Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΝΙΚΟΛΑΪ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ :Η οικονομική και νομισματική κρίση

(Μήνυμα προς τη Β' Γενική Διάσκεψη Βιομηχανικής Αναπτύξεως του ΟΗΕ. — 13 Μαρτίου 1975).


... Η κατάργηση, της υπαναπτύξεως, των μεγάλων οικονο­μικών και κοινωνικών αποστάσεων μεταξύ κρατών, η εφαρμογή (202) ενός ορθολογικώτερου διεθνούς καταμερισμού εργασίας και η εξασφάλιση των αναγκαίων για την αρμονική πρόοδο κάθε χώρας προϋποθέσεων αποτελούν καίριους στόχους των ημερών μας, οι οποίοι απαιτούν την ανάλογη διευθέτηση τους, προς το συμφέ­ρον όλων των εθνών. 
Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση οικονομικής υπαναπτύξεως στην οποία βρίσκονται πολυάριθμες χώρες και η οποία εκφράζεται με το χαμηλό ειδικό βάρος τους στην παγκόσμια βιομηχανική πα­ραγωγή, είναι αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής αποικιοκρατικής, πολιτικής, κυριαρχίας και καταπιέσεως, καταληστεύσεως του εθνι­κού τους πλούτου, απόρροια άδικων σχέσεων πού οδήγησαν στη διαίρεση του κόσμου σε δυνάστες και καταπιεζόμενους, σε πλου­σίους και πτωχούς. Η κατάργηση της καταστάσεως αυτής πραγ­μάτων συνεπάγεται, πριν από όλα τα άλλα, αποφασιστική απο­πομπή των παλαιών αυτών σχέσεων από τη διεθνή ζωή και την εγκαθίδρυση μιας νέας οικονομικής και πολιτικής τάξεως, νέων διακρατικών σχέσεων, βασισμένοι στην πλήρη ισότητα δικαιω­μάτων, στον σεβασμό της ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας, του δικαιώματος κάθε λαού να κρίνει ό ίδιος τα πεπρωμένα του και να είναι κύριος του εθνικού πλούτου, να αποφασίζει κυριαρ­χικά για τον τρόπο χρήσεως του. 
Τα σοβαρά φαινόμενα οικονομικής και νομισματικής κρί­σεως, τα όποια παρατηρούνται σήμερα, υπογραμμίζουν έντονα ότι τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, από την ίδια τη φύση τους, δεν είναι δυνατόν να συζητούνται και να επιλύονται μέσα σε ένα στενό, περιορισμένο πλαίσιο, αλλά αξιώνουν επιτα­κτικά έναν συνεχή διάλογο και μια δραστήρια συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών — ανεξαρτήτως μεγέθους, στάθμης αναπτύ­ξεως, γεωγραφικής εντάξεως ή κοινωνικού και οικονομικού συ­στήματος — αξιώνουν να λαμβάνονται απ' όψη τα συμφέροντα κάθε χώρας. 
Νομίζουμε ότι έφτασε ή στιγμή να αρχίσει ή λήψη αποφα­σιστικών μέτρων για την ανάπτυξη, πάνω σε νέες βάσεις, των δια­κρατικών οικονομικών σχέσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή επι­βάλλεται ή εκπόνηση ειδικού προγράμματος, προορισμένου να οδη­γήσει, μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο, στην κατάργηση των οικονομικών και τεχνολογικών αποστάσεων μεταξύ των κρατών 
στην ταχύτερη πρόοδο των υπανάπτυκτων χωρών. Ό οργανισμός; Βιομηχανικής Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση και εφαρμογή αυτού του προγράμματος. 
Η επιτάχυνση, βεβαίως, της διαδικασίας εκβιομηχανίσεως, οικονομικής και κοινωνικής ανόδου των υπαναπτύκτων και υπό ανάπτυξη χωρών πρέπει να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην προσπάθεια κάθε λαού για την όσο το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίη­ση του εθνικού πλούτου της χώρας τους· Η δική μας εμπειρία μας εδίδαξε, ότι, για κάθε υπό ανάπτυξη χώρα, έχει αποφασιστι­κή σημασία να κατευθύνει τις προσπάθειες της και να χρησιμο­ποιήσει τούς πόρους της στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της γεωργίας καθώς και στους άλλους κλάδους της οικονομίας, να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ειδικευμένα στελέχη. 
Νομίζουμε, επίσης, ότι είναι ανάγκη και τα πολύ ανεπτυγμέ­να κράτη να αυξήσουν ουσιαστικά τα μέσα που προορίζουν ως βοήθεια για την εκβιομηχάνιση των υπό ανάπτυξη χωρών, να πα­ράσχουν σ' αυτές ευνοϊκή μεταχείριση σε δήλους τούς οικονομικούς τομείς, να ενισχύσουν και μετάσχουν, συμπράττοντας, στην εφαρ­μογή των προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως των χωρών αυτών. 
Με τη δεδομένη σήμερα παγκόσμια οικονομική κατάσταση, βασικό στοιχείο, πού μπορεί να αναθερμάνει την οικονομική δρα­στηριότητα, να εξαλείψει τις πηγές αδικίας στις διακρατικές σχέ­σεις, αποτελεί ο καθορισμός ορθού συσχετισμού μεταξύ τιμών των πρώτων υλών — συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών προϊ­όντων — και τιμών βιομηχανικών προϊόντων. Θα ήταν δυνατόν επίσης να ληφθεί υπ' όψη η υιοθέτηση ενός διεθνούς συστήματος, πού θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη, σταθερότητα των τιμών — του­λάχιστο για μια περίοδο μερικών ετών ·— και σε περίπτωση μετα­βολής τους, αυτή να τίθεται σε εφαρμογή μόνον αφού υπάρξει ομόφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων. 
Η ομαλή ανάπτυξη της διεθνούς ζωής αξιώνει επίσης να εξασφαλισθεί ή ευρεία προσπέλαση, χωρίς διακρίσεις και τεχνη­τούς φραγμούς, όλων των κρατών στις πηγές πρώτων υλών και ενεργείας, στις νεώτερες κατακτήσεις της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Προς το σκοπό αυτόν, ή παρούσα Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως του ΟΗΕ θα μπορούσε να υιοθετήσει νέα μέτρα για την ενίσχυση της βιομη­χανικής συνεργασίας και την κατασκευή οικονομικών μονάδων προτεραιότητος στις υπό ανάπτυξη χώρες, για την διευκόλυνση της μεταφοράς σύγχρονης τεχνολογίας προς τις χώρες αυτές και τη δημιουργία εθνικών στελεχών και ειδικών, για τον πολυμερι­σμό και καθορισμό νέων μορφών της βιομηχανικής και τεχνικοεπιστημονικής συνεργασίας, που να οδηγούν στην ευρεία και απο­τελεσματική συμμετοχή των χωρών αυτών στον διεθνή καταμερι­σμό εργασίας. 
Σε ότι την αφορά, ή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρου­μανίας είναι αφιερωμένη σταθερά σε μια έντονη προσπάθεια ανα­πτύξεως της βιομηχανίας και γεωργίας, όλης της οικονομίας, για την βαθμιαία ελάττωση των αποστάσεων πού την χωρίζουν από τα ανεπτυγμένα κράτη. Ή Ρουμανία, σοσιαλιστική υπό ανάπτυ­ξη χώρα, είναι αποφασισμένη να εργασθεί με συνέπεια, μαζί με τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, με τα υπό ανάπτυξη κράτη, για να προσφέρει την συμβολή της στην προαγωγή μιας ευρείας οι­κονομικής και τεχνικοεπιστημονικής συνεργασίας, στην εγκαθί­δρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής και πολιτικής τάξεως, στην οικοδόμηση ενός δικαιότερου και καλύτερου κόσμου· 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου