Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941


Οι υπογεγραμμένοι Στρατηγοί του ανδρείου Γερμανικού Στράτου και του ανδρείου Ελληνικού τοιούτου ΝΤΗΤΡΙΧ και ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, αντιπροσωπεύοντες τας αντιστοίχους Στρατιάς, συνελθόντες εις ΒΟΤΟΝΑΣΙ σήμερον 20ην Απριλίου 1941 και ώραν 18ην συνομολόγησαν τα κάτωθι:

1.—Παύουν αι εχθροπραξίαι μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας την 18ην ώραν της σήμερον και μετ' ολίγας ώρας παύουν αι εχθροπρα­ξίαι μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας μερίμνη του Γερμανού Αρχιστρα­τήγου.
2.— Επιτρέπεται η διέλευσις Γερμανικού Στράτου από της έω της αύριον Δευτέρας 21ης Απριλίου ίνα παρεμβληθή μεταξύ Ιταλικών και Ελληνικών Στρατευμάτων και ίνα διευκολυνθώσι τα κάτωθι συμφω­νηθέντα.
(α) Τα Ελληνικά Στρατεύματα υποχρεούνται ν' αποσυρθώσι μέχρι των παλαιών Ελληνο—Αλβανικών συνόρων εις χρονικόν διάστημα 10 ημερών.
(β) Αι Στρατιαί Ηπείρου και Μακεδονίας θ' αποστρατευθώσι, των ανδρών παραδιδόντων τον οπλισμόν των εις αποθήκας ορισθησομένας παρά της Στρατιάς και είτα θα μεταβώσιν εις τας εστίας των.
(γ) Οι αξιωματικοί θα φέρωσιν την εξάρτυσιν και τον οπλισμόν των τιμητικώς μη θεωρούμενοι ως αιχμάλωτοι. Τα του Στρατού θα ρυθμισθούν και οι αξιωματικοί θα διοικούνται βάσει των Ελληνικών Νόμων.
(δ) Ο εφοδιασμός γενικώς του Στρατού θα συνεχισθή μερίμνη
αυτού.
Υπογραφαί
 Τ σ ο λ ά κ ο γ λ ο υ — Ν τ ή τ ρ ι χ.(Διοικητής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ».)

Επιστροφή στο χρονολογικό πίνακα έτους 1941.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου