Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΤΗΣ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" ΣΠΥΡΟ ΜΕΛΑ.( ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ )

Μπροστά στο μικρό γραφείο ενός κοινού αστού, πούναι τοποθετημένο στη γωνία -για να οικονομήται χώρος - σ ΄ ένα μέτριο δωμάτιο , με τη στοιχειωδέστατη διακόσμησι ,στέκει ο Καουδίλλιο, μ΄απλή στολή  εκστρατείας.
Μέτριο ανάστημα ' ωμορφάνθρωπος σκούρα μάτια, βλέμμα καθαρό, άμεσο, τίμιο, διάφωτο από ένα σταθερό χαμόγελο καλωσύνης' κανένας αέρας βιασμένου μεγαλείου' καμμιά πόζα' καμμιά ευχέρεια υποκριτική  και κανένα φτιασίδι:
Ένα μέτωπο χωρίς ρυτίδες συνοφρυώσεων , ένας νέος, άνθρωπος απλός, όλος εμπιστοσύνη , μ' ένα στόμα με χείλη κάπως σαρκώδη, γεμάτα επιείκεια. Μαντεύει κανείς αμέσως , ότι η ενεργητικότης του δεν εκφράζει μια ιδιοσυγκρασία βίαιη κι' επιθετική' ότι είναι αποτέλεσμα  μιας αρμονίας ανάμεσα στην ξάστερη διάνοιά του  και μια θέλησι γεμάτη γαλήνη και στοχασμό, που τη στηρίζει, κάθε στιγμή, βαθύ αίσθημα καθήκοντος.
-Επιτρέψατέ μου , εξοχώτατε , του λέγω, τη στιγμή που μου δίνει μ' εξαιρετική εγκαρδιότητα το χέρι, να σας εκφράσω το θαυμασμό μου για όσα  μέχρι της στιγμής  έχετε κατορθώση - ένα θαυμασμό που δεν είναι μόνο προσωπικός, αλλά και θαυμασμός  ολοκλήρου έθνους  και, τολμώ να πω της ανθρωπότητος  όλης . Γιατί με την ακατάβλητη  πίστι σας , την επιμονή σας και την αδάμαστη θέλησί σας δεν εσώσατε την Ισπανίαν  μόνο από το χείλος της αβύσσου, αλλά και τον ανθρώπινο πολιτισμό  σε μια καμπή από τις πιο επικίνδυνες  της ιστορίας του .Το όνομά σας , δεμένο αδιάρρηκτα  μ' αυτή την ιστορία, θα σκεπάση ασφαλώς το όνομα του Θιδ  καμπιαδόρ, του μεγάλου ήρωος της Καστίλλης!
-Γνωρίζω μου είπε, σαν να βιαζότανε να διώξη από τ' αυτιά του  τα κολακευτικά μου λόγια, τι έχετε κάμη για την Ισπανία' γνωρίζω  όσα έχετε γράψη για τον τόπο μας' γνωρίζω προ πάντων τα αισθήματά σας  προς τη Νέα Ισπανία.....
-Γι' αυτήν ακριβώς θα επιθυμούσα, εξοχώτατε , να μου μιλούσατε.
-Υπό ποίαν έποψιν;
-Για τη σημερινή κατάστασι, για το μέλλον της, για τη θέσι της στον κόσμο και στο μεγάλο, το φλογερό ζήτημα που απασχολεί, αυτό το καιρό , την κοινή γνώμη - το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης.
-Για τη σημερινή Ισπανία....είπε, συγκεντρώνοντας το στοχασμό του. Τι να σας πω γι' αυτήν ; Τί άλλο παρά ότι πιστεύω ακράδαντα στα πεπρωμενα της; Είμαι απόλυτα βέβαιος , ότι η χώρα  θα κάμη τεράστια βήματα  προς τα εμπρός, κάτω από τη νέα κατάστασι της ωργανωμένης Δημοκρατίας.
- Ωργανωμένης Δημοκρατίας; ερώτησα.
- Μάλιστα! Το σύστημά μας , είπε ο Καουδίλλιο, είναι μια Δημοκρατία  ωργανωμένη από πάσης απόψεως: Κοινωμικής , πολιτικής, οικονομικής, διοικητικής  -μία Δημοκρατία πειθαρχημένη , την οποίαν αντιτάσσομεν  εις την αναρχουμένην  δημοκρατίαν , την οποίαν  κατελύσαμεν.
-Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος , είπα χαίρει όταν ακούη αυτήν την δήλωσιν . Και δε σας κρύβω , ότι  με μεγάλη ευχαρίστησι  διάβασα στη "Νόρμα Προγκραμμάτικα  Ντελ Νουέβο Εστάδο" ,στις προγραμματικές αρχές του Νέου Κράτους , ότι "η ανθρωπίνη   αξιοπρέπεια, η ακεραιότητα του ανθρώπου και η ελευθερία του είναι αξίες  αιώνιες και παραμένουν άθικτες.
-Ασφαλώς , αποκρίθη ο Αρχηγός του Νέου Ισπανικού Κράτους, η δημοκρα­τική αυτή Αρχή αποτελεί τη βάσι μας. Και ακριβώς γι' αυτό όλοι οι Ισπανοί μετέχουν, κατά τας προγραμματικάς μας Αρχάς, στην κρατική οργάνωσι δια μέσου τριών μεγάλων λειτουργιών: Της οικογενειακής, της δημοτικής και της συνδικαλιστικής. 'Αλλά πρέπει να εννοούμεθα! Το Ατομο τότε είναι Αληθινά ελεύθερο, όταν αποτελή μέρος ενός Έθνους ισχυρού και ελεύθερου. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΣΕ ΚΑ­ΝΕΝΑ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Βεβαιωθήτε, ότι το νέον Κράτος δεν αποτελεΙ την έκφρασιν επιστροφής εις ιδέας και αξίας του παρελθόντος! Είναι όργανον , εντελώς νέον εστραμμένον απολύτως προς την οδόν της προόδου. Γνωρίζετε την Ισπανίαν ' την είδατε στο παρελθόν ' την είδατε και τώρα... Θα επεθύμουν να την εβλέπατε και ύστερα από ολίγα χρόνια.
-Είδα εξοχώτατε, ότι αναλαμβάνετε το έργο των επανοικοδομήσεων κι' επανορθώσεων' ότι αρχίζετε την επισκευήν των παλαιών δρόμων και την κατασκευήν νέων μεγάλων δικτύων....
-Αυτά όλα είναι μία μικρά αρχή , μου είπε. Ολη μας η προσοχή θα στραφή αμέσως στην ανάπτυξι του εθνικού μας πλούτου. Το υπέδαφος μας είναι πλούσιο σε μεταλλεύματα . Θα εκμεταλλευθούμε αυτό τον πλούτο  σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες  επιστημονικές μεθόδους. Θα εργασθούμε  εντονώτατα  επίσης για την ανάπτυξι της γεωργίας. Θα διευθετήσουμε  το αγροτικό πρόβλημα' θα οργανώσουμε  την αγροτική πίστι' και θα εκτελέσουμε  μεγάλα αρδευτικά έργα.Θ' αναπτύξουμε το εμπόριό μας .Και με την ευκαιρία αυτή  πρέπει να σας πω , ότι χαίρω που ακούω, ότι ο πρεσβευτής σας εργάζεται  για τον καθαρισμό των στοιχείων που θα εχρειάζοντο  για την σύναψι  εμπορικής συμβάσεως  με την Ελλάδα . Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα συντελέση  στην εξύψωσι  του επιπέδου της ζωής  της ζωής και την αποτελεσματική καλυτέρευσι της θέσεως  του εργαζομένου ανθρώπου. 
Έχουμε αρχίση από τώρα να βελτιώνουμε  σημαντικά τη ζωή του , αρχίζοντας  από την κατοικία του. Ο πόλεμος μόλις έπαυσε ' εμείς όμως  έχουμε προλάβη να κτίσουμε οκτακόσια σπίτια  για τους εργάτες,με διαμερίσματα κομψότατα, ωραιότατα επιπλωμέαν, για τα  οποία πληρώνουν μόλις 25 πετσέτες (διακόσιες πενήντα δραχμές) το μήνα! Και εξακολουθούμε να κτίζουμε  και δεν θα σταματήσουμε  παρά μόνον όταν όλοι αποκατασταθούν.
-Και η εξωτερική θέσι της Ισπανίας , εξοχώτατε; Τον ρώτησα σ΄αυτό το σημείο.
-Δεν υπάρχει αμφιβολία , μου λέει  μετά κάποιο στοχασμό, ότι η ιστορική πληρότης της Ισπανίας είναι  η Αυτοκρατορία , με την διαφοράν , ότι εις τον όρον αυτόν "Αυτοκρατορία " δεν πρέπει να δοθή  πολιτική αλλά πνευματική σημασία:Επιθυμία ηθικής ακτινοβολίας .Επί του πολιτικού πεδίου  είμεθα ειρηνόφιλοι-αλλά ειρηνόφιλοι χωρίς θυσίαν της αξιοπρεπείας μας. Δεν θέλομεν  και δεν πιστεύομεν εις την δυνατότητα του πολέμου. Εγυρίσατε στην Ισπανία και είδατε τα ερείπια . Η τύχη που περιμένει την Ευρώπη  σ' ένα γενικό πόλεμο είναι απαισία. Ο πόλεμος σήμερα δεν διεξάγεται κατά μέτωπον μόνο' γίνεται κατά βάθος' και μια ζώνη δεν απαλάσσεται  από τον αιματηρόν τυφώνα του ολέθρου. Η καταστροφή θα είναι τέτοια , ώστε κανένα έθνος  δεν θα ημπορή  να  την πληρώση' ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ  ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ  Ν' ΑΝΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΤΗΣ.
Η καταστροφή θα είναι τόσης εκτάσεως, ώστε και όλα μαζύ τα έθνη δεν θα είναι ικανά να την πληρώσουν.Διότι δεν θα καταστραφούν μόνον αξίαι που εδημιούργησε η παρούσα γενεά, αλλά πολλές γενεές πριν απ' αυτήν. Πάρετε παράδειγμα την Εμπορικήν ναυτιλίαν- σας την αναφέρω  γιατί είσθε Έλλην- που θα καταστραφή ασφαλώς.Το κεφάλαιον που αντιπροσωπεύει είναι εργασία πολλών γενεών. Ποίος θα το αντικαταστήση;ο ίδιο θα συμβή σ' όλους  τους κλάδους της ανθρωπίνης ενεργείας.
Ακολούθησε μικρά σιωπή γεμάτη από στοχασμούς. Εθεώρησα ότι η συνομιλία είχε λήξει.
(Επιστροφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου