Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΠΕΝΤΑΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΡΟΙΣΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ

(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ τη Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 1935)

Ο ελληνικός Λαός, ο Λαός που επείνασε και εδυστύχησε κατά τα έτη της βενιζελικής παντοδυναμίας, ο Λαός που υπεχρεώθη εις την Θεσσαλίαν να τρώγη το καλαμπόκι των ζώων του και να κατέρχεται με "πορείας πείνης" εις τας πόλεις, ο Λαός που είδε την δραχμήν του να μεταβάλλεται εις δεκάραν, ο λαός που εσύρθη εις τας φυλακάς δια χρέη, εις τα δικαστήρια με πτωχεύσεις , εις τους δρόμους με εκπλειστηριασμούς, αυτός ο Λαός ας παρακολουθήση τώρα την τραγωδίαν του μεταβεβλημένην εις χρυσόν και φυλασσομένην εις τα χρηματοκιβώτια των Τραπεζών.
Η λάμψις του χρυσού , η οποία ανεπήδησεν από το ένα μόνον χρηματοκιβώτιον του Υπουργού της Δημοκρατίας Γ.Μαρή - υπάρχουν άλλα δύο χρηματοκιβώτια , που δεν ηνοίχθησαν ακόμη- εφώτισε τα βήματα του Κράτους , αναζητούντος τας υπό κατάσχεσιν περιουσίας των απαισίων εγκληματιών της 1ης Μαρτίου.
Και χθες, ηνοίχθησαν και άλλα χρηματοκιβώτια . Του αρχιστασιαστού, ο οποίος επηγγέλλετο επί τόσα έτη τον "πατριώτην". Της περιφήμου συζύγου του , η οποία παρίστανε την "μεγάλην φιλάνθρωπον". Του υιού του,  Κυριάκου Βενιζέλου, ο οποίος έστελλε κατά την ανταρσίαν τα πετρελαιοφόρα του να ανεφοδιάσουν τον στασιάσαντα στόλον, δια να πλεύση και βομβαρδίση τας Αθήνας . Της συζύγου του, η οποία εφιλοξενούσεν εις το σπίτι της τους συνωμότας. Του βαπτιστικού των Στυλιανού Πιστολάκη, από το σπίτι του οποίου έγινεν η εξόρμησις προς τον Ναύσταθμον. Τέλος του αρχηγού του κινήματος του Στόλου Ι. Δεμέστιχα, υπό τα όμματα του οποίου εφονεύετο ο αείμνηστος Σιώκος......
Τα χρηματοκιβώτια, όλα υπερπλήρη χρυσου! Του χρυσού, ο οποίος εκλάπη από τον πεινώντα Λαόν, εν ονόματι της Δημοκρατίας! Του χρυσού ο οποίος απετέλεσε το κίνητρον του απαισίου εγκλήματος, το οποίον διεπράχθη την 1η Μαρτίου εν ονόματι της Δημοκρατίας! Του χρυσού , ο οποίος από άλλα μη ανακαλυφθέντα ισως ακόμη χρηματοκιβώτια , ρέει τώρα δια να στηρίξη πάλιν την δημοκρατίαν , εν ονόματι της οποίας ελπίζουν να δράσουν πάλιν αργότερον οι λωποδύται , εισπράττοντες τα χιλιαπλάσια των όσων σήμερον θα εξώδευον υπέρ αυτής. Ίλιγγος δισεκατομμυρίων εις χείρας ΕΠΤΑ μόνον εκ των στυλοβατών της δημοκρατίας. Τόσα δισεκατομμύρια , όσα θα ήρκουν δια να πληρωθούν όλοι οι ξένοι δανεισταί της Ελλάδος! Ο πεινασμένος ελληνικός Λαός ας προσέξη τον λεπτομερή πίνακα, ο οποίος δημοσιεύεται εις άλλην σελίδα και αν κατορθώση, ας μη παραφρονήση από τους αριθμούς! Τέσσερα έτη, η περιβόητος "τετραετία" εβύθισαν την Ελλάδα μέχρι λαιμού εις τα χρέη και την έφεραν εις την πtώχευσιν. Τα ίδια αυτά τέσσαρα έτη , οι κορυφαίοι της δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός , ο υιός του, δύο Υπουργοί του και ο αρχηγός του Στόλου, είχον μεταβληθή εις σπείραν λωποδυτών , η οποία εγέμιζε τα χρηματοκιβώτια της με χρυσάφι και χρεόγραφα. Τέσσαρα έτη ο Λαός εβόα, ότι κλέπτεται και ο πρωθυπουργός εκάλυπτε τους λωποδύτας, διότι ήτο ο αρχηγός της σπείρας των.
Συμβάσεις , προμήθειαι, "μίντζες", παιχνίδια εις το Χρηματιστήριον , παντός είδους ατιμίαι και βρωμερότητες , ετέθησαν εις την διάθεσιν των μεγιστάνων της δημοκρατίας , δια να απορροφήσουν και την τελευταίαν σταγόνα αίματος , που απέμενεν εις τας φλέβας του Λαού. Αυτοί , όταν η βρωμερά επιχείρησις διέφυγε των χειρών των, επανεστάτησαν και αιματοκύλισαν την Ελλάδα δια να την ανακτήσουν . Αυτοί αγωνίζονται και τώρα δια την δημοκρατίαν , διότι μόνον υπό την προστασίαν της γνωρίζουν , ότι θα δυνηθούν κάποτε να συνεχίσουν την λωποδυσίαν των και να γεμίσουν τα χρηματοκιβώτιά των με το χρήμα που θα κλέψουν από τον ελληνικόν Λαόν και θα μεταβάλουν εις χρυσόν καΙ χρεώγραφα.
Η δημοκρατία! Όσοι τυχόν είχον τυφλωθή από την λαμψιν του φαινομενικού της μεγαλείου  ας αναβλέψουν τώρα υπό την λάμψιν του χρυσού των ανακαλυφθέντων χρηματοκιβωτίων. Πολύτιμον πράγματι πολίτευμα! Μόνον πολύτιμον; Θησαυρός ανεκτίμητος! Έπαιρνε τον κ. Πιστολάκην απλούν δημόσιον υπάλληλον με μισθόν οκτώ ή δέκα χιλιάδων δραχμών και τον μετέβαλλέν εις δισεκατομμυριούχον . Έπαιρνε τον κ. Μαρήν , απλούν δικηγοράκον , μη δυνάμενον να πληρώση ούτε το ενοίκιόν του , και τον μετέβαλλεν εις Κροίσον. Έπαιρνε τον κ. Δεμέστιχαν, ένα πλοίαρχο του Π. Ναυτικού με μισθόν 10-12 χιλιάδων δραχμών και τον μετέβαλλεν εις Ροκφέλλερ της Ελλάδος . Επαιρνε τον κ. Κυριάκον Βενιζέλον , έναν άσημον ανθρωπάκον των Χανίων άνευ επαγγέλματος , και τον μετέβαλλεν εις Μαχαραγιάν της Ελλάδος!
Έπαιρνε ντενεκέδες και τους μετέβαλλεν ως δια μαγείας εις καθαρόν χρυσόν είκοσι δύο καρατίων ! Πότε επί των ημερών της Βασιλευομένης Ελλάδος, παρουσιάσθη παρόμοιον φαινόμενον; Πότε και ποίος πρωθυπουργός ή υπουργός των Βασιλέων μας , είδε και καθ' ύπνους έστω χρηματοκιβώτιον προστατεύων ιδικόν του πλούτον; Πότε οιοσδήποτε πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού , απέκτησε περισσότερον από μίαν τρισχιλιόδραχμον σύνταξιν;
Αλλά προς τι αι ερωτήσεις; Η Βασιλική οικογένεια της Ελλάδος υπηρετήσασα επί εξήκοντα έτη την πατρίδα, πένεται, αφ' ης ο Βασιλεύς έπαυσε να έχη την επιχορήγησιν του, δηλαδή τον μισθόν του΄και οι πρίγκηπες έπαυσαν να έχουν ως αξιωματικοί τον μισθόν των! Ο Μαρής , ο Πιστολάκης , ο Κυριάκος, ο  Δεμέστιχας, υπηρετήσαντες τέσσαρα μόνον έτη, όχι την πατρίδα, αλλά την δημοκρατίαν, έγιναν δισεκατομμυριούχοι!....

Ο ελληνικός Λαός, ας εκλέξη τώρα, μεταξύ της εντίμου πενίας των Βασιλέων του και του ατίμου πλούτου της δημοκρατίας του. Μετ' ολίγον χρόνον , τα δύο πολιτεύματα θα τεθούν υπό την κρίσιν του. Εις το ένα , παραστέκουν οι τίμιοι, οι οποίοι ειργάσθησαν διά την ευτυχίαν του. Εις το άλλο , παραστέκουν οι λωποδύται , οι οποίοι τον απεγύμνωσαν και τον έκαμαν να πεινάση.
Αν παρεφρόνησεν , ας προτιμήση τους λωποδύτας. Αλλ' ασφαλώς δεν παρεφρόνησε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου