Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΖHTHMA ΔΙΩΞΕΩΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ.
Ετέρα σύγκρουσις ημών μετά τών κατακτητών σχετί­ζεται προς το ζήτημα του διωγμού των εν Ελλάδι Ισραη­λιτών Ελλήνων πολιτών. Και ενταύθα αντί πάσης άλλης εξιστορήσεως παραθέτω επίσημα τινα κείμενα, τα οποία μαρτυρούν την υπομονήν και το θάρρος, μετά των οποίων αντιμετώπισα και το οξύ ζήτημα τούτο το οποίον συνεδέετο προς θεμελιώδεις αρχάς της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας, με το ικανοποιητικόν αποτέλεσμα όπως το μέτρον τούτο μη επεκταθή εις την Νότιον Ελλάδα, τουλάχιστον υφ' οίαν οξείαν μορφήν παρουσιάσθη τούτο εις την Θεσσαλονίκην.
Αριθμ. Πρωτ. Ε 130/1/10 Εμπ.
Αθήναι τη 18η Μαρτίου 1943
Προς
την Α. Ε. τον Πληρεξούσιον του Ράϊχ δια την Ελλάδα Πρεσβευτήν Δρα Άλτενμπουργκ
Κύριε Πρεσβευτά,
Εν συνεχεία προς τα επανειλημμένα προφορικά δια­βήματα τα οποία έσχον μέχρι σήμερον την τιμήν να δια­τυπώσω προς την Υμετέραν Εξοχότητα, εν σχέσει προς την σοβαράν θέσιν των Ελλήνων Ισραηλιτών Θεσσαλο­νίκης, εις ην ούτοι περιήλθον λόγω των εξαιρετικώς πιε­στικών εναντίον αυτών μέτρων παρά των αρχών κατοχής, έρχομαι μίαν εισέτι φοράν δια της παρούσης να παρακα­λέσω την Υμετέραν Εξοχότητα, όπως επέμβη και ανακληθώσι τα εξολοθρευτικά μέτρα άτινα ελήφθησαν εναντίον τών ειρημένων Ελλήνων πολιτών ανερχομένων ως γνω­στόν εις ικανάς δεκάδας χιλιάδων. Αναφοραί της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας ενισχυόμεναι από αγωνιώδεις εκκλήσεις των ενδιαφερομένων, εκθέτουσιν ότι εκτός των γνωστών ήδη μέτρων της συγκεν­τρώσεως απάντων των Μωσαϊκού θρησκεύματος Ελλή­νων πολιτών Θεσσαλονίκης εις απομεμακρυσμένον συνοικισμόν της πόλεως, όπου στιβάζεται ανά μία οικογένεια εις εν και μόνον δωμάτιον, της απαγορεύσεως εις αυτούς της εξασκήσεως οιουδήποτε επαγγέλματος, της διαγρα­φής αυτών από οιανδήποτε οργάνωσιν (Διαταγή Ν. V. 2014, 25.2.43} της εγκαταστάσεως μεσεγγυούχων εις τα καταστήματα και επιχειρήσεις αυτών (Διαταγή Ν. V. Pol. 5/2839/7.3.43) της απαγορεύσεως αγοραπωλησιών επί των περιουσιακών στοιχείων αυτών (Διαταγή Ν. V. Pol. 5/2959 10.3.43), ελήφθη προσφάτως η απόφασις της μεταφοράς αυτών εις άγνωστον διεύθυνσιν, απαρχή δε εγένετο από του εν Θεσσαλονίκη συνοικισμού «Βαρώνος Χίρς», οι ένοι­κοι του οποίου ανερχόμενοι εις 3.500 ψυχάς διετάχθησαν να ώσιν έτοιμοι προς αναχώρησιν με μόνον εφόδιον τροφήν εξ ημερών.Κατά νεωτέρας δε πληροφορίας η εφαρμογή της απο­φάσεως ταύτης ήρξατο από της παρελθούσης Δευτέρας, οπότε η πρώτη αποστολή των ούτω βιαίως αποσπωμένων από το πάτριον αυτών έδαφος Ελλήνων πολιτών, ανεχώρησεν υπό πραγματικώς δραματικάς συνθήκας προς άγνω­στον διεύθυνσιν.
Ως και προφορικώς προ ημερών εξέθηκα εις την Υμετέραν Εξοχότητα είναι φυσική η αγωνία υφ ης συνέχε­ται ο Ελληνικός Λαός προ των δοκιμασιών αυτών ας υφίστανται δεκάδες χιλιάδων νομοταγών και φιλήσυχων συμπατριωτών του, υπηρετησάντων πιστώς μέχρι της .σή­μερον την Ελληνικήν Πατρίδα και χυσάντων υπέρ αυτής το αίμα των κατά την πρόσφατον πολεμικήν περίοδον. Από όλα τα στρώματα της Ελληνικής Κοινωνίας καταφθάνουσι συνεχώς εκκλήσεις προς την Κυβέρνησιν δια την επέμβασίν της προς διάσωσιν των εις εξόντωσιν καταδικαζομένων, δια των ληφθέντων μέτρων, Ισραηλιτών Ελλήνων πολιτών. Αυτοί ούτοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δια της εν αντι­γράφω υποβαλλομένης αναφοράς των ζητούν από την Κυ­βέρνησιν, εν ονόματι των Ιερών παραδόσεων του Ελλη­νικού Λαού και του τρισχιλιετούς Ελληνικού πολιτισμού, να επιληφθή άνευ αναβολής και μετά της μεγαλυτέρας δυνατής δραστηριότητος της προστασίας της ζωής, της τιμής και των υλικών συμφερόντων των μωσαϊκού θρη­σκεύματος Ελλήνων πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Η Κυβέρνησις συνεχομένη και αυτή από τα αυτά αι­σθήματα και Ερειδομένη επί των σαφών εν προκειμένω διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου, καθ ας αι συνταγματι­καί διατάξεις και η νομοθεσία της υπό κατοχήν χώρας διατηρούνται εν ισχύϊ εφ' όσον δεν προσβάλλεται η ασφά­λεια του Στράτου κατοχής, κατά δε τους Ελληνικούς νό­μους και το Σύνταγμα όλοι οι "Ελληνες είναι ίσοι και πρέπει να τυγχάνωσι της αυτής μεταχειρίσεως* θεωρεί εαυτήν υποχρεωμένην να διαμαρτυρηθή ζωηρώς, άπαξ έτι, προς την Υμετέραν Εξοχότητα και να ζητήση την έγκαιρον επέμβασιν όπως αφ' ενός μεν παύση ο διωγμός ούτος των ως άνω Ελλήνων πολιτών, αφ ετέρου δε ληφθώσι κατάλληλα μέτρα δια την επιστροφήν των μέχρι τούδε εξ αυτών βιαίως αποσπασθέντων από το πάτριον έδαφος. Εν τη πεποιθήσει ότι η Υμετέρα Εξοχότης θέλει δεόντως εκτιμήσει την σοβαρότητα των ως άνω εκτιθεμέ­νων και την αλγεινήν θέσιν εις ην έχει περιέλθει λόγω αυ­τών η Ελληνική Κυβέρνησις, δράττομαι της ευκαιρίας κλπ,
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. πρωτ. Ε/136/1/10 Εμπ.
Eν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1943
Προς
την Α. Ε. τον Πληρεξούσιον του Ράιχ διά την Ελλάδα Πρεσβευτήν Δρα Άλτενμπουργκ
Κύριε Πρεσβευτά,
Επάναγκες θεωρώ να επανέλθω και αύθις επί του ζητήματος της διώξεως των εν Θεσσαλονίκη Ελλήνων πολιτών μωσαϊκού θρησκεύματος, δια να τονίσω όσον το 
δυνατόν ζωηρότερον την διαμαρτυρίαν της Ελληνικής Κυβερνήσεως δια τα λαμβανόμενα εξοντωτικά μέτρα εναν­τίον τόσων χιλιάδων ψυχών, τας οποίας ουδέν έγκλημα βαρύνει.
Η εφαρμογή των φυλετικών νόμων του Γερμανικού Κράτους επί εδάφους χώρας κατεχομένης μεν υπό των Γερμανικών Στρατευμάτων, αλλά μη Γερμανικής, αποτελεί όχι μόνον μέτρον ευρισκόμενον εις πλήρη αντίθεσιν προς το δια διεθνών συμφωνιών καθιερωθέν δίκαιον του πολέ­μου, προς το οποίον η Ελληνική Κυβέρνησις τόσας ευκαι­ρίας έσχε μέχρι τούδε να διακηρύξη την αδιάσειστον πίστιν της, αλλά και άμεσον πλήγμα κατά του κύρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως, εφ' όσον πολίται, η προστασία των οποίων ανήκει εις αυτήν, εκριζούνται εκ των εστιών των και εκδιώκονται εκ του Ελληνικού εδάφους, εν ω πρό­σωπα επίσης μωσαϊκού θρησκεύματος εγκατεστημένα μο­νίμως εν Ελλάδι τυγχάνοντα όμως υπήκοοι ξένων κρα­τών, δεν υποβάλλονται εις τα μέτρα ταύτα.
Βεβαίως είναι μακράν των σκέψεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως η ιδέα ό τι η επέκτασις της διώξεως και εις την τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν ισραηλιτών, θ' απετέλει λόγον συγκαταθέσεως αυτής εις τα λαμβανόμενα κατά των Ελλήνων ισραηλιτών μέτρα, η γενομένη όμως σήμε­ρον διάκρισις καθιστά την συντελουμένην δίωξιν τούτων έτι σκληροτέραν και έτι μάλλον αδικαιολόγητον και δη­μιουργεί πάντως δια την Ελληνικήν Κυβέρνησιν σοβαρώτατον ζήτημα ηθικής τάξεως και πολιτικής ευθύνης.Επιτρέψατε μοι, Εξοχώτατε, να σημειώσω επίσης ότι, καθ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, εις ουδεμίαν άλλην κατεχομένην χώραν, εις την οποίαν διατηρείται εθνική κυβέρνησις, φέρουσα ως εξ αυτής της υπάρξεως της πολιτι­κάς ευθύνας απέναντι του λαού της, αλλά και απέναντι της ιστορίας, ελήφθησαν αμέσως υπό των Αρχών Κατο­χής και άνευ παρεμβολής της οικείας Κυβερνήσεως, τοι­αύτα μέτρα. Εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όμως όχι μόνον δεν υπεδείχθη υπό των Γερμανικών Αρχών κατο­χής να επιληφθή του ζητήματος τούτου, αλλ' ούτε εγνωστοποιήθησαν εκ των προτέρων τα αποφασισθέντα υπό της έν Θεσσαλονίκη Ανωτάτης Γερμανικής Στρατιωτικής Αρχής μέτρα, αλλ' απλώς διετάχθη ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας να προβή εις σειράν εκτελεστικών ενεργειών, χωρίς και ούτος να ζητήση την συγκατάθεσιν της Κυβερ­νήσεως προς τούτο. Η υπό τας συνθήκας ταύτας παρα­σχεθείσα υπό της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας εκτελε­στική συμβολή δεν δύναται να τύχη ποσώς της επιδοκιμα­σίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Τέλος, επιτρέψατε μοι να τονίσω και πάλιν, Κύριε Πρεσβευτά, ότι και ο Ελληνικός Λαός εν τω συνόλω του, όχι μόνον δεν παραμένει αδιάφορος έναντι του τεθέντος εις εφαρμογήν επί του πατρίου του εδάφους εξοντωτικού προγράμματος κατά των συμπολιτών του ισραηλιτών, αλλά και κατέχεται υπό βαθυτάτης αληθώς συγκινήσεως, την οποίαν διερμηνεύουν αι προς την Κυβέρνησιν απευθυ­νόμενοι καθημερινώς σχετικαί εκκλήσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της Χώρας και των εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων του Λαού.
Όθεν παρακαλώ όπως ευαρεστηθήτε και εισακούσητε τας και δια προηγουμένης επιστολής μου εκφρασθείσας διαμαρτυρίας και παρακλήσεις μου και ενεργήσητε ίνα σταματήση, εν όσω υπάρχει καιρός, η εφαρμογή των ανω­τέρω μέτρων, εφ όσον ταύτα, ως είναι βέβαιον δεν λαμ­βάνονται απλώς δια την ασφάλειαν του Στρατού κατο­χής και προς το συμφέρον της διεξαγωγής του πολέμου.
Σπεύδω να σας διαβεβαιώσω, Κύριε Πρεσβευτά, ότι η Ελληνική Κυβέρνησις είναι πρόθυμος να συμπράξη μετά των Αρχών κατοχής εις παν μέτρον τοιαύτης φύσεως, όπερ όμως θα έφερε τον χαρακτήρα προσωρινότητος και δεν θα είχεν ως συνέπειαν ούτε την λιμοκτονίαν των Ελ­λήνων ισραηλιτών ούτε την απομάκρυντιν αυτών εκτός του εδάφους της Χώρας.
Ευαρεστηθήτε να δεχθήτε, Κύριε Πρεσβευτά, την διαβεβαίωσιν της εξόχου Yπολήψεώς μου.
Ό Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Κ, ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου