Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε

Στους εργάτες και τις εργάτριες!
Στους χωριάτες! Στις καταπιεζόμενες εθνότητες!Στους φαντάρους και τους ναύτες!

Σύντροφοι!
Οι έμποροι και τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και τσιφλικάδες της Ελλάδος, οι αγγλοαμερικανοί χρηματιστές, ενωμένοι σε μια ιερή συμ­μαχία αισχράς εκμετάλλευσης και καταπίεσης, ρουφάνε το αίμα και τον ιδρώτα των εργαζομένων μαζών της χώρας, αθόρυβα και μελετη­μένα ετοιμάζουν ένα νέο μακελειό, νέες ιμπεριαλιστικές εκστρατείες για τα αισχρά τους συμφέροντα.
Ο Βενιζέλος, η κυβέρνηση του, το «ορθόδοξο» φιλελεύθερο κόμ­μα, είνε οι πιστοί υπηρέτες των ελλήνων και αγγλοαμερικανών χρη­ματιστών. Οι υποσχέσεις του Βενιζέλου, πως τάχατες αυτός έρχεται να ξαλαφρώσει τις εργαζόμενες μάζες, να τις υπερασπίσει, πως τάχατες αυτός έρχεται να ελευθερώσει την Ελλάδα από το ζυγό των αγγλοαμε­ρικανών χρηματιστών, πως τάχατες αυτός έρχεται να εργασθεί για την ειρήνη και μόνο την ειρήνη, αυτός που αιματοκύλησε τις εργαζόμενες μάζες της Ελλάδος στην Ουκρανία και Μικρασία — οι υποσχέσεις αυτές αποδείχτηκαν μέσα στο λίγο διάστημα που κυβερνά, κυνικές δη­μαγωγίες. Ο λαοπλάνος αυτός, μαζί με το κόμμα του, αποδείχτηκε πι­στός λακές των ελλήνων τραπεζιτών, των αγγλοαμερικανών χρηματι­στών Χάμπρο-Σέλιγκμαν, όπως και οι προηγούμενοι κυβερνήτες, Κα­φαντάρης και Σία με τις Οικουμενικές κυβερνήσεις των δημοκρατι­κών και μοναρχικών κομμάτων.
Οι απεργίες των εργατών για την αύξηση του μεροκάματου, οι εξεγέρσεις της αγροτιάς κατά των φόρων, για την απόκτηση γης, που τις έπνιξε αλύπητα ο Βενιζέλος στο λίγο αυτό διάστημα που κυ­βερνά, οι στρατιωτικές δαπάνες και προπαρασκευές της κυβέρνησης του, η αισχρή καταπάτηση των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευ­θερίων των εργαζόμενων μαζών, οι συλλήψεις και οι εξορίες, οι καταπιέσεις των εθνοτήτων, ο εξαιρετικός τσαγκωφικός νόμος, το «ιδιώ­νυμο» που ετοιμάζει για να θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό κόμ­μα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δείχνουν χειροπιαστά τι είνε η δημοκρατία των εμποροτραπεζιτών, τι είνε η κυβέρνηση Βενιζέλου και ποιούς υπηρετεί, δείχνουν τι περιμένει ακόμα τις εργαζόμενες μάζες, τέλος δείχνουν ποιος είνε ο υπερασπιστής της εργατιάς και της αγροτιάς, ποιος ο εχθρός της.
Ε ρ γ ά τ ε ς,  ε ρ γ ά τ ρ ι ε ς   κ α ι   ν έ ο ι! Η πολιτική της σταθεροποίησης και της υποδούλωσης στους αγγλοαμερικανούς ιμπε­ριαλιστές που εφαρμόζει η ελληνική μπουρζουαζία, όλα της τα κόμ­ματα, απ' το μοναρχικό μέχρι τους φιλελεύθερους δημοκράτες, εφαρ­μόζεται στις πλάτες σας, σε βάρος σας. Τα τιποτένια μεροκάματα της πείνας, η δεκάωρος και δωδεκάωρος δουλειά, η εργοδοτική και κρα­τική τρομοκρατία, η αεργία, η αχαλίνωτη εκμετάλλευση των γυναικών, των νέων και ανηλίκων είνε οι συνέπειες της πολιτικής αυτής, της πο­λιτικής της σταθεροποίησης και της υποδούλωσης.

Η κυβέρνηση του Βενιζέλου έρχεται να συνεχίσει την ίδια πολι­τική. Μια αθλιέστερη ζωή, μια τσαγκωφική τρομοκρατία, ένα νέο ιμπε­ριαλιστικό μακελειό σας περιμένει κάτω απ' το ζυγό των ελλήνων επι­χειρηματιών και των αγγλοαμερικανών χρηματιστών της «Πάσυερ», της «Ουλεν», των Χάμπρο και Σέλιγκμαν.

Το 4ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού κόμματος, του δικού σας κόμματος, σας καλεί στην οργανωμένη πάλη και αντίσταση κατά των ελλήνων και ξένων εκμεταλλευτών. Το ενιαίο επαναστατικό μέτωπο πάλης, οι ενιαίες οργανωμένες δυνάμεις όλων των εργατών ανεξαι­ρέτως, είνε αυτό και μόνο αυτό που σας εγγυάται την υπεράσπιση των αμέσων σας ζωτικών συμφερόντων.
Η πάλη σας αυτή δε μπορεί νάχει κανένα αποτέλεσμα, η ενότης σας αυτή δεν είνε δυνατόν να πραγματοποιηθεί δίχως τον πεισματώ­δη αγώνα κατά των σ ο σ ι α λ φ α σ ι σ τ ώ ν  και   λ ι κ β ι ν τ α ρ ι σ τ ώ ν, δίχως την εκμηδένιση των πρακτόρων αυτών της ελληνικής μπουρζουαζίας και του Βενιζέλου, μέσα στις γραμμές σας. Αυτοί δια­σπούν τις δυνάμεις της εργατιάς, αυτοί μετέβαλαν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργατών σε παραρτήματα των τμημάτων Ασφαλείας, των εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων και του κράτους. Αυτοί προ­δίδουν συστηματικά τους αγώνες των εργατών. Αυτονών συνεργάτες είνε οι λικβινταριστές, που ύπουλα και δόλια φοράνε τη μάσκα της «ενότητας» δήθεν, της ενότητας στο προδοτικό έργο της υποταγής στους σοσιαλφασίστες και στη μπουρζουαζία στην πραγματικότητα.
Άμεσο, επείγον, επιτακτικό και ζωτικό σας έργο, είνε η επα­νίδρυση της παλαιάς, της ταξικής, της ιστορικής Γενικής συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος, που τη γνωρίσατε μέσα στους τόσους επαναστατικούς σας αγώνες. Έργο σας είνε η συγκέντρωση και αναδιοργάνωση των δυνάμεων σας, η ίδρυση της Ενωτικής γενικής συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος, της διαδόχου αυτής της παλαιάς, υστέρα από τη φασιστικοποίηση και κρατικοποίηση της διοίκησης της, την περιχαράκωση της με την αστυνομία και τη χωρο­φυλακή.
Εμπρός σε νέους αγώνες για την υπεράσπιση των άμεσων σας απαιτήσεων, των συνδικαλιστικών και πολιτικών σας ελευθεριών, για την αναδιοργάνωση των δυνάμεων της Εργατικής τάξης! Ζήτω η Ε­νωτική γενική συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδος!
Α γ ρ ό τ ε ς,   ν τ ό π ι ο ι  κ α ι    π ρ ό σ φ υ γ ε ς ! Οι κυβερνή­σεις των εμποροτραπεζιτών και τσιφλικάδων της Ελλάδος, οι κυβερ­νήτες της μπουρζουαζίας, από το Βενιζέλο, τον Καφαντάρη, τον Παπαναστασίου μέχρι του Τσαλδάρη και τα κόμματα τους, φιλελευθερο-προοδευτικά, δημοκρατικά, μοναρχικά, όλοι τους αυτοί οι υπηρέτες και πράκτορες των αγγλογαλλοαμερικανών χρηματιστών, σωρεύουνε στη ράχη σας φόρους και πάλι φόρους αβάσταχτους. Κρατάνε ένα με­γάλο μέρος της γης στα χέρια τους με διάφορα μέσα, οι κηφήνες τσι­φλικάδες, οι καλόγεροι και οι αμερικανοί της Επιτροπής αποκαταστά­σεως προσφύγων, οι εγγλέζοι της Κωπαΐδος και τόσοι άλλοι. Σας φόρτωσαν με χρέη και τοκοχρεωλύσια για τις λίγες απαλλοτριώσεις που αναγκάσθηκαν να κάνουν κάτω από την πίεση τη δική σας. Σας αποκατάστησαν έτσι που να δουλεύετε αιώνια για τους ληστές της Ε­πιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων πληρώνοντας χαράτσι. Ο έμπορος, ο τοκογλύφος, ο τραπεζίτης έλληνας και αγγλοαμερικανός σας πίνουνε αχόρταγα τον ιδρώτα σας. Αλύπητα καταπνίγουνε με την αστυνομία και τη χωροφυλακή, με τους σακαράκες και τη στρατοκρατία τους, την παραμικρή σας κίνηση κάθε φορά που ζητάτε να ξαλαφρωθείτε από τους φόρους, τους τόκους, τα χρέη. κάθε φορά που ζητάτε το δίκιο σας. Κάνουνε στους χωριάτες ακριβώς το ίδιο που κάνουν στους εργάτες και στις καταπιεζόμενες εθνότητες στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ετοιμάζονται να σας αιματοκυλίσουνε και πάλι, σέρνοντας σας σε νέες πολεμικές επιχειρήσεις για τα αρπαχτικά τους συμφέροντα.
Το 4ο Συνέδριο του ΚΚΕ σας καλεί στην ενιαία πάλη μαζί με τους εργάτες και τις καταπιεζόμενες εθνότητες. Σας καλεί στην ορ­γανωμένη πάλη. Οι επιτροπές δράσης, οι αγροτικές ενώσεις, η Πανελ­λαδική ένωση των αγροτών, σας εγγυάται την οργανωμένη και απο­τελεσματική δράση. Τις αυθόρμητες και ανοργάνωτες εξεγέρσεις σας τις πολεμούνε και τις πνίγουν εύκολα οι κυβερνήσεις των κεφαλαιοκρατών και των τσιφλικάδων της Ελλάδος. Αυτό δείχνει όλη η ιστορία των Αγώνων σας, αυτό, το δίχως άλλο σας έμαθε και σας, στους πιο προχωρημένους σας, η πείρα σας μέχρι τα τώρα.
Πρέπει ακόμα να διακρίνετε και τους πράχτορες της μπουρζουαζίας και των τσιφλικάδων, τους διαφόρους δήθεν αγροτιστές που βρί­σκονται ανάμεσα σας και σας λένε πως τάχατες σας υπερασπίζουν, τους Μέρηδες, Παγκούτσους, Ανθρακόπουλους, Ιασωνίδηδες και Παπαναστάσηδες, αυτούς πρέπει να τους πολεμάτε, να μην τους ακούτε, να τους διώχνετε μακριά σας, είνε και αυτοί σαν τον αρχηγό τους το Βενιζέλο, δημαγωγοί και λαοπλάνοι.
Κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε ν ε ς   ε θ ν ό τ η τ ε ς     Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  κ α ι    Θ ρ ά κ η ς ! Η ελληνική μπουρζουαζία καθώς και η σερβική και η βουλγαρική, με μια λέξη, όλη η βαλκανική μπουρζουαζία και οι πά­τρωνες της αγγλογάλλοι ιμπεριαλιστές, σας κρατάνε κάτω απ' τον Απαίσιο ζυγό της εθνικής υποδούλωσης και καταπίεσης στη Μακεδο­νία, στη Θράκη και αλλού. Η καθημερινή σας υπεράσπιση, η πάλη για την εθνική σας ανεξαρτησία, για την ενιαία ανεξάρτητη Μακεδο­νία και Θράκη, είνε αγώνας που μόνο μαζί με την εργατιά και την αγροτιά της Ελλάδος και της Βαλκανικής μπορούνε νάχουν αποτέ­λεσμα την απελευθέρωση σας από το διπλό ζυγό της εκμετάλλευσης και της εθνικής καταπίεσης, μόνο αυτοί είνε οι υπερασπιστές σας, με επί κεφαλής τα κομμουνιστικά κόμματα της Βαλκανικής.
Φ α ν τ ά ρ ο ι   κ α ι    ν α ύ τ ε ς ! Εσείς, παιδιά των εργαζομέ­νων μαζών της Ελλάδας, βρισκόσαστε κάτω από τον κτηνώδικο ζυγό του ελληνικού μιλιταρισμού, κάτω από τη μπότα των ελλήνων γαλο­νάδων και σακαράκηδων. Μποτιλιαρισμένους μέσα στη στρατώνα και το πολεμικό βαπόρι, σας ετοιμάζουνε για τις νέες ιμπεριαλιστικές εκστρατείες οι έλληνες καπιταλιστές και οι αγγλογάλλοι χρηματιστές.
Με το Καλπάκι και τη Μαρμάρω, με το χαφιέ και το στρατιω­τικό παπά, σας μαθαίνουν με τη βία και τη θρησκευτική κατήχηση το έργο του δήμιου και του φονιά των αδελφών και των πατεράδων σας, της εργατιάς και της αγροτιάς, το έργο της υπεράσπισης όχι της πα­τρίδος των εργαζομένων αλλά της πατρίδος των εκμεταλλευτών, που είνε η Ελλάδα του Βενιζέλου και του βασιλιά.
Το 4ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού κόμματος της Ελλάδος, του κόμματος της εργατικής τάξης και του υπερασπιστή της αγροτιάς, της προσφυγιάς και των καταπιεζόμενων εθνοτήτων, καλεί τις εργαζόμε­νες και καταπιεζόμενες μάζες στην οργάνωση της αντίστασης και της πάλης.
Κατά της ιερής συμμαχίας, της εκμετάλλευσης και της τσαγκωφικής καταπίεσης των ελλήνων και αγγλογαλλοαμερικανών εκμεταλ­λευτών! Κατά του εξαιρετικού νόμου του «ιδιωνύμου»! Κατά του πο­λέμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση Βενιζέλου! Καλεί τις εργαζόμενες μάζες να υπερασπιστούνε τις συνδικαλιστικές και πολιτικές τους ελευ­θερίες! Τις καλεί να υπερασπιστούνε το Κομμουνιστικό κόμμα! Τις καλεί να υπερασπιστούνε την προλεταριακή πατρίδα, την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών»
Έργο των εργαζόμενων μαζών, των φαντάρων και των ναυτών, είνε να ετοιμάζονται από τόρα μέσα στους καθημερινούς των αγώνες, να προπαρασκευάσουν την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που πρέπει να στραφούνε τα όπλα κατά των σακαράκηδων, κατά της μπουρζουαζίας και του πολέμου της. Αυτή είνε η μέρα της απαλλαγής από κάθε ζυγό.
Πρωτοπόροι αγωνιστές στο έργο αυτό πρέπει νάνε τα μέλη του Κομμουνιστικού κόμματος και της Ομοσπονδίας κομμουνιστικών νεο­λαιών.
Το 4ο Συνέδριο με την οριστική ιδεολογική και οργανωτική εκ­καθάριση των γραμμών του απ' τους πράχτορες της «ενωμένης αντι­πολίτευσης», τους λικβινταριστές, καλεί στο έργο αυτό της καθημερι­νής πάλης και της προπαρασκευής της οριστικής απελευθέρωσης των εργαζομένων και καταπιεζόμενων μαζών.
Το μπάσιμο και το ρίζωμα μας στα εργοστάσια, η επέκταση μας στα χωριά, η επίμονη δουλειά μας μέσα στο στρατό και το στόλο, με μια λέξη, η οργάνωση κόμματος μαζών, είνε εκείνο που μας εγγυάται την οριστική αυτή απελευθέρωση.
Οι δισταγμοί, οι ταλαντεύσεις, η αδράνεια και η αδιαφορία, είνε ο χειρότερος εχθρός μας μέσα στις γραμμές μας.
Εμπρός σύντροφοι! Το μεγάλο Ιστορικό μας έργο είνε η ανατροπή της μπουρζουαζίας, του καθεστώτος της και η εγκαθί­δρυση της εργατοαγροτικής κυβέρνησης.

Το 4ο Συνέδριο
του Κομμουνιστικού κόμματος
της Ελλάδος (ΕΤΚΔ)

Υποσημείωση:
Το 4ο τακτικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού κόμματος της Ελλάδος συνήλθε στην Αθήνα από τις 10-15 Δεκεμβρίου 1928.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου