Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΙΣΤΕΙΔHΣ Ε ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ :TO ΣYNTEΧΝΙΑΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α ΄

ΤΟ  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΟΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Ι
 Το Συντεχνιακόν Οικονομικόν Σύστημα:

Αρχαί  και θεωρίαι.
Ο Ιταλικός Κορπορατισμός.

II.
Ανασκόπησις των Οικονομικών Θεωριών:

Φιλελευθέρα  Οικονομία.
Σοσιαλιστική Οικονομία.
Κορπορατισμός.

III.
Πολεμική και Μεταπολεμική Οικονομία:

Η  παγκόσμιος κρίσις,
Παρέμβασις  του Κράτους.
Διευθυνομένη Οικονομία.

IV.
Το Συντεχνιακόν Κράτος:

Η  στιγμή του. Αι επιδιώξεις του.
Διαφοραί και περιεχόμενον.

Β
Η  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΝ ΙΤΑΛIΑ

Ι
Το  Κράτος:

Ουσία .
Σύνθεσις.
Εξουσία.
Αντιπροσώπευσις.
Νομοθεσία.
Πολιτική.

II.
Η οργάνωσις των παραγωγικών δυνάμεων :

Ο Χάρτης της Εργασίας.
Η Σωματειακή οργάνωσις και  Νομοθεσία.
Ατομική  και Συλλογική πρωτοβουλία.
Ιδιοκτησία.
Συλλογικαί σχέσεις Εργασίας,
Γραφεία Εργασίας.
Απεργία και   Λοκ-άουτ.

III.
Τα όργανα λειτουργίας του Κορπορατισμού:

Συντεχνίαι
. Υπουργείον και Συμβούλια Συντεχνιών.
Συνελεύσεις  και Συνέδρια.
Επιτροπαί  διεθνών Συμβάσεων.
Το  Ύπατον Εθνικόν Συμβούλιον.
 
IV.
Δικαστήρια και δικονομία
Ρύθμισις των οικονομικών σχέσεων .
Συλλογικά  Συμβόλαια εργασίας.
Διαφοραί και Διαιτησίαι.
Κυρώσεις.
 
Γ
Ι. Μόρφωσις.. Υγιεινή. Αναψυχή:
Κέντρα εκπαιδεύσεως .
Το Dopolavoro.
ΙΙ. Οργανισμοί και Ταμεία Ασφαλίσεων:
Εισφοραί και απολαυαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου