Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕΩΣ THΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Μεταξύ  της Ανωτάτης Διοικήσεως του  Γερμανικού Στράτου και της Ανωτάτης Διοικήσεως του εν Αλβανία  Ιταλικού Στράτου αφ' ενός και της Ελ­ληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας αφ' ετέρου :
   Η Ανωτάτη Διοίκησις της Βασιλικής Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας, αντιπροσωπευομένη υπό του Αρχιστρατήγου Στρατηγού Τσολάκογλου προέβη εις διάβημα παρά τη Ανωτάτη Διοικήσει των Γερμανικών Στρατευμάτων  εν Ελλάδι και τη Ανωτάτη Ιταλική Διοικήσει του εν Αλβανία Στρατού  με την παράκλησιν  της αποδοχής  της άνευ όρων συνθηκολογήσεως  της Ελληνικής Στρατιάς Μακεδονίας-Ηπείρου.
Άρθρον 1ον. Η Ανωτάτη  Γερμανική και Ιταλική Διοίκησις αποδέχονται την τοιαύτην  άνευ όρων παράδοσιν της Ελληνικής Στρατιάς   Ηπείρου—Μακεδονίας.
Άρθρον 2ον. Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Στρατιάν Ηπείρου— Μακεδονίας είναι αιχμάλωτοι πολέμου . Λαμβανομένης υπ' όψιν της υπό των Ελληνικών Στρατευμάτων επιδειχθείσης  ανδρείας επί του πεδίον της μάχης και  της ως εκ τούτου  διατηρήσεως της στρατιωτικής τιμής, διατηρούσιν οι Έλληνες αξιωματικοί ξίφος και εξάρτυσιν.Άπαντες οι Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου , οίτινες υπάρχουν εν τη περιοχή της Ελληνικής Στρατιάς  Ηπείρου—Μακεδονίας πρέπει να παραδοθώσιν αμέσως εις τα Ιταλικά  στρατεύματα. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου θα συγκεντρωθώσιν  επί του  παρόντος εις στρατό­πεδα  συγκεντρώσεως.Μετά το πέρας των εχθροπραξιών επί του ελληνικού  ηπειρώτικου εδάφους και των Ιονίων νήσων προβλέπεται η απελευθέρωσις απάντων των αξιωματικών και στρατιωτών.
Άρθρον 3ον. Η Ανωτάτη 'Ελληνική Διοίκησις θα  φροντίση όπως τα ελληνικά τμήματα παραμείνωσιν υπό την διοίκησιν  των αξιωματικών αυτών  και όπως λάβωσι πάντα τα μέτρα διά την  τακτικήν διεκπεραίωσιν  της  συνθηκολογήσεως.
Ο εφοδιασμός και ιατρική περίθαλψις των εν αιχμαλωσία στρατευμάτων είναι κατ αρχήν έργον της Ανωτάτης Ελληνικής Διοικήσεως.
Άρθρον 4ον. Τα όπλα, άπαν το πολεμικόν υλικόν και τα  αποθέ­ματα της Στρατιάς ταύτης, συμπεριλαμβανομένου και τον αεροπορικού υλικού, ως και αι επίγειοι εγκαταστάσεις της αεροπορίας είναι λεία πολέμου.
Άρθρον 5ον. Η Ανωτάτη Διοίκησις των Ελληνικών Στρατευ­μάτων θα φροντίση με παν μέσον όπως αι εχθροπραξίαι καταπαύσωσιν άνευ χρονοτριβών, όπως πάσα καταστροφή ή εκμηδένισις  πολεμικού υλικού και προμηθειών παύση και όπως αι εν τ η  περιφερεία της Στρατιάς υπάρχουσαι οδοί επισκευασθώσι πάραυτα.
Άρθρον 6ον. Ο απόπλους πλοίων πάσης φύσεως εκ  των λιμένων και πάσα αεροπορική επικοινωνία εν τη περιφερεία της Στρατιάς Μα­κεδονίας—Ηπείρου πρέπει ν' απαγορευθή, με άμεσον ισχύν του όρου τούτου. Η Ανωτάτη Διοίκησις της Ελληνικής Στρατιάς είναι υπεύθυνος όπως κατασχεθώσι τα εις τους λιμένας ευρισκόμενα πλοία, συμπεριλαμβανομέ­νων και των φορτίων των, ως και των λιμενικών εγκαταστάσεων και όπως ταύτα παραμείνωσιν υπό την επίβλεψιν των ελληνικών  στρα­τευμάτων, μέχρις ότου ληφθή οριστική απόφασις περί αυτών.
Άρθρον 7ον. Η Ανωτάτη Διοίκησις των Ελληνικών στρατευ­μάτων θα ορίση πληρεξουσίους επιτελικούς συνδέσμους, οίτινες θα κα­νονίζωσι  τας λεπτομέρειας της διεκπεραιώσεως της συνθηκολογήσεως μετά των Γερμανικών και Ιταλικών υπηρεσιών αίτινες θα κατονομασθώσιν.
Οι επιτελικοί ούτοι σύνδεσμοι θα παραδώσωσι όσον το δυνατόν ενωρίτερα μίαν (συγκεντρωτικήν) κατάστασιν της δυνάμεως, εξοπλισμού και πολεμικής συνθέσεως της μέχρι τούδε Στρατιάς Ηπείρου—Μακε­δονίας.
Άρθρον 8ον. Η κατάστασις των εχθροπραξιών μεταξύ των Γερ­μανικών Στρατευμάτων και των Ελληνικών Στρατευμάτων   της Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας παραμένει, ως καθορίζεται εν τω πρωτοκόλλω παραδόσεως της 21ης Απριλίου. Η κατάστασις των εχθροπραξιών μεταξύ Ιταλικών στρατευμάτων και της Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδο­νίας τίθεται εν ισχύϊ μόνον την 23ην Απριλίου 18ην ώραν εκτός εάν τα ελληνικά στρατεύματα προ του ιταλικού μετώπου κατέθεσαν τα όπλα προηγουμένως ήδη.
Άρθρον 9ον. Δια της συμβάσεως ταύτης τίθεται εκτός ισχύος το πρωτόκολλον παραδόσεως της 21ης Απριλίου το συνταχθέν μεταξύ της Ανωτάτης Διοικήσεως των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι και του Ανωτάτου Διοικητού της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακε­δονίας.
            Διά την Ιταλικήν Ανωτάτην                                         Δια την Γερμανικήν Ανωτάτην
                 Διοίκησιν εν Αλβανία.                                                 Στρατιωτικήν Διοίκησιν.
                     Φ ε ρ ρ έ ρ ο                                                                        Γ ι ό ν τ λ

                          Ο Αρχιστράτηγος της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου— Μακεδονίας.
                                                              Τ σ ο λ ά κ ο γ λ ο υ

Επιστροφή στο χρονολογικό πίνακα έτους 1941.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου