Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ν. ΚΑΛΙΑΝΕΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΟΝ

Προηγούμενο

Ο "Κατσώνης" απέπλευσε πρώτος με τον κυβερνήτη του, τον πρώτον του μηχανικόν και τρεις ετέρους αξιωματικούς. Δια τον "Νηρέα" , τα πράγματα υπήρξαν δυσκολότερα. Ο κυβερνήτης του, αν και δημοκρατικός δεν συμμετέσχε του κινήματος. Τον αντικατέστησεν ο πρώην κυβερνήτης του "Γλαύκου" και ο γ' αξιωματικός του πλοίου ανέλαβε την υπαρχίαν. Ουδείς άλλος αξιωματικός ευρίσκετο κατά τας στιγμάς εκείνας. Είς κελευστής μηχανικός ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου μηχανικού. Δώδεκα υπαξιωματικοί και ναύται συνεπλήρωσαν κατά την στιγμήν εκείνην το προσωπικόν του πλοίου. Εις ελάχιστον διάστημα το υποβρύχιον απέπλευσε συρίζον εκκωφαντικώς. Εκ του πληρώματος δύο υπαξιωματικοί ηλεκτρολόγοι ευρίσκοντο εις τους κινητήρας. Δύο μηχανικοί με τον πρώτον μηχανικόν εις τας μηχανάς. Ο πηδαλιούχος και ο σηματωρός εις την γέφυραν , ο τηλεγραφητής εις τον σταθμόν ασυρμάτου. Οι υπόλοιποι πέντε διανεμημένοι εις το κατάστρωμα, με τα όπλα ανά χείρας υπό τας δαταγάς του υπάρχου. Ήτο ο μοναδικός οπλισμός του πλοίου κατά την σοβαροτάτην εκείνην στιγμήν. Οποία υπήρξεν η οδυνηρά μας έκπληξις, όταν θελήσαντες να δοκιμάσωμεν τα φυσίγγια και τα όπλα τα μόλις προ ολίγου αφαρπαγέντα από την Βάσιν Υποβρυχίων , αντελήφθημεν, ότι τα πρώτα ήσαν άχρηστα, λόγω της πολυκαιρίας. Και όμως ουδόλως εκάμφθημεν. .Πλέοντες πάντοτε δια των κινητήρων διήλθομεν προ των αντιπάλων πλοίων , με απόφασιν να εκτελέσωμεν οπωσδήποτε την ανατεθείσαν εις ημάς εντολήν.
Και η κατάστασις ήτο εν τω μεταξύ εις άκρον κρίσιμος. Τα τρία αντιτορπιλλικά "Ιέραξ" , "Πάνθηρ" και "Θύελλα" δεν προσεχώρουν. Τα "Ψαρά" έβαλλον αγρίως κατά παντός σκάφους πλησιάζοντος [1]. Εις τον Ναύσταθμον ωργίαζε το πολυβόλον και τα βλήματά του έπιπτον βροχή απειλούντα τον θάνατον. Τέλος ουδεμία ένδειξιν είχομεν περί των διαθέσεων της "Λέρου", από την οποίαν θα επρομηθευόμεθα τα πυρομαχικά. 
Ο καιρός κατά την ναυτικήν διάλεκτον "γίνεται". Μια μεγαλοπρεπής σοροκάδα ετοιμάζεται , ενώ γύρω ο ορίζων σκοτεινός , πηχτός μόλις μας επιτρέπει να ξεχωρίζωμε την πλώρη μας. Με τους κινητήρας πάντοτε κρατημένους, περιμένουμε την άκατο του "Αβέρωφ", που θα μας φέρη τα πυρομαχικά. Ευτυχώς η "Λέρος" δεν αντεστάθη. Μπροστά μας ο "Κατσώνης " με σβηστά επίσης τα φανάρια περιμένει και αυτός τα πυρομαχικά του. Επί τέλους έρχονται . Επακολουθεί ταχυτάτη και προσεκτική η μεταφορά των πυρομαχικών και η διανομή. Μας έφεραν δέκα έξ βλήματα πυροβόλου. Εξάγονται από τα κιβώτιά των, οι προφυλακτήρες αφαιρούνται. Το πυροβόλον γεμίζεται. Άλλα τέσσαρα παραμένουν στον πυργίσκο του πυροβόλου.Τα υπόλοιπα τοποθετούνται στα κρεβάτια του πρυμναίου διαμερίσματος έτοιμα εις πρώτη ζήτησιν. Μας έφεραν και 1.000 φυσίγγια πολυβόλων "Χότσκις". Μία δεσμίς περασμένη εις τον γεμιστήρα του πολυβόλου , μας δίδει προς στιγμήν την εντύπωσιν του πλήρους εξοπλισμού , ενώ άπειρες άλλες δεσμίδες ευρίσκονται στο κατάστρωμα, έτοιμες να διαδεχθούν την πρώτη. Επί τέλους είμαστε ωπλισμένοι. Μπορούμε να εκτελέσωμεν οιανδήποτε αποστολήν. Επιστρέφομεν στη Βάσι Υποβρυχίων, όπου πρέπει να συμπληρώσωμεν τον εφοδιασμό μας.Το πλοίον παραμένει κρατούμενον  δια των κινητήρων. Ο ύπαρχος με μίαν αγγαρείαν αποβιβάζεται δια της βενζινακάτου της Βάσεως Υποβρυχίων  εις την ξηράν προς ανεφοδιασμόν .Τί πρέπει τώρα να προσέξωμεν;....
Εν πρώτοις συμπλήρωσιν του πληρώματος εξ ανδρών των άλλων υποβρυχίων, τα οποία δεν θα αποπλεύσουν. Εκλέγονται ικανοί αξιωματικοί  και ναύται, όλοι ομοϊδεάται μας. Στο πλοίον ευρίσκονται ήδη  και πέντε υπαξιωματικοί και ναύται κυβερνητικοί. Αλλά το πράγμα ουδεμίαν έχει σημασίαν. Εφοδιαζόμεθα με κουβέρτες, τρόφιμα, τσιγάρα και διάφορα υλικά μηχανής. Δύο πολυβόλα "Χότσκις" προστίθενται εις το μοναδικόν το πλοίου, τέλος ο Δ' αξιωματικός του προστίθεται εις το επαναστατικόν επιτελείον, αναλαμβάνων τα καθήκοντα του Γ'.
Την  στιγμήν εκείνην  φθάνει δια βενζινακάτου  ο επαναστατικός αρχηγός του στόλου , υποναύαρχος Δεμέστιχας , ακολουθούμενος  από τον αρχιεπιστολέα  του πλοίαρχον Χαλκιόπουλον. Ομιλεί λίγα λόγια και εξηγεί τους λόγους , για τους οποίους  εγένετο η επανάστασις. Μια μυριόστομη ζητοκραυγή  αποκρίνεται. Οι επαναστάται  εκφράζουν τον ενθουσιασμόν των. Ο αρχηγός απέρχεται .Τα υποβρύχια  "Νηρεύς" και ο εν τω μεταξύ  επιστρέψας  "Κατσώνης" είναι έτοιμα προς άπαρσιν. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί  και υπαξιωματικοί  της επαναστάσεως εκ των υποβρυχίων  επιβαίνουν του "Αβέρωφ " και των λοιπών επαναστατημένων πλοίων.
Είναι η δεκάτη ώρα σχεδόν και ο "Νηρεύς" , ο οποίος  από πολλού  είναι  έτοιμος , ανυπομονεί να χρησιμοποιηθή κάπου. Η γυροπυξίς του  τεθείσα  εις ενέργειαν από τας  7 , είναι ήδη έτοιμος  δια να μας δείξη τον δρόμον, τον οποίον εξελέξαμε.
Και επιτέλους. Η τύχη μας ευνοεί. Ορίζει το πλοίον  μας ως πρώτον  που θα χρησιμοποιηθή υπό της επαναστάσεως  προς εκτέλεσιν  χρησίμου  εντολής. Σήμα του αρχηγού  του στόλου μας διατάσσει: "Πλεύσατε και περιπολήσατε  μεγάλον δίαυλον  Ναυστάθμου, παρεμποδίζοντες  απόφραξιν  αυτού." 
Ορθώς εσκεύθη ο ναύαρχος , ότι πιθανόν οι κυβερνητικοί αξιωματικοί να απεφάσιζαν την απόφραξιν του διαύλου δια καταβυθίσεως φορτηγού ή δι άλλου τρόπου και ούτω  να επετύγχανον την αιχμαλωσίαν του επαναστατήσαντος στόλου εν Ναυστάθμω.
Ο "Νηρεύς" αποπλέει πάντοτε δια των κινητήρων  δια να μη προδίδη την ύπαρξίν του από τον κρότον της μηχανής  και με εσβεσμένους τους φανούς διέρχεται τον δίαυλον  των φωτοβόλων σημαντήρων.Εκείνην ακριβώς την στιγμήν  η από ωρών  αναμενομένη βροχή  αρχίζει ραγδαιοτάτη. Κατακλυσμός σωστός. Ρίχνομε προχείρως πράντες  στα πυρομαχικά , μοιράζονται νιτσεράδες στους άνδρες  καταστρώματος , και  αρχίζομε να περιπολούμε πλησίον  πάντοτε του διαύλου. Η ομοχειρία  πυροβόλου εις την θέσιν  της με το πυροβόλον  γεμισμένον. Εις τα τρία πολυβόλα  υπαξιωματικοί  με τους γεμιστάς   ετοίμους να τους ανεφοδιάσουν. Επί πλέον 6 τυφεκιοφόροι επί του καταστρώματος αραιωμένοι. Η σορικάδα  όλο και "γίνεται". Τόσο δια τους λόγους προνοίας μποτσέρνονται  τα επί του καταστρώματος αντικείμενα.

Υποσημειώσεις:
[1] Ο Κυβερνήτης των "Ψαρών" αντιπλοίαρχος  Ξηρός και ο ύπαρχος υποπλοίαρχος Μπάκας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο κίνημα και όταν βενζινάκατος πλεύρισε το πλοίο και οι επιβαίνοντες σε αυτή συνωμότες (Λογοθέτης, Ρεβίθης,Ταλεδάκης, Κουτρουμπάς κλπ) επιχείρησαν να ανεβούν δέχθηκαν πυκνά πυρά . Η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε αμέσως .Φεύγοντας οι στασιαστές φώναζαν πανικόβλητοι.
-Μη πυροβολείτε. Είμεθα άοπλοι και φεύγουμε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου