Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑϊΦΑΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Η ΠΑΤΡΙΣ 2 Απριλίου 1933)Η κήρυξις αντισημιτισμού εν Γερμανία (γεγονός ανεξακρίβωτον άλλως τε μέχρι στιγμής) αποτελεί πράξιν καθαρώς εσωτερικής φύσεως δια την Γερμανίαν , εφόσον μάλιστα δεν έχει την σκληράν μορφήν , υπό την οποίαν η ιστορία εστιγμάτισε τας αντισημιτικάς εξεγέρσεις , διότι πρόκειται ήδη περί εμπορικού κυρίως διωγμού. Επομένως δεν δύναται να αποτελέση αφορμήν οιωνδήποτε εκδηλώσεων παρ΄ημίν. 
Η ελληνική κυβέρνησις ημπορεί και οφείλει να επιδείξη την πατροπαράδοτον φιλοξενίαν της και μέχρι θυσίας ακόμη προς πάντα δυστυχούντα και κατατρεγμένον' να δεχθή όσοι τυχόν ήθελον ζητήσει καταφύγιον εις την φιλόξενον γην της, να περιθάλψη και να παραμυθήση τον πόνον τους , διότι αυτό είναι καθήκον ανθρωπισμού , αλλά κατ' ουδένα λόγον δεν ημπορεί να επιτρέψη οιασδήποτε εκδηλώσεις , αίτινες φυσικόν θα ήτο να θίξουν τον γερμανικόν λαόν .Πολύ δε ολιγώτερον να επιτρέψη της συγκρότησιν συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας εναντίον χώρας , με την οποίαν η Ελλάς έχει τεράστια συμφέροντα και οικονομικούς δεσμούς, εξ ων εξαρτάται αυτή η οικονομική της υπόστασις. 
Την αδήριτον αυτήν πραγματικότητα θα αναγνωρίζουν , είμεθα βέβαιοι, υπέρ πάντας οι προσφιλέστατοι συμπολίται μας Ισραηλίται , ως κατ΄εξοχήν οικονομολόγοι , ώστε να μη επιδιώξουν να εκτεθή η πατρίς μας , κοινή μας πατρίς , σε κινδύνους και ζημίας τραγικάς, δια τας τωρινάς μάλιστα περιστάσεις. 

Μετά πάσης τιμής. 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΙΦΑΣ
                                                                                                                                                    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου