Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ" ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935, 5 ΜΟΛΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ


Αγαπητέ φίλε "Ριζοσπάστη". 
Δια μέσου των στηλών σου σπεύδω να αποκαλύψω εις τον δυστυχούντα, υποφέροντα και αγριότατα φορολογούενον εργαζόμενον ελληνικόν λαόν ότι στα παρασκήνια των στρατιωτικών κύκλων ετοιμάζεται η έκρηξις στρατιωτικού κινήματος, το οποίον θα συνεπάγεται δια τους εργαζομένους την επιβολήν μιάς αφαντάστου τρομοκρατίας δια της καταπατήσεως και των ελαχίστων δημοκρατικών ελευθεριών και της εγκαθιδρύσεως ωμοτάτης τυραννίδος, παρομοίας με την εν Βουλγαρία οργιάζουσαν.
Τας τελευτασίας ημέρας ενετάθη εξαιρετικώς η δραστηριότης των περί τον στρατηγόν Πλαστήραν αφωσιωμένων αξιωματικών , με την άμεσον επιδοκιμασίαν του ιδίου Βενιζέλου.
Συγκεκριμένως έχει καταρτισθή ειδική, διευθύνουσα το προπαρασκευαζόμενον κίνημα, τριμελήε επιτροπή, αποτελουμένη από τον απόστρατον στρατηγόν Βλάχον, από τον εν αποστρατεία πλοίαρχον Κολιαλέξην και τον συνταγματάρχην Σαράφην . Ο Βενιζέλος υπεσχέθη την έκθυμον υποστήριξίν του με την δήλωσιν ότι αν τούτο εκραγή αμέσως, προ των γερουσιαστικών εκλογών , δύναται να τους ενισχύση με 15.000 Κρήτας, ταυτοχρόνως ο στρατηγός Πλαστήρας είναι έτοιμος να φθάση και ν΄αναλάβη την αρχηγίαν του κινήματος.
Η μύησις αξιωματικών επαρχιακών φρουρών , ειδικώτερα αξιωματικών του ναυτικού, έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Εις τους μεμυημένους παρουσιάζεται ως σκοπός του κινήματος η υπεράσπισις της δημοκρατίας εκ των μοναρχικών αξιωματικών, υποστηριζομένων υπό της κυβερνήσεως.
Συμφώνως προς το καταρτισθέν υπό των κινηματιών σχέδιον δράσεως, θα αποβλέψουν κατά πρώτον εις την κατάληψιν του ναυστάθμου, των εκεί αποθηκών και του στόλου, τον οποίον θα αποστείλουν εξοπλισμένον εις Κρήτην και Θεσσαλονίκην, όπως παραλάβη τας εκεί εξεγερμένας φρουράς και τας μεταφέρει εις Πειραιά.
Αλλά ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τας ως άνω προετοιμασίας των βενιζελοπλαστηρικών. Οι μοναρχικοί αξιωματικοί, με την ανοχήν της Κυβερνήσεως και του Κονδύλη , από καιρού ετοιμάζονται δραστηρίως επίσης δια κίνημα, με παρομοίας συνεπείας δια τους εργαζομένους και έχουν ήδη αποφασίσει ότι σε περίπτωσιν καθ' ην τους προλάβει βενιζελοπλαστηρικόν κίνημα, τότε να το εκμεταλλευθούν αμέσως δια την εγκαθίδρυσιν δικτατορίας και επαναφοράν της βασιλείας.
Είναι προφανές ότι καθήκον των πραγματικά δημοκρατών αντιφασιστών αξιωματικών, υπαξιωματικών , φαντάρων και ναυτών, είναι να ματαιώσουν διασ της ενόπλου, εν ανάγκη, δυνάμεώς τους, την προπαρασκευαζομένην και έτοιμον να εκραγή πλαστηρικήν φασιστικήν δικτατορίαν ως και την παρομοίαν προετοιμαζομένην δικτατορίαν εκ μέρους των μοναρχοφασιστικών αξιωματικών. 
Αλλά δεν αρκεί μόνον η αντίστασις των αντιφασιστών αξιωματικών, υπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών. Απαιτείται και η άμεσος κινητοποίησις και δράσις όλων των εργαζομένων εις μίαν ενιαίαν παράταξιν δια την άμεσον και παραδειγματικήν συντριβήν των συνωμοτούντων κατά των ελευθεριών του λαού.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου