Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ν. ΚΑΛΙΑΝΕΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΟΝ

Τα πυροβόλα του"Αβέρωφ"
2 Μαρτίου 1935
Σε λίγο η βροχή παύει. Και τότε από μακρυά προς τον Άγιο Γεώργη διακρίνουμε φώτα αυτοκινήτων διαρκώς πλησιάζοντα προς το Πέραμα. Είναι πολλά και συνεχώς εμφανίζονται άλλα .Το γεγονός σπεύδομεν να το αναφέρωμεν προς τον αρχηγόν του στόλου δια σήματος.Τι σήμα ελήφθη , τα πρώτα αυτοκίνητα έφθασαν στο Πέραμα ενώ άλλα έρχονται συνεχώς , χωρίς ουδεμία διαταγή να μας δίδεται παρά του αρχηγού.
Υποπτευόμεθα την άφιξιν κυβερνητικού πυροβολικού ή τουλάχιστον στρατιωτικών τμημάτων , αλλά βεβαίως δεν έχομεν το δικαίωμα να βάλλωμεν. Πρώτον διότι δεν είμεθα βέβαιοι , ότι πρόκειται περί αντιπάλων δυνάμεων και όχι περί φίλων αξιωματικών της ξηράς επιθυμούντων να επιβιβασθούν του στόλου. Και δεύτερον , διότι και αν πράγματι πρόκειται περί εχθρικών τμημάτων , πώς θα βάλωμεν κατά του κατωκημένου και αθώου Περάματος την στιγμήν μάλιστα που δεν γνωρίζομεν το ακριβές σημείον συγκεντρώσεως του υποτιθεμένου αντιπάλου;
Εξακολουθούμεν ευρισκόμενοι υπό την εντύπωσιν της αμφιβολίας, όταν άλλο σημείον μας προσελκύη την προσοχήν.
Από την άλλην πλευράν του διαύλου εμφανίζεται η σκοτεινή σιλουέττα ενός μικρού αντιτορπιλλικού πλέοντος με σβυσμένα φανάρια και ολοταχώς προς την έξοδον.
Ήταν γνωστόν πως η "Θύελλα" δεν προσεχώρησε στην επανάστασι. Μήπως κατώρθωσε να αποπλεύση χωρις να γίνη αντικηπτή κατευθυνομένη άγνωστον που;
-Και οι δύο κινητήρες κράτει!
-Εχθρός εν όψει! Διόπτευσις 15o κόκκινο!
Το πυροβόλον στρέφει προς την διαταχθείσαν διόπτευσιν. Το πρυμναίον και το αριστερόν πολυβόλον είναι έτοιμα. Οι τυφεκιοφόροι επίσης. Και μετ΄ ολίγον διαγράφεται ζωηρότατα εις απόστασιν μόλις 300 μέτρων το σκοτεινό σκίτσο του αγνώστου αντιτορπιλλικού που εξέρχεται ταχύτατα. Την στιγμήν εκείνην και κατόπιν διαταγής του κυβερνήτου μας καταυγάζεται η πλώρη του από το αιφνίδιον φως του προβολέως μας. Όλοι εντείναμε την προσοχή μας. Και διαβάζομε με ανακούφισι: "67". Είναι ο αριθμός του φιλικού μας αντιτορπιλλικού "Νίκη". Ο προβολεύς μας σβύνεται αμέσως και δίδομεν τα διακριτικά μας σήματα. Η "Νίκη" μας εννοεί και μας απαντά με τα δικά της. Περνάει δίπλα μας και μετ' ολίγον εξαφανίζεται προς την Ψυττάλειαν . Όλα είναι πάλιν ήσυχα. Τίποτα δεν προδίδει την γενικήν της Χώρας αναστάτωσιν.
Αλλά και πάλιν μετ' ολίγον η προσοχή μας στρέφεται προς το βόρειον άνοιγμα του διαύλου. Επακολουθεί η ίδια κίνησις εις το υποβρύχιον και είμαστε έτοιμοι να κατοπτεύσωμεν με τον προβολέα , όταν ομαδική συμπυρσοκρότησις πυροβολαρχίας εκ της πλευράς του Περάματος μας δίδει να εννοήσωμεν , ότι το εξερχόμενον πλοίον είναι το φιλικό "Λέων" και ότι βάλλεται υπό κυβερνητικού πυροβολικού. Αλλά ήδη ο "Λέων" ευρίσκεται πολύ πλησίον μας, τα δε εναντίον του βλήματα διέρχονται συρίζοντα άνωθέν μας δια να τα δεχθή ολίγον μακρύτερα η θάλασσα.
Ο "Λέων χωρίς να απαντήση αναπτύσσει την μεγάλην του ταχύτητα και εξακολουθεί τον πλούν του προς την Ψυττάλειαν. Ήδη και άλλα πλοία κινούνται στο Ναύσταθμο. Είναι προφανές ότι ο στόλος αποπλέει.
Ουδένα λόγον επομένως έχομεν να παραμένωμεν εκτεθειμένοι εις τα πυρά τα προωρισμένα δια τα λοιπά πλοία και εφ' όσον άλλως τε ουδέν ύποπτον πλοίον ενεφανίσθη προς τον δίαυλον. Και υπό ραγδαιοτάτην βροχήν , η οποία εσυντρόφευε τον ορυμαγδόν των πολυβόλων εστρέψαμεν και ακολουθούντες τον "Λέοντα" επλεύσαμεν προς τον Σαρωνικόν. Είναι η 4η πρωϊνή πλέον.
Έχουμε βγη από την Ψυττάλεια και ταξιδελυουμε ακολουθούντες από μακρυά τον "Λέοντα" και την "Νίκη". Έχουμε βάλει πια εμπρός την αριστερά μηχανή -η δεξιά ήταν από ημερών εις κατάστασιν επισκευής- και βαστάμε περίπου στον καιρό επάνω στη μεγαλοπρεπέσταστατη σοροκάδα που διαρκώς "φορμάρεται". Από μακρυά φαίνονται τα πλοϊκά των εξερχομένων του Ναυστάθμου επαναστατικών πλοίων. Από καιρού εις καιρόν ακούμε την πυροβολαρχία του Περάματος που εξακολουθεί ακινδύνως να μας απειλή. Ξάφνου δύο-τρεις -τέσσαρες κανονιές ξεχωρίζουν στο διαβολικό πανηγύρι. Είναι ο "Αβέρωφ" που απαντά με τα ταχυβόλα του και που δονεί κυριολεκτικώς τον γύρω ορίζοντα . Από της στιγμής εκείνης σιγούν τα πυροβόλα του Περάματος. Επιπλέομεν ήσυχοι και ελεύθεροι .Μέσα εις στιγμάς πράγματι φαντασμαγορικάς.
Αριστερά μας ο Πειραιεύς ολόφωτος , βυθισμένος σε μια παράξενη ησυχία , δέχεται το βογγητό και το ξέσπασμα του αγριεμένου Σιρόκου στο περιτείχισμα του λιμανιού του και ένα ελαφρότατο γαλάκτωμα του ξημερώματος απλώνεται στον ουρανό. Πλώρα, εμπρός μας τα πλοϊκά του "Λέοντος" και της "Νίκης" δίπλα σε ένα τεράστιο ολοφώτιστο υπερωκεάνειο. Και πίσω , στη Ψυττάλεια, τα φώτα των πλοίων του στόλου που όλο και πλησίαζαν. Οι αστραπές και οι βροντές του τρικυμισμένου ουρανού είχαν πάψει μα τις αντικαταστούσε τώρα το βρντοφώνημα των ταχυβόλων του "Αβέρωφ".
Έτσι ο στόλος μετά την επικράτησιν των επαναστατών στον Ναύσταθμο, έσπευδε να επικοινωνήση με άλλες ελληνικές στεριές που επρόκειτο να ασπασθούν , όπως νομίζαμε , το επαναστατικόν μας σύνθημα.
Το σοβαρότερο μέρος της αποστολής του στόλου έκλεισε ικανοποιητικώς δι' ημάς. Εντός εννέα ωρών μόλις ολόκληρος η περιοχή του Ναυστάθμου κατελήφθη, μολονότι είχαμε να αντιπαλαίσωμε με ικανήν οργάνωσιν αμύνης και με επίτηδες τοποθετημένους κυβερνητικούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς , προ της ανδρικής στάσεως μερικών εκ των οποίων αποκαλυπτόμεθα.
Τα πέντε πλοία εφωδιάσθησαν με πυρομαχικά, υλικά κινήσεως και πληρώματα. Ο "Λέων" εξήλθεν ως ασθενής, που επύρεσσε ακόμη. Ο "Αβέρωφ " εστερείτο των ατμοσυρτών του . Τα παραβεβλημένα πλοία που εγκατελείποντο εις τους κυβερνητικούς αχρηστεύθησαν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. Εχωρούσαμεν πλέον προς τον θρίαμβον του εγχειρήματος μας, όπως ενομίζαμε.*
Kατόπιν σήματος του αρχηγού, ο επαναστατικός στόλος άρχεται συγκεντρούμενος τίθεται εις γενικήν γραμμήν παραγωγής και εξακολουθεί τον πλουν με ομοιόμορφον ταχύτητα.Τον απαρτίζουν τα εξής πλοία: "Αβέρωφ", "Έλλη", "Ψαρά". "Λέων" , "Νίκη" και τα υποβρύχια "Νηρεύς" και "Κατσώνης". Εις τας 6.30' πλέον , ενώ η νύχτα υπεχώρει εντελώς και αι ροδίζουσαι αποχρώσεις του ορίζοντος προς ανατολάς ανήγγειλον την προσεχή εμφάνισιν του ηλίου , ο αρχηγός μας διέταξε δια γενικού σήματος να ετοιμασθώμεν προς αντιαεροπορικήν άμυναν.
Ήδη ο στόλος κατηυθύνετο με την εξής διάταξιν. Εις γραμμήν μετώπου και διάστασιν περί τα 800 μέτρα κατά σειράν εκ δεξιών προς τα αριστερά: "Ψαρά", "Αβέρωφ", "Έλλη", όπισθεν "Ψαρών" εις μικράν απόστασιν "Νίκη". Όπισθεν "Έλλης" εις μικράν επίσης απόστασιν "Λέων". Πρύμνηθεν του "Αβέρωφ" και εις απόστσιν περί τα 2.000 μέτρα τα υποβρύχια. Αλλά η προβλεφθείσα επιδρομή αεροσκαφών δεν άργησε να εκδηλωθή. Ο κρότος των ελίκων των κυβερνητικών αεροσκαφών έφθασεν ανησυχητικός στην ακοήν μας.
Περί ώραν 8ην πρωινήν αντελήφθημεν το πρώτον σμήνος εκ τριών αεροπλάνων. Υψώθη αμέσως το "τραπέζιον 9", δια να ειδοποιηθούν κι τα λοιπά πλοία του στόλου. Ενταύθα δέον απαραιτήτως να προβώμεν εις μίαν παρένθεσιν. Αμέσως μετά την συμπλήρωσιν του πληρώματος εις τον "Νηρέα" εν Ναυστάθμω, ο ύπαρχος διετήρη τους άνδρας του πλοίου κατά φυλακάς υπηρεσίας καταδύσεως. Εκάστη φυλακή, ως και υπό ομαλάς συνθήκας οργανώσεως, εξετέλει υπηρεσίαν και εν πλω επιφανείας.
Υπήρχεν η διαφορά ότι οι ολιγώτερον χρησιμοποιούμενοι αριθμοί της φυλακής υπό τας συνήθεις συνθήκας, ήδη εχρησιμοποιούντο προς εξοπλισμόν του πυροβόλου και των δύο εκ των τριών πολυβόλων.
Με την "πολεμικήν έγερσιν ", άπαντες ελάμβανον θέσιν. Εξοπλίζοντο άπασαι αι θέσεις "καταδύσεως". Εκ των υπολοίπων διετίθεντο πλήρης ομοχειρία πυροβόλου , αναχορηγία πυρομαχικών από πρυμνιαίου διαμερίσματος μέχρι πυργίσκου πυροβόλου , τα τρία πολυβόλα μετά γεμιστών και έξη τυφεκιοφόροι.
Τα δύο προστεθέντα πολυβόλα, επειδή εστερούντο βάσεων, προσεδέθησαν το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά επί των εκατέρωθεν της γεφύρας ευρισκομένων στυλίσκων των προωρισμένων δια την σκευήν , με όλως ικανοποιητικήν απόδοσιν, ως προς την καθ' ύψος και στροφήν διεύθυνσιν.
Και ήδη επανερχόμεθα εις την εμφάνισην των αεροσκαφών.Ευθύς αμέσως διετάχθη έγερσις πολεμική. Η κίνησις εξετελέσθη ταχύτατα. Όλοι οι επί τουκαταστρώματος ευρισκόμενοι ερευνούν ήδη τον ουρανόν με κάποιον αίσθημα που οφείλωμεν να ομολογήσωμεν , ότι απείχεν από εκείνο που αισθανόμεθα εις τας συνήθεις μετ' αεροσκαφών "ασκήσεις παρατηρουμένου". Αυτήν την φοράν η πλήρης παρακολούθησις των εξωτικών πουλιών επείχε θέσιν αυτοσυντηρήσεως. Και δεν αργήσαμε να διαπιστώσωμε πως τα αεροπλάνα μας ανεκάλυψαν. Ήδη κατευθύνονται επάνω μας επισημαίνοντα ούτω τας θέσεις μας, έτοιμα δια να μας επιτεθούν. Και πράγματι σε λίγο το προς την Μέσην τμήμα του ουρανού σκεπάζεται , κυρίως κατακλύζεται από αεροσκάφη.
Με ανησυχίαν ερευνώμεν τον ορίζοντα.
-Τρία ακόμη, κύριε κυβερνήτα!
Και λίγο έπειτα:
-Και άλλα τρία, κύριε κυβερνήτα.... Και ακόμη τρία.
Πραγματικά διακρίνονται ευκρινώς 12 εν συνόλω αεροσκάφη ερχόμενα ταχέως προς ημάς και συνεχώς μεγενθυνόμενα με τον άγριον και απειλητικόν ρόγχον των μηχανών των, που ενετείνετο διαρκώς. Τα εννέα πρώτα ίπτανται ήδη άνωθεν των πλοίων επιφανείας.
Ξαφνικά διαλύουν τον σχηματισμόν των και ένα- ένα με λυσσώδη ορμητικότητα εκδηλώνουν την επίθεσίν των. Οι μπόμπες ,των οποίων ο ελληνικός στόλος επέπρωτο να δοκιμάση την επίδρασίν των υπό τόσον θλιβεράς συνθήκας πέφτουν δύο-δύο γύρω από τον "Αβέρωφ" και τα επαναστατικά αντιτορπιλλικά . Με συριγμόν υπόκωφον κατακρημνίζονται εις την θάλασσαν, δια να υψώσουν πελωρίας υδατίνας στήλας. Ο θάνατος πετά λοιπόν επάνω από τας κεφαλάς μας;.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου