Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ο ΤΣΟΡΤΣΙΛ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΣ ΕΛ ΚΕΡΙΜΠ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ 2


Ο γαλλικός στόλος της Αλεξανδρείας
Ήδη φέρω τον λόγον προς την Μεσόγειον. Εις την Αλεξάνδρειαν, όπου ναυλοχεί  ισχυρός  αγγλικός στόλος  υπάρχει ένα γαλλικόν θωρηκτόν , τέσσερα καταδρομικά , ων τα τρία νεωτάτου τύπου, με πυροβόλα των οκτώ δακτύλων και πολλά άλλα σκάφη μικροτέρων τύπων. Τα σκάφη ταύτα ειδοποιήθησαν  ότι δεν θα επιτραπή  εις αυτά να εγκαταλείψουν τον λιμένα και να περιέλθουν  ούτως  υπό την εξουσίαν των Γερμανών κατακτητών της Γαλλίας. Διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με λεπτομερείας περί ων θεωρώ περιττόν  να απασχολήσω την Βουλήν , διεξάγονται κατ΄ανάγκην  και μέτρα ελήφθησαν όπως  εξασφαλισθή , ώστε τα σκάφη αυτά , άτινα διοικούνται από ανδρείον ναύαρχον βυθισθούν ή συμμορφωθούν προς τας επιθυμίας μας.
Την οδύνην  την οποίαν επροξένησε τούτο εις τους Γάλλους και Άγγλους αξιωματικούς δύναται τις να φαντασθή , όταν η Βουλή έχει υπ' όψιν , ότι  κατά την πρώτην επιδρομήν ιταλικών αεροπλάνων  εις Αλεξάνδρειαν τινα των γαλλικών σκαφών έβαλλον σφοδρώς κατά του κοινού εχθρού.
Θα παράσχωμεν ευκολίας  εις όλους του; Γάλλους αξιωματικούς και άνδρας  τους ευρισκομένους  εν Αλεξανδρεία  και επιθυμούντας να συνεχίσουν τον πόλεμον , μεριμνούντες  δια την συντήρησιν των κατά την διάρκειαν του αγλωνος, Υπεσχέθημεν  ν' αποστείλωμεν  εις τον εχθρόν  τους υπολοίπους.Θα ληφθήπάσα πρόνοια δια την μεταφοράν των.

Η ναυμαχία του Οράν
Αλλά το βαρύτερον εκ των όλων γεγονότων δεν ελέχθη ακόμη. Δύο εκ των καλυτέρων  σκαφών  του γαλλικού στόλου η "Δουγκέρκη" και το "Στρασβούργον " σύγχρονα καταδρομικά μάχης πολύ υπέρτερα του "Σαγχόρστ" και του "Γκναιζενάου", ναυπηγηθέντα  επίτηδες δια να είναι υπέρτερα  αυτών, δυο θωρηκτά  και τινα άλλα ελαφρά καταδρομικά , αντιτορπιλλικά και υποβρύχια, ως και άλλα τινά σκάφη , ευρίσκοντο εις το Οράν , εις την ναυτικήν βάσιν του Ελ Κεμπίρ , εν τη βορεία παραλία του Μαρόκου.
Χθες την πρωίαν , Αγγλος αξιωματικός επίτηδες εκλεγείς, ο πλοίαρχος Ρόλαντ, όστις ήτο ο τελευταίος ναυτικός ακόλουθος εν Παρισίοις , απεστάλη δια να συναντήση τον Γάλλον ναύαρχον . Μετά την άρνησίν του να παρασχεθή εις αυτόν  συνέντευξις υπέβαλε το ακόλουθον έγγραφον, όπερ θα αναγνώσω  εις την Βουλήν.
Αι πρώται τρεις παράγραφοι  του εγγράφου αυτού , αι αναφερόμεναι εις το ζήτημα της ανακωχής, περιείχοντο  εις όσα είπον μέχρι τούδε.Η τέταρτη παράγραφοε έχει ως εξής:

Το επιδοθέν έγγραφον
Είναι αδύνατον δι' ημάς τους μέχρι τούδε συμπολεμιστάς σας να αφήσωμεν να περιέλθουν  εις την εξουσίαν των εχθρών  τα λαμπρά σας πολεμικά σκάφη.
Είμεθα αποφασισμένοι να πολεμήσωμεν μέχρι τέλους και εάν νικήσωμεν- όπως πιστεύομεν  ότι θα νικήσωμεν - δεν θα λησμονήσωμεν ποτέ ότι η Γαλλία  υπήρξε σύμμαχός μας και ότι τα  συμφέροντά μας  είναι κοινά με τα συμφέροντά της  και ότι ο κοινός μας εχθρός  είναι η Γερμανία.
Εάν εξέλθωμεν νικηταί, δηλούμεν επισήμως ότι  θα επαναφέρωμεν εις την Γαλλίαν  όλα της τα εδάφη και όλον της το μεγαλείον .Προς τούτο δέον να είμεθα βέβαιοι ότι τα καλύτερα  σκάφη του γαλλικού στόλου  δεν θα χρησιμοποιηθούν  εναντίον μας  υπό του κοινού εχθρού.
Υπό τας περιστάσεις ταύτας η κυβέρνησις της Α.Μεγαλειότητος με διέταξε να ζητήσω όπως ο γαλλικός στόλος  ο ευρισκόμενος τώρα  εις Μιρ Ελ Κεμπίρ και Οράν  προβή εις μίαν εκ των  εξής δύο ενεργειών:
1) Να εκπλεύση μαζί μας και να εξακολουθήση  τον πόλεμον κατά των Γερμανών  και των Ιταλών , 2)να αποπλεύση με τον απαραίτητον αριθμόν πληρωμάτων  και κατευθυνθή εις αγγλικούς λιμένας υπό τον ιδίον μας έλεγχον.
Τα πληρώματα , τα οποία θα παραμείνουν  εις τα σκάφη θα αποσταλούν  το ταχύτερον εις τας πατρίδας των.
Οιανδήποτε εκ των δύο αυτών οδών  εάν εκλέξετε, ημείς θα αποδώσωμεν τα σκάφη σας  εις την Γαλλίαν μετά το πέρας του πολέμου  ή θα καταβάλωμεν πλήρη αποζημίωσιν  εάν εν τω μεταξύ υποστούν βλάβη τινά.
3) Εάν δεν προβήτε εις την μίαν εκ των ως άνω δύο ενεργειών  και αισθάνεστε ότι είσθε δεσμευμένοι  να μην αφήσετε  τα πολεμικά σας να χρησιμοποιηθούν  κατά των Γερμανών  ή των Ιταλών και δεν θέλετε να παραβιάσετε  τους δρόμους της ανακωχής , τότε πλεύσατε μαζί μας , διατηρούντες εις τα σκάφη σας περιωρισμένον αριθμόν ανδρών  και κατευθυνθήτε εις τινα γαλλικόν  λιμένα εις τας δυτικάς Ινδίας ή την Μαρτινίκαν , όπου να παροπλισθούν ταύτα κατά τρόπον όστις να μας ικανοποιή και να παραδοθούν ίσως προς φύλαξιν εις τας Ην. Πολιτείας δια να μείνουν εκεί ασφαλώς μέχρι τέλους του πολέμου.Τα πληρώματα  τα οποία θα μείνουν εις τα  σκάφη θα αποσταλούν  εις τας πατρίδα των.
Εάν αρνηθήτε και τας τρείς αυτάς προτάσεις , θα σας ζητήσω μετά βαθυτάτης  λύπης να βυθίσετε  τα σκάφη σας εντός 6 ωρών .
Εν τέλει  εάν δεν πράξετε  τι εκ των άνω, έχω διαταγάς της κυβερνήσεώς μου  να κάμω χρήσιν  οιασδήποτε  βίας  δια να εμποδίσω τα σκάφη σας να περιέλθουν  εις χείρας των Γερμανών ή των Ιταλών.

Πως εξελίχθη η σύγκρουσις
Ηλπίσαμεν ότι η μία ή η άλλη εκ των γενομένων προτάσεων ήθελε γίνη παραδεκτή, χωρίς να παραστή ανάγκη να χρησιμοποιήσωμεν την τρομεράν ισχύν μιας αγγγλικής μοίρας μάχης.Τοιαύτη μοίρα έφθασε προ του Οράν δύο ώρας μετά την άφιξιν του πλοιάρχου Ρόλαντ και των αντιτορπιλλικών του. 
Η εν λόγω μοίρα μάχης ετέλει  υπό την αρχηγίαν του αντιναυάρχου Σόμερβιλ , αξιωματικού όστις διεκρίθη  κατά την εκκένωσιν της Δουγκέρκης, οπόθεν μετέφερεν άνω των 100.000 Γάλλων εις την Αγγλίαν. Υπό τας διαταγάς του ναυάρχου Σόμερβιλ  ετέθη επί πλέον , εκτός των θωρηκτών της μοίρας του , δύναμις εκ καταδρομικών  και ισχυροί στολίσκοι  αντιτορπιλλικών .
Όλαι αυταί αι συνεννοήσεις εξηκολούθησαν  καθ' όλην την ημέραν  και ηλπίζαμεν  μέχρι του απογεύματος ότι αι προτάσεις μας θα εγένοντο  αποδεκταί άνευ αιματοχυσίας.
Εν τούτοις ο Γάλλος ναύαρχος, υπακούων αναμφιβόλως εις διαταγάς υπαγορευθείσας  υπό των Γερμανών εκ Βισβάδεν , όπου συνεδριάζει η γαλλογερμανική  επιτροπή ανακωχής, ηρνήθη να συμμορφωθή , ανεκοίνωσε  δε ότι προτίθεται να πολεμήση.
Ο ναύαρχος Σόμερβιλ κατόπιν τούτου διετάχθη να φέρη εις πέρας  την αποστολήν του  προτού επανέλθη  το σκότος και την 15,58 ήνοιξε πυρ  κατά του πανισχύρου  αυτού γαλλικού στόλου , όστις επροστατεύετο και υπό των επακτίων πυροβολείων.
Το Μογκαντόρ φλέγεται
Κατά την 18 ώραν ανέφερεν ότι όλα τα υπ' αυτόν  σκάφη ευρίσκοντο εν δράσει κατά την ναυμαχίαν.
Καθ' ον χρόνον διήρκρι η ναυμαχία και 10 περίπου λεπτά μετά την έναρξιν  αυτής επηκολούθησαν σφοδραί επιθέσεις εκ μέρους του αεροπλανοφόρου μας "Βασιλική Κιβωτός"
Την 19.30' ο αντιναύαρχος Σόμερβιλ , απέστειλε και νεωτέραν έκθεσιν , εν τη οποία ανέφερεν ότι ένα καταδρομικόν μάχης, τύπου "Στρασβούργον" έχει υποστεί βλάβην και εξώκειλεν , ότι ένα θωρηκτόν τύπου "Βρεττάνης" εβυθίσθη και ότι άλλο ένα σκάφος του αυτού τύπου είχεν υποστή σοβαράς βλάβας.
Επίσης ανέφερεν ότι δύο γαλλικά αντιτορπιλλικά και ένα αεροπλανοφόρον εβυθίσθησαν ή επυρπολήθησαν. Καθ' ον χρόνον διεξήγετο η θλιβερά αύτη ναυμαχία, ένα άλλο καταδρομικόν μάχης , το "Στρασβούργον" ή η "Δουγκέρκη" ή το ένα ή το άλλο , επεχείρησε να εξέλθη του λιμένος και εξήλθε πράγματι , μετά γενναίαν προσπάθειαν, κατορθώσαν να φθάση εις Τουλώνα ή εις βορειοαφρικανικόν λιμένα, τεθέν  υπό τον γερμανκόν έλεγχον , συμφώνως προς τους όρους της ανακωχής της κυβερνήσεως του Μπορντώ.
Το σκάφος κατεδιώχθη υπό αεροπλάνων του στόλου και εβλήθη υπό μιας τουλάχιστον τορπίλλης.
Φαίνεται όμως εν τούτοις ότι το σκάφος συνηνώθη όταν ενύκτωσε μετα τινων γαλλικών σκαφών , άτινα προήρχοντο εξ Αλγερίου .
Τα εν λόγω σκάφη ευρίσκοντο εις τοιαύτην θέσιν , ώστε ηδύναντο να συνενωθούν με το σκάφος αυτό και όλα ομού κατόρθωσαν να φθάσουν εις Τουλώνα πρωτού ημείς δυνηθώμεν να τα προλάβωμεν.
Το πολεμικόν "Δουγκέρκη" θα είναι εκτός μάχης δια πολλούς ακόμα μήνας. Δεν είναι ίσως ανάγκη να είπω , ότι τα γαλλικά πολεμικά επολέμησαν, παρ' όλον ότι εμάχοντο δια μίαν αφύσικον υπόθεσιν, με το χαρακτηρίζον το γαλλικόν ναυτικόν θάρρος και δέον να θεωρηθούν άξιοι συγγνώμης ο ναύαρχος Γκενσούλ και οι αξιωματικοί του οίτινες ησθάνθησαν εαυτούς υποχρεωμένους να υπακούσουν εις τας διαταγάς ας έλαβον από την κυβέρνησίν των κατ' επιταγήν της Γερμανίας.
Φοβούμαι ότι αι απώλειαι ανδρών μεταξύ των Γάλλων θα είναι βαρείαι, καθόσον ηναγκάσθημεν να κάμωμεν χρήσιν αυσηροτάτων μέσων ισχύος, πολλαί δε τεράστιαι εκρήξεις ηκούοντο κατά το διάστημα της ναυμαχίας.
Ουδέν εκ των αγγλικών  σκαφών  τα οποία έλαβον μέρος  εις την ενέργειαν ταύτην  υπέστη οιανδήποτε βλάβην , είτε ως προς την μαχητικήν του ικανότητα , είτε ως προς την ευχέρειαν  της κινήσεώς του κατόπιν των σφοδρών πυρών , τα οποία κατηυθύνοντο  κατά του στόλου μας.
Δεν έλαβον εισέτι, έκθεσιν περί των ιδικών μας απωλειών, αλλά ο στόλος του ναυάρχου Σόμερβιλ από πάσης απόψεως είναι ανέπαφος και έτοιμος προς περαιτέρω δράσιν.

Ο Ιταλικός στόλος
Ο Ναύαρχος  Ζανσούλ  αποδίδει τιμές
στους νεκρούς ναύτες του
Ο Ιταλικός στόλος δια την υποδοχήν του οποίου έχομεν λάβει τα μέτρα μας και όστις είναι, φυσικά , σημαντικώς ισχυρότερος κατ' αριθμόν από τον στόλον , τον οποίον εχρησιμοποιήσαμεν εις το Οράν φρονίμως ποιών έμεινε μακράν. Πιστεύμεν, όμως ότι θα έλθη η σειρά του κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων  ας θα συνεχίσωμεν δια να εξασφαλίσωμεν  ουσιαστικώς κυριαρχίαν εν τη Μεσογείω.
Μέγα μέρος, επομένως, του γαλλικού στόλου  περιήλθεν εις χείρας μας και ετέθη εκτός δράσεως, ή οπωσδήποτε δια των γεγονότων  της χθες δεν περιήλθεν εις τους Γερμανούς.
Ελπίζω, ότι η Βουλή  δεν θα περιμένη να είπω πλειότερα δια τα άλλα  εις το ανοικτόν πέλαγος γαλλικά πολεμικά , εκτός του ότι  θα πράξωμεν παν το δυνατόν συμφώνως με την άκαμπτον μας απόφασιν να εμποδίσωμεν από του να περιέλθουν εις τας γερμανικάς χείρας (χειροκροτήματα).
Επαφίεμαι μετ΄εμπιστοσύνης εις την κρίσιν του κοινοβουλίου, όσον αφορά τας ενεργείας μας  ταύτας ( ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα).Επαφίεμαι εις την κρίσιν των Ηνωμένων Πολιτειών  και επαφίεμαι ακόμη εις την κρίσιν του κόσμου και της ιστορίας. (Χειροκροτήματα).............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου