοήσεως παραμένει ο μόνιμος σκοπός της εξωτερικής πολιτικής.[13]"
Στις 13 Φεβρουαρίου συγκαλείται το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Βασιλιά. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής δρομολογούνται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος μια σειρά από μέτρα.
Αποφασίζεται η σύσταση επιτροπής αρμόδια για τη κατάρτηση του σχεδίου Συντάγματος και τη μελέτη διοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Λαμβάνεται απόφαση απαγόρευσης με την απειλή κυρώσεων, της συμμετοχής όλων των υπαλλήλων του Κράτους καθώς και των επαρχιακών και νομαρχιακών συμβούλων σε πάσης φύσης πολιτικές υποθέσεις .Ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας παύει να ισχύει. Ο Πατριάρχης και η Ιερά σύνοδος δεσμεύονται να λάβουν τα αναγκαία εκείνα μέτρα, για να απαλλάξουν τους πιστούς από κάθε άλλο όρκο, πλην του νομίμως δοθέντος τούτου . Κυρώσεις απειλούν και τους κληρικούς που θα δώσουν όρκο με πολιτικό χαρακτήρα.
Αποφασίζεται η κατάργηση της αυτονομίας των πανεπιστημίων.
Λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση των εκδόσεων, απαγορευομένων των επιβλαβών δια την πρόοδο του Έθνους. Επιβάλλεται έλεγχος στις δημοσιογραφικές επιχειρήσεις και συγκροτήματα. Αναστέλλεται η ισοβιότητα των δικαστών.

Στις 20 Φεβρουαρίου, δίνεται στη δημοσιότητα το νέο σύνταγμα [14] όπου ο διαχωρισμός των εξουσιών παραχωρεί τη θέση του στη Βασιλική κυριαρχία , με έντονα συντεχνιακό χαρακτήρα, [15] 
Την επομένη με την εγκύκλιο 148 της 21ης ​​Φεβρουαρίου 1938, ο Κοντρεάνου ,λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις αποφασίζει την αυτοδιάλυση του κόμματος όλα για τη Πατρίδα (Totul Pentru Tara). Προχωρεί περισσότερο Προαναγγέλλει την αναστολή κάθε δραστηριότητας του λεγεωνάριου εμπορίου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους εκφράζει τους φόβους του για τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν:
"Εκδηλώνουμε την πίστη μας , προσπαθούμε να συμπεριφερθούμε ομόφωνα με τους νόμους, δεν επιθυμούμε την χρήση βίας.. Απέχουμε πάρα πολύ από την ιδέα επιβολής ενός πραξικοπήματος”.
Στις 22 Φεβρουαρίου απευθύνεται με μια επιστολή, στα μέλη της καινούριας κυβέρνησης μέσα από την οποία καταγγέλλει την ευθύνη τους για το πραξικόπημα και τα όσα τραγικά πρόκειται να προκαλέσει στην ίδια τη χώρα.
Η Κυβέρνηση όμως έχει άλλες προτεραιότητες. Προέχει η ψήφιση του συντάγματος . Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά μια που η ημερομηνία του δημοψηφίσματος έχει καθοριστεί για τη Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου . Η Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη κατάσταση δίνει την ελευθερία στους πολίτες να ψηφίσουν σε όποια περιφέρεια θα βρεθούν την ημέρα του δημοψηφίσματος. H διαδικασία σχετικά απλή. Τα εκλογικά αποτελέσματα συγκεντρώνονται στα δικαστήρια των περιφερειών και από εκεί διαβιβάζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου τα παραλαμβάνει ,τα ελέγχει και τα ανακοινώνει.
Δίχως εκπλήξεις το δημοψήφισμα πραγματοποιείται σε ένα ήρεμο σχετικά κλίμα και ο λαός εγκρίνει το Σύνταγμα με μια καταπληκτική πλειοψηφία που φτάνει το 99,87% [17]. Οι φωνές για βία και νοθεία φυσικά ,δεν λείπουν. ...........
Στις 25 Μαρτίου 1938 ο Κοντρεάνου στέλνει στην εφημερίδα Neamul Romanesc (Ο Ρουμανικός λαός ) μια επιστολή μέσα από την οποία διαμαρτύρεται για το πόλεμο λάσπης και τος πράξεις βίας, που οι Λεγεωνάριοι δέχονται από τους παλιούς συντρόφους. Επισημαίνει το ρόλο του καθηγητή Nicolae Iorga σε όλη αυτή την εκστρατεία . Είναι αλήθεια ότι ο  Κοντρεάνου ασκεί οξεία κριτική στο παλαιό σύντροφο . Στηλιτεύει το γεγονός ότι αν και Εθνικιστής πρόδωσε με τη συμπεριφορά του τις προσδοκίες της νεολαίας.
«Από τα βάθη της πικραμένης ψυχής μου σου φωνάζω και θα σου φωνάζω ακόμα και από τα βάθη του τάφου μου. Είσαι ένα πνευματικά ανέντιμο ον που δίχως λόγο προξένησες κακό στις αθώες ψυχές μας .Ούτε εσύ καθηγητά , ούτε εκείνοι που ανέλαβαν την ευθύνη για την αιματηρή και αδικαιολόγητη επίθεση θα συναντήσουν κάθε είδους βία και αντίσταση από την δική μας πλευρά.»[18]
Στις 30 Μαρτίου 1938 η πρώτη κυβέρνηση  Miron Cristea παραχωρεί τη θέση της στη δεύτερη κυβέρνηση Miron Cristea . 

Υποσημειώσεις:
[  1] Πρώτη Κυβέρνηση Miron Cristea (12 Φεβρουαρίου 1938 -30 Μαρτίου 1938). 
[  2] 
[  3]
[  4] 
[  5] 
[  6]
[  7]
[  8]
[  9] Κύριος συντάκτης ήταν ο πανεπιστημιακός  καθηγητής  Istrate Micescu 
[10]
[11]
[12]Το Φως Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 1938 
[13]
[14] Art. 32. Puterea executiva este incredintata Regelui, care o exercita prin Guvernul Sau in modul stabilit prin Constitutie. (Αρθ. 32. Η εκτελεστική εξουσία έχει ανατεθεί στο βασιλιά, ο οποίος την ασκεί μέσω κυβέρνηση ή όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα.)
[15] Art. 61. Adunarea Deputatilor se compune din Deputati alesi de cetatenii romani, care au varsta de 30 ani impliniti si practica efectiv o indeletnicire intrand in vreuna din urmatoarele trei categorii: 
1. Agricultura si munca manuala; 
2. Comertul si industria; 
3. Ocupatiuni intelectuale. 
[16]
[17]Στις κάλπες καταγράφεται η προσέλευση 4.303.064 ψηφοφόρων από τους οποίους  4,297,581 (99,87%) ψηφίζουν ναι και μόλις  5.483 (0,13%) όχι. Αυθαίρετα η αποχή προσμετράται στα ναι  Το σύνταγμα επικυρώνεται  από το Βασιλιά στις 27 Φεβρουαρίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  την επόμενη.
[18]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου