Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Γ.Χ.Π : Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΓΔΑ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ


Ιδιαιτέραν εντύπωσιν  έκαμεν  εις τους Έλληνας  και εκείνους οι οποίοι συνώδευσαν  χθες και προχθές  τον Γερμανόν υπουργόν και εκείνους   , οι οποίοι  συνέβη να τον πλησιάσουν  κατά την διήμερον ενταύθα  παραμονήν του , η προσωπικότης της συζύγου  του κυρίας Γκαίμπελς. Όπως έχουν γράψει  πολλοί κατά καιρούς  είναι ελάχισται  αι κομψαί και χαριτωμέναι  Γερμανίδες , αλλά τας ολίγας αυτάς  η φύσις τας έχει προικίσει με τα χαρίσματα αυτά τόσον αφειδώς ώστε να προκαλή ιδιαιτέραν εντύπωσιν  η χάρις και η κομψότης των. Τούτο ακριβώς συμβαίνει  και με την σύζυγον  του ξένου μας Γερμανού υπουργού.
Η κυρία Μάγδα Γκαίμπελς  ημπορεί  να συναγωνισθή  επιτυχώς και την πιο ραφιναρισμένη  Παριζιάναν, λαμβανομένου υπ' όψει και του γεγονότος , ότι ομιλεί τα γαλλικά θαυμάσια , με χάριν άφθαστον .Υψηλή, ολόξανθη, ντυμένη με κομψότητα, με τρόπους χαριτωμένους , απλούς και απροσποιήτους, μαγεύει εκ πρώτης όψεως και γοητεύει όταν ομιλεί.

Αλλά η κυρία Γκαίμπελς δεν είναι μόνον μία ωραία και κομψή γυναίκα , ένας τύπος δηλαδή  καλοβαλμένης κούκλας. Είναι η υπεραξία σύζυγος του ανθρώπου  ο οποίος τόσον επεβλήθη με την ευφυίαν , την ευστροφίαν, την δραστηριότητα, και τον πλούτον  των πρωτοτύπων  εμπνεύσεώς του. Είναι μια από τας πλέον μρφωμένας  γυναίκας που ημπορεί να συναντήση κανείς, προικισμένη επί πλέον με σπανίαν ευφυίαν, με μίαν εκπλήσουσαν ευστροφίαν  και ευρύτητα διανοήσεως .Τόσον είναι προικισμένη  με τα προσόντα αυτά , ώστε είναι  μία από τις τρεις ή τέσσαρας γυναίκας της Γερμανίας, τας οποίας ο καγκελλάριος Χίτλερ  περιβάλλει  με εξαιρετικήν εκτίμησιν  και εμπιστοσύνην , συγχρόνως δε με θαυμασμόν   δια την δράσιν  της υπέρ των εθνικοσοσιαλιστικών ιδεωδών. Διότι και η κυρία Μάγδα Γκαίμπελς  έχει μεγάλην και σπουδαίαν δράσιν  υπέρ της επικρατήσεως του εθνικοσοσιαλισμού και της ευοδώσεως της προσπαθείας του.Υπήρξε από της πρώτης ημέρας  του γάμου της η αχώριστος σύντροφος και η πολυτιμοτέρα βοηθός του δόκτορος Γκαίμπελς εις όλην την δράσιν του .Η μόρφωσίς της  είναι απέραντη και βαθεία. .... Προεκάλεσε κατάπληξιν  εις  τους συνοδεύσαντας τον κ.Γκαίμπελς  κατά την χθεσινήν  ανοδό του εις την Ακρόπολιν  το ενδιαφέρον της κυρίας του  δια τας αρχαιότητας , η προσεκτική με εμπειρίαν ειδικού  εξέτασις όλων των μνημείων , ακόμη "και της πιο μικρής πετρίτσας  που είχε κάποιαν αξίαν", κατά την φράσιν ενός από τους παρακολουθήσαντας. 
Όπως ο σύζυγός της , η κυρία Γκαίμπελς είναι κατενθουσιασμένη  με την ελληνικήν φύσιν  και τας καλλονάς της Αττικής, επίσης δε  και με τα προιόντα της ελληνικής λαικής χειροτεχνίας, από τα οποία επρομηθεύθησαν αρκετά κατά την χθεσινήν έξοδόν των ανά την πόλιν 
( ΑΚΡΌΠΟΛΙΣ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σελ 2) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου