Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 25.Δ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΡΙΣΤΕΑ . O ΤΥΦΛΟΣ ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ, METATΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ NICOLAE IORGA ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΥΟ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ.
Το πέρασμα από τη πρώτη κυβέρνηση Κριστέα στη δεύτερη [1], γίνεται στα πλαίσια ενός ευρύτατου ανασχηματισμού. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί αποσύρονται διακριτικά και στα κρίσιμα υπουργεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, εμφανίζονται καινούρια ονόματα. Σ΄αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις συγκαταλέγεται και ο υπουργός Εσωτερικών Armand Călinescu , ο οποίος όχι μόνο διατηρεί την ευθύνη του υπουργείου του, αλλά αναλαμβάνει και εκείνο του Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας που μέχρι τότε διαχειριζόταν ο Ion Costinescu[2]. Ένας άλλος, ο Mircea Cancicov , παραμένει αμετακίνητος στο Υπουργείο των Οικονομικών αλλά το δεύτερο υπουργείο που κρατούσε, εκείνο της Δικαιοσύνης, καλείται να το παραδώσει στο Victor Iamandi [3], ορκισμένο εχθρό των Λεγεωνάριων , ο οποίος με τη σειρά του παραδίδει τα δύο δικά του υπουργεία, το Εθνικής εκπαίδευσης και Θρησκευτικών υποθέσεων και τεχνών, στο Nicolae Colan.[4] Αντίθετα στο υπουργείο Εξωτερικών ο εγγυητής της Αγγλογαλλικής φιλίας Gheorghe Tătărescu ενημερώνεται , όχι δίχως έκπληξη, ότι το σημαντικό έργο του θα το συνεχίσει ο μέχρι τότε υφυπουργός του Nicolae Petrescu-Comnen[5] Έκπληξη μεγάλη αποτελεί η "καρατόμηση" του πολλά υποσχόμενου στρατηγού Ion Antonescu [6]. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά τώρα στα χέρια του του Gheorghe Argeşanu[7] και το Αεροπορίας και Ναυτικού στα χέρια του Paul Teodorescu [8] του μέχρι χθες υφυπουργού της εθνικής Άμυνας . Αλλαγές καταγράφονται τόσο στο Δημοσίων Έργων και Επικοινωνιών, όσο και στο υπουργείο Εργασίας . Στο πρώτο ο Constantin Angelescu[9] παραδίδει τη θέση του στο Mihail Ghelmegeanu [10] , στο δεύτερο ο Voicu Niţescu [11] κάνει το ίδιο με το Mihai Ralea [12]. Απαλλαγμένος από τις προηγούμενες πολιτικές του δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, ο Nicolae Iorga έχει στη διάθεσή του όλο το χρόνο για να ασχοληθεί με την προσωπική πλέον αντιπαράθεσή του με το Κοντρεάνου και τους συντρόφους του της Σιδηράς Φρουράς. Την επομένη της δεύτερης επιστολής Κοντρεάνου και την ίδια ακριβώς ημέρα που ορκίζεται η νέα κυβέρνηση , περνά το κατώφλι της Εισαγγελίας, έχοντας στο χαρτοφύλακά του ένα αντίτυπο της εφημερίδας "Ρουμανικός λαός " . Εκθέτει στο δικαστικό λειτουργό τα γεγονότα με το τρόπο που ο ίδιος τα αντιλαμβάνεται , ζητά να μελετηθούν με προσοχή τα όσα περιγράφει στην δημοσιευμένη επιστολή του , ομολογεί βαρύτατα προσβεβλημένος και το σημαντικότερο νοιώθει τη ζωή του να απειλείται άμεσα από τους σιδηροφρουρούς δολοφόνους.

Gheorghe Tătărescu 

Κανείς δεν διανοείται να τον αμφισβητήσει. Απεναντίας όλοι τον αντιμετωπίζουν με απόλυτη κατανόηση. Η κατάθεση μιας μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση βάζει σε κίνηση το πολυπλόκαμο μηχανισμό της Δικαιοσύνης. Ενήμερος ο Călinescu για το διάβημα Γιόργκα συντονίζει παρασκηνιακά και τα δικά του βήματα. Το κόμμα "Όλα για τη πατρίδα" όπως και τα άλλα πολιτικά κόμματα έχει αυτοδιαλυθεί αλλά ο ίδιος έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι οι εσωτερικές δομές του μηχανισμού του, παραμένουν σε εγρήγορση. Σε καθεστώς παρανομίας αυτοί οι μηχανισμοί , ανεξέλεγκτοι πλέον σε αυτόνομα κέντρα , μπορούν να οδηγήσουν σε οδυνηρές και απρόβλεπτες συμπεριφορές . Γι αυτό το λόγο το κράτος οφείλει να προλάβει. H αστυνομία παίρνει συγκεκριμένες εντολές. Από τις αρχές Απριλίου, επικαλούμενη χίλιες δύο δικαιολογίες παραβιάζει τα κλειστά πολιτικά γραφεία , τόσο στη Πρωτεύουσα όσο και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας,προχωρεί απροκάλυπτα σε κατασχέσεις αρχείων και άλλου υλικού. Οι φήμες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα . Η μήνυση του καθηγητή απλά επιταχύνει τα γεγονότα...... 
Nicolae Iorga 


Στο μεταξύ η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων και στις 31 Μαρτίου , το πρακτορείο Ροντάρ, προφανώς σε διατεταγμένη υπηρεσία, δίνει το στίγμα των προθέσεων της: 

"Η προηγούμενη κυβέρνησις πραγματοποίησε ριζικήν μεταβολήν εις την σύνθεσιν του Κράτους δια του καταρτισμού ενός νέου Συντάγματος , το οποίον ενέκρινεν ολόκληρος η χώρα με καταπλήσσσουσαν πλειοψηφίαν. Η νέα κυβέρνησις αυτή είνε περισσότερον δυναμική, αποτελουμένη από νεώτερα ομοιογενή στοιχεία.

Η νέα κυβέρνησις θα επιφέρη τα απαιτούμενα μέτρα εις την κρατικήν μηχανήν δια την αναδιοργάνωσιν των κρατικών υπηρεσιών συμφώνως προς τας υποδείξεις της πείρας και θα εφαρμώση νέα μέτρα δια την πρόσληψιν των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πραγματοποιήση την βελτίωσιν των συσστημάτων της τοπικής διοικήσεως, θα επιβάλη αυστηρόν έλεγχον εις τα δημόσια οικονομικά, θα καθορίση σαφώς τας ευθύνας των προισταμένων των τοπικών διοικήσεων , θα επιδιώξη την εξόντωσιν πάσης πολιτικής κλίκας .Θα εφαρμόση επίσης διάφορα συγχρονισμένα συστήματα , αποδειχθέντα χρήσιμα εκ της πείρας των πραγμάτων. Τοιουτοτρόπως ιδρύεται ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον περιλαμβάνον τους διαπρεπεστέρους εκ των οικονομολόγων της χώρας, το οποίον θα καθορίση το σχέδιον εργασίας δια μακράν περίοδον ετών. 
Ιδιαιτέρως θα επιδιωχθή η ενίσχυσις των στρατιωτικών δυνάμεων, η αναπτυξις της γεωργίας , η βελτίωσις των συγκοινωνιών και της δημοσίας υγείας.
Ιδιαιτέρα μέριμνα θα ληφθή δια τους χωρικούς και τους εργάτας. Θα επιδιώξη την ανύψωσιν του εθνικού ρουμανικού στοιχείου. 
Η εξωτερική πολιτική της Ρουμανίας βασιζομένη εις τας μονιμους εθνικάς αρχάς και αποβλέπουσα εις την διατήρησιν τη ειρήνης και την άμυναν του πατρίου εδάφους εντός των οριστικών συνόρων θα τελή υπό την ανωτάτην διοίκησιν του Μονάρχου. 

Η πολιτική αύτη βασίζεται επί των πατροπαραδότων συμμαχιών και των φιλικών σχέσεων με όλα τα κράτη και ιδίως με τα γειτονικά"[20] 
Στις 7 Απριλίου ο καινούριος υπουργός των Εξωτερικών Nicolae Petrescu-Comnen σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις καλεί τους δημοσιογράφους και δηλώνει:
"Η κυβέρνησις της οποίας έχω την τιμήν να αποτελώ μέλος θα διατηρήση την εξωτερικήν πολιτικήν της χώρας επί των πατροπαραδότων αυτής γραμμών..Ο κυριώτερος σκοπός των ενεργειών μου θα είνε όπως η ειρήνη διατηρηθή εντός του ανεπάφου πλαισίου των αιωνίων μας συνόρων και προς τον σκοπόν αυτόν θα προσπαθήσω να ενισχύσω τους συμμαχικούς και φιλικούς μας δεσμούς επιζητών ταυτοχρόνως ν' αναπτύξω τας σχέσεις μας μεθ' όλων των κρατών και ιδία των γειτόνων.[21]
Στις 13 Απριλίου προφανώς σε μια προσπάθεια βολιδοσκόπησης της κοινής γνώμης , η Κυβέρνηση διατάζει το κλείσιμο των εφημερίδων « Cuvântul » και « Buna Vestire» που πρόσκεινται πολιτικά στο Λεγεωναριακό κίνημα. Στη πρόκληση αυτή ο Κοντρεάνου, που δικαιολογημένα φοβάται για τα χειρότερα, ζητά από τους οπαδούς του να μην αντιδράσουν. Αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομιμοποιεί κάθε πράξη της με βασιλικά διατάγματα και δεν έχει δώσει ακόμη το αποφασιστικό χτύπημα........ Η καταιγίδα ξεσπά τελικά στις 16 προς 17 Απριλίου. Ακολουθώντας ένα καλά μελετημένο σχέδιο, η αστυνομία μέσα στη νύχτα προχωρεί σε ευρείας εκτάσεως έρευνες σε σπίτια λεγεωνάριων αναζητώντας όπλα και πυρομαχικά.
Στις 17 Απριλίου 1938 έρχεται η σειρά του Κοντρεάνου. Η αστυνομία τον συλλαμβάνει στο Βουκουρέστι με πρόσχημα τη μήνυση Γιόργκα.
Το ίδιο απόγευμα μια ανακοίνωση της αστυνομίας ενημερώνει τους πολίτες για τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τη περασμένη νύχτα και ονοματίζει τους υπεύθυνους.
"Τα όργανα της αστυνομίας και της χωροφυλακής ανεκάλυψαν τελευταίως υλικόν επιληψίμου προπαγάνδας τιθέμενον εις κυκλοφορίαν υπό ατόμων, άτινα ανήκουν εις την οργάνωσιν " Όλα δια την πατρίδα". Εξ΄ άλλου επ΄ ευκαιρία τυχαίων ερευνών ανεκαλύφθησαν εις τας οικίας των ως άνω ατόμων όπλα και πυρομαχικά, τα οποία κατείχοντο άνευ νομίμου αδείας. Αυτή η φύσις του υλικού τούτου , αποτελουμένου από μυδραλιοβόλα, καραμπίνας και άλλα παρεμφερή είδη , αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο περί απλών μέσων ατομικής αμύνης. Προ των διαπιστώσεων αυτών , ο υπουργός των Εσωτερικών διέταξεν έρευνας εις τας οικίας όλων των άλλοτε ιθυνόντων την ως άνω πολιτικήν οργάνωσιν. Η ενέργεια αύτη εγένετο την εσπέραν της 16ης τρέχοντος άνευ ελαχίστου επεισοδίου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πλήρως τας υπονοίας των κρατικών οργάνων , ότι πάντα τα ως άνω άτομα και είχον όπλα και πυρομαχικά άνευ αδείας των αρχών. Η κυβέρνησις θα λάβη μέτρα κατά των ενεχομένων εις την υπόθεσιν ταύτην. Πρέπει να υπογραμμισθή ότι πάσα η κίνησις αύτη δεν υπερέβη τον περιωρισμένον κύκλον των εξ επαγγέλματος ταραξιών , ενώ η μεγάλη μάζα των πολιτών επιθυμούσα την ηρεμίαν και την εργασίαν παρέμεινε τελείως ξένη προς τας επιπολαίας αυτάς ενεργείας....." [22]....

Στη πραγματικότητα οι συλληφθέντες ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες.[24] . 
Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη συκοφαντική δυσφήμιση στο πρόσωπο του Nicolae Iorga ορίζεται για τις 19 Απριλίου. Όμως η δήλωση του μηνυτή ότι δεν προτίθεται να παρευρεθεί στη δίκη γεννά εύλογες απορίες .Αντίθετα δεν είναι λίγοι αυτοί , που για να κερδίσουν λίγη από την εύνοια των ισχυρών προσφέρονται να καταθέσουν σαν μάρτυρες κατηγορίας . H δίκη πραγματοποιείται δίχως εκπλήξεις. Ο Κοντρεάνου κρίνεται ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και καταδικάζεται στο ανώτερο της προβλεπόμενης ποινής' 6 μήνες δίχως αναστολή. Είναι η πρώτη φορά, που ο Κοντρεάνου ,στη διάρκεια της πολυτάραχης πολιτικής του δράσης κρίνεται ένοχος από ρουμανικό δικαστήριο.
Δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Μια άλλη δίκη , με κατηγορία φρικτή μεθοδεύεται βιαστικά εναντίον του. Εσχάτη Προδοσία και συνεργασία με τον εχθρό.
Οι εφημερίδες στις 29 Απριλίου πληροφορούν "Περισσότεροι από 300 συλληφθέντες θα προσαχθούν σε δίκη εντός 3 ημερών". Σ αυτό το κλίμα πραγματοποιείται μια μυστική συνάντηση Λεγεωνάριων σε διαμέρισμα της οδού Elopment αρ. 3 της Πρωτεύουσας . Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ion Belgea. Γύρω του συγκεντρώνονται όσοι βαθμοφόροι λεγεωνάριοι ,για την ώρα διαφεύγουν τη σύλληψη.   [31]. Στη συνάντηση παρευρίσκεται και ο Horia Sima που για το σκοπό αυτό,  αναγκάστηκε να παραβιάσει τον όρο του κατ οίκον περιορισμού , που του είχε επιβάλει η αστυνομία του Lugoj . Η απόφαση είναι ομόφωνη. Οι λεγεωνάριοι οφείλουν να εντατικοποιήσουν τον αγώνα αδιαφορώντας για το τίμημα. Ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο διώξεων όπου και αυτά τα προσχήματα παύουν πλέον να τηρούνται . 

Την νύχτα της 7 προς 8 Μαΐου 1938, έρχεται η σειρά του καθηγητή Nae Ionescu, Διευθυντή της εφημερίδας « Cuvântul ». Η αστυνομία τον συλλαμβάνει και τον εκτοπίζεται στο λάγκερ του Miercurea Ciuc.[32] 
Στις 10 Μαΐου πέφτουν στα χέρια της αστυνομίας οι Bartolomeo Livezeanu και Laurian Talnaru κατηγορούμενοι για ανασύσταση πολιτικού κόμματος. 
Στις 13 Μαΐου 1938, στην Craiova γίνεται η δίκη για τα γνωστά γεγονότα της 14ης Αυγούστου του 1934. Οι περισσότεροι από τους 49 κατηγορούμενους φοιτητές κρίνονται ένοχοι και οδηγούνται σε διάφορα  στρατόπεδα συγκέντρωσης..... 
Στις 23 Μαΐου 1938 όλα είναι έτοιμα για τη δεύτερη δίκη του Κοντρεάνου: Το περιβάλλον γνωστό, το ίδιο και οι στρατοδίκες. Αυτοί που τον δίκασαν ένα μήνα πριν τώρα καλούνται να τον καταδικάσουν για ένα άλλο αδίκημα . Το κατηγορητήριο είναι σαθρό , τα στοιχεία ανύπαρκτα . Για να μη πληγωθεί το περί δικαιοσύνης κοινό αίσθημα, η δίκη προβλέπεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών . Για να προληφθούν οι όποιες ενστάσεις από τη πλευρά του κατηγορουμένου και για να τηρηθούν κάπως τα προσχήματα, έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν τη δίκη δημοσιογράφοι με κατανόηση και διάθεση συνεργασίας. .Η παρωδία της καινούριας δίκης ξεκινά με ένα κατηγορητήριο συγκλονιστικό .. Γίνεται λόγος ακόμα και για την ύπαρξη μιας επιστολής του ίδιου του Χίτλερ που αποδεικνύει με τρόπο αδιάψευστο τις σχέσεις του Κοντρεάνου με το Βερολίνο. Από παλιές δικογραφίες ξεχασμένα φαντάσματα μαρτύρων ξεπηδούν σε μια προσπάθεια να μπερδέψουν και να θολώσουν τα νερά. 
Στις 24 Μαΐου καλούνται να καταθέσουν οι στρατηγοί. "Συνεχιζομένης της δίκης Κοντρεάνο εξητάσθησαν σήμερον το απόγευμα ως μάρτυρες 3 στρατηγοί οίτινες διετέλεσαν στρατοδίκαι κατά το 1934 , οπότε εδικάζοντο οι δολοφόνοι του Πρωθυπουργού Δούκα. Εις εξ αυτών κατέθεσεν ότι έκτοτε ήτο πεποισμένος περί της αθωότητος του Κοντρεάνο. Επίσης υπέρ του Κοντρεάνο κατέθεσεν ο στρατηγός Αντονέσκο υπουργός των στρατιωτικών στη Κυβέρνηση Γκόγκα.[33] ......
Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποχρεώνονται σε σιωπή, οι μάρτυρες κατηγορίας απολαμβάνουν της προστασίας της έδρας. Για δέκα ολόκληρες ώρες ο Κοντρεάνου υπερασπίζεται με θάρρος το έργο του . Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι τόσο γελοίες και τόσο άσχημα στημένες, που δεν αντέχουν στη λογική και καταρρέουν από μόνες τους .
Μια κάποια δυσφορία  που παρατηρείται στο τέλος της δίκης έχει να κάνει με το σκεπτικό της απόφασης. Οι στρατοδίκες θα ήσαν πανευτυχείς αν δεν είχαν ανάμεσα στα πόδια, τους δημοσιογράφους . Ο Galinescu δεσμεύεται ότι το  ρεπορτάζ θα φτάσει στις  στήλες των εφημερίδων λογοκριμένο και η απόφαση δεν πρόκειται να γίνει ανικείμενο σχολιασμού και κριτικής. Στις 3 το πρωί ξημερώνοντας η 27 Μαΐου , το στρατοδικείο έχει ολοκληρώσει το έργο του , έχει πεισθεί και έχει αποφασίσει. Ο Κοντρεάνου κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε 10 χρόνια καταναγκαστικά έργα ,σε εξάμηνη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του σε πρόστιμο 5000 λέυ και σε πληρωμή των δικαστικών εξόδων άλλα 2.000 λέυ Το κίνημα όμως των λεγεωνάριων βγάζει τη δική του απόφαση και προειδοποιεί.[40]
 

[1] 
Υποσημειώσεις. 
[  1] Δεύτερη Κυβέρνηση Miron Cristea (30 Μαρτίου 1938-1 Φεβρουαρίου 1939
[  2]
[  3]Victor Iamandi (1891, Hodora, Iaşi - 26-27, Νοεμβρίου 1940) Ρουμάνος πολιτικός.
[  4]
[  5]
[ 6] Ο στρατηγός κατείχε τη θέση του υφυπουργού στο Ministerul Apărării Naționale από 17/11/37 επί κυβερνήσεως Gheorghe Tătărescu
[  7]
[  8]

[  9] Constantin Angelescu (1870–1948) Ρουμάνος πολιτικός, γνωστός και σαν     Πρωθυπουργός  των 5 ημερών (30/12/33-3/1/1934)
[10]
[11]
[12]
[13]
[20]ΤΟ ΦΩΣ Παρασκευή 1 Απριλίου 1938
[21]ΤΟ ΦΩΣ Παρασκευή 8 Απριλίου 1938.
[22]
[23]

[24] Με τον εντυπωσιακό τίτλο Η "ΣΙΔΗΡΑ ΦΡΟΥΡΑ " ΤΟΥ ΚΟΝΤΡΕΑΝΟΥ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΖΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ , ο ανταποκριτής της εφημερίδας ΤΟ ΦΩΣ μεταδίδει από τη ρουμανική Πρωτεύουσα: 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ Απρίλιος. Η Αστυνομία, όπως είναι γνωστόν από τα τηλεγραφήματα, προέβη εις την σύλληψιν του Κοντρεάνου και διακοσίων άλλων ηγητόρων της οργανώσεως η "Σιδηρά Φρουρά" τόσον του Βουκουρεστίου όσον και των επαρχιακών κέντρων .Όπως εμφαίνεται από το δημοσιευθέν σχετικόν ανακοινωθέν, η ενέργεια αύτη ήτο σοβαρά.Το ανακοινωθέν του υπουργείου των Εσωτερικών ανήγγειλεν ότι θα ελαμβάνοντο εξαιρετικώς αυστηρά μέτρα εναντίον των παλαιών μελών του διαλυθέντος κόμματος της "Σιδηράς Φρουράς" διότι προητοίμαζαν πραξικόπημα. Το υπουργείον ανεκοίνωσεν , ότι η αστυνομία ανεκάλυψε κατά την διενέργειαν των ερευνών προκηρύξεις υπογεγραμμένας από ένα των υπαρχηγών του Κοντρεάνου δια των οποίων εκαλούντο εις επανάστασιν οι οπαδοί της "Σιδηράς Φρουράς".Πληροφορίαι σχετικαί ετηλεγραφήθησαν εις το υπουργείον εκ διαφόρων σημείων της χώρας υποχρεώσασαι τας αρχάς να επέμβουν δραστηρίως και να αναχαιτίσουν την δράσιν της οργανώσεως ταύτης, Την 23ην Φεβρουαρίου όταν εσχηματίσθη η υπό τον Πατριάρχην Μύρωνα Κρίστεα κυβέρνησις και ανηγγέλθη η λήψις αυστηρών μέτρων κατά των κομμάτων και των πολιτικών οργανώσεων , ο Κοντρεάνου εδήλωσεν, ότι διαλύει το κόμμα του.-Τα πάντα δια την Πατρίδα , είπε. Επιπροσθέτως ανεκοίνωσεν , ότι θ΄απεμακρύνετο επί τινα χρόνον εκ Ρουμανίας. Κατ αυτόν τον τρόπον ο Κοντρεάνου και οι φίλοι του ήλπιζαν να διαφύγουν την σκληράν εφαρμογήν των νόμων όπως μετά την δολοφονίαν του Ντούκα ήθελαν και τώρα να εξαφανισθούν για λίγο καιρό και να έχουν την ευχέρειαν παρανόμου δράσεως , δια της εξεγέρσεως των μαζών.Το υπουργείο των Εσωτερικών όμως παρακολούθει τας κινήσεις των. Μία επιστολή του Κοντρεάνου προς ένα των εμπίστων υπαρχηγών του περιήλθεν εις γνώσιν των αρχών. Δια της επιστολής του ταύτης ο Κοντρεάνου εξηγούαεν ότι η δήθεν διάλυσις του κόμματός του ήτο πρόσχημα και κόλπο και ότι η "Σιδηρά Φρουρά έπρεπε να συνεχίση ζωηρότερον από κάθε άλλην φοράν την δράσιν της. Εν συνεχεία εδίδοντο οδηγίαι συμφώνως προς τας οποίας κάθε μέλος της οργανώσεως ανανεώνον τον όρκον του εδήλου ότι ήτο έτοιμον απαρνούμενον τα συμφέροντα του, ν' ακολουθήση τον αρχηγόν μόλις θα ήρχιζεν ο αγών. Εγένετο αμέσως έρευνα προς ανακάλυψιν αποθηκών όπλων ,πολεμοφοδίων και προκηρύξεων .Το πράσινο σπίτι , ευρισκόμενο εις τα περίχωρα του Βουκουρεστίου και άλλα κέντρα της Σιδηράς Φρουράς κατελήφθησαν υπό της αστυνομίας. ΤΟ ΦΩΣ Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 1938
[25]
[31] Πρόκειται για τους Radu Mironovici, Nicoleta Nicolescu, Iordache Nicoara, Victor Dragomirescu, Andrew C. Ionescu, Titi Cristescu, Valeriu Cardu, John Antony, Stanicel Stelian Ion Victor Vojen, N. Horodniceanu, Lucia Rosa.
[32]Θα παραμείνει ξεχασμένος  μέχρι τις 16 Νοεμβρίου  1938, Εκεί θα αρρωστήσει και θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο του  Brasov.
[33] Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 25/5/38 
[40]« Un fir de par de se va clinti din capul Capitanului, zece veacuri va hui istoria de blestemul neamului » (Επιστροφή)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου