Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2

Επιστροφή
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Γερμανού υπουργού και της συνοδείας του είναι η πόλη της Σπάρτης.
Εις τον Γερμανόν υπουργόν εγένετο αυθόρμητος  υποδοχή εκ μέρους των κατοίκων ,αν και δεν είχε γνωσθή εκ των προτέρων η άφιξίς του. Ο κ Γκαίμπελς συνοδευόμενος  και από μέλη της τοπικής επιτροπής , επεσκεύθη  την Παντάνασσαν του Μυστρά και τας άλλας αρχαιότητας, αποκομίσας  ενθουσιώδεις  εντυπώσεις. Την μεσημβρίαν παρετέθη προς τιμήν του πρόγευμα εκ μέρους της τοπικής επιτροπής τουρισμού. Εις δήλωσεις του , τας οποίας είχε την καλοσύνην να μου κάμη, εξέφρασε τον ενθουσιασμόν  του διότι ηδυνήθη  να πραγματοποιήση το όνειρον  της ζωής του, να επισκεφθή δηλαδή την Σπάρτην και τας αρχαιότητας του Μυστρά. Την εσπέραν ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας.[18] 
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ζεύγος Γκαίμπελς και η συνοδεία τους επιστρέφουν  στην Αθήνα το πρωί του Σαββάτου. Το μεσημέρι παρακάθονται σε επίσημο γεύμα που ο Γερμανός επιτετραμμένος προσφέρει στο Ναυτικό 'Ομιλο , στη Καστέλα προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού. Ο Γκαίμπελς εκφράζει τις βαθιές ευχαριστίες του για τη θερμή φιλοξενία του έτυχε αυτός και η συνοδεία του όλες αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και υψώνει το ποτήρι ευχόμενος ευημερία και πρόοδο για τους δύο λαούς. Μετά το γεύμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει χρόνος για ανάπαυση. Στις 7 προβλέπεται η με τόσο ενδιαφέρον αναμενόμενη συνάντηση του υπουργού με τους Έλληνες δημοσιογράφους και όλοι προσπαθούν να συμβάλουν στη καλύτερη δυνατή εικόνα. 
Ακριβώς την καθορισθείσαν ώραν ( 7 το απόγευμα) ο κ. Γκαίμπελς συνοδευόμενος  από τον επιτετραμμένον της Γερμανίας και τους συνεργάτας του που τον συνοδεύουν  εις το  ταξείδιόν του , εισήλθεν εις την αίθουσαν  όπου τον ανέμενον οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι.  Απλούς εις την εμφάνισίν του και μ' ένα χαμόγελο που δεν έλειψεν , ούτε λείπει από τα χείλη του, ο δρ .Γκαίμπελς επλησίασεν έναν έναν τους Έλληνας δημοσιογράφους και τους εχαιρέτισε δια χειραψίας , ενώ ταυτοχρόνως επεβράδυνε λίγο το βήμα του για να πληροφορηθή την εφημερίδα, την οποίαν έκαστος δημοσιογράφος αντιπροσώπευεν . Αι κινήσεις του ήσαν υπερβολικά απλές και μας κυττούσε όλους μ' ένα βλέμμα γεμάτο ειλικρίνεια. 
Ο κ. Γκαίμπελς φορούσε ένα φανελλένιο ριγωτό κουστούμι , γκρενά γραβάτα και λευκά παπούτσια. Το πρόσωπό του ήτο ηλιοκαμένο από τις ακτίνες του Αττικού ήλιου, όπως χαρακτηριστικά μας είπεν ο ίδιος, διαδηλώνων τον ενθουσιασμόν του από τας πρώτας εκδρομάς που επιχείρησε εν Ελλάδι.Πριν αρχίση να ομιλή επί του ταξειδίου του , ο κ.Γκαίμπελς  εφωτογραφήθη αναμνηστικώς  με τους αντιπροσωπους  του Αθηναικού Τύπου.Ευθύς αμέσως  ο κ. Γκαίμπελς  μας παρεκάλεσε να λάβωμεν  θέσεις ολόγυρά του  και κατόπιν  ήρχισε να ομιλή  δια την κάθοδόν του εις την Ελλάδα. Ζωηρός με μάτια που έδειχναν  όλο το ανήσυχο πνεύμα του , ο κ. Γκαίμπελς  μας μιλούσε , χωρίς  εν τούτοις  να κάμνη νευρικές κινήσεις . Μόνον  με το βλέμμα του , ένα βλέμμα ερευνητικό που περιέφερε  διαδοχικά προς όλους  μας φαινόταν σαν  να προσπαθούσε να μαντεύση την εντύπωσιν που προκαλούσαν τα λόγια του. Ο κ. Γκαίμπελς δεν παρέλειψε  να τονίση ιδιαιτέρως    τον ενθουσιασμόν του για την Ελλάδα, για τις αρχαιότητές , για το πολιτισμό της  και για την ζωτικότητα του Ελληνικού Λαού. Πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  εγκαρδίως  δια την φιλικήν υποδοχήν  , της οποίας έτυχον  παρά της κυβερνήσεως  σας και του Ελληνικού Τύπου . Με μεγάλην χαράν  εσημείωσα , ότι εκ μέρους του  Ελληνικού τύπου  υπάρχει η προθυμία  προς επίτευξιν  πραγματικών φιλικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος. Δύναμαι να σας διαβεβαιώσω  ,ότι δι εμέ υπήρξε μεγάλη χαρά  και μεγάλη ικανοποίησις το γεγονός ότι έτυχον  μιας τοιαύτης φιλικής υποδοχής  κατά την εντελώς ιδιωτικήν επίσκεψιν. Η πρόθεσίς μου είναι  να αποδοθή ιδιωτικός χαρακτήρ  εις την επίσκεψίν μου , καθότι  ήλθον εδώ μόνον και μόνον ως ιδιώτης  με την πεποίθησιν  να αναπαυθώ, όπως κάθε ανθρωπος ύστερα από εντατικήν εργασίαν αυτοσυγκεντρούμενος  και ελευθερούμενος από τας καθημερινας ασχολείας.  Αυτός είναι ο πραγματικός  σκοπός της επισκέψεώς μου  και όχι όπως ισχυρίζονται  μερικοί δια να σχηματίσω ένα Βαλκανικόν  Σύνδεσμον. Εδώσατε εις αυτήν την επίσκεψιν δια των πολλών φιλοφρονήσεών σας ιδιαιτέραν σημασίαν , η δε υποδοχή , της οποίας έτυχον  εκ μέρους των  Ελληνικών Αρχών, του λαού και της Ελληνικής Κυβερνήσεως  με συνεκίνησε βαθύτατα  Ότι η υποδοχή δεν ήτο προητοιμασμένη, αποδεικνύεται  και από το γεγονός , ότι όταν εισήλθον  εις την Σπάρτην , άπαντες οι κάτοικοι  εξήλθον να με χαιρετήσουν . Δι εμέ ήτο συγκινητικόν , μου εφαίνετο ότι εισερχόμην  εις Γερμανικήν πόλιν. Διεπίστωσα από τας εκδηλώσεις αυτάς  ότι ο Ελληνικός Λαός ησθάνθη  το θαύμα της Γερμανικής αναγεννήσεως. Ο Χίτλερ , αυτός έχει δίκηο, μου εφώναζαν. Ο Λαός ησθάνθη  τούτο βαθέως  και δι αυτό  δεν ημπορεί παρά αυτή να είναι η πραγματικότης. Εις την Ευρώπην σήμερον αντιμετωπίζονται δύο δυνάμεις εκ των οποίων  η μία προάγει τον πολιτισμόν της ανθρωπότητος  και η άλλη τον καταστρέφει . Τούτο  συμβαίνει  σήμερον εν Ισπανία. Προ τινων εβδομάδων  και η Ελλάς αντιμετώπιζεν  αμέσως  αυτόν τον κίνδυνον . Ο κίνδυνος ήτο τόσο εγγύς  και τόσον φοβερός , ώστε  όλοι οι καλοί Ευρωπαίοι  πρέπει να είναι  ευγνώμονες προς τους άνδρας , οίτινες υπερέβησαν  δια την Ελλάδα αυτόν τον κίνδυνον, προσέφεραν μεγάλην υπηρεσίαν προς την πολιτισμένην Ανθρωπότητα. Υπάρχουν εδώ θησαυροί , οίτινες  εν τη ψυχική  συγγενεία των υπερβαίνουν  κατά πολύ τα όρια  της Χώρας  και εκ των οποίων  εξεπήγασεν  η όλη εργασία  του πολιτισμού. Αισθανόμεθα τον εαυτόν μας  συνυπεύθυνον   δια τους θησαυρούς αυτούς  και δεν αποτελεί  πολιτικόν μυστικόν , αν σας είπω ότι ημείς  οι Γερμανοί εθνικισταί διεπιστώσαμεν μετά χαράς ότι ευρέθησαν  ενταύθα άνδρες που απεμάκρυναν  αυτόν τον κίνδυνον , δεν θέλομεν να αναμειχθώμεν εις τα εσωτερικά της Ελλάδος , αλλά χαίρομεν  όταν η Ελλάς  ευημερή και οφείλωμεν να τονίσωμεν ότι οι άνδρες, οίτινες εξοντώνουν τον μπολσεβικισμόν  εν Ελλάδι , είναι άξιοι μεγάλης ευγνωμοσύνης.Την τελευταίαν εβδομάδα , με παν άλλο ησχολήθην παρά να ιδρύσω τον αντιμπολσεβικικόν  συνασπισμόν. Ό, τι ημπορούσα  να κάμω  επί του προκειμένου , το έκαμα εις την Νυρεμβέργην. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα πράγμα  ως ο μπολσεβικισμός , ευθύς ως αντελήφθη  κανείς  περί τίνος πρόκειται, δεν δύναται παρά να έχη αμέσως  παραμερισθή. Υπάρχει μια κατηγορία  ανθρώπων  με τους οποίους δεν υπάρχει άλλος τρόπος  συνεννοήσεως παρά να τους σπάζης τα μούτρα.Αυτό συμβαίνει με τους μπολσεβίκους .Αυτή είναι η προσωπική γνώμη μου, την οποία δεν θέλω να σας επιβάλω. Την γνώμην μου αυτήν διαδίδω εν Γερμανία, και είναι αναγκαίον  να εξοπλίζεται η Γερμανία  όπως απομακρύνη  εκ των συνόρων της  τον μπολσεβικικόν  κίνδυνον. Και δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι οι Γερμανοί  είμεθα τώρα εις θέσιν  ν' αποκρούσωμεν  από τα σύνορά μας  κάθε κίνδυνον. Δεν πρόκειται εν τω κύκλω τούτω  να επεκταθώ  επί του ζητήματος αυτού , και προβαίνω  εις αυτήν την διασάφησιν , όπως μη θεωρηθή ότι  έχω τον σκοπόν  να εξυφάνω  ειρείαν πολιτικήν ραδιουργίαν. Ελπίζω ότι ανεπαύθην  θαυμάσια και ότι θα επιστρέψω με αναζωογονημένας δυνάμεις εις Γερμανίαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, διότι  με την  φιλικήν υποδοχήν και τας τόσας περιποιήσεις  σας και την εν γένει  ευγένειάν σας ,μου παρέσχετε την δυνατότητα προς τούτο.[19]
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα απάντησε.
-Όχι μόνον η αρχαία, αλλά και η Νέα Ελλάς εκίνησε το ενδιαφέρον μου .Όταν σκέπτωμαι ότι η μικρά αυτή Χώρα εδέχθη και απερρόφησεν 1 1/2 εκατομμύριον προσφύγων , σταματά ο νους μου , διότι και δι' αυτήν ακόμη την Γερμανίαν - ως μέγας λαός διαθέτει και μεγάλα μέσα- η εγκατάστασις , τηρουμένων των αναλογιών, δέκα οκτώ ως είκοσι εκατομμυρίων προσφύγων , θα ήτο δισεπίλυτον πρόβλημα. Ολόκληρος σειρά πραγμάτων μου έκαμεν εν Ελλάδι εντύπωσιν, διότι δεν προσπερνώ τα πράγματα με κλειστούς οφθαλμούς, και δεν ανοίγω τα μάτια μόνον εμπρός εις ένα αρχαιολογικόν αριστούργημα. Επί παραδείγματι μου έκαμεν εντύπωσιν η Χωροφυλακή και οι στρατιώται του ιππικού, τους οποίους είδα. Επρόσεξα τους ανθρώπους και δύναμαι να είπω ότι το ανθρώπινον υλικόν είναι εδώ εξαίρετον. Είμαι βαθύτατα πεποισμένος , ότι αν ο Ελληνικός Λαός συσπειρωθή ομονοών και ηνωμένος περί τον ηγέτην του, και αν έχη την θέλησιν ν' αναδημιουργήση ,δύναται να προσδοκά μεγάλην ακμήν. Αι προϋποθέσεις υπάρχουν."[20] 
Ο επίλογος της μέρας γράφεται στη ταράτσα της γερμανικής Λέσχης όπου ο Γκαίμπελς υποδέχεται εκπροσώπους και μέλη της γερμανικής κοινότητας με τους οποίους έχει μια χαλαρή ανταλλαγή απόψεων. 


Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για τη τελευταία ημέρα του Γερμανού υπουργού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του είναι αρκετά φορτωμένο. Εξετάζει μια σειρά από υπηρεσιακά θέματα που του θέτουν οι συνεργάτες του στη πρωινή σύσκεψη, ενημερώνεται για τα βασικά θέματα που απασχολούν το ξένο τύπο και αφιερώνει μέρος του χρόνου του σε Έλληνες φίλους, πολιτικούς και δημοσιογράφους που έρχονται να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους και ο διευθυντής της εφημερίδας ΒΡΑΔΥΝΗ. Με αυτό το τελευταίο ο Γκαίμπελς έχει μια μακρά συνομιλία , σε κάποιο διακριτικό σαλόνι του ξενοδοχείου ,που με τη μορφή συνέντευξης θα δη το φως της δημοσιότητας την επομένη ημέρα ακριβώς [21]. Σε κάποιο διάλειμμα ανάμεσα στις επαφές του, ο Γκαίμπελς βρίσκει το χρόνο να γράψει μια επιστολή προς το Πρωθυπουργό μέσα στην οποία εκφράζει για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε, όλες αυτές τις ημέρες, ο ελληνικός λαός. Παίρνει το θάρρος να εσωκλείσει μαζί με τις ευχαριστίες του , μια επιταγή , ύψους 150.000 δραχμών. Εκφράζει μάλιστα την επιθυμία να διατεθεί το ποσό αυτό υπέρ των ανδρών της εθνικής ασφαλείας και υπέρ των πολυτέκνων Ελληνίδων. [22]
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας , ημέρα έναρξης των 7ων βαλκανικών αγώνων, το ζεύγος Γκαίμπελς συνοδευόμενο από το Κοτζιά προσέρχεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο . Ο κόσμος τους αναγνωρίζει και ξεσπά σε επευφημίες. Πέντε λεπτά αργότερα . στις στις 3.30 καταφθάνουν και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου . Με την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Μεταξά στις 3.45 η τελετή ξεκινά. Το όλο σκηνικό θυμίζει την αίγλη των Ολυμπιακών αγώνων του Βερολίνου. Το σύνθημα της έναρξης το δίνουν σαλπιγκτές και τυμπανιστές στη καμπή της σφενδόνης και από τη στοά των αποδυτηρίων αρχίζουν να προβάλουν οι σημαιοφόροι όλων των Αθλητικών συλλόγων της Ελλάδος, οι οποίοι παρατάσσονται μπροστά από τους επισήμους.Στη συνέχεια κάνουν την εμφάνισή τους οι ξένες ομάδες με πρώτη τη βουλγαρική ........ [23]

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
Το πρωί της Δευτέρας ο Γερμανός υπουργός και η συνοδεία του αναχωρούν  αεροπορικώς για το Βερολίνο. Πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Γκαίμπελς απευθύνεται για μια ακόμη φορά στο Πρωθυπουργό Μεταξά με ένα λιτό ραδιομήνυμα.
 κ. Ιωάννην Μεταξάν,  
Εγκαταλείπων το ελληνικόν έδαφος , επιθυμώ δια μίαν ακόμη φοράν να εκφράσω τας εγκαρδίους και ειλικρινείς ευχαριστίας  μου δια την εξαιρετικώς φιλόφρονα υποδοχήν , της οποίας έτυχον υπό της Κυβερνήσεως , των αρχών και του λαού. Αι ωραίαι ημέραι εις την ευλογημένην χώραν σας  και αι βαθείαι εντυπώσεις, τας οποίας απεκόμισα  από την αρχαίαν και νέαν Ελλάδα, θα μείνουν δι' εμέ πάντοτε αλησμόνητοι. Δεχθήτε εξοχώτατε, την βεβαίωσιν  της εξαιρέτου υπολήψεώς μου και την έκφρασιν  των ειλικρινών μου ευχών  δια την ευημερίαν της χώρας σας και του λαού της και την παντοτεινήν επιτυχίαν της Κυβερνήσεώς σας. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς  Δόκτωρ Γκαίμπελς.[24]  Υποσημειώσεις: 
[18] Μαν.Καρύδης διευθυντής "Κοινής Γνώμης" Αναρτήθηκε στην εφημερίδα ο ΤΥΠΟΣ  Σάββατο 26Σεπτεμβρίου 1936
[19]
[20]
[21] Ο ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΗΣ "ΒΡΑΔΥΝΗΣ" ΠΩΣ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
[22] Δια της επιστολής του ο Γερμανός υπουργός  διετύπωσε  τα θερμά του συγχαρητήρια δια το Σώμα της Ειδικής Ασφαλείας, εσώκλεισε  δε επιταγήν επί Τραπέζης της Ελλάδος  εξ 150 χιλ. δραχμών , με την παράκλησιν  όπως ο κ. Πρωθυπουργός διαθέση, κατά την κρίσιν του, μέρος του ποσού υπέρ των ανδρών της Ασφαλείας , το δε έτερον  μέρος υπέρ των πολυτέκνων μητέρων. Το δια το δεύτερον σκοπόν προοριζόμενον  ποσόν  ο κ. Πρωθυπουργός  απέστειλε εις το υπουργείον της Προνοίας, ίνα διατεθή τούτο δια του Πατριωτικού ιδρύματος. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 1936).
[23] Βλέπε περιγραφή  στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ  Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 1936 σελ 2 και  Η ΒΡΑΔΥΝΗ  27 Σεπτεμβρίου 1936.
[24] Η ΒΡΑΔΥΝΗ  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 1936

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου