Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Ν. ΚΑΛΙΑΝΕΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΟΝ

Είναι η ώρα 6.25'. Εις τον προ της Βάσεως Υποβρυχίων χώρον περιπατούν ανά δύο ή τρεις οι επαναστάται αξιωματικοί και υπαξιωματικοί , οι δια διαφόρων προφάσεων παραμείναντες εις τον Ναύσταθμον και οι επίτηδες επανελθόντες , αφού προσεποιήθησαν πως εξέρχονται.
Η θάλασσα γαληνιαία. Ο καιρός γλυκύς , με τον ουρανό σκεπασμένον από σύννεφα προαναγγέλοντα βροχήν . Όλοι περιπατούν ήσυχα σαν να μη συμβαίνη τίποτε. Εάν όμως είχε κανείς την έμπνευσιν να παρατηρήση προσεκτικά τον φαινομενικώς ήρεμον περίπατον των επαναστατικών στοιχείων , ασφαλώς θα αντελαμβάνετο ποίαν τινά νευρικότητα εκδηλουμένην με διαρκή ανήσυχα βλέμματα προς το στενόν του Περάματος. Ήτο αδύνατον να μη κάνει εντύπωσιν η επικρατούσα "μουγγαμάρα".
-Γιατί αργούν; Μήπως ανεβλήθη; Μήπως απεκαλύφθημεν.
Αυτές ήσαν οι συνεχείς και αγωνιώδεις ερωτήσεις που αντηλλάσσομεν μεταξύ μας. Εις την ταράτσαν της Βάσεως Υποβρυχίων οι ανώτεροι επαναστάται αξιωματικοί κατοπτεύουν ολόκληρον τον ορίζοντα, αναμένοντες την εμφάνισιν των δύο βενζινοπλοίων των εξ Αθηνών επαναστατών.

Επί τέλους. Ένα, δύο, στη σκοτεινιά του αρχίζοντος να παραχωρή την θέσιν του προς την νύχτα λυκόφωτος, διακρίνονται συνεχώς σχηματιζόμενα τα σκάφη των βενζινοπλοίων.

-Έρχονται! Έρχονται!
Η είδησις μεταδίδεται αστραπιαίως μεταξύ των αναμενόντων επαναστατών.
Το ένα πλευρίζει τον "Αβέρωφ", το άλλο την αποβάθραν των "οψωνιστών" της "Λήμνου" στο Ναύσταθμο. Μερικές φωνές , ένας δύο πυροβολισμοί και πάλι φωνές. Είναι καιρός πλέον. Η νευρικότης έχει ενταθή εις το έπακρον. Οι ανώτεροι αξιωματικοί των υποβρυχίων κατέρχονται. Όλοι μας στρέφουμε τα βλέμματα προς αυτούς. Οι κινήσεις που επηκολούθησαν , χωρίς σύγχυσιν, μετρημένες, σταράτες, παρουσιάζουν όψιν στρατιωτικής ασκήσεως.
-Τα πληρώματα εις κλήσιν!...
Τα όπλα της φρουράς κατάσχονται κατόπιν διαταγής. Διανέμονται μετά φυσιγγίων εις τους επαναστάτας υπαξιωματικούς. Καταρτίζεται νέα επαναστατική φρουρά. Είς αξιωματικός των υποβρυχίων , μόλις εκείνην την στιγμήν καταφθάσας εις την Βάσιν, αντιλαμβάνεται την ασυνήθη κίνησιν. Έχει την εντύπωσιν , ότι πρόκειται να επηρεάση την κατάστασιν και παίρνει ύφος προστακτικόν.
Αλλ' ο πολύτιμος χρόνος δεν είναι δυνατόν να δαπανηθή εις φιλοφρονήσεις.
Ο στασιαστής πλωτάρχης Λάσκος (δεξιά)
 εις τον "Νηρέα"
-Επάνω αμέσως ! τον διατάσσει ο πλωτάρχης Λάσκος, με το πιστόλι στα χέρια, ενώ άλλοι επαναστάται τον περιστοιχίζουν.
Και ο κυβερνητικός αξιωματικός οδηγείται εις το εις προσωρινόν κρατητήριον διασκευασθέν γραφείον του διοικητού Βάσεως.
Δύο ανώτεροι αξιωματικοί συλλαμβάνονται επίσης [1]. Τέλος, εις την τριάδαν αυτήν των ανωτέρων αξιωματικών προστίθεται και ο κυβερνήτης ενός αντιτορπιλλικού . Είναι ταραγμένος και λέγει:
-Ώστε αυτό ήταν; Ως εδώ οι καριέρες μας;
-Δεν πρέπει να φοβάσθε.... Ουδείς θα θιχθή....
-Ναι φίλε μου , αλλά εγώ είμαι βασιλόφρων και σας αψηφώ!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η ζωηρά αυτή ομολογία του υποπλοιάρχου υπήρξεν ανδρική και τον τιμά πλήρως.
Μετά την απομόνωσιν των τεσσάρων κυβερνητικών  αξιωματικών , ως και την σύλληψιν των Λαϊκών υπαξιωματικών  διετέθησαν  εντάχει περίπολοι υπό αξιωματικούς προς κατάληψιν των φυλακίων  προς Παλούκια  και προς Ναύσταθμον. Αι κινήσεις εξετελέσθησαν  ταχύτατα και άκρως  ικανοποιητικώς, εκμηδενισθείσης της μικράς αντιστάσεως , η οποία προεβλήθη.


Από της στιγμής εκείνης η επανάστασις είχε πλήρως επιβληθή εις ολόκληρον την περιοχήν της Βάσεως Υποβρυχίων .Μία εργασία υπελείπετο . Όσον ένεστι ταχύς απόπλους δύο υποβρυχίων  προς  προμήθειαν πυρομαχικών. Και εξετελέσθη  με καταπληκτικήν  αληθώς ταχύτητα. Και ιδού πως


Υποσημειώσεις:
[1] Όταν η επαναστατική ομάς του Δεμέστιχα εμπήκε εις το «καρρέ" των αξιωματικών, ήταν εκεί μέσα και οι Κορδέλλας και Δαμηλάτης οι οποίοι και απεπειράθησαν να εξέλθουν. Προσεπάθησαν οι στασιασταί να τους παρασύρουν με το μέρος τους, αλλά δεν το εκατάφεραν Τους περιώρισαν λοιπόν στους θαλαμίσκους τους.
Σε λίγο οι δυο «έγκλειστοι» αξιωματικοί εζήτουν θορυβωδώς να τους αποβιβάσουν στην ξηρά. Ο Δεμέστιχας είχε ήδη αναλάβει την αρχηγία. Διέταξε λοιπόν και τους επεβίβασαν με φρουρά στην ίδια βενζινάκατο του λιμεναρχείου, με την οποία είχαν φθάσει στον Ναύσταθμο οι επαναστάται. Κατά την επιβίβασι ο Κορδέλλας επετέθη εναντίον του Δεμέστιχα. Ήλθαν μάλιστα και στα χέρια. Τό­τε κάποιος τον επυροβόλησε τον Κορδέλλα και τον ετραυμάτισε στον κρόταφο.
Εν τω μεταξύ επάνω στον «'Αβέρωφ» άλλες δραματικές σκηνές . Η άλλη ομάς των επαναστατών υπό τας διαταγάς του πλοιάρχου Χαλκιοπούλου με την ατμάκατο του λιμεναρχείου κατηυθύνθη προς τον Ναύσταθμο, για να τον καταλάβη.
Τον Ναύσταθμο τον και έλαβαν ευκολώτατα. Ο Διοικητής του υποναύαρχος Ρουσσέν εκατοικούσε μέσα με την οικογένειά του. Έξη κόρες. Εφοβήθηκε λοιπόν όπως εγράφη, μήπως πάθουν τίποτα τα κορίτσια του και δεν έφερε καμμιά αντίστααι. Το μεν Πέραμα ήτον με έναν μόνο φρουρό ναύτη, ο δε Ναύσταθμος χωρίς σώμα φρουράς.
Το περίεργο όμως είναι ότι ο Ρουσσέν—όπως άλλως τε απε­δείχθη και κατά την διεξαχθείσαν βραδύτερον δίκην δια τα γεγονότα του Ναυστάθμου—δεν ηρκέσθη εις την παράδοσι του Ναυστάθμου, αλλ' εξακολούθησε να δίνη διαταγές προς τους μη θέλοντας να προσ­χωρήσουν εις το κίνημα αξιωματικούς, να υπακούσουν τυφλώς εις τον Δεμέστιχα. (Δήμος Βρατσανος: H Iστορία των επαναστάσεων 1824-1935)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου