Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ο ΤΣΟΡΤΣΙΛ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΣ ΕΛ ΚΕΡΙΜΠ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ


(Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων , στις 4 Ιουλίου ,ο Τσόρτσιλ δικαιολογεί με τρόπο μάλιστα κατηγορηματικό το τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση του , υποχρεώθηκε να αντιδράσει στο Μέρς  ελ Κεμπιρ.)

Με ειλικρινή λύπην,θα ανακοινώσω εις την Βουλήν τα μέτρα τα οποία εθεωρήσαμεν επιβεβλημένα να λάβωμεν , δια να αποτρέψωμεν , όπως ο γαλλικός στόλος περιέλθη εις γερμανικάς χείρας. Όταν δύο έθνη μάχονται ομού εν συμμαχία κατά κοινού εχθρού, το ένα εξ αυτών πιθανόν να καταπέση και να υπερφαλαγγισθή και ίσως εξαναγκασθή από τον σύμμαχόν του να το απαλλάξη των υποχρεώσεών του.
Το ολιγώτερον το οποίον θα ηδυνάμεθα να αναμένωμεν , ήτο ότι η γαλλική κυβέρνησις εγκαταλείπουσα τον αγώνα και αφήνουσα το όλον βάρος επί της Μεγ. Βρεττανίας και της βρεττανικής αυτοκρατορίας, θα επρόσεχε να μη προξενήση ζημίας εις πιστόν σύμμαχον , εις του οποίου την τελικήν νίκην έγκειται η μόνη ελπίς της ελευθερίας της Γαλλίας.
Ως ενθυμείται η Βουλή, προσεφέρθημεν να απαλλάξωμεν την Γαλλίαν των εκ της συνθηκης υποχρεώσεών της , υπό τον μόνον όρον , ότι ο γαλλικός στόλος θα κατέπλεεν εις αγγλικούς λιμένας, πρωτού τερματισθούν  αι χωρισταί διαπραγματεύσεις περί ανακωχής. Τούτο δεν εγένετο. Τουναντίον , παρά τας παντός είδους  ιδιαιτέρας και προσωπικάς υποσχέσεις  και διαβεβαιώσεις , αίτινες παρεσχέθησαν  υπό του Ναυάρχου  Νταρλάν εις τον πρώτον λόρδον  του ναυαρχείου  και τον αρχηγόν του αγγλικού ναυτικού επιτελείου, υπεγράφη ανακωχή, ήτις έθετε τον γαλλικόν στόλον ουσιαστικώς υπό την δικαιοδοσίαν της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Κακόπιστος ενέργεια.
Πρέπει να σημειώσω, ότι το πλήγμα αυτό , όπερ  θα ήτο δυνατόν να είναι θανάσιμον  δι ' ημάς κατεφέρθη υπό της κυβερνήσεως του Μπορντώ, εν πλήρει  γνώσει των συνεπειών  και του κινδύνου , ον διετρέχομεν κατόπιν απορρίψεως όλων των αιτήσεων  μας καθ' ην στιγμήν αύτη εγκατέλειπε την συμμαχίαν  και παρεβίαζε τας υποχρεώσεις , αίτινες την ενίσχυον.
Πρόκειται περί μιάς σκληράς και ίσως κακοπίστου ενεργείας εναντίον μας , ήτις εγένετο ουχί υπό του γαλλικού έθνους (επευφημίαι), το οποίον ουδέποτε ηρωτήθη  δια τας ενεργείας  αυτάς , αλλά από την κυβέρνησιν του Μπορντώ.
Ιδού ένα χαρακτηριστικόν  της στάσεώς της. Υπήρχον  400 Γερμανοί αεροπόροι  αιχμάλωτοι εν Γαλλία, οι πλείστοι των οποίων , ίσως θα κατερρίφθησαν από αεροπλάνα της αγγλικής αεροπορίας.
Είχον επιτύχει από τον κ.Ρενώ προσωπικώς υπόσχεσιν , ότι οι πιλότοι αυτοί  θα αποστέλλοντο  εις Αγγλίαν. Διαταγαί εδόθησαν  υπ' αυτού  προς τον σκοπόν  τούτον, αλλ' όταν ο κ. Ρενώ έπεσεν , οι περί ου ο λόγος αεροπόροι παρεδόθησαν εις την Γερμανίαν προφανώς δια να εξασφαλίση  η κυβέρνησις του Μπορντώ  την ευμένειαν των Γερμανών  κυρίων της, χωρίς να λαμβάνεται  υπ' όψιν η βλάβη , ήτις εγίνετο εναντίον μας.
Η Γερμανική αεροπορία αισθάνεται  ήδη μεγάλην έλλειψιν ησκημένων πιλότων  και είναι εξαιρετικώς απαίσιον ότι οι 400 αυτοί  ησκημένοι αεροπόροι  παρεδόθησαν εν γνώσει ότι θα εχρησιμοποιούντο  δια να βομβαρδίσουν την χώραν μας και ούτω  θα υποχρεωθούν  οι  αεροπόροι μας να τους καταρρίψουν δια δευτέραν φοράν....
Είμαι βέβαιος ότι αι κακαί  αύται πράξεις  δεν θα συγχωρηθούν  από την Ιστορίαν.  Πιστεύω σταθερώς  ότι θα ανακύψη εν Γαλλία γενεά , ήτις θα αναστηλώση την εθνικήν τιμήν.
Είπον την παρελθούσαν εβδομάδα, ότι πρέπει  να επιστήσωμεν  εξαιρετικώς  την προσοχήν μας επί της ιδίας μας σωτηρίας. Ουδέποτε  εν τη ζωή μου συνήντησα τόσον δυσχερές  ζήτημα όσον το αφορών  τον γαλλικόν στόλον. Το ζήτημα τούτο συνεζητήθη  εν τω υπουργικώ συμβουλίω. Πόσον οι λόγοι , οίτινες επεβαλον την εκτέλεσιν των καθηκόντων μας ήσαν ισχυροί , αποδεικνύεται  από το γεγονός, ότι έκαστον  μέλος της κυβερνήσεως ήτο απολύτως πεποισμένον  περί εκείνου , όπερ έπρεπε να γίνη. Ουδέ ο ελάχιστος δισταγμός ή διαφωνία υπήρξε μεταξύ των υπουργών. Οι 13 υπουργοί, ως και άνδρες ως ο υπουργός των Πληροφοριών και ο υπουργός των Κτήσεων , οίτινες είναι γνωστοί δια τα φιλικά αισθήματά των  προς την Γαλλίαν, όταν ηρωτήθησαν , εξέφρασαν  την πεποίθησιν ότι ουδεμία άλλη απόφασις ήτο δυνατή  από εκείνην, ην ελάβαμεν. Ελάβαμεν την απόφασιν  αυτήν , εις ην ηνωμένοι κατελήξαμεν, με συντετριμμένην  καρδίαν, αλλά και πλήρη επίγνωσιν  της σοβαρότητος.

Η επιχείρησις του Πόρτσμουθ  

Επί τη βάσει αυτής χθες την πρωϊαν , αφού έγιναν όλαι αι προετοιμασίαι , εθέσαμεν  το μεγαλύτερον μέρος του γαλλικού  στόλου υπό τον έλεγχόν μας (επευφημίαι) και εσπεύσαμεν προς αυτόν με επαρκείς δυνάμεις, δια την πραγματοποίησιν του σκοπού μας. Το τμήμα εκείνο του γαλλικού στόλου, όπερ δεν ηδυνήθη να φθάση εις τους γαλλικούς λιμένας, ήλθεν  εις τους λιμένας του Πόρτσμουθ και του Πλύμμουθ προ 10 ημερών.
Δύο θωρηκτά , 2 ελαφρά καταδρομικά, υποβρύχια τινα , μεταξύ των οποίων το "Συρκούφ", 8 αντιτορπιλλικά  και 100 περίπου μικρότερα σκάφη ναρκοαλιευτικά και βοηθητικά, τα πλείστα       των οποίων  ευρίσκοντο  εις το Πόρτσμουθ , κατελήφθησαν  υπό υπερτέρων δυνάμεων  κατόπιν βραχείας ειδοποιήσεως , ήτις εδόθη οσάκις  ήτο δυνατόν  εις τους κυβερνήτας των (επευφημίαι) . Η επιχείρησις  αύτη διεξήχθη επιτυχώς  άνευ αντιστάσεως  και άνευ αιματοχυσίας , εξαιρέσει μιας  περιπτώσεως καθ' ην εσημειώθη συμπλοκή συνεπεία παρεξηγήσεως  και καθ' ην εσημειώθη  συμπλοκή συνεπεία παρεξηγήσεως και καθ΄ην ένας Άγγλος υπαξιωματικός του ναυτικού εφονεύθη, δύο Άγγλοι αξιωματικοί και ένας ναύτης ετραυματίσθησαν  και εις Γάλλος αξιωματικός εφονεύθη  και έτερος ετραυματίσθη.
Κατά τα λοιπά  οι Γάλλοι ναύται απεδέχθησαν ευχαρίστως το τέρμα της περιόδου της αβεβαιότητος. Οκτακόσιοι έως 900 εξέφρασαν την επιθυμίαν να συνεχίσουν  τον πόλεμον , τινες δε εζήτησαν να αποκτήσουν  την αγγλικήν υπηκοότητα.
Τούτο είμεθα διατεθειμένοι να παράσχωμεν  χωρίς να θιγούν οι άλλοι Γάλλοι , οίτινες ανέρχονται  εις χιλιάδας και οίτινες επροτίμησαν να πολεμήσουν μεθ' ημών ως Γάλλοι.
Τα υπόλοιπα μέλη  των πληρωμάτων αυτών  θα αποσταλούν αμέσως εις γαλλικούς  λιμένας όταν η γαλλική κυβέρνησις θα δυνηθή να λάβη μέτρα  δια την υποδοχήν την κατόπιν αδείας των Γερμανών κύρωσίν  της. Επίσης θα μεριμνήσωμεν δια την παλιννόστησιν των εν τη χώρα μας ευρισκομένων  γαλλικών στρατευμάτων, εξαιρέσει εκείνων οίτινες εθελουσίως  ακολουθούν τον στρατηγόν Ντε Γκολ και ενεγράφησαν εις την γαλλικήν δύναμιν  της απελευθερώσεως ης ούτος είναι  αρχηγός.
Γαλλικά τινα υποβρύχια  προσεχώρησαν εις ημάς ανεξαρτήτως και απεδέχθημεν τας υπηρεσίας των.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου