Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ Β' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ.


Την νύκτα της 13—14 Απριλίου ήρχησε η σύμπτυξις της V Μεραρχίας, ήτις θα εγκατέλιπε το Σέντελι και εν συνεχεία την Τρεμπεσίναν.
Η ηρωική αύτη Μεραρχία ήτο εξ εκείνων, ήτις επολέμησε εις το πλέον σκληρόν έδαφος αφού εστερείτο ακόμη και ύδατος και το χιόνι ήτο εκείνο, που την εξυπηρέτει εις τούτο. Η Μεραρχία αύτη δεν είχε αντικατασταθή προς ποιάν τίνα ανάπαυσιν.
Οι βομβαρδισμοί ήσαν συνεχείς, αι επιθέσεις και αντεπιθέσεις επίσης και επί ολόκληρον μήνα δεν ήτο δυνατόν να προετοιμάσουν μαγειρευτόν συσσίτιον.
Η σύμπτυξις δεν είχε π ρ ο πα ρ α σ κ ε υ α σ θ ή καλώς υπό του Επιτελείου της Μεραρχίας δια δρομολόγια, δια τα οποία κατά την νύκτα το παν έπρεπε να είχε προβλεφθή. Το Σώμα Στρατού επέφερε τροποποιήσεις εις την κοινοποιηθείσαν αυτήν διαταγήν της, αλλά αντελαμβάνετο ότι δεν υπήρχε ο υλικός χρόνος της επιδράσεως των τροποποιήσεων του. Ό,τι μπορούσε έκαμε δια του τηλεφώνου.
Από τα μετόπισθεν πλέον η κομμουνιστική προπαγάνδα είχε αρχίσει την φθο­ροποιόν επίδρασίν της: «Γιατί πολεμάμε; Η Κυβέρνησις θα μας εγκατάλειψη, οι Γερμανοί έφθασαν στα Γιάννινα» και ό,τι άλλο ήτο δυνατόν να φαντασθή η τόσον γόνιμος διάνοια των, τα οποία μετεφέροντο κατά τον ταχύτερον τρόπον διά των πα­νικοβλήτων, oι οποίοι αφθονούν εις τας τοιαύτας καταστάσεις.
Όλα αυτά επέτειναν την σύγχυσιν της συμπτυσσομένης Μεραρχίας μέσα στο σκοτάδι και τα ανύπαρκτα δρομολόγια της αφιλοξένου και αποκρήμνου θρυλικής Τρεμπεσίνας.
Γι' αυτό τα τμήματα μόλις έφθανον κάτω ήσαν πλήρως διαλελυμένα και ανα­κατεμένα, όλοι δε οι διοικηταί προσεπάθουν να βάλουν κάποιαν τάξιν εις το χάος αυτό της διαλύσεως.
Την νύκτα της 13—14 Απριλίου ήρχησε η σύμπτυξις της V Μεραρχίας, ήτις θα εγκατέλιπε το Σέντελι και εν συνεχεία την Τρεμπεσίναν.
Η ηρωική αύτη Μεραρχία ήτο εξ εκείνων, ήτις επολέμησε εις το πλέον σκληρόν έδαφος αφού εστερείτο ακόμη και ύδατος και το χιόνι ήτο εκείνο, που την εξυπηρέτει εις τούτο. Η Μεραρχία αύτη δεν είχε αντικατασταθή προς ποιάν τίνα ανάπαυσιν.
Οι βομβαρδισμοί ήσαν συνεχείς, αι επιθέσεις και αντεπιθέσεις επίσης και επί ολόκληρον μήνα δεν ήτο δυνατόν να προετοιμάσουν μαγειρευτόν συσσίτιον.
Η σύμπτυξις δεν είχε π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ θ ή καλώς υπό του Επιτελείου της Μεραρχίας δια δρομολόγια, δια τα οποία κατά την νύκτα το παν έπρεπε να είχε προβλεφθή. Το Σώμα Στρατού επέφερε τροποποιήσεις εις την κοινοποιηθείσαν αυτήν διαταγήν της, αλλά αντελαμβάνετο ότι δεν υπήρχε ο υλικός χρόνος της επιδράσεως των τροποποιήσεων του. Ό,τι μπορούσε έκαμε δια του τηλεφώνου.
Από τα μετόπισθεν πλέον η κομμουνιστική προπαγάνδα είχε αρχίσει την φθο­ροποιόν επίδρασίν της: «Γιατί πολεμάμε; Η Κυβέρνησις θα μας εγκατάλειψη, οι Γερμανοί έφθασαν στα Γιάννινα» και ό,τι άλλο ήτο δυνατόν να φαντασθή η τόσον γόνιμος διάνοια των, τα οποία μετεφέροντο κατά τον ταχύτερον τρόπον διά των πα­νικοβλήτων, oι οποίοι αφθονούν εις τας τοιαύτας καταστάσεις.
Όλα αυτά επέτειναν την σύγχυσιν της συμπτυσσομένης Μεραρχίας μέσα στο σκοτάδι και τα ανύπαρκτα δρομολόγια της αφιλοξένου και αποκρήμνου θρυλικής Τρεμπεσίνας.
Γι' αυτό τα τμήματα μόλις έφθανον κάτω ήσαν πλήρως διαλελυμένα και ανα­κατεμένα, όλοι δε οι διοικηταί προσεπάθουν να βάλουν κάποιαν τάξιν εις το χάος αυτό της διαλύσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου