Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (Η ΒΡΑΔΥΝΗ Παρασκευή 31 Μαρτίου 1933)


ΤΟ ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ-ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ ΑΝΕΥ ΒΙΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΑ ΦΡΟΥΡΟΥΝΤΑΙ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΡΩΑ ΕΞΟΔΟΣ-ΤΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΒΡΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ -ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ -Η ΕΒΡΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ Βερολίνον 31 Μαρτίου (Ιδιαίτ,τηλεγρ.)

Η εναντίον των Εβραίων εξέγερσις επεκτείνεται εις όλην την Γερμανίαν. Αι εκ των διαφόρων πόλεων πληροφορίαι εμφανίζουν ως εξημμένα τα πνεύματα και δυσκόλως συγκρατουμένην την εκδήλωσιν της αγανακτήσεως του γερμανικού λαού .Την αγανάκτησιν ταύτην συμμερίζονται κατ΄άλλον τρόπον , και πολλοί των εν Γερμανία διαβοιούντων Εβραίων εναντίον των εις το εξωτερικόν ομοθρήσκων των , οι οποίοι , με την αντιγερμανικήν προπαγάνδαν των προεκάλεσαν εξ αντιδράσεως την κατά του Ιουδαισμού εξέγερσιν του γερμανικού πληθυσμού.
Εις το Μόναχον, η κεντρική επιτροπή δια την αντίκρουσιν της εβραικής προπαγάνδας κατά της Γερμανίας δι' ανακοινωθέντος της συνιστά την έναρξιν συστηματικού αποκλεισμού κατά των Εβραίων . 
Εις όλα τα εβραϊκά καταστήματα θα επικολληθούν επιγραφαί κίτριναι επί μαύρου φόντου. Εις τους καταστηματάρχας θ' απαγορευθή ν΄απολύσουν τους υπαλλήλους των , μολονότι θα υφίστανται το μποϋκοταζ. Η επιτροπή οργανώνει μεγάλην διαδήλωσιν κατά των Εβραίων , η οποία πιθανότατα θα γίνη αύριον. Σκοπός της διαδηλώσεως κατά την εκδοθείσαν σχετικήν ανακοίνωσιν , δεν είνε η επιβολή ποινών κατά των Εβραίων .Αντιθέτως μάλιστα θα αποτραπή πάσα εκδήλωσις βιαιοτήτων , αλλά μόνον η έκφρασις της θελήσεως του γερμανικού λαού όπως αντικρούση την υπό των Εβραίων υποκινηθείσαν εις όλον τον κόσμον προπαγάνδαν εναντίον της Γερμανίας. Πλην του Μονάχου, και άλλαι γερμανικαί πόλεις λαμβάνουν παρόμοια μέτρα κατά των Εβραίων προπαγανδιστών. Προσθέτως , θ΄απαγορευθή η αθρόα έξοδος του των εκ Γερμανίας δια την πρόληψιν της παρ΄αυτών ενισχλυσεως της αντιγερμανικής προπαγάνδας που ενεργείται υπό των ομοθρήσκων των εις το εξωτερικόν.
Εις το Βερολίνον η "επιτροπή δράσεως" του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, προεδρευομένη υπό του Στράισσερ , απηύθυνε χθες την εσπέραν έκκλησιν με το εξής περιεχόμενον :
"Ο μεγαλειώδης αγών , τον οποίον ανέλαβεν η Γερμανία δια την απολύτρωσίν της, ενέπνευσε μίσος και τρόμον εις την διεθνή Εβραιοσύνην, η οποία διείδεν εις τον αγώνα αυτόν το τέλος της εν Γερμανία δυνάμεώς της. Διείδεν ότι δεν θα ηδύνατο πλέον να καταστήση την Γερμανίαν υποχείριον των εγκληματικών της ενεργειών , κατά το πρότυπον , το οποίον εφήρμωσεν εις την χώραν των Σοβιετ. Συμφώνως προς το καλώς ωργανωμένον σχέδιον της , η διεθνής Εβραιοσύνη κατόρθωσε κατά τας τελευταίας ταύτας ημέρας να εξεγείρη την παγκοσμίαν κοινήν γνώμην δια συκοφαντιών εναντίοντης Γερμανίας .Κατά των συκοφαντιών τούτων και της εβραϊκής ταύτης συνωμοσίας ο γερμανικός λαός έχει και την θέλησιν και την δύναμιν να αντιταχθή και ν΄αποδείξη εις τον κόσμον ότι τα ιδανικά του δεν είνε δυνατόν να θιγούν από την ταπεινήν προπαγάνδαν της διεθνούς Εβραιοσύνης."
Συμφώνως προς την απόφασιν της επιτροπής , το εναντίον των Εβραίων μποϋκοτάζ θ' αρχίση συστηματικώς από της 10ης π.μ της αύριον 1 Απριλίου. 
Εις το Ντύϊσμπουργκ ο ιατρικός σύλλογος απεφάσισεν όπως μη χορηγούνται πλέον εις Εβραίους ιατρούς αι αμοιβαί των θεραπευόντων ασθενείς δικαιομένους περιθάλψεως από τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων . Εις το Ζιττάου έκλεισαν ήδη από χθες 20 εβραικά καταστήματα.
Εις το Μαγδεμβούργον ανεκαλύφθησαν διάφορα όπλα υπό της αστυνομίας , η οποία εκάλεσεν όλους τους πολίτας να καταγγείλουν τους κρύβοντας όπλα.
Εις το Μπρεσλάου ο νέος διευθυντής της αστυνομίας , ομιλών προς τους νέους εθνικοσοσιαλιστάς, ετόνισεν ότι το καθήκον του ως τηρητού της τάξεως δεν είναι η καταπίεσις των πολιτών , αλλά τουναντίον η προστασία αυτών."Αν όμως κανείς ωραθή αποπειρώμενος να θίξη την ελευθερίαν και την αξιοπρέπειαν της Γερμανίας , θα τον εκμηδενίσωμεν εντελώς."
Ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας , εξ άλλου, εδήλωσεν ότι θα υποχρεώση τους καταστηματάρχας ν' αναφέρουν με επιγραφάς αν τα προιόντα των είναι γερμανικά ή όχι.
                                                                                                                                                      Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου