Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η Ανεξάρτητος  Μεραρχία συγκροτηθείσα κατά τον Ιούλιον του  1921, προωρίζετο δια την κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως. Εις αυτήν διετέθησαν αξιωματικοί  εκ των καλλιτέρων, οίτινες ευρίσκοντο εις την ζώνην του Εσωτερικού.Κατά το 1ον δεκαήμερον του Αυγούστου ευρίσκετο αύτη εις την περιοχήν της 'Ραιδεστού  της Θράκης οργανουμένη και εκπαιδευομένη.
Οριστικός Διοικητής της ωρίσθη ο Υποστράτηγος κ. Λεοναρδόπουλος Γ.
Αρχηγός Πεζικού ο Συν)ρχης Θεοτόκης Δημήτριος.
Επιτελάρχης ο Συν)ρχης Πεζικού Κορτζάς Γ.
Αρχηγός Πυροβολικού ο Συν)ρχης Γαλανός Β.
Τα Συν)τα εξ ων απετελείτο ήσαν τα εξής:
1)Το 51ον του οποίου την Διοίκησιν ανέλαβον κατά την 11ην Αυγούστου, ότε επεβιβάζετο εις 'Ραιδεστόν, διατεθείς κατόπιν τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών εκ του 50ου Συν)τος Αδριανουπόλεως, του οποίου την Διοίκησιν είχον παραλάβει προ δεκαπενθημέρου.  
2) Τό 52ον Συν)μα Πεζικού με Διοικητήν τον Συν)χην Σκυρόν Νικόλαον.
3) Τό 53ον Συν)μα του οποίου τα δύο τάγματα απετελούντο εξ Ευζώνων με Διοικητήν τον Συν)ρχην Πέτσαν Κων)τίνον και Υποδιοικητήν τον Αντισ)χην Τσίπουραν Νικόλαον.
Το πυροβολικόν της απετελείτο από μίαν Μοίραν Ορ. Πυρ)κού  υπό τον Ταγ)ρχην Κολομβότσον Νικ. και μίαν Μοίραν πεδινοϋ τοιούτου υπό τον Ταγ)χην Κουβέλην Κ.
Κατά την 4ην Αυγούστου του 1921 κατόπιν Διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών, η Μεραρχία διετάσσετο να μετασταθμεύση εις Κίον της Μικρας Ασίας.
Κατόπιν συντόνων ενεργειών προετοιμασίας, κατορθοί να διαπεραιωθή εις Κίον κατά την 13ην Αυγούστου, οπόθεν φθάσασα παρά την Ασκανίαν Λίμνην, ανεσυνετάχθη και ανεφοδιάσθη με το απαραίτητον παντοειδές υλικόν.
Την 26ην Αυγούστου η Μεραρχία κατόπιν Διαταγής εκκινεί με τον σκοπόν να φθάση εις Δορύλαιον, προς ενίσχυσιν της μαχομένης παρά τον Σαγγάριον Στρατιάς.
Κατόπιν λίαν επιπόνων και εντόνων πορειών, φθάνει εις Δορύλαιον την 2αν Σ/βρίου 1921 , εις εποχήν κατά την οποίαν η θέσις της Στρατιάς ήτο κρισιμωτάτη ,λόγω των μεγάλων  απωλειών της, των σημαντικών  ελλείψεων εις τρόφιμα, πυρομαχικά, υγειονομικά είδη και της διαταχθείσης υποχωρήσεως .Εις Δορύλαιον ευρέθημεν προ καταστάσεως  ουχί ευχαρίστου ,λόγω της συγκεντρώσεως πολυαρίθμων τραυματιών  οι οποίοι υπέφερον δεινώς εκ της ελλείψεως υγειονομικών ειδών , της συνεχούς διακομιδής ετέρων σιδηροδρομικώς προς Καρά Κ. και εκείθεν εις Προύσσαν και της μειώσεως του ηθικού των ανδρών λόγω των μεγάλων απωλειών και των σκληροτάτων  αγώνων του Σαγγαρίου, ως και διαφόρων φανταστικών πληροφοριών , τας οποίας οι λιποψυχήσαντες κατά τας περιστάσεις ταύτας διέδιδον .
Ευρεθείσα η Μεραρχία υπό τας συνθήκας αυτάς, διετάχθη να σπεύση προς συνάντησιν της τολμηράς εκείνης εχθρικής φάλαγγος (14 χιλιάδων πεζών και δισχιλίων ιππέων) η οποία δια Τσιφτελάρ κατευθύνετο προς Δορύλαιον, δια να ανακόψη τας συγκοινωνίας της υποχωρούσης εκ του Σαγγαρίου Στρατιάς.
Η συνάντησις εγένετο περί το Αλπί - Κιό'ί και Σεϊντή Γαζή. Η Μεραρχία δια σθεναρωτάτης επιθέσεως, απέκρουσε και κατεδίωξε τον έχθρόν προς Νότον.
Η ενέργεια αύτη της Μεραρχίας κατά την κρίσιμον εκείνην στιγμήν, υπήρξεν εξαιρετικώς ωφέλιμος δια την Στρατιάν.
Η Μεραρχία χρησιμοποιηθείσα υπό της Στρατιάς ως Στρατηγική εφεδρεία, από του δευτέρου δεκαημέρου του Σ]βρίου μέχρι του Νοεμβρίου, υπεβλήθη εις διαφόρους παλινδρομικάς πορείας και μετασταθμεύσεις, οργανώσασα δύο Τομείς, τον του Μπόζ - Ντάγ και Σεϊγκούντ - Άβγκίν.
Τέλος, κατά το Ιον δεκαήμερον του Νοεμβρίου του 1921 μετά την οριστικήν αμυντικήν διάταξιν της Στρατιάς, ωρίσθη και εις την Μεραρχίαν ως Τομεύς, το από Σεϊντή - Γαζή μέχρις Ακ-Ίν συμπεριλαμβανόμενον έδαφος, το οποίον χάρις εις τας αξιεπαίνους προσπαθείας των Αξ]κών και οπλιτών της, ωργανώθη ισχυρώς επί τριών κατά βάθος γραμμών καθ' όλην την περίοδον της εκεί παραμονής της.
Διαμείναντες επί του εδάφους αυτού  επί μακρόν, το οποίον ευρίσκετο πολύ μακράν από της Σμύρνης και Προύσσης, υπεβλήθημεν εις σκληράς στερήσεις λόγω της ελλείψεως επιτοπίων πόρων και ιδία νωπών τροφών.
Τα υπό της υπηρεσίας ληφθέντα μέτρα υπήρξαν ανεπαρκή και οι άνδρες υπέφερον ως εκ τούτου υπό έποψιν  καλής διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως.

Η παράτασις του πολέμου, αι φοβεραί κακουχίαι επί των υψιπέδων εκείνων της Μικράς Ασίας, αι διαρκείς ασχολίαι με την αμυντικήν   οργάνωσιν και φύλαξιν των μεγάλων εκείνων εδαφικών τμημάτων, αι μεγάλαι οικογενειακαί  ανάγκαι των ανδρών οι  οποίοι επί συνεχή έτη ηγωνίζοντο εις  τα διάφορα μέτωπα χωρίς  να δύνανται να επανίδουν τας οικογενείας των, ως επίσης  διάφοροι κακαί ενέργειαι των  πολιτικολογούντων  βαθμοφόρων , εξήσκησαν επί του ηθικού των ανδρών μεγίστην μειοτικήν   επίδρασιν και  η  μαχητική και η ηθική αξία των, ήτο ανάλογος προς τα καλά ή κακά χαρίσματα των Διοικη­τών των διαφόρων Μονάδων. Ευρέθησαν καλοί Διοικηταί, οι οποίοι αδιαφορούντες δια την δυσμένειαν και τας μετέπειτα καταδιώξεις  εις  άς θα υπέπιπτον, οι οποίοι δεν εδίστασαν  δι' αναφορών  των να παραστήσωσι την πραγματικήν κατάστασιν του  μαχομένου Στρατού , αλλά αι αναφοραί και αι υποδείξεις των  δεν ελαμβάνοντο υπ' όψει, διότι μεταξύ των εκτελεστών της πρώτης γραμμής και των Διοικούντων από  τας  ευμαρείς  και αναπαυτικάς θέσεις, υπήρχε διαφορετική αντίληψις περί των  δυσχερειών του διεξαγομένου αγώνος και της διατηρήσεως  του ηθικού των ανδρών.
Αι  Ανώταται Διοικήσεις με τα κατά το πλείστον ουχί ικανά  και ενεργητικά Επιτελεία των, μη ερχόμεναι εις επικοινωνίαν   συχνήν με τους μαχητάς της πρώτης γραμμής, έκριναν την  εν τω Στρατώ κατάστασιν από τας ψοφοδεείς αναφοράς των . Διοικητών εκείνων, οίτινες θέλοντες να φαίνωνται αρε­στοί, παρίστων ρόδινα τα πάντα και από τους διαφόρους αναρμοδίους  Επιτελείς των, οίτινες οσάκις απεφάσιζον να επισκεφθούν  το μέτωπον επανερχόμενοι διεφώτιζον τους Διοικητάς των και δια να μη τους στενοχωρήσουν, παρίστων την κατάστασιν ευχάριστον.
Υπό τας συνθήκας αυτάς, αι στενοχωρίαι μας ηυξάνοντο διαρκώς και εγεννάτο εις τας ψυχάς όλων, πως θα ηδυνάμεθα ν αντιμετωπίσωμεν την μη ευχάριστον αυτήν κατάστασιν, πώς θα ελύωμεν τα πολεμικά προβλήματα και πώς θα ηδυνάμεθα ως Διοικηταί Μονάδων φέροντες βαρείαν ευθύνην  δια τους άνδρας μας, να μη χάσωμεν αδόξως την ζωήν και την τιμήν. Όσοι εκ των Διοικητών των Μονάδων κατώρθωσαν εκεί να επιβάλλουν την ψυχικήν ενότητα εις τους άνδρας των, ν' απαγορεύσουν τας φθοροποιάς κομματικάς και καθεστωτι­κάς διαμάχας και δια των καλών των αρετών απέκτησαν την εμπιοτοσύνην των ανδρών των, αυτοί ηυνοήθησαν υπό της τύχης, δεν ημαυρώθησαν και αι θετικαί υπηρεσίαι των απέβη­σαν ωφέλιμοι δι' εαυτούς, την Πατρίδα και τους άνδρας των.
Δεν πρέπει να πλανάται κανείς ότι κατά τους πολέμους δύναται να ευδοκιμήση μοιραίως και τυχαίως ως και εν ειρήνη.
Χρειάζονται χαρίσματα ηθικά και ψυχικά. Διοικητική ικανότης δυναμένη να εμψυχώνη, να συγκρατή, να συμπαρασύρη και να συνταυτίζη τας προσπαθείας των ανδρών και Πατριω­τισμός ηθικός, όστις επιβάλλει εις τους άνδρας κατά τας κρισίμους στιγμάς πως ν' αγωνίζωνται και να θνήσκουν.
Οι Αξιωματικοί ως Διοικηταί και οδηγοί οφείλουν να εννοήσουν καλώς τούτο.
Ο νέος Αρχιστράτηγος Χατζηανέστης, αναλαβών την Διοίκησιν της Στρατιάς, εκτελεί γενικήν Επιθεώρησιν του με­τώπου, επισκεφθείς τον τομέα της Μεραρχίας την 7ην Ιου­νίου 1922.
Εξήτασε μετά προσοχής την όλην διάταξιν η οποία του επροξένησεν εξαιρετικήν εντύπωσιν, ιδία το κενόν το μεταξύ του άκρου δεξιού  Ακ - Ιν και του σιδηροδρομικού σταθμού Ντουγκέρ 40 περίπου χιλιομέτρων, επιτηρούμενον υπό μικτού αποσπάσματος της 9ης Μεραρχίας.
Όλοι οι Συν)χαι της Μεραρχίας ανεφέραμεν την πραγματικήν κατάστασιν του στρατού μετά παρρησίας και ειλικρινείας.
Υπεσχέθη τότε, ότι μετά το πέρας της Επιθεωρήσεως με­ταβαίνων εις Αθήνας, θα παρίστα την πραγματικήν κατάστα­σιν θα  ελάμβανε μέτρα συμπτύξεως του τεραστίου εκείνου μετώπου, θα εμερίμνα δια την βελτίωσιν της τροφής των αν­δρών, την πληρωμήν των οφειλομένων μισθών εις τους άνδρας ως και την επάνοδον εις το μέτωπον των εις την ζώνην του εσωτερικού ευρισκομένων.
Διέταξε συγχρόνως όπως κατά το III δεκαήμερον εκάστου μηνός, οι Διοικηταί των Συν)των, Μεραρχιών και Σωμάτων Στρατού, ενεργώσιν Επιθεωρήσεις και αναφέρωσιν ακριβώς περί της καταστάσεως του Στρατού.
Δια των ληφθέντων μέτρων, εβελτιώθη η Θέσις των ανδρών από  απόψεως διατροφής, ιματισμού, υποδύσεως  και μισθοδοσίας.
Οι Διοικηταί των Συν)των και ο Διοικητής της Μεραρχίας κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουνίου και Ιουλίου, ανέφερον ακριβώς κατά τας επιθεωρήσεις την πραγματικήν κατάστασιν των μονάδων της Μεραρχίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου