Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ Β' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ. Μ. ΤΡΙΤΗ (15 Απριλίου 1941)

Ο διοικητής του Σώματος επανήλθε εξ Ιωαννίνων κυριολεκτικώς συντε­τριμμένος και ανίκανος δια πάσαν ενέργειαν. Η διέλευσίς του διά της μοναδικής οδού συμπτύξεως και η κατάστασις των Μονάδων απετέλεσαν δι' αυτόν ένα αφόρητον πλήγμα. Πραγματικόν ράκος επί 36 ώρας. ασθενής ηθικώς εις το κρεβάτι του εκστρατείας δεν ήτο εις θέσιν να λάβη ουδεμίαν απόφασιν και αύται ελαμβά­νοντο υπ' εμού, τα δε σχέδια υπεγράφησαν υπ' αυτού μετά 48ωρον.
Δι αυτόν ήτο αφόρητος και μέχρι τέλους η σκέψις της επικειμένης τύχης του Σώματος των 100.000 στρατιωτών. Η κατάστασις συνέχιζετο Η αυτή. Αι αναφοραί συνεχείς. Το Α' Σ. Στρατού μας εκοινοποίησε την ύπ' αριθ. 475)15-1-41 αναφοράν του προς τον Αρχιστράτηγον περί ανάγκης συνθηκολογήσεως.
Το Β' Σ. Στρατού ο υ δ έ π ο τ ε  υ π έ β αλ ε   τ ο ι α ύ τ η ν  α ν α φ ο ρ α ν  ε ί τ ε   έ γ γ ρ α φ ο ν  ε ί τ ε   τη λ ε γ ρ α φ ι κ ή ν. Ο ι α δ ή π ο τ ε έ ν έ ρ γ ε ι α τ ο υ προς τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή ν  Σ τ ρα τ ι ά ς ή τ ο πρ ο σ ω π ι κ ή  ε π ί τ η ς κ ατ α σ τ ά σ ε ω ς   υ π ο  τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς.
Η IV Μεραρχία Μπουλαλά υπέβαλε αναφοράν 2154)14-4-41, ότι έπαυσε να έχη εμπιστοσύνην εις τας μονάδας της. Η δε VI Μεραρχία (22561)159 15-4-41) αναφοράν περί στάσεως ενός τάγματος του 19ου Συντάγματος, ούτινος οι οπλίται κατήγοντο από την περιοχήν Σερρών.
Το απόσπασμα Γιαννοκοπούλου είχε διαλυθή, άπε τέλει δε τούτο την άκραν δε­ξιάν πλαγιοφυλακήν του Σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου