Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ((Το ΦΩΣ 20 Απριλίου 1933)

Υπό τον ανωτέρω τίτλον, η περίφημος αυστρογερμανική εφημερίς της Βιέννης "Ταγκές Τσάϊτουγκ" της 13ης τρέχοντος γράφει τ΄ακόλουθα κατ΄ανταπόκρισιν εκ Θεσ/νίκης: Εις τους ευρείς κύκλους  της Γερμανίας και της Γερμανοαυστρίας είναι ολίγον γνωστόν ότι εις την Ελλάδα επικρατεί μία νέα κίνησις . Η κίνησις αύτη  αποσκοπεί  να φέρη εις νέα υγιά θεμέλια την ζωήν εις αναβίωσιν του αρχαίου ελληνικού κράτους. 
Η Εθνική 'Ενωσις Ελλάς  η οποία εκπροσωπεί  την κίνησιν αυτήν  και διαθέτει μίαν δύναμιν  ακατάλυτον  έχει πρόγραμμα πλείστα σημεία  του οποίου συμφωνούν  με τας αρχάς του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού. Ο ελληνικός λαός είναι πέρα ως πέρα  γερμανόφιλος. Ευθύς ως εγνώσθη ότι ο ιουδαικός κόσμος  θα εκήρυττε μποϋκοτάζ εναντίον της Γερμανίας εναντιώθη  ο ελληνικός λαός  ως εις άνθρωπος εναντίον της αυθάδους  ταύτης προκλήσεως δια να διαμαρτυρηθεί εντονώτατα . Η Εθνική Ένωσις Ελλάς  με την πρώτην είδησιν κατέβαλεν όλας τας δυνάμεις της δια να εμποδίση  το αντιγερμανικόν μποϋκοτάζ  και εθεώρησεν εαυτήν υπερήφανον  διότι η ενέργειά της  εξετιμήθη πλήρως παρ ' ημών.
Και η δύναμίς της σήμερον  δεν είναι μικρά  διότι έχει απειράριθμα μέλη τα οποία είναι πειθαρχικώτατα οργανωμένα.
Αι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης  γράφουν ότι :
Ο Γεν. Διοικητής δεν επέτρεψε την περί μποϋκοταρίσματος κίνησιν  δια να μη νομίση  η φιλικώς διακειμένη  επικράτεια της Γερμανίας  ότι η Ελλάς διάκειται  εχθρικώς  προς το νέον καθεστώς.[1] Η αστυνομία είναι  πάντοτε έτοιμος  να δράση δραστηρίως  εναντίον των ούτω ενεργούντων. Εις την Ελλάδα δεν υπάρχει ελεύθερον πεδίον δράσεως δι' εχθρικάς εκδηλώσεις εναντίον της Γερμανίας. Ο εβραϊκός τύπος επιβεβαιοί  επάνω  εις όλα αυτά ότι  εις περίπτωσιν αντιγερμανικών εκδηλώσεων  πρέπει να φοβηθώμεν  την Ε.Ε.Ε δια τα δραστήρια  αμυντικά μέτρα  τα οποία θα λάβη.
Η εθνική κίνησις της Ελλάδος  έχει ακόμα κατά την τελευταίαν εβδομάδα  μίαν εξαιρετικήν  και θυελλώδη πρόοδον  προς τα εμπρός. Έτσι , όπως  παντού,  και εδώ χωρικοί , εργάται , φοιτηταί ετέθησαν  εις την υπηρεσίαν της Ε.Ε.Ε αυθορμήτως.
Εις την Ε.Ε.Ε βλέπομεν  το μόνον μέσον της περαιτέρω υπάρξεως  στενών εμπορικών σχέσεων  μετά του ιδικού μας κράτους. Η πολιτική εξέλιξις  εξαρτάται όπως παντού  από την οικονομικήν θέσιν .Το υφιστάμενον  τώρα σύστημα  ως και τα κόμματα έβλαψαν  την οικονομικήν θέσιν .Ο ελληνικός λαός ηπατήθη και επικράνθη  και κανείς άνθρωπος  δεν ακούει πλέον  τας φράσεις -φλυαρίας (υποσχέσεις)
Η Ελλάς πρέπει να εξασκή μίαν οικονομικήν πολιτικήν η οποία να είναι διορατική. Οι εμπορικοί δεσμοί  μετά της Γερμανίας  δέον να αποβώσιν  στενότεροι. Από την στατιστικήν φαίνεται ότι σήμερον εισάγονται  εις την Γερμανίαν 6.000.000 κιλά καπνών , γλυκά , κρασιά , γλυκείς καρποί  και γεωργικά προϊόντα. Δια την Γερμανικήν βιομηχανίαν δίδεται εκ νέου η ευκαιρία  να διανοίξη ένα νέον πεδίον πωλήσεων. Ειλικρινής επιθυμία όλων είναι ότι η οικονομική  και πολιτική συνεργασία  μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας  δέον  να αποβή  πλέον στενωτέρα δια το καλόν αμφοτέρων  των κρατών , Η Ε.Ε.Ε είναι βέβαιον  ότι θα βάλη και τον τελευταίον άνδρα της  δια να πλησιάση τον σκοπόν τούτον.

[1] Ο υπουργός των Εσωτερικών και ο Γενικός Διοικητής κ. Δραγούμης εδήλωσαν ότι το συλλαλητήριον των Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης απηγορεύθη, όχι διότι επρόκειτο  περί μέτρου της κυβερνήσεως  προς περιορισμόν εκδηλώσεως  της ελευθέρας των σκέψεως, αλλά διότι η κυβέρνησις είχε πληροφορίας  ότι κατά το συλλαλητήριον τούτο, στοιχεία ταραχοποιά διεισδύοντα  εις αυτό , θα εδημιούργουν ταραχάς και  επεισόδια , προς κομματικήν εκμετάλλευσιν  εις βάρος του ισραηλιτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Δι αυτόν τον λόγον  η κυβέρνησις συνέστησεν  εις τους Ισραηλίτας Θεσσαλονίκης , αντί του συλλαλητηρίου , να κάμουν  τας ιδιαιτέρας συνελεύσεις  των ενώσεών των και να αποστείκουν τα ψηφίσματά των  εις αυτήν.Ταύτα η κυβέρνησις θα τα μεταβιβάση εις την Κοινωνίαν των Εθνών (ΤΟ ΦΩΣ 2/4/33)
                                                                             
                                                                              Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου