Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

KARL JASPERS: ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ba

Μορφή του κράτους και τρόπος διακυβερνήσεως.
Η λέξις «δημοκρατία» δύναται να ληφθή υπό την έννοιαν μιας μορ­φής κράτους κατ' αντιδιαστολήν με πολλάς άλλας (δημοκρατία, αριστο­κρατία, μοναρχία) συμφώνως προς τα ισχύοντα κατά την Αρχαιότητα δόγματα. Ή ανάγεται εις τον τρόπον διακυβερνήσεως. Ο Καντ αποκαλεί την δημοκρατίαν «καθεστώς δημοκρατικόν» το οποίον δεν έχει ει μη μίαν αντίθεσιν : το δεσποτικόν καθεστώς. Αμφότερα, το τε δημοκρατικόν και το δεσποτικόν καθεστώς δύνανται να παρουσιασθούν και υπό τας τρεις ανωτέρω αναφερθείσας μορφάς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου