Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΧΑΛΥΨ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΡΑΪΧ ΑΝ ΠΟΤΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΗΘΕΛΕ ΤΟ ΑΠΕΙΛΗΣΗ


Η ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΜΕΝΕΝ Η ΕΥΡΩΠΗ- Ο ΧΙΤΛΕΡ ΟΜΙΛΗΣΕΝ- ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ.
Βερολίνο 21. Η πόλις παρουσίαζε χθες από πρωϊας ζωηράν κίνησιν εν αναμονή του λόγου τον οποίον  ο καγκελλάριος Χίτλερ εξεφώνησεν εις το Ράϊχσταχ. Η όπερα Κρολ  όπου συνέρχεται το Ράιχσταχ αφ' ης κατεστράφη το κτίριον αυτού υπό πυρκαϊας είχε διακοσμηθή καταλλήλως  και εξωτερικώς και εσωτερικώς.
Αι οδοί εκ των οποίων θα διήρχετο ο Φύρερ και η ακολουθία του  από της Καγκελλαρίας  μέχρι του Κένιγκ- Πλατς όπου ευρίσκεται η 'Οπερα Κρολ , παρά το Τιργκάρντεν είχον κατακλυσθή υπό κόσμου .
Όπισθεν  των παρατεταγμένων  σωμάτων εφόδου μεγάλα πλήθη ανέμενον  όπως επευφημήσουν τον αρχηγόν του Γερμανικού Κράτους. Οι βουλευταί του Ράιχσταχ κατέλαβον τας  θέσεις των  εν τη μεγάλη αιθούση 20 λεπτά προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως .Όλα τα μέλη της κυβερνήσεως είχον καταλάβη τας θέσεις των. Δύο λεπτά προ της 13ης ώρας ο Φύρερ και Καγκελλάριος εισήλθεν εις το Ράιχσταχ διελθών μέσω δύο στίχων οι οποίοι είχον σχηματισθή  από την τιμητικήν σωματοφυλακήν του Φύρερ.  
Δεξιά και αριστερά της προεδρικής έδρας την οποίαν κατείχεν ο στρατάρχης Γκαίριγκ είχον καταλάβει θέσεις οι ηγέται των οργανώσεων του κόμματος και του στρατού. Ο Φύρερ επευφημηθείς ζωηρώς υπό των βουλευτών και των άλλων παρισταμένων εν τη αιθούση, προυχώρησεν προς την δ' αυτόν καθωρισμένην θέσιν.
Ολόκληρον το διπλωματικόν σώμα παρίστατο  κατά την συνεδρίασιν . Ακριβώς περί ώραν 13ην ο στρατάρχης Γκαίριγκ εκήρυξεν  την έναρξιν της συνεδριάσεως και είπεν ολίγας λέξεις δια πέντε βουλευτάς οι οποίοι απέθανον κατά την περίοδον καθ' ην δεν συνεδρίαζεν το Ράισταχ. Όλοι οι βουλευταί ηγέρθησαν εις ένδειξιν σεβασμού.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ 
Αμέσως κατόπιν  έλαβεν τον λόγον ο Φύρερ  και Καγκελλάριος ο οποίος εξήγησεν τους λόγους δια τους οποίους  η σύγκλησις του Ράιχσταχ η οποία επρόκειτο να γίνη την 30ην Ιανουαρίου , δηλαδή την 5ην επέτειον  της αναλήψεως της εξουσίας υπό του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, εγένετο χθες 20ην Φεβρουαρίου.
Η εκλογή της σήμερον , είπεν, απεφασίσθη δια δύο λόγους: πρώτον εθεώρησα ορθόν όπως  αι μεταβολαί του προσωπικού έπρεπε να γίνουν  όχι προ,  αλλά μετά την 30ην Ιανουαρίου  και δεύτερον  ενόμισα ότι ήτο ανάγκη να διευκρινισθούν προηγουμένως ζητήματά  τινα της εξωτερικής μας πολιτικής.
Πάντες ημείς αναμένετε , και πολύ δικαίως , όπως σήμερον μη ανασκοπήσωμεν  μόνον την κατάστασιν , αλλά ρίψωμεν και ένα  βλέμμα προς το μέλλον.
Αμφότερα ταύτα θα περιληφθούν  εις τον σημερινόν λόγον μου.
Ο Φύρερ είτα ανεμνήσθη  της 30ης Ιανουαρίου  του 1933 οπότε ο στρατάρχης  Χίντενμπουργκ  του ενεπιστεύθη την διεύθυνσιν των υποθέσεων του Ράιχ  και εξηκολούθησεν:
H ημέρα καθ' ην  εισήλθον εις το μέγαρον της Βίλελμ Πλατς ως αρχηγός του μεγαλειτέρου  κόμματος της αντιπολιτεύσεως και ενεφανίσθην  προ του Έθνους  ως Φύρερ και Καγκελλάριος,απετέλεσεν στροφήν εις την ιστορίαν του λαού μας  κατά την περίοδον  αυτήν και δια παντός.
Η 30η Ιανουαρίου του 1933 έκλεισεν μίαν παλαιάν  εποχήν και ήνοιξεν νέαν. Από του 1918 μέχρι του 1933 εδοκιμάσθησαν  όλοι εκείνοι  οι οποίοι επί δεκαετίας προηγουμένως είχον θεωρήση εαυτάς  ως ηγέτας και σωτήρας  του γερμανικού λαού.
Αφού όλοι αυτοί απέτυχον  τελείως , η ηγεσία  του γερμανικού Ράιχ περιήλθεν εις χειρας μου.
Η οδός την οποίαν επεδείκνυεν το Εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα   ήτο η μόνη εναπομείνασα. 
Ο Καγκελλάριος αφού συνώψισεν την εσωτερικήν πολιτικήν κατάστασιν εν Γερμανία από του 1933, είπεν  ότι η κυβέρνησις του αναλαβούσα  την εξουσίαν  το έτος αυτό υπεχρεώθη να δράση αμέσως  και να λάβη σοβαρά μέτρα.
Τούτο έπρεπε να γίνη  την στιγμήν αυτήν ' αν επρόκειτο  να σωθή  το Έθνος  και το έργον  έπρεπε να εκτελεσθή μετά θάρρους  και ταχέως άνευ λόγων και επικρίσεων.
Ο Καγκελλάριος είτα ετόνισεν ότι αν η Γερμανία εσώθη οικονομικώς , τούτο οφείλεται  εις τον Γερμανικόν λαόν , εις την ηγεσίαν του και εις το έργον του.
Άλλαι χώραι εις ουδέν συνέβαλον . Εξαιρέσει κακεντρεχών επικρίσεων δεν γνωρίζομεν τίποτε, το οποίον θα ηδύνατο  να θεωρηθή ως θετικόν  ενδιαφέρον δια την Γερμανίαν . Εγκατελείφθημεν μόνοι όπως αντιμετωπίσωμεν τας ανάγκας μας. 

ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 
Ο Φύρερ ετερμάτισε την ανασκόπησιν της εσωτερικής πολιτικής με τα επιτελεσθέντα υπό του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος και με την αναδιοργάνωσιν  των αμυντικών δυνάμεων  της χώρας.
Το μέλλον του Ράιχ , συνέχισεν  ο καγκελλάριος εξησφαλίσθη μόνον αφ ης στιγμής το Ράιχ κατέστη κυρίαρχον  και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Γερμανικού Έθνους. 
Εν συνεχεία ο καγκελλάριος ετόνισεν ότι η μεγαλειτέρα ασφάλεια της εθνικοσοσιαλιστικής  επαναστάσεως, από εσωτερικής  όσον και από εξωτερικής απόψεως έγκειται  εις την πλήρη επιβολήν του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος επί του Ράιχ εν σχέσει  προς τον έξω κόσμον βασίζεται  επί των  νέων  αμυντικών δυνάμεων της χώρας.  Εδημιουργήθη κατά την λήξασαν πενταετίαν γερμανικός στρατός ειρήνης (επευφημίαι), Μεγάλη  αεροπορία προστατεύει  την χώραν (επευφημίαι).Μέσω της γιγαντιαίας  αυξήσεως της παραγωγής μας κατέστη δυνατόν  να επιτευχθή  επανοπλισμός μοναδικός εν τη ιστορία (επευφημίαι). 
Ο καγκελλάριος εν συνεχεία διέψευσε τα διαδοθέντα προ τινος εις το εξωτερικόν  περί δήθεν διαφωνιών  μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και του Εθνικοσοσιαλισμού. Όσοι θέλουν να γνωρίζουν τα γεγονότα , είπεν, ας έχουν υπ' όψιν των ότι δεν υπάρχει εν Γερμανία διαφορά αντιλήψεων μεταξύ του Εθνικοσοσιαλιστικού Κράτος και του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Ούτε υφίστανται διαφοραί μεταξύ του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και των ενόπλων δυνάμεων. Εις το Ράιχ οιοσδήποτε κατέχει υπεύθυνον θέσιν είναι Εθνικοσοσιαλιστής  και πάντες φέρουν  το Εθνικοσοσιαλιστικόν σήμα. Παν ίδρυμα του Ράιχ ευρίσκεται  υπό την επιρροήν της ανωτέρας πολιτικής ηγεσίας. Πάντα τα ιδρύματα του Ράιχ έχουν ορκισθή και έχουν μίαν θέλησιν  και απόφασιν  να υπηρετήσουν την Εθνικοσοσιαλιστικήν Γερμανίαν και, αν παραστή ανάγκη, να την προασπίσουν μέχρι τελευταίας πνοής. 
Εν συνεχεία ο Φύρερ ωμίλησε δια τας σχέσεις μεταξύ του κόμματος και του Κράτους  τονίσας ότι το κόμμα ηγείται πολιτικώς του Ράιχ ο δε στρατός προασπίζει το Ράιχ στρατιωτικώς. Παν ίδρυμα έχει ίδιον σκοπόν και ουδείς υπεύθυνος αμφιβάλλει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ  είνε ο ηγέτης του Ράιχ  δυνάμει εντολής και εμπιστοσύνης του Έθνους. Εν συνεχεία ο Καγκελλάριος ανέφερε τα ονόματα εκείνων οι οποίοι  τον εβοήθησαν εις την οργάνωσιν του στρατού , ιδία εξέφρασε την ευγνωμοσύνην του προς τον στρατάρχην Μπλόμπεργκ και τον στρατηγόν φον Φριτς. Αναφερόμενος ακολούθως  εις τα μέτρα της 4ης Φεβρουαρίου είπεν: 
-Αν μετά την αποχώρησιν του στρατάρχου Μπλόμπεργκ απεφάσισα να αναλάβω την διοίκησιν  των τριών όπλων , έπραξα τούτο  διότι ελπίζω ότι δια του μέτρου τούτου  θα φθάσωμεν  εις την ενίσχυσιν  της στρατιωτικής μας δυνάμεως εν ελαχίστω χρόνω. Μίαν διαβεβαίωσιν  θα ήθελον  να δώσω εις τον γερμανικόν λαόν, ως ηγέτης αυτού, ότι όσον και αν επιθυμούμεν την ειρήνην αποδίδομεν  μεγάλην αξίαν  εις την τιμήν  και τα απαράγραπτα δίκαια του λαού μας. Όσον και αν συνηγορώ  υπέρ της ειρήνης είμαι και αποφασισμένος  όπως ο λαός μας μη εύρη  ποτέ εξησθενημένον  το όργανον αυτό όπερ κατά την πεποίθησίν μου  είνε το μόνον το οποίον κατά την ταραχώδη αυτήν εποχήν  δύναται να εξασφαλίση  εις ημάς ασφαλώς και ικανοποιητικώς την ειρήνην. Αν ποτέ διεθνής  πρόκλησις ή κακεντρέχεια  ήθελε πειραθή να καταστρέψη  την ειρήνην του Ράιχ χάλυψ και σίδηρος θα προστατεύσουν τον γερμανικόν λαόν και τον γερμανικόν οίκον και ο κόσμος θα ίδη αστραπιαίως ότι το Ράιχ, ο λαός , το κόμμα και αι ένοπλοι δυνάμεις εμψυχούνται από το αυτό πνεύμα και από την αυτήν θέλησιν.

TO AΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Ο καγκελλάριος εν συνεχεία ομιλών επί του αποικιακού ζητήματος είπεν ότι αι γερμανικαί αποικιακαί αξιώσεις δεν δύνανται να παζαρευθούν με πιστώσεις . Η Γερμανία δεν θέλει πιστώσεις αλλά βάσιν υπάρξεως, η οποία θα επιτρέψη εις αυτήν να εξασφαλίση την ύπαρξιν του Έθνους δι' αναπτύξεως των βιομηχανικών του προσπαθειών . Η Γερμανία δεν θέλει απλάς διαβεβαιώσεις ότι θα της επιτραπή να προμηθευθή πρώτας ύλας. 
-Αποκρούομεν άπαξ δια παντός τοιαύτας δηλώσεις τας οποίας θεωρούμεν περιφρονητικάς.
Συνοψίζων ο Φύρερ είπεν ότι σήμερον οπότε η Ιταλία εγκατέλειψε την ΚΤΕ η Γερμανία δεν έχει καμμίαν πρόθεσιν να επανέλθη εις Γενεύην.
Τούτο, λέγει δεν σημαίνει άρνησις συνεργασίας με τας άλλας δυνάμεις .Σημαίνει απλώς άρνησιν υποχρεώσεων αίτινες δεν προβλέπονται και εις τας πλείστας περιπτώσεις δεν δύνανται να εκπληρωθούν.Ως προς το πρόγραμμα της λεγομένης απομονωτικής πολιτικής δια την οποίαν κατηγορήθη κατ' επανάληψιν η Γερμανία ο Φύρερ εδήλωσεν ότι το Ράιχ δεν επιθυμεί να διατηρή καλάς σχέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη.
Μόνο με έν κράτος δεν έχει στενάς σχέσεις το Ράιχ , με την Σοβιετικήν Ρωσσίαν. Εν τω Μπολσεβικισμώ η Γερμανία διαβλέπει ενσάρκωσιν του ενστίκτου της ανθρωπίνης αποσυνθέσεως.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ. 
Πάσα μπολσεβικοποίησις οιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας σημαίνει μεταβολήν  του καθεστώτος  εις το οποίον  μ' όλα ταύτα υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες  της Μεγάλης Βρεττανίας  κατ επανάληψιν  παρέσχον  την υποστήριξίν των. Από την αντίδρασιν  της Γερμανίας  εις τον μπολσεβικισμόν  προκύπτει  σχέσις του Ράιχ προς την Ιαπωνίαν. Η Γερμανία θεωρεί την Ιαπωνίαν εις την αμυντικήν της στάσιν έναντι του κομμουνισμού ως στοιχείον ασφαλείας , διότι η ιαπωνική νίκη δεν θα επηρεάση  τον πολιτισμόν της Λευκής φυλής, ενώ η νίκη  του μπολσεβικισμού θα έθετε τέρμα  εις τον πολιτισμόν των Λευκών φυλών. Η Γερμανία δεν έχει εδαφικά συμφέροντα  εις την Ανατολικήν Ασίαν , αλλ' απλώς  ενδιαφέρεται  δια το εκεί εμπόριόν της. Η  Γερμανία επίσης δεν έχει εδαφικά συμφέροντα εις τον ισπανικόν εμφύλιον πόλεμον , όπου η κατάστασις είναι ομοία  προς την σημειωθείσαν  άλλωτε εν Γερμανία . Το Ράιχ είναι ευτυχές  ότι την αντιμπολσεβικικήν στάσιν του συμμερίζεται και τρίτον κράτος. Η γερμανοϊταλική φιλία  βασίζεται επί της υπάρξεως κοινών αντιλήψεων ζωής και κράτους , καθώς και επί της κοινής  αμύνης εναντίον των διεθνών  κινδύνων , αίτινες μας απειλούν. Εις την ισπανικήν  σύρραξιν η Γερμανία και η Ιταλία έχουν τας  αυτάς ιδέας και τηρούν την ιδίαν στάσιν , προς αποκατάστασιν  της πλήρους ανεξαρτησίας  του εν Ισπανία εθνικού κράτους. Ο καγκελλάριος συνεχίζων , ωμίλησε  δια τας σχέσεις  της Γερμανίας με τας άλλας χώρας.-Αν , είπε, κατά τα τελευταία έτη εγένετο λόγος περί διαφορών  μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας αφ' ενός  και της Γερμανίας εξ άλλου δεν είνε σαφές  ποία ήτο η αφορμή. Η Γερμανία , ως κατ' επανάληψιν  ετόνισε, δεν έχει εδαφικάς  αξιώσεις έναντι της Γαλλίας, ήδη, οπότε η περιφέρεια του Σάαρ προσηρτήθη  εις το Ράιχ. Επίσης μετά της Αγγλίας η Γερμανία δεν έχει αφορμάς  διενέξεως  εκτός όσον  αφορά τας γερμανικάς αποικιακάς αξιώσεις. Επομένως  δεν υπάρχει απολύτως έδαφος δι' οιανδήποτε ρήξιν. Εν συνεχεία ο Καγκελλάριος είπεν ότι λόγω των κανονικών και εν μέρει φιλικών σχέσεων  της Γερμανίας  προς τα πλείστα των γειτόνων  αυτής Κρατών  είνε δυνατόν  να ομιλήση τις μετ' ανακουφίσεως και ικανοποιήσεως. Η κυβέρνησις του Ράιχ παρατηρεί επί μάλλον  και μάλλον ότι πολλά ευρωπαϊκά κράτη  τείνουν  προς μίαν πραγματικήν ουδετερότητα και τούτο είνε έν στοιχείον υφέσεως.

ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ. 
Αναφερόμενος εις το Αυστριακόν  ζήτημα, ο Καγκελλάριος ετόνισεν ότι η αφορμή  της συνομιλίας  με τον Αυστριακόν Καγκελλάριον  ήτο  η χαλάρωσις  της εντάσεως των αυστρογερμανικών σχέσεων . Το τοιούτον θα επιτευχθή δια παροχής  εις τους εν Αυστρία Εθνικοσοσιαλιστάς των ιδίων δικαιωμάτων  τα οποία έχουν όλοι οι πολίται εντός του πλαισίου των νόμων. Ο Καγκελλάριος εξέφρασε  τας ευχαριστίας του εις τον κ. Σούσνιγκ δια την προθυμίαν την οποίαν επέδειξεν  συνεργασθείς  εις την εξεύρεσιν  τρόπου  προς εξυπηρέτησιν  των συμφερόντων  ολοκλήρου  του γερμανικού λαού. Το τοιούτον  ήτο  και μεγάλη συμβολή υπέρ της ευρωπαικής  ειρήνης. Ίσως το παράδειγμα τούτο να συντελέση εις την λήψιν περαιτέρω μέτρων προς βαθμιαίαν ύφεσιν. Αι σχέσεις της Γερμανίας , είπεν εν τέλει ο Καγκελλάριος , με τας λοιπάς ευρωπαικάς και πέραν  της Ευρώπης  χώρας είνε είτε  καλαί  και κανονικαί ή πολύ φιλικαί . Υπέρ παν  άλλο υφίσταται  η συνεργασία  με τας δύο μεγάλας Δυνάμεις  αι οποίαι έχουν αναγνωρίση τον Μπολσεβικισμόν  ως παγκόσμιον κίνδυνον  και έχουν  αποφασίση να λάβουν κοινά αμυντικά μέτρα κατά της Κόμιντερν. 
Ο Φύρερ  ετερμάτισε τον λόγον του  τονίσας  την πεποίθησιν  ην έχει   επί το μέλλον του γερμανικού λαού. 
-Το νέον Ράιχ δεν γνωρίζει τάξεις ή τμήματα λαού εν τω οικοδομητικώ του έργω , αλλ' ένα λαόν  ηνωμένον. Θα επεθύμουν την στιγμήν αυτήν  να παρακαλέσω τον Πανάγαθον Θεόν  όπως ευλογίση  το έργον  και τας πράξεις  και επιτρέψη εις ημάς να εύρωμεν  την ευθείαν οδόν την οποίαν η πρόνοια του καθώρισε δια τον γερμανικόν λαόν και να μας δίδει πάντοτε θάρρος να πράττωμεν  το καλόν και ουδέποτε  να υποχωρησωμεν προ του κινδύνου ή της βίας.
Υποσημειώσεις:
Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΦΩΣ της Θεσσαλονίκης  στις 22/2/38

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου