Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΓΟΝΟΣ- Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ 2


ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.

Εάν ήδη εκ των αφορμών τούτων παρετηρήθη κατά τας τελευταίας εβδομάδας νέα ανησυχία εις την Ευρώπην , δια τούτο είναι υπεύθυνοι αποκλειστικώς οι ανήκοντες εις την προπαγάνδαν την υποθάλπουσαν την τοιαύτην κατάστασιν και προσπαθούσαν να αυξήση την νευρικότητα και να καταστήση την Ευρώπην ώριμον δια την καταστροφήν του πολιτισμού της, την οποίαν προσδοκούν οι Μπολσεβίκοι. 

Το μίσος των υποθαλπόντων την ιδέαν μιας τοιαύτης καταστροφής είναι τοσούτον μάλλον ευνόητον, καθόσον εν τω μεταξύ απεσπάσθη από της επιρροής των, χάρις εις τον ηρωισμόν ενός ανδρός και του λαού του και- δύναμαι να προσθέσω - χάρις εις τους Ιταλούς και Γερμανούς εθελοντάς, μία περιοχή, εις την οποίαν είχε δημιουργηθή κατάστασις εκτάκτως επικίνδυνος δια την ειρήνην.

Η Γερμανία συνησθάνθη την νίκην της εθνικής Ισπανίας και συνεώρτασε ματ΄αυτής.Δεν παρέλειψαν να υποπτευθούν την ιδεολογίαν της συνδρομής μας, καθώς και της ιταλικής και να εύρουν στοιχεία δια μίαν νέαν πολεμικήν παρότρυνσιν. Εντός ολίγων όμως εβδομάδων , ο νικητής ήρως της εθνικής Ισπανίας θα πανηγυρίση την θριαμβευτικήν τουείσοδον εις την πρωτεύουσαν της χώρας του. Ο ισπανικός λαός θα τον υποδεχθή ενθουσιωδώς ως λυτρωτήν της πατρίδος του , ελευθέρας πλέον από τας συμμορίας των δολοφόνων, οι οποίοι , κατά εντελώς προχείρους υπολογισμούς , έχουν εις το παθητικόν των άνω των 770.000 καταδικασθέντων και θανατοθέντων ατόμων. Εις τας νίκας του Ισπανού αρχηγού συμμετέσχον και οι εθελονται της γερμανικής μας Λεγεώνος. Ελπίζομεν να τους χαιρετίσωμεν εντός ολίγου επιστρεφοντας εις την πατρίδα μας.


Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
Και τώρα τι να ειπή κανείς δια την δράσιν των δημοκόπων του πολέμου , κατά τας τελευταίας εβδομάδας; Η πρώτη των επιτυχία ,είναι η εξάπλωσις ενός νευρικού υστερισμού. Ο κύριος σκοπός των είναι αναμφιβόλως η προπαρασκευή της δημοσίας γνώμης, ώστε να θεωρήση απαραίτητον την αγγλικήν πολιτικήν της κυκλώσεως της Γερμανίας. Ο Γερμανικός λαός δύναται παρά τούτο να συνεχίση τα ειρηνικά του έργα με μεγάλην ησυχίαν υπό την προστασίαν της στρατιωτικής του δυνάμεως και με πλήρη εμπιστοσύνην προς την Κυβέρνησιν της χώρας του.Ουχί μικροτέρα είναι η εμπιστοσύνη προς το κράτος εκείνο , μεθ' ου συνδεόμεθα από πάσης απόψεως δια δεσμών σφυρηλατηθέντων υπό τω ιδίων πεπρωμένων. Οι δεσμοί οι συνδέοντες τους δύο λαόύς μας είναι αδιάρρηκτοι , πάσα δε απόπειρα κλονισμού των ελέγχεται παιδαριώδης.Η Γερμανική Κυβέρνησις κατενόησε από πάσης απόψεως το δικαίωμα ης δράασεως των φίλων Ιταλών εν Αλβανία και επεκρότησε την δράσιν αυτήν. Μάλιστα . Ο Φασισμός δεν έχει μόνο το δικαίωμα , έχει και την υποχρέωσιν να μεριμνήση, εντός της ζωτικής εκτάσεως την οποίαν έταξαν περί την Ιταλίαν η φύσις και η ιστορία , δια την διατήρησιν μιας τάξεως , επί της οποίας και μόνης δύναται να εδραιωθή η άνθησις του ανθρωπίνου πολιτισμού. Η σύσφιγξις των δεσμών της Γερμανίας με την Ιταλίαν και την Ιαπωνίαν είανι ο σταθερός σκοπός της πολιτικής μας. Διαβλέπομεν εν τη εξασφαλίσει της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των τριών τούτων Μεγάλων Δυνάμεων τον ισχυρότερον παράγοντα της διατηρήσεως ενός πραγματικού ανθρωπίνου πολιτισμού και μιάς δικαίας τάξεως πραγμάτων δια το μέλλον. 
Αναφερόμενος εις την τηλεγραφικήν έκκλησιν του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ.Ρούσβελτ , ο Φύρερ είπε τα εξής:
-Επιθυμώ να προβώ εις μίαν ανάλυσιν του περιεχομένου του παραδόξου τούτου τηλεγραφήματος ενώπιον ολοκλήρου του γερμανικού λαού και- εν συνεχεία- εν ονόματι ολοκλήρου επίσης του γερμανικού λαού να δώσω την απαιτουμένην απάντησιν.
Ο κ. Ρούσβελτ είναι της γνώμης ότι και εγώ έχω πλήρη συνείδησιν του ότι εις ολόκληρον την υφήλιον εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων έζων υπό διαρκή αγωνίαν , υπό την απειλήν νέου πολέμου και μάλιστα σειράς νέων πολέμων.Του απαντώ:Ο φόβος αυτός των πολέμων εκυριάρχει ανέκαθεν δικαιως και αναμφιβόλως. Ούτως επί παραδείγματι, μετά την σύναψιν της ειρήνης των Βερσαλλιών και μέχρι του έτους 1938, έγιναν δέκα τέσσερεις πόλεμοι , εις τους οποίους συμμετέσχων κράτη του Δυτικού ημισφαιρίου, εν ονόματι των οποίων ο πρόεδρος κ.Ρούσβελτ έλαβε τον λόγον. Εις αυτούς προσετέθησαν ακόμη, κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ,εικοσιν εξ βίαιαι επεμβάσεις με αιματηρά αποτελέσματα. Η Αμερικανική Ένωσις, αυτή και μόνον προέβη από του 1918 εις 6 στρατιωτικάς επεμβάσεις.Η Σοβιετική Ρωσσία διεξήγαγε δέκα πολέμους και στρατιωτικάς επιχειρήσεις με αιματηρά αποτελέσματα από του 1917. Η Γερμανία ουδέποτε μετέσχεν ούτε υπήρξεν η αιτία τοιούτων πολεμικών επιχειρήσεων.

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Θα ήτο δι' εμέ σφάλμα να παραδεχθώ ότι ο φόβος του πολέμου , ακριβώς κατά την παρούσαν στιγμήν , οφείλεται εις το ότι υφίσταται πραγματικός κίνδυνος πολέμου. Η αιτία του φόβου αυτού έγκειται εις την αρθρογραφίαν και την ειδησεογραφίαν , την επίβουλον και ταπεινήν, των δημοσιογραφικών εκείνων οργάνων , τα οποία ενσπείρουν τον πανικόν. Φρονώ ότι, αν αι υπεύθυνοι Κυβερνήσεις επιβάλλουν εις εαυτάς και εις τα δημοσιογραφικά όργανά των την δέουσαν επιφύλαξιν και φιλαλήθειαν, ως προς ό,τι αφορά τας σχέσεις των λαών προς αλλήλους και ιδία εις τας εσωτερικάς ενεργείας εις εκάστην χώραν , η αγωνία του πολέμου θα εκλείψη παρ΄ευθύς και θα επέλθη η τόσον ποθητή εις όλους γαλήνη.
Ο κ. Ρούζβελτ λέγει εις το τηλεγράφημά του ότι κάθε μεγάλος πόλεμος θα εξασκήση κατόπιν , επί πολλών γενεών καταθλιπτικήν επίδρασιν.
Του απαντώ: Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς καλύτερον από τον γερμανικόν λαόν , εις τον οποίον η συνθήκη των Βερσαλλιών επέβαλε τοιαύτα βάρη, ώστε δεν θα ήτο δυνατόν να τα αποτινάξη ούτε μετά πάροδον εκατόν ετών.
Εγώ όμως δεν πιστεύω, ότι κάθε αγών θα επέδρα καταστρεπτικώς εις ολόκληρον την υφήλιον, εκτός αν συμπαρεσύρετο σκοπίμως εις τον αγώνα αυτόν ολόκληρος η ανθρωπότης δια συστήματος σκοτεινών συμβατικών υποχρεώσεων. Ο κ. Ρούσβελτ δηλοί ότι απηυθύνθη ήδη προγενεστέρως προς εμέ δια τον διακανονισμόν οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων δι' ειρηνικής οδού.
Του απαντώ: Εκανόνισα , ως αποδεικνύει η ιστορία, χωρίς την βίαν των όπλων , φλέγοντα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως ο ειρηνικός αυτός διακανονισμός κατέστη δυσχερής , συνεπεία της παρορμήσεως προς πόλεμον εκ μέρους πολιτικών ανδρών, κυβερνητών και εφημερίδων, ενός συνόλου δηλαδή, το οποίον θα ήτο δυνατόν να θιγή, κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπον, από τον διακανονισμόν των εν λόγω προβλημάτων.
Ο κ. Ρούζβελτ φρονεί ότι το ρεύμα της στιγμής αυτής φέρει ακάθεκτον και απειλητικήν μαχητικήν βίαν και ότι μέγα μέρος της ανθρωπότητος θα εγίνετο θύμα της καταστροφής.
Του απαντώ: Εφόσον πρόκειται περί της Γερμανίας , δεν γνωρίζω να υφίσταται καμμία απειλή εκ μέρους της εις βάρος άλλων χωρών και εν τούτοις αναγιγνώσκω εις τας δημοκρατικάς εφημερίδας διάφορα ψεύδη περί τοιούτων απειλών.
Ο κ. Ρούζβελτ φρονεί περαιτέρω ότι εις την περίπτωσιν πολέμου θα υποφέρουν όλα τα κράτη. Του απαντώ: Ότι την ιδίαν πεποίθησιν έχω σχηματίσει και εγώ από εικοσαετίας.
Φρονεί επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι εξαρτάται από τους αρχηγούς των μεγάλων κρατών να λυτρώσουν τους λαούς των από την απειλουμένην καταστροφήν .
Απάντησις: Εάν τούτο αληθεύη , τότε, αποτελεί κολάσιμον ελαφρότητα - δια να μη χρησιμοποιήσω βαρυτέραν έκφρασιν - το ότι οι αρχηγοί λαών , οι οποίοι διαθέτουν αυτήν την δύναμιν δεν κατορθώνουν να θέσουν χαλινόν εις τον Τύπον των χωρών των, τον υποθάλποντα την ιδέαν του πολέμου. Θεωρώ περαιτέρω ακατανόητον το ότι οι υπεύθυνοι αυτοί αρχηγοί δυσχαιρένουν άνευ ουδεμιάς αιτίας το έργον των πρεσβευτών. Ο κ. Ρούζβελτ δηλοί ότι τρία ευρωπαϊκά και εν αφρικανικόν ανεξάρτητα κράτη απώλεσαν την υπόστασίν των. Να πρόκειται άραγε, περί των γερμανικών επαρχιών , αι αι οποίαι προσηρτήθησαν εκ νέου εις το Ράιχ; Τα κράτη αυτά δεν απώλεσαν σήμερον την υπόστασίν των. Την απώλεσαν εις τα 1918 , οπότε δεν ετηρήθη η πανηγυρική υπόσχεσις περί αυτοδιαθέσεως των λαών και απεσπάσθησαν βιαίως οι πολίται από τας πατρίδας των. Όσον αφορά την Αφρικήν , εκεί , δεν απώλεσε την ελευθερίαν του ένας λαός, αλλά όλοι σχεδόν οι λαοί , οι αποτελούντες τους παλαιούς κατοίκους αυτής της ηπείρου, υπετάγησαν με βάρβαρον βίαν εις την κυριαρχίαν άλλων λαών. Τα ξίφη της τοιαύτης ξένης βίας δεν έφερον την επιγραφήν :"κατεσκευάσθη εν Γερμανία", αλλ' έφερον επιγραφήν , η οποία έλεγε:"κατεσκευάσθη εις τας δημοκρατίας".


ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ.
Ο κ. Ρούζβελτ  ομιλεί ακόμη  περί φημών  μελετωμένων νέων επιθέσεων. 
Απάντησις: Θεωρώ κάθε σχετικόν υπαινιγμόν , εφόσον δεν είναι βάσιμος  ως εγκληματικήν  πράξιν εναντίον  της ησυχίας, συνεπώς  δε και της ειρήνης του κόσμου. Διαβλέπω περαιτέρω εις αυτόν απόπειραν  εκφοβισμού  ή τουλάχιστον εκνευρισμού  των μικρών κρατών. Εάν εν τούτοις ο κ. Ρούζβελτ  έχη υπ' όψιν  του συγκεκριμένας περιπτώσεις , τότε , τον παρακαλώ  να μου αναφέρη  τα υπό επιθέσεως απειλούμενα κράτη ως και εκείνα  τα οποία δύνανται  να θεωρηθούν  ως απειλούντα.
Ο κ. Ρούζβελτ λέγει , ότι παρέσχον επανειλημμένως την διαβεβαίωσιν  ότι ούτε εγώ ούτε ο γερμανικός λαός επιθυμούμεν  τον πόλεμον  και αν όντως ούτω  έχουν τα πράγματα  δεν παρίσταται  ανάγκη  να γίνη πόλεμος.
Απάντησις : Εγώ δεν έκανα κανέναν πόλεμον . Από πολλών ετών  εξαγγέλλω τον αποτροπιασμόν μου  εναντίον του πολέμου, αλλά και εναντίον  της δημαγωγίας προς πόλεμον . Δεν βλέπω  δια ποίον λόγον  θα έπρεπε  να κάμω πόλεμον. Θα ήμουν ευγνώμων προς τον κ Ρούζβελτ  αν με διεφώτιζεν εν προκειμένω.
Ο κ. Ρούζβελτ φρονεί ότι ο πόλεμος  πρέπει να διεξάγεται  μόνον δια την περίπτωσιν  της αναμφισβητήτου  αμύνης. 
Απάντησις: Φρονώ  ότι αυτή είναι η αντίληψις όλων των λογικών ανθρώπων. Νομίζω όμως , ότι αμφότερα  τα μέρη δύνανται  να διεκδικήσουν  υπέρ εαυτών  την περίπτωσιν της "αναμφισβητήτου  αμύνης" και ότι δεν υπάρχει  κανείς οργανισμός  επί της γης , περιλαμβανομένου  και του προσώπου του κ.Ρούζβελτ ,όστις να δύναται  να αποσαφηνίση το ζήτημα τούτο. Δεν υπάρχει π.χ  καμμία αμφιβολία  περί του ότι η Αμερική  δεν εισήλθεν  εις τον παγκόσμιον πόλεμον επειδή ευρέθη εις περίπτωσιν "αναμφισβητήτου αμύνης".  Θέλομεν  εν πάσει περιπτώσει να ελπίζωμεν ότι η Βορειοαμερικανική Ένωσις  θα εμμείνη μελλοντικώς εις  την ευγενή αυτήν αρχήν. Ο κ. Ρούζβελτ λέγει περαιτέρω  ότι δεν χρησιμοποιεί  παρά την δύναμιν της φωνής  του και ότι ομιλεί  από αγάπην προς την ανθρωπότητα .
Απάντησις: Αν η φωνή αυτή  είχεν ακουσθή εν ευθέτω χρόνω και αν προ πάντων είχε προσλάβει  κάποιαν πρακτικήν αξίαν, τότε θα είχε παρεμποδισθή τουλάχιστον  αυτή η συνθήκη η οποία απετέλεσε  τον πυρήμα της μεγαλυτέρας πιέσεως εναντίον ανθρώπων από όσας αναφέρει η ιστορία. Εννοώ την συνθήκην των Βερσαλλιών.
Ο κ.Ρούζβελτ δηλοί , ότι όλα τα διεθνή προβλήματα δύναναται να επιλυθούν  γύρω από  την τράπεζαν των διασκέψεων .
Απάντησις : Θεωρητικά θα έπρεπε να πιστεύση κανείς , ότι τούτο είναι πράγματι δυνατόν .Παραδείγματος χάριν συμφώνως  προς πάσαν λογικήν  και προς τας βασικάς αρχάς  της γενικής και ανωτέρας  ανθρωπίνης δικαιοσύνης, πρέπει να έχουν  όλοι οι λαοί  ίσον μερίδιον εφ' όλων των αγαθών της γης .Τότε δεν θα επιτρέπετο  εις τους ευτυχούντας λαούς να αφαιρούν  από τους ήδη υποφέροντας  τμήματα ζωτικών  δι αυτούς περιφερειών : να τους αφαιρούν λ.χ τας αποικίας των. Θα ησθανόμην , λοιπόν  πράγματι μεγάλην χαράν  αν θα ήτο δυνατόν να εξευρεθή η λύσις  αυτή των προβλημάτων  πέριξ της τραπέζης των  διασκέψεων. Με καθιστά όμως σκεπτικόν  το γεγονός ότι και αυτή ακόμη η Αμερική εξεδήλωσε ζωηρώς την δυσπιστίαν της ως προς  την σκοπιμότητα  των τοιούτων διασκέψεων , διότι  η μεγαλυτέρα  διάσκεψις του είδους  αυτού  ήτο αναμφιβόλως η Κοινωνία των Εθνών. Και όμως, η μεγίστη αυτή  διάσκεψις  του κόσμου  δεν κατώρθωσε  να επιλύση ούτε ένα πράγματι σημαντικόν διεθνές πρόβλημα. 
Ο κ. Ρούζβελτ , κάμνει  την διαπίστωσιν , ότι αι ειρηνικαί αυταί διασκέψεις  δεν δύνανται  να είναι αποτελεσματικαί, εφόσον  η μία μερίς  δεν καταθέτει τα όπλα  εάν δεν λάβη  εκ των προτέρων  την διαβεβαίωσιν , ότι η απόφασις , η οποία  θα ληφθή θα είναι  υπέρ αυτής. Δεν υπήρξε παρά  μία μόνον Κυβέρνησις και εις μόνος λαός, ο οποίος ηκολούθησε την συνταγήν αυτήν την τόσον εκθειαζομένην : η Κυβέρνησις και ο λαός της Γερμανίας. Το γερμανικόν  έθνος προσήλθε κάποτε άοπλον  εις την τράπεζαν  της διασκέψεως . Από της στιγμής  όμως που  κατέθεσε τα όπλα , δεν εκλήθη καν εις την τράπεζαν αυτήν αλλά διεπράχθη  απέναντί του  η μεγαλυτέρα  παρασπονδία  όλων των αιώνων . Οι αντιπρόσωποι  του γερμανικού λαού , οι οποίοι , πιστεύσαντες  εις τας πανηγυρικάς  διαβεβαιώσεις  ενός Αμερικανού Προέδρου , κατέθεσαν τα όπλα , δεν εκλήθησαν δια να λάβουν γνώσιν  των υπαγορευομένων όρων . Δεν εκλήθησαν  ουδέ καν, ως αντιπρόσωποι  ενός λαού , ο οποίος υπερήσπισε με αφάνταστον ηρωισμόν  την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν  του επί τέσσερα και πλέον έτη  εναντίον του κόσμου ολοκλήρου. Οι Γερμανοί αντιπρόσωποι  παρεπέμφθησαν όχι ενωπιον ενός διεθνούς Συνεδρίου, αλλά ενώπιον του δικαστηρίου των νικητών, όπου οι τελευταίοι αυτοί  προτείνοντες εναντίον των  το περίστροφον , τους εξηνάγκασαν  εις την αποδοχήν  της μάλλον επαισχύντου υποδουλώσεως και λαφυραγωγήσεως εξ όσων  αναφέρει μέχρι τούδε η Ιστορία. Δια τούτο είναι ακαταδάμαστος η θέλησις μου να μεριμνήσω, όπως όχι τώρα μόνον , αλλά και εις προσεχές μέλλον και εις απώτερον ουδείς Γερμανός εμφανίσθη ενώπιον διεθνούς Συνεδρίου ανίσχυρος.
Ο κ. Ρούζβελτ  πιστεύει , ότι οφείλει τις να παρουσιάζεται ενώπιον του διεθνούς Συνεδρίου, όπως ενώπιον του δικστηρίου.
Απάντησις: Οι Γερμανοί αντιπρόσωποι ουδέποτε πλέον θα εμφανισθούν  εις Συνέδριον , το οποίον θα επέχη δι αυτούς θέσιν δικαστηρίου, αλλά θα ήμην ευγνώμων προς τον κ.Ρούζβελτ, αν ευηρεστείτο να διασαφηνίση πως θα έπρεπε να καταρτισθή το νέον δικαστήριον. Ποίοι θα είναι  οι δικασταί, επί τη βάσει τίνος διαδικασίας  θα εξελέγοντο , κατά ποίον  υπεύθυνον τρόπον θα εδίκαζον, ιδία δε ποίαν ευθύνην  θα έφερον.  Ο κ.Ρούζβελτ  πιστεύει , ότι θα έπρεπε να είμαι  πρόθυμος να δώσω εις αυτόν , τον αρχηγόν  μιας τόσον απομεμακρυσμένης  χώρας, μίαν τοιαύτην  διαβεβαίωσιν . 
Απάντησις: Πως συμβαίνει  ώστε ο Πρόεδρος Ρούζβελτ ν' αξιοί  τοιούτον τι  ακριβώς παρά του  αρχηγού του γερμανικού Κράτους; Δεδομένου , ότι η απόστασις  της Ευρώπης από την   Αμερικήν είναι όση και η της Αμερικής  από την Ευρώπην  θα ημπορούσαμε και ημείς με το ίδιον δικαίωμα να ερωτήσωμεν  ποίους  σκοπούς επιδιώκει η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων πολιτειών έναντι λ.χ  των μεσοαμερικανικών και νοτιοαμερικανικών επικρατειών. Ο κ. Ρούζβεκτ  θα επικαλεσθή ασφαλώς , εν τη περιπτώσει ταύτη το δόγμα του Μονρόε και θ' αποκρούση πάσαν ανάμειξίν μας εις τα εσωτερικά της αμερικανικής ηπείρου. Ακριβώς ένα  παρόμοιον  δόγμα αναμένομεν  ημείς οι Γερμανοί  δια την Ευρώπην  και εν πάση περιπτώσει το εφαρμοζόμενον εις την περιοχήν  της μεγάλης Γερμανίας. 
Ο κ Ρούζβελτ δηλοί ότι θα μετέδιδε τας ανακοινώσεις, τας οποίας ανέμενε  να του κάμωμεν  περί των σκοπών της πολιτικής  μας και εις άλλους λαούς οίτινες θεωρούν εαυτούς απειλουμένους. 
Απάντησις: Δια ποίας μεθόδου εξηκρίβωσεν ο κ.Ρούζβελτ τίνα έθνη  αισθάνονται  εαυτά απειλούμενα παρ΄ημών  και ποία είναι τα μη απειλούμενα; 
Ο κ.Ρούζβελτ  αξιοί την διαβεβαίωσιν  ότι αι γερμανικαί στρατιωτικαί δυνάμεις  δεν θα προσβάλουν την εδαφικήν ακεραιότητα  των κάτωθι ανεξαρτήτων κρατών:(O Φύρερ απαριθμεί τα υπό του κ.Ρούζβελτ  αναφερθέντα κράτη).
Aπάντησις : Προσεπάθησα ως προς τα ειρημένα  κράτη να εξακριβώσω: α) αν ταύτα αισθάνονται  εαυτά απειλούμενα, β) αν προ παντός , τα   ερωτήματα  του κ.Ρούζβελτ προς ημάς έγιναν κατόπιν παρορμήσεως  των ως άνω κρατών, ή τουλάχιστον  τη συγκαταθέσει των. Η απάντησις υπήρξεν  απολύτως αρνητική, μερικά δε κράτη  απέκρουσαν  μετά σταθερότητος, την πρωτοβουλίαν του Αμερικανού προέδρου. Εις ωρισμένα εκ των μνημονευθέντων  κρατών  δεν ήτο δυνατόν να απευθυνθώ διότι- όπως λ.χ συμβαίνει  με την Συρίαν - δεν έχουν την στιγμήν αυτήν την ελευθερίαν των. 
.Οφείλω όμως να επιστήσω την προσοχήν  του κ. Ρούζβελτ  επί ορισμένων ιστορικών σφαλμάτων , εις τα οποία υποπίπτει. Αναφέρει λ.χ  και την Ιρλανδίαν και ζητεί να προβή η Γερμανία  εις την δήλωσιν  ότι δεν επιβουλεύεται  την ελευθερίαν της. Εν τούτοις , προ ολίγου  ανέγνωσα  μίαν αγόρευσιν  του Ιρλανδού  πρωθυπουργού Ντε Βαλέρα, ο οποίος , αντιθέτως  προς την γνώμην του κ. Ρούζβελτ , κατηγορεί όχι την Γερμανίαν , αλλά την Αγγλίαν , ως καταπιέζουσαν την Ιρλανδίαν. Επίσης διέφυγε την προσοχήν  του κ. Ρούζβελτ  το γεγονός ότι η Παλαιστίνη , προς το παρόν , δεν κατέχεται  από γερμανικά , αλλά από αγγλικά στρατεύματα. Το πρόβλημα της Παλαιστίνης , σύμφωνα με την αντίληψιν του κ.Ρούζβελτ , θα έπρεπε να επιλυθή επί της τραπέζης του συνεδρίου και όχι με βάναυσα  στρατιωτικά μέτρα, ομαδικούς τυφεκισμούς , εμπρησμούς χωρίων , ανατινάξεις οικιών  κλπ και η Αγγλία ενεργεί  όχι προσκληθείσα υπό των Αράβων , αλλ' ως παρείσακτος , που δεν προσεκλήθη  από κανένα  και εις περιοχήν που δεν ανήκει εις αυτήν . 

Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ  ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ.
Η γερμανική Κυβέρνησις είναι, παρά ταύτα , πρόθυμος να παράσχη εις έκαστον των κρατών τα οποία ανέφερεν ο κ. Ρούζβελτ και εφ όσον τα κράτη αυτά θα απηυθύνοντο εις αυτήν και θα την ηρώτων συναφώς, διαβεβαίωσιν περί σεβασμού της πολιτικής των ανεξαρτησίας και της εδαφικής των ακεραιότητος, κατά τον υπό του κ.Ρούζβελτ υποδεικνυόμενον τρόπον , αλλ' υπό την προϋπόθεσιν της απολύτου αμοιβαιότητος. Αλλά και δια την διάρκειαν των Συμφώνων τούτων , η Γερμανία είναι πρόθυμος να προέλθη εις συννοήσεις μετά παντός κράτους, το οποίον θα το επεθύμει.
Δεν επιθυμώ να αφήσω να παρέλθη η ευκαιρία αυτή χωρίς να δώσω εις τον πρόεδρον της Βορειοαμερικανικής Ενώσεως ρητήν διαβεβαίωσιν περί των εδαφών εκείνων προς τα οποία στρέφονται κατά πρώτον λόγον η προσοχή του και δηλώ ενταύθα κατηγορηματικώς, ότι όλοι οι ισχυρισμοί περί σκοπουμένης γερμανικής επιθέσεως , ή επεμβάσεως εναντίον εντός αμερικανικού εδάφους , είναι χονδροειδή ψεύδη και τούτο χωρίς να λάβωμεν υπ όψιν το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί αυτοί , εξεταζόμενοι από στρατιωτικής απόψεως, δεν δύνανται να προέρχονται παρά μόνον από ανόητον φαντασίαν.


ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Ο κ. Ρούζβελτ δηλοί ότι θεωρεί ως πλέον επείγον εξ όλων των ζητημάτων την εξέτασιν του τρόπου κατά τον οποίον θα καταστή δυνατόν να απαλλαγούν οι λαοί από τα καταθλιπτικά βάρη των εξοπλισμών. Ο κ.Ρούζβελτ αγνοεί ίσως, ότι το πρόβλημα τούτο είχε λυθή κάποτε πλήρως υπό της Γερμανίας η οποία υπεχρεώθη να καταστρέψη μετά την λήξιν του μεγάλου πολέμου, μεταξύ άλλων 95.000 πυροβόλα, 150.000 μυδραλλιοβόλα, 6.000.000 τυφέκια, 16.500.000 χειροβομβίδας, 15.714 καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά αεροπλάνα, 26 μεγάλα θωρηκτά μάχης, 4 μικρότερα θωρηκτά, 4 τεθωρακισμένα καταδρομικά, 19 μικρά καταδρομικά, 21 πλοία εκπαιδευτικά, ή άλλων ειδικών χρήσεων, 85 αντιτορπιλλικά, και 315 υποβρύχια.
Όλαι αι προσπάθειαι, αι οποίαι κατεβλήθησαν εις πολυετείς διαπραγματεύσεις παρά την τράπεζαν μιας διασκέψεως και απέβλεπαν εις τον αφοπλισμόν και των άλλων κρατών, εναυάγησαν, ως γνωστόν , χάρις εις την ιδίαν των αντίδρασιν.
Κύριε Ρούζβελτ,
Έκαμα ολόκληρον σειράν προτάσεων δια να συζητηθή η δυνατότης ενός γενικού αφοπλισμού. Ουδείς εσκέφθη να λάβη υπ' όψιν τας προτάσεις μου αυτάς. Τουναντίον, ο υπόλοιπος κόσμος ήρχισε να ενισχύη τους ήδη τεραστίους εξοπλισμούς του.
Μόνον όταν, κατά το 1934 απερρίφθη οριστικώς και η τελευταία ευρυτάτη πρότασίς μου η οποία αφεώρα ένα στρατόν 300.000 ανδρών , τότε μόνον έδωσα την εντολήν ενός ριζικωτέρου , βέβαια εξοπλισμού.
Παρ΄όλα ταύτα δεν θα επεθύμουν να είμαι εγώ το εμπόδιον δια την συζήτησιν των ζητημάτων του αφοπλισμού , εις την οποίαν θα ελαμβάνατε μέρος και σεις ο ίδιος κύριε Ρούζβελτ Σας παρακαλώ μόνον να μη αποταθήτε αρχικώς προς εμέ ή προς τον γερμανικόν λαόν, αλλά προς τους άλλους.
Ο κ.Ρούζβελτ διαβεβαιώνει , τέλος, ότι είναι πρόθυμος να μετάσχη εις την προσπάθειαν εξευρέσεως πρακτικών διεθνών εμπορικών μεθόδων.
Απάντησι:
Νομίζω ότι προέχει το γεγονός να τεθούν κατά μέρος δι' έργων τα πραγματικά εμπόδια της διεθνούς οικονομίας. Τα χειρότερα εμπόδια ευρίσκονται όμως εντός των συνόρων των διαφόρων κρατών . Επίσης αποτελεί αφόρητον επιβάρυνσιν των διεθνών οικονομικών σχέσεων το ότι μερικά κράτη έχουν τη δυνατότητα , δ' οιουσδήποτε ιδεολογικούς λόγους, να επιβάλουν άγριον μπουκοτάζ, εναντίον άλλων λαών ή των προϊόντων των. Νομίζω κ.Ρούζβελτ , ότι θα ήτο μία μεγάλη συμβολή εάν καταργούσατε πρώτος εσείς τα εμπόδια αυτά εντός της Αμερικής με την μεγάλην σας επιρροήν. Εκτός τούτου ,το γερμανικόν έθνος υπέβαλε συγκεκριμένας απαιτήσεις και θα έχαιρον πολύ αν επεμβαίνατε σεις , κύριε πρόεδρε, δια να εκπληρωθή τέλος η υπόσχεσις επί τη βάσει της οποίας κατέθεσε κάποτε η Γερμανία τα όπλα δια να παραδοθή εις χείρας των νικητών. Ο πρόεδρος Ρούζβελτ μας παρέσχε την κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν, ότι αι αποικιακαί διεκδικήσεις της Γερμανίας θ΄ απετέλουν αντικείμενον δικαίας εξετάσεως όπως κάθε άλλη δικαία απαίτησις. Θα ήτο μία ευγενεστάτη χειρονομία αν εξεπλήρου ο Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ την υπόσχεσιν , την οποίαν έδωκεν ο πρόεδρος Ουίλσων.
Δια να αντικαταστήσω τας απειλάς δι' άλλων μεθόδων , δεν ήνωσα μόνον τον γερμανικόν λαόν αλλά και τον εξώπλισα και προσπάθησα να εξαφανίσω ένα προς ένα τα φύλλα της συνθήκης, η οποία εθεωρήθη κάποτε ανταξία ανθρώπων ενώ ήτο πράγματι αναξία. Προσεπάθησα να τα κάμω όλα αυτά άνευ αιματοχυσίας και χωρίς να υποβάλω τον λαόν μου ή άλλους λαούς εις τα δεινά του πολέμου.
Δύναμαι να αξιώσω από την ιστορίαν ν' αναγνωρίση, ότι ανήκω εις την κατηγορίαν των ανθρώπων , οι οποίοι εσημείωσαν την ανωτάτην απόδοσιν που δύναται να ζητηθή από ένα άνθρωπον χρησιμοποιούντα νόμιμα και δίκαια μέσα.
Ο κόσμος μου είναι εκείνος εις τον οποίον με έταξεν η θεία πρόνοια και δια τον οποίον είμαι, συνεπώς υποχρεωμένος να εργασθώ. Δυστυχώς, ο κόσμος αυτός είνε πολύ περιωρισμένος ως προς την έκτασιν. Περιλαμβάνει μόνον το έθνος μου. Αλλα΄νομίζω, ότι ωφέλησα αυτό το οποίον όλοι επιθυμούμεν ενδομύχως: την δικαιοσύνην, την ευημερίαν, την πρόοδον και την ειρήνην της ανθρωπίνης κοινωνίας."Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου