Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

N TΡΙΜΗΣ : Η ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1934.)

ΠΑΡIΣΙΟΙ .(Αθ.Πρ.) Ο κ Υμπαρνεγκαραί βουλευτής της άκρας δεξιάς, κατέθεσε σήμερον την πρωίαν επερώτησιν εις το προεδρείον της Βουλής επί των χθεσινών γεγονότων , και ζητεί εξηγήσεις επί των διαταγών του υπουργού των Εσωτερικών, όστις εκύλησε την πόλιν εις το αίμα. Πλην της επερωτήσεως ταύτης κατετέθησαν και άλλαι τέσσαρες δια την αυτήν αιτίαν.Κατόπιν τούτου η κυβέρνησις Νταλαντιέ προβλέπουσα ότι είναι αδύνατον πλέον να κρατηθή εις την αρχήν υπέβαλε σήμερον το απόγευμα την παραίτησίν της εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας , ήτις και εγένετο αμέσως αποδεκτή.

ΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 7 Φεβρουαρίου .(Ιδιαίτερον ραδιοτηλεγράφημα του "Ελληνικού Μέλλοντος")-Η από ημερών κυοφορουμένη θύελλα εξέσπασε τέλος χθες την εσπέραν μεττά πρωτοφανούς βιαιότητος. Πενήντα χιλιάδες ένοπλοι πολίται, παρακινούμενοι και υποδαυλιζόμενοι από τα βιαιότατα άρθρα των εφημερίδων της δεξιάς κατά της κυβερνήσεως Νταλαντιέ εξεκίνησαν χθες την εσπέραν εξ όλων των σημείων της πόλεως, και καταστρέφοντες τα πάντα εις το ορμητικόν των πέρασμα , εβάδισαν κατά της Βουλής με αγρίας διαθέσεις .Αντικειμενικός σκοπός της πορείας ταύτης , ήτο η σύλληψις όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών αρχηγών και βουλευτών της αριστεράς παρατάξεως. 


ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Κατά την εβδόμην απογευματινήν πο κεντρικοί δρόμοι των Παρισίων είχον μεταβληθή εις πεδία μάχης. Οι αστυνομικοί βλέποντες ότι τα πλήθη εβάδιζαν με αγριωτάτας διαθέσεις κατά του Παλαό Μπουρμπόν και μη δυνλαμενοι ν΄αναχαιτήσουν το ακράτητον αυτό ανθρώπινον κύμα , ήρχισαν να πυροβολούν εις τον αέρα προς εκφοβισμόν , ενώ ταυτοχρόνως αι πυροσβεστικαί αντλίαι κατέβρεχαν τους διαδηλωτάς. Οι τελευταίοι όμως ενισχυόμενοι διαρκώς από πυκνότατα στίφη ταραξιών , όχι μόνον δεν υπεχώρουν προ των αστυνομικών , αλλ' ήρχισαν να πυροβολούν εναντίον των και να ρίπτουν κατ΄' αυτών λοστούς , ράβδους , τσεκούρια,σανίδες κλπ.
Πρώτον θύμα κατέπεσε -τραυματισμένος - ο υποδιευθυντής της Αστυνομίας κ.Μαρσάν , του οποίου ο τραυματισμός εξηρέθισε τόσον τους αγωνιζομένους υπέρ της τάξεως αστυνομικούς, ώστε ούτοι αποβαλόντες πλέον πάσαν επιφύλαξιν , ήρχισαν να πυροβολούν εις "το ψαχνόν" και να συμπλέκονται σώμα με σώμα με τους ταραξίας.


Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΩ.
Καθ΄όλον αυτό το διάστημα οι εντός της Βουλής ευρισκόμενοι υπουργοί και βουλευταί διήλθον στιγμάς υπερτάτης αγωνίας , διότι ο επί κεφαλής της αστυνομικής δυνάμεως εδήλωσεν εις αυτούς ότι εάν εξέλθουν έξω του βουλευτηρίου δεν εγγυάται δια την ζωήν των. Κατόπιν τούτου τα φώτα του κτιρίου εσβέσθησαν δια λόγους προνοίας , οι δε βουλευταί φοβούμενοι μήπως οι ταραξίαι εισβάλουν εντός του κτιρίου και τους λυντσάρουν , εφόρεσαν στολάς κλητήρων και εξήλθον από τας πλαγίας θύρας της Βουλής απαρατήρητοι. Εν τούτοις οι δύο εξ αυτών δεν εγλύτωσαν από την μανίαν του εξηγριωμένου πλήθους. Ούτω ο τέως πρωθυπουργός κ. Ερριώ εξερχόμενος της Βουλής εμωλωπίσθη μάλλον σοβαρώς υπό του πλήθους , ο δε γηραιός πολιτευτής κ. Μεριέ επληγώθη σοβαρώτατα.

Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Εν τω μεταξύ άλλαι πυκναί ομάδες ωπλισμένων πολιτών ανήκουσαι εις όλας τας παρατάξεις των άλρων- βασιλόφρονες κομμουνισταί κλπ- συγκεντρωθείσαι εις την πλατεία της Ομονοίας ήρχισαν να δημιουργούν παντοειδείς ταραχάς , καταστρέφουσαι τα κιόσκια, πυρπολούσαι τα λεωφορεία και προβαίνουσαι εις παντοειδείς βανδαλισμούς κατά των αγαλμάτων και κρηνών της μεγαλοπρεπούς πλατείας. Οι αστυνομικοί θελήσαντες να διαλύσωσι τους μαινομένους διαδηλωτάς  επυροβολήθησαν υπ' αυτών και ήρχισαν ν΄αντιπυροβολούν  μετά μανίας.Το αίμα ήρχισε να βάφη την πλατείαν , οι δε τραυματιζόμενοι εποδοπατούντο  αγρίως  υπό  των εξάλων διαδηλωτών,οι οποίοι είχον χάσει τελείως το αίσθημα της πραγματικότητος, εν μόνον σκεπτόμενοι: Πως να λυντσάρουν τον Νταλαντιέ και τους υπουργούς του. 

Καθ ' ον χρόνον το αίμα έρρεε ποταμηδόν εις την Ομόνοιαν , ομάς βασιλοφρόνων διασπάσασα την ζώνην των φρουρούντων το υπουργείον Ναυτικών , εισέβαλεν εντός αυτού , έθραυσε τα έπιπλα, κατέστρεψε τα πάντα και τέλος έθεσε πυρ, το οποίον όμως κατεσβέσθη χωρίς να προκύψουν μεγάλαι ζημίαι εκ του εμπρησμού .Εξερχόμενοι οι βασιλόφρονες από το υπουργείον εκάρφωσαν προ της εισόδου τεραστίαν επιγραφήν με τας φράσεις: "Ζήτω ο βασιλεύς! Ζήτω η Γαλλία.
 Επηκολούθησαν σκηναί τραγικαί ενεθυμίζουσαι την ιστορικήν νύκτα του Αγίου Βαρθολομαίου". Οι συμπλεκόμενοι ήρχισαν να συγχέουν τους αντιπάλους των, διότι μέσα εις τον εξαγριωμένον αυτόν ανθρωποχείμαρρον υπήρχον δεξιοί , σοσιαλισταί, κομμουνισταί , αστυνομικοί και βασιλόφρονες αναμεμιγμένοι φύρδην μύγδην. Δεδομένου δε ότι η δημοτική αστυνομία είχε ταχθή με το μέρος των διαδηλωτών και εβοήθησε μάλιστα αυτούς εις την κατασκευήν των οδοφραγμάτων , κανείς πλέον δεν ήξευρε με ποίον έχει να κάμη , και πολλοί εκ των ταραξιών ετραυματίσθησαν από ομοϊδεάτας των εκ παρεξηγήσεως. Τέλος περί την δευτέραν μεταμεσονύκτιον η αστυνομία κατώρθωσε να γίνη κυρία της καταστάσεως και να διαλύση τους διαδηλωτάς .[1] Ο απολογισμος όμως της αιματηράς αυτής συρράξεως υπήρξεν εξόχως θλιβερός. Δώδεκα νεκροί και εξακόσιοι τραυματίαι , εκτός των αναριθμήτων άλλων , οι οποίοι υπέστησαν διαφόρους ελαφρούς μώλωπας. Η πλατεία Ομονοίας παρουσιάζει σήμερον οικτρόν θέαμα. Το ξυλόστρωμα της πλατείας είνε εις πολλά σημεία ανεσκαμμένον  και εξηρθρωμένον .Τα φράγματα, τα οποία είχον ανεγείρει η αστυνομια προς την πλευράν του Σηκουάνα,  δια να εμποδίση την έφοδον των διαδηλωτών  κατά του Βουρβωνικού Μεγάρου - της Βουλής- αποτελούν σήμερον  το πρωί σωρούς αμόρφους πετρών , ξύλων , μετάλλων και διαφόρων ετεροκλήτων  αντικειμένων, μετά την διάσπασιν των από τους στασιαστάς. Πίλοι καταπατημένοι και ράκη ενδυμάτων  και ξύλων  και υέλων κατακαλύπτουν το έδαφος. Η πρόσοψις του έναντι του ξενοδοχείου  "Κριγιόν" υπουργείου των Ναυτικών, επί της βορείας  πλευράς της πλατείας, είνε καπνισμένη από την εγκαίρως κατασταλείσαν πυρκαϊάν. Σκελετοί αναποδογυρισμένων  και ημιαπηνθρακωμένων λεωφορείων  κατάκεινται παρά το μνημείον  του Στρασβούργου  και αι προσόψεις  των καταστημάτων  της οδού Ρουαγιάλ , της οδού Πυραμίδων και των πέριξ της Όπερας  παρουσιάζουν θέαμα επιδρομής βαρβάρων. 
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ολίγον μετά το μεσονύκτιον  ο πρωθυπουργός κ.Νταλαντιέ  μεταβάς εις το Προεδρικόν Μέγαρον κατέστησε τον πρόεδρον της Δημοκρατίας  ενήμερον  των εκτυλιχθέντων  τραγικών γεγονότων. Ακολούθως  ο πρωθυπουργός εκάλεσε τους υπουργούς των Εσωτερικών  κ.Φροτ και της Δικαιοσύνης κ. Πενανσιέ εις το υπουργείον των Εσωτερικών  όπου απεφασίσθη όπως η τάξις αποκατασταθή δι' όλων  των μέσων. Μετά το τέλος της συσκέψεως ταύτης ο υπουργός της Δικαιοσύνης κ. Πενανσιέ προέβη  εις τας εξής ανακοινώσεις  προς τον τύπον: "Η κυβέρνησις απεφάσισε  να αναθέση εις την εισαγγελίαν όπως προβή εις τακτικάς ανακρίσεις επί προκλήσει εις σφαγάς και στάσει εναντίον της ασφαλείας του κράτους , συγχρόνως δε να προβή εις τας δεούσας συλλήψεις συμφώνως προς τας κανονικάς διατάξεις τας προβλεπομένας εκ του νόμου". Την 3,15' πρωϊνήν  ο διευθυντής  της αστυνομίας  εδήλωσε προς τον τύπον τα εξής: "Είχομεν την υποχρέωσιν  να προστατεύσωμεν το κοινοβούλιον , το οποίον συνεζήτει, ως και διάφορα σημεία της πόλεως , από τους ταραχοποιούς. Το κατωρθώσαμεν , αγνοώ ακόμη έναντι ποίων  θυσιών." Ακολούθως ο διευθυντής  της ασφαλείας εδήλωσεν  ότι από συμφώνου μετά της κυβερνήσεως έλαβε νέα μέτρα δια την καλλιτέραν  εξασφάλισιν  της τάξεως  και την επιβολήν  αυτής υπό συνθήκας ομαλωτέρας. 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Από των πρωϊνών ωρών, αποκατασταθείσης οπωσδήποτε της τάξεως , ήρχισαν αι διάφοροι συλλήψεις  υπόπτων  ως ενεχομένων  εις τας νυκτερινάς ταραχάς. Εγνώσθη ότι οι συλληφθέντες  υπερβαίνουν τους τετρακοσίους. Μεταξύ  των συλληφθέντων είνε και οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι της δεξιάς , οι οποίοι  ηγούντο των διαδηλωτών  με φύλλα της "Αξιόν Φρανσαίζ" ανά χείρας. Η σημερινή έκδοσις  του οργάνου των βασιλοφρόνων  "Αξιόν Φρανσαίζ" κατεσχέθη κατόπιν ειδικής αδείας την οποίαν έδωσε προς τούτο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κατάσχεσις αύτη προκάλεσε  μεγίστην αίσθησιν , διότι δια πρώτην φοράν από της λήξεως  του πολέμου η κυβέρνησις προέβη  εις τοιούτου είδους μέτρα. Παραλλήλως  προς τας γενομένας και συνεχιζομένας συλλήψεις εξεδόθησαν και πλείστα εντάλματα συλλήψεως. Μεταξύ των πρώτων ενταλμάτων  είνε και το αφορών τον διευθυντήν της  "Αξιόν Φρανσαίζ" κ. Σαρλ Μωράς. Λέγεται επίσης , χωρίς τούτο να έχη εξακριβωθή μέχρι στιγμής , ότι εξεδόθησαν  εντάλματα συλλήψεως εναντίον του τέως πρωθυπουργού κ. Ταρτιέ , του διευθυντού της εφημερίδος "Λιμπερτέ" κ. Ντωζιρέ και του παυθέντος διευθυντού της αστυνομίας  κ. Κιάππε.

Υποσημείωση:
[1]Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, ώρα μηδέν. Όλα τέλειωσαν πια για καλά. Οι τελευταίοι διαδηλωτές χάθηκαν. Οι περισσότεροι έφυγαν απλούστατα με το μετρό. Η Αστυνομία περιπολεί στην Ομόνοια και τα Ηλύσια Πεδία, που παρουσιάζουν με τους σπασμένους πάγκους, τα ξερριζωμένα δέντρα, τα πυρπο­λημένα κιόσκια και τ' ανασκαμμένα τους πλακόστρωτα, ένα αξιοθρήνητο θέαμα —το θέαμα, αλλοίμονο, του εμφυλίου πολέμου —, και διώχνει με ζήλο τους πολύ περίεργους δια­βάτες. 
Στα νοσοκομεία καταρτίζουν τον κατάλογο των θυμάτων. Ο αριθμός των νεκρών ποικίλει ανάλογα με τις πηγές των πληροφοριών. Φαίνεται πως μπορεί κανείς να σταματήσει στον αριθμό δεκαεφτά, από τους οποίους τέσσερις «Καμελό ντυ Ρουά», δυο της «Πατριωτικής Νεολαίας», ένας της «Γαλλικής Αλληλεγγύης». 
Οι δεκατέσσερις από τους νεκρούς σκοτώθησαν από σφαί­ρες. Μερικοί τραυματίες πέθαναν ίσως από τα χτυπήματα που τους έδωσαν, όταν τους διέλυαν τα εξαγριωμένα όργανα της τάξης. Γιατί έγιναν φρικαλεότητες. Πολλοί φρουροί χτυπού­σαν με τα τακούνια τους. Ο κ. ντε Νομπλάν πέφτει χτυπημέ­νος από μια σφαίρα στο κεφάλι αλλά, παρ' όλ' αυτά, τον χτυ­πούν και του σπάνε τα οστά της μύτης, θα ξεψυχήσει λίγες ώρες αργότερα. 
Όσο για τους πληγωμένους διαδηλωτές και «πολίτες» που έμειναν ένα διάστημα νοσηλευόμενοι (εκτός από τα αναρί­θμητα θύματα που στάλθηκαν ή οδηγήθηκαν στις κατοικίες τους, αφού τους περιποιήθηκαν) οι στατιστικές δείχνουν: 84 τραυματίες από σφαίρες, 116 από ρόπαλα, σπαθιά και «διάφο­ρα» άλλα όργανα, 6 από ποδοπάτημα αλόγων, 2 από... πέσιμο. 
Τα όργανα της τάξης αριθμούσαν 1.663 τραυματίες και ένα νεκρό, τον φρουρό Φλάντρ. Στο σύνολο σχεδόν, τα τραύματα είχαν προξενηθεί από τυχαία βλήματα που συχνά προκαλούσαν πληγές φοβερές. Επίσημα, από την Αστυνομία καταγράφτηκαν μόνο τρία τραύματα θετικά από σφαίρες, και δύο πι­θανά. Μια άλλη στατιστική αποκαλύπτει ότι αστυφύλακες και φρουροί έρριξαν 518 σφαίρες πιστολιού και περιστρόφου. 
Μερικοί μάρτυρες εκτελεστές του δράματος ισχυρίστηκαν πως άκουσαν ριπές πολυβόλων, πράγμα που αποτέλεσε α­φορμή να κατηγορηθεί ο Ευγένιος Φροτ πως έδωσε διαταγή να ρίξουν με πολυβόλα ή οπλοπολυβόλα. Η επιτροπή έρευνας τακτοποίησε αυτό το ζήτημα. Με ομοφωνία των μελών της — από τα 44 μέλη της τα 16 άνηκαν στην κεντροδεξιά και τα 2 στους ανεξάρτητους της αριστεράς — αναγνώρισε πράγματι πως η φρουρά της τάξης δεν είχε στη διάθεση της ούτε αυτό­ματα όπλα, ούτε βραχύκαννα όπλα, μια και δόθηκε γενική διαταγή να τ' αφήσουν όλ' αυτά στους στρατώνες. 
Η ίδια ομοφωνία υπήρξε και στη διαπίστωση ότι τα όργανα της τάξης υπήρξαν αντικείμενο «βιαιοτήτων και αυτοδικιών» πριν από τον πρώτο τους πυροβολισμό, πως δεν είχε γίνει καμμιά από μέρος τους βιαιοπραγία και ότι κανένας πυροβο­λισμός δε ρίχτηκε πάνω στη φάλαγγα των παλαιών πολε­μιστών. Τέλος, ομόφωνα πάλι, με αποχή τριών ψήφων μονάχα, η επιτροπή παραδέχτηκε επίσημα πως η Κυβέρνηση δεν έδωσε διαταγή να βάλλουν κατά των διαδηλωτών. Με άλλα λόγια δεν υπήρξαν «ματωβαμμένοι τραμπούκοι». Κάθε πολεμική θα ήταν μάταιη πάνω σ' αυτό το σημείο: η υπόθεση νοήθηκε σωστά.-(Lucien Vieville: 6 Φεβρουαρίου1934. 17 νεκροί για έναν διευθυντήν Αστυνομίας.)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου