Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΑΛΕΞΗ ΕΛΙΚΙΩΤΗ: «4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Παλαιό είναι το αξίωμα κατά το οποίο «κυβερνάν εστί προβλέπειν». Ανήκει στην ηγετική δυάδα Βασιλέως Γεωργίου Β' και Κυβερνήτου Ιωάννου Μεταξά η τιμή της ορθής προβλέψεως των διεθνών εξελίξεων και της ανάλογης προπαρασκευής της Ελλάδος, ώστε ο Λαός της και ο Στρατός της, έχοντας επικεφαλής την άξια της περιστάσεως πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το Έπος του '40.«Εμείς - λέγει ο Μεταξάς, απαντώ­ντας στην προσφώνηση του Γ. Κυρια­κού από μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 7 Ιανουαρίου 1941 - δεν εδημιουργήσαμεν τας ηθικάς δυνάμεις τας οποίας αναπτύσσει σήμερα ο Ελληνισμός. Αύ­ται ήσαν μέσα του αλλά ήσαν εν μέρει εις λήθαργον, εκοιμώντο. Εμείς τας α­φυπνίσαμε, τας συντονίσαμε και τας ωθήσαμε προς τα εμπρός. Επομένως το έργο το ιδικόν μας ήταν έως εκεί. Το υπόλοιπον και το θαύμα το οποίον ε­πιτελείται είναι έργον του Ελληνικού Λαού. Γι' αυτό έχει και την αξίαν του. Διότι έργα ενός ανθρώπου δεν έχουν α­ξίαν. Τα έργα του Λαού έχουν παμμεγίστην αξίαν. Είμαι βέβαιος ότι ο πό­λεμος αυτός, με την έκβασιν την οποί­αν είμεθα πεπεισμένοι ότι θα έχη -την Νίκην - θα δώση στον Ελληνικόν Λαόν νέαν έντασιν και θα του άνοιξη ακόμη περισσότερον τα φτερά του, για να πάη εμπρός.....»
Για να κριθεί κατ' αξίαν το επίτευγμα αυτής της προπαρασκευής σε συντομότατο χρόνο, χρειάζεται κάποια αναπόληση των όσων συνέβαιναν κατά την προ της 4ης Αυγούστου εποχή.               Για τη συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου