Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ


Η ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ.
 Με αρχαιοπρεπή μεγαλοπρέπειαν  και επιβλητικότητα έγινεν η εορτή  και εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον, όπου μετεφέρθη το ιερόν πυρ από της Ακροπόλεως.
Το Στάδιον είχεν, ως γνωστόν από της ενάρξεως των αγώνων, σημαιοστολισθή μεγαλοπρεπώς με όλας τας σημαίας  των κρατών που μετέχουν  εις τους Ολυμπιακούς αγώνας , προ ημερών  δε εστήθη  εις το μέσον σχεδόν του στίβου  και προ της κερκίδoς των επισήμων ο βωμός εις τον οποίον θα μετεφέρετο  το Ολυμπιακόν πυρ.
Δια να παρακολουθήση  όσον το δυνατόν περισσότερος κόσμος την τελετήν, τα εισητήρια του Σταδίου  ωρίσθησαν εις δρ 5 μόνον  και επωλούντο κατά το σύνηθες εις τον έξωθι του Σταδίου χώρον.
Το πλήθος ήρχισε να προσέρχεται από της 5ης απογευματινής δια να καταλάβη θέσεις , δυνάμεις δε της Αστυνομίας Πόλεων ετήρουν την τάξιν εις τα προπύλαια του Σταδίου και εις τα διαζώματα.
Δια τους ξένους είχεν οργανωθή  ειδική υπηρεσία εκ μέρους της τουριστικής αστυνομίας , η οποία και καθοδηγεί  πάντα προσερχόεμνον δίδουσα  τας ζητουμένας πληροφορίας.
Περί ώραν 5.30 ολόκληρος σχεδόν η δυτική πλευρά του Σταδίου είχε πληρωθή  και ήρχισεν  ολίγον κατ' ολίγον  να καταλαμβάνεται  και η έναντι. Οι αθληταί είχον  προσέλθει από εωρίς  και ευρίσκοντο  εις τα αποδυτήρια ,ενώ τα ξένα  κινηματογραφικά συνεργεία  και το Γερμανικόν με την Λένι Ρίφενσταλ επί κεφαλής κατέλαβον θέσιν επί των προπυλαίων του Σταδίου προς καλυτέραν κινηματογράφησιν της εορτής.
Την ιδίαν ώραν κατέφθασαν και τμήματα του Προτύπου Τάγματος Ευζώνων καθώς και των Στρατιωτικών ΣΑχολών , τα οποία ακτέλαβον  τας πρωρισμένας δι' αυτά θέσεις. Ολίγον αργότερον κατέφθασαν ο δήμαρχος  Αθηναίων  κ. Κοτζιάς και μετ' αυτόν ο πρωθυπουργός κ.,Μεταξάς συνοδευόμενος  από τους λοιπούς επισήμους.
Ο Βασιλεύς φέρων στολήν ναυάρχου  κατέφθασεν  εις το Στάδιον  την 6,30΄ενώ η μουσική  ανέκρουε  το βασιλικόν εμβατληριον  και κατλέλαβε  την δι αυτόν  πριωρισμένην θέσιν  εις την 19ην κερκιδα, μεθ ό ληρχισεν  αμέσως η εορτή , συμφώνως προς το επίσημον πρόγραμμα.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Μόλις έφθασεν ο Βασιλεύς  η μουσική ανέκρουσε  τον εθνικόν ύμνον, γενομένης επάρσεως  της ελληνικής σημαίας  εις ένα εκ των παρα τον Βωμόν  του Σταδίου ευρισκομένων  ιστών. Τον εθνικόν ύμνον  έψαλε συγχρόνως η χορωδία των Αθηνών  υπό την διεύθυνσιν του κ. Φ. Οικονομίδου.
Μετά ταύτα ο σαλπιγκτής εσάλπισεν ησυχίαν και εν μέσω νεκρικής σιγής, η οποία εβασίλευεν εις ολόκληρον  το Στάδιον , η δεσποινίς Ελένη Παπαδάκη του Εθνικού θεάτρου απήγγειλε τον Ολυμπιακόν ύμνον (στίχους Κωστή Παλαμά), έχοντα , ως γνωστόν, ως εξής:
Αρχαίον πνεύμα αθάνατον , αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι' άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού .
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο  λιθάρι, 
στων ευγενών  αγώνων λάμψε την ορμή
και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.
Κάμποι, βουνά και θαλασσα φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός  
και τρέχει στον ναόν εδώ προσκυνητής σου, 
αρχαίον πνεύμα αθάνατον, κάθε λαός.
Ακολούθως απήγγειλε την Καλλιπάτειραν του Μαβίλλη, μετά το πέρας  δε της απαγγελίας θύελλα χειροκροτημάτων εξέσπασε  από όλας τας γωνίας  του Σταδίου. 
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ 
Εν τω μεταξύ οι φέροντες το ιερόν φως από της Ακροπόλεως λαμπαδηδρόμοι είχον εκτελέσει την διαδρομήν των και ο τελευταίος εξ αυτών παλαίμαχος Έλλην πρωταθλητής Αλέξης Κράνης όστις είχε παραλάβει το πυρ από τον Θεοδωρακόπουλον, διελθών με την ιεράν δάδαν κάτωθεν της Πύλης Αδριανού , επλησίαζεν εις το Στάδιον. 
Η στιγμή εκείνη ήτο εκτάκτως συγκινητική. Δια του μεγαφώνου του τοποθετηθέντος επί των προπυλαίων επεστήθη η προσοχή του κοινού τρείς φοράς, ότι το ιερόν φως της Ολυμπίας πλησιάζει πλέον ειςτο στάδιο, και όλων τα βλέμματα εκαρφώθησαν εις το μέρος οπόθεν θα εισήρχετο ο δρομεύς.
Όταν ο Κράνης ενεφανίσθη εις τα προπύλαια κρατών την δάδα του ολυμπιακού φωτός και εισήλθε γοργός και ζωηρός εις το Στάδιον, είναι αδύνατον να περιγραφή τι συνέβη.
Ολόκληρον το πλήθος που κατείχε και τας δύο πτέρυγας του Σταδίου εσηκώθη όρθιον δια μιας και με τα βλέμματα εστραμμένα προς τον Έλληνα πρωταθλητήν, ο οποίος εκρατούσε υψηλά την δάδα, εχειροκρότει και εζητοκραύγαζε επί ολόκληρα λεπτά συνεχώς. Ο Κράνης φθάνει τρέχων προ της κερκίδος των επισήμων, ίσταται μίαν στιγμήν , υψώνει την δάδα υψηλά, χαιρετά προς τον Βασιλέα και αμέσως κάμνει μεταβολήν, πλησιάζει τον βωμόν , δίνει την δάδα εις τον εκεί πλησίον ιστάμενον Δήμαρχον Αθηναίων και ο τελευταίος μεταδίδει το πυρ εις τον βωμόν. Αι φλόγες αναπηδούν από τον βωμόν αμέσως.
Το ιερόν πυρ της Ολυμπίας καίει πλέον εις τον βωμόν του Σταδίου ,ενώ ο Κράνης παραλαβών τον εσβεσμένον πυρσόν του αποχωρεί εις τα αποδυτήρια. 
Αμέσως κατόπιν αρχίζει η εκτέλεσις του Δ ΄μέρους της εορτής του Σταδίου , το και μεγαλοπρεπέστατον όλων το οποίον ανεφέρετο εις την συμβολικήν αναπαράστασιν των εποχών της Ελληνικής Ιστορίας. 
Η αναπαράστασις έγινε δια της εξόδου εκ των αποδυτηρίων και διαδρομής εις το Στάδιον των δεσποινίδων του Λυκείου των Ελληνίδων αι οποίαι έφερον αμφιέσεις της εποχής ην εσυμβόλιζεν εκάστη .
Το θέαμα ήταν από τα ωραιότερα και τα μεγαλοπρεπέστερα, εις την μεγαλοπρέπειαν δε της όλης πομπής συνέβαλλε και η μουσική υπόκρουσις δια της οποίας συνωδεύετο η έξοδος και το ρυθμικόν βάδισμα των Ελληνίδων.
Εκάστην εποχήν ανεπαρίστανεν ομάς δεσποινίδων,επι κεφαλής της οποίας ευρίσκετο εις έφηβος αθλητής . Προηγούντο αι αναπαριστώσαι την Μινωικήν εποχήν κόραι με στολήν των Θεαινών των Όφεων, και ηκολούθουν αι ενδεδυμέναι μυκηναϊκάς στολάς, στολάς της αρχαικής κλασσικής περιόδου, των μακεδονικών χρόνων, των Βυζαντινών και των νεωτέρων ελληνικών χρόνων μακεδονικές, Αμαλίας, νησιωτικές και τελευταίες μανιάτικες και κρητικές. Εις τους παρισταμένους ξένους έκαμεν ιδιαιτέραν εντύπωσιν η πομπή των ελληνικών εποχών. 
Μετά το τέλος της πομπής εγένετο η διαδρομή της ολυμπιακής φλογός δια μέσου των ελληνικών εποχών συμβολικών , ακολούθως δε υψώθη η Ολυμπιακή σημαία και ο αθλητής Μοιρόπουλος δοθέντος συνθήματος ήναψε την δάδα του από τον βωμόν και εξήλθεν επευφημούμενος του Σταδίου. 
Ο Μοιρόπουλος μετέδωσε την φλόγα εις τον έξωθι του Σταδίου αναμένοντα αθλητήν Βαμβακάν , ο οποίος δια των οδών Ηρώδου Αττικού και Κηφισιάς έφθασε προ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου, όπου παρέδωκε την φλόγαν εις τον αθλητήν Κορρέν όστις και ήναψε την κανδύλαν του Αγνώστου Στρατιώτου ενώ το πυροβολείον του Λυκαβηττού έρριπτε δύο κανονιοβολισμούς. 
Κατά την στιγμήν αυτήν και ο κόσμος εξερχόμενος του Σταδίου κατηυθύνετο προς την οδόν Ηρώδου του Αττικού και δια της λεωφόρου Αμαλίας προς το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου , του Βασιλέως και των επισήμων αποχωρησάντων ευθύς ως εξήλθεν ο Μητρόπουλος με το ιερόν φως από το Στάδιον. 


Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Τετάρτη 22 Ιουλίου 1936Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου