Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

O ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' ανήκεν εις την Ηνωμένην Μεγάλην Στοάν των Τεκτόνων της Αγγλίας, την γνωστήν ως United Grand Lodge of England . Αύτη ουδόλως πρέπει να συσχετίζεται με τας άλ­λας τεκτονικάς Στοάς. Διατηρεί δεσμόν μόνον εν Ελλάδι, και συγκε­κριμένως εις την Ζάκυνθον, με την εκεί υφισταμένην Στοάν η οποία και επισήμως ανεγνωρίσθη. 
Πράγματι το Διάταγμα της 2ας Οκτωβρίου 1931 «περί αναγνωρί­σεως εν Ζακύνθω υφισταμένου ιδρύματος υπό την επωνυμίαν Αγγλι­κή Στοά κλπ», δημοσιευθέν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α' αρ. φυλ. 356 της 9ης Οκτωβρίου 1931), δια του άρθρου I αναγνωρίζει ως ίδιον αυτοτελές Νομικόν Πρόσωπον «το εν Ζακύνθω υφιστάμενον τεκτονικόν Ίδρυμα το από του 1851 το πρώτον υπό την ιστορικήν επωνυμίαν «Ο αναγεννηθείς Φοίνιξ» ιδρυθέν έκτοτε και λειτουργούν υπό την μεταγενεστέραν ονομασίαν «Αγγλική Στοά», «Α­στήρ της Ανατολής» αρ. 880 υπό την Μεγάλην Στοάν της Αγγλίας». 
Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' εμυήθη εις την Wallwood Lodge την 16ην Σεπτεμβρίου 1930 κατόπιν αιτήσεως του, εις την οποίαν εδήλωσεν ως επάγγελμα «αξιωματικός του Ελληνικού Στράτου». Την 15ην Οκτωβρίου προήχθη εις τον δεύτερον βαθμόν και την 29ην Ιουλίου 1931 εις τον τρίτον. Εν συνεχεία εγκαθιδρύθη ως πρώτος επόπτης την 6ην Απριλίου 1932 και ενεθρονίσθη ως Σεβάσμιος Διδάσκαλος την 1ην Φεβρουαρίου 1933. Παρητήθη τήν 30ήν Οκτωβρίου 1935 . 
Την 8ην Ιουλίου 1931 έγινε μέλος του United Lodge και παρέμεινε μέχρι του θανάτου του. Την 3ην Μαΐου 1943 έγινε μέλος της Royal ΑΙρha Στοάς, της οποίας παρέμεινε μέλος μέχρι του θανάτου του. Εις τo Hνωμένον Περιστήλιον Βασιλικής Αψίδος εμυήθη την 16ην Σε­πτεμβρίου 1932 και όσον είναι γνωστόν δεν ανέλαβεν αξίωμα. Ήτο μέλος μέχρι του θανάτου του. Εις την Ηνωμένην Μεγάλην Στοάν της Αγγλίας ωνομάσθη Μέγας Επόπτης (πρώτος) τον Απρίλιον του 1936(Σκωτικόν Δόγμα). Το 1932 την 7ην Οκτωβρίου, εμυήθη εις το Περιστήλιον Ροδοσταύρων του 18° αριθμού. Εις την Conjuncta έγινε μέλος τo 1932. Eνεθρονίσθη ως Σοφώτατος την 2αν Δεκεμβρίου 1937 υφ' ην ιδιότητα υπηρέτησεν επί διετίαν. Προήχθη εις τον 30° την 15ην Δεκεμβρίου 1938, εις τον 31° την 5ην Μαρτίου 1942, εις τον 32°την 5ην Μαρτίου 1942 (!) και εις τον 33° την 5ην Νοεμβρίου 1942.
(Τα σχετικά στοιχεία εδόθησαν υπό του Αλεξάνδρου Βούλτσου και αναφέρονται στη Πολιτική Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος του Σπ.Μαρκεζίνη, Τόμος 4ος 1932-1936 σελ 338,) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου