Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941


Εν μετώπω τη 21η Απριλίου 1941
Μεταξύ της Ανωτέρας Διοικήσεως των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι αντιπροσωπευομένης από τον Αρχηγόν του Γερμανικού Επιτελείου Αντιστράτηγον Γκράϊφενμπεργκ και της Ανωτέρας Διοι­κήσεως της Βασιλικής Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας αντιπροσωπευομένης από τον Αρχιστράτηγον Στρατηγόν Τσολάκογλου συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
1— Η Ανωτέρα Διοίκησις των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι αποδέχεται την άνευ όρων παράδοσιν της Ελληνικής Βασι­λικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας.
2.— Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Βασιλικήν Στρατιάν Ηπείρου και Μακεδονίας είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Τα όπλα ,ολόκληρον το πολεμικόν υλικόν και άπαντα τα είδη εφοδιασμού της Στρατιάς αυτής είναι λεία   πολέμου   του   Γερμανικού   Στρατεύματος.
3.— Η Ανωτέρα Διοίκησις των εν Ελλάδι Γερμανικών Στρα­τευμάτων αναγνωρίζει ότι τα Ελληνικά Στρατεύματα ηγωνίσθησαν γενναίως και εκράτησαν επί του πεδίου των μαχών την Στρατιωτικήν τιμήν.
Ως εκ τούτου οι Έλληνες αξιωματικοί διατηρούν τον οπλισμόν των και τας εξαρτύσεις των.
4.— Η 'Ανωτέρα Διοίκησις των Ελληνικών Στρατευμάτων αφ' ενός θα μεριμνήση δι όλων των μέσων όπως διακοπώσιν αι εχθρο­πραξίαι παύση δε κάθε διασπορά και καταστροφή υλικού, αι δε οδοί αι ευρισκόμενοι εις την περιοχήν της Στρατιάς νοτίως της ζώνης δια­χωρισμού (ιδέ παράγραφον 9) θα επισκευασθώσιν αμέσους.
Η Ανωτέρα Γερμανική Διοίκησις αφ' ετέρου θα διάταξη τα Γερ­μανικά Στρατεύματα να παύσωσι τας εχθροπραξίας ευθύς ως το πρω­τόκολλον   τούτο   αναγνωρισθή   και   υπογραφή.
5.—Ο  έκπλους παντοειδών πλοίων εκ των λιμένων περιοχής της Στρατιάς Ηπείρου δέον ν' απαγορευθή αμέσως. Η Ανωτέρα Ελ­ληνική Διοίκησις θα μεριμνήση ίνα τα εις  τους λιμένας ευρισκόμενα πλοία παραμείνωσιν αυτόθι μέχρι νεωτέρας διαταγής υπό επίβλεψιν Ελληνικών Στρατευμάτων.
6.— Οι Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου θα παραμείνωσι προς το παρόν εις χώρους συγκεντρώσεως. Μετά το πέρας των πολεμικών διαπραγματεύσεων, προβλέπεται η απελευθέρωσις  απάντων των μονίμων και   εφέδρων   αξιωματικών,   υπαξιωματικών   και   οπλιτών.
7.— Ή Ανωτέρα Ελληνική Διοίκησις θέλει μεριμνήσει ίνα τα Ελληνικά τμήματα παραμείνωσιν υπό την ηγεσίαν των άξιωματικών των ως και δια την λήψιν μέτρων δια την κανονικήν εκτέλεσιν των όρων ανακωχής.
Ο εφοδιασμός και η ιατρική περίθαλψις των εν αιχμαλωσία στρα­τεύματος θα γίνεται μερίμνη  της Ανωτέρας Ελληνικής Διοικήσεως.
8.—Η Ανωτέρα Διοίκησις των Ελληνικών Στρατευμάτων  θα ορίση πληρεξούσιον Επιτελικόν Σύνδεσμον προς διακανονισμόν· των λεπτομερειών της εκτελέσεως των όρων παραδόσεως μετά σχετικού Γερμανικού  Συνδέσμου  ορισθησομένων  αργότερον.
Ο Σύνδεσμος ούτος θα επιδώση το ταχύτερον δυνατόν μίαν συνολικήν κατάστασιν εμφαίνουσαν την δύναμιν, τον εξοπλισμόν και την στρατιωτικήν συγκρότησιν της τέως  Στρατιάς Ηπείρου  και Μακεδονίας.
9.— Με την Βασιλικήν Ιταλικήν Ανωτέραν Διοίκησιν εν Αλ­βανία θα ορισθή ζώνη διαχωρισμού, ίνα επιτευχθή μία ταχεία παύσις εχθροπραξίας εφ ολοκλήρου του μετώπου και η κατά το δυνατόν άνευ προστριβής  εκτέλεσις της παραδόσεως.
Ποίον πολεμικόν ύλικόν και ποια όπλα θα παραδοθώσιν εις την Ανωτέραν Ιταλικήν Διοίκησιν θέλει διακανονισθή βραδύτερον.

Ο Στρατηγός Διοικητής της Ελληνικής Στρατιάς  
Ηπείρου και Μακεδονίας.                                                  
 Γ.  Τσολάκογλου                                                              
                                   
O Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των εν Ελλάδι Γερμανικών Στρατευμάτων                                                                                Γκράϊφεμπεργκ


Επιστροφή στο χρονολογικό πίνακα 1941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου