Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 9ης ΠΡΟΣ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1935 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.


O Φρούραρχος της Βουλής
ταγματάρχης Δρακόπουλος

Λαμβάνω την τιμήν ν' αναφέρω ότι περί ώραν 11.45 μ.μ περίπου της χθες (εσπέραν της Δευτέρας) ομάς στρατιωτών του λόχου φρουράς υπουργείου Στρατιωτικών υπό τον Διοικητήν αυτού υπολοχαγόν του πυροβολικού Λουκίδην Χρήστον , ετραυμάτισαν πυροβολίσαντες και λογχίσαντες τόσον τον αντιστράτηγον διοικητήν του Α Σώματος Στρατού κ. Παναγιωτάκον Χαρίλαον , όσον και τον αδελφόν αυτού πληρεξούσιον Πειραιώς.
Τα γεγονότα έλαβον χώραν ως εξής ως αρχήθεν αντελήφθην ταύτα.
Τη διαταγή του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως εκλήθη δια του λοχαγού κ.Γεννάδη Γ. εις το συνεδριάζον εν τοις Παλαιοίς Ανακτόροις Υπουργικόν Συμβούλιον ο Διοικητής του Α Σώματος Στρατού , όστις και αφίχθη συνοδευόμενος υπό του αντισυνταγματάρχου κ. Δαβάκη και του υπασπιστου λοχαγού του Σώματος αίτινες και παρέμειναν εν τω προς την Νοτίαν πλευράν του προθαλάμου ευρισκομένω γραφείω , ενώ ο στρατηγός απεσύρθη εις το Γραφείον του κ. Πρωθυπουργού όπου συνεσκέπτετο μετά τούτου και του Υπουργού της Αεροπορίας . Εις το παρακείμενον γραφείον του υπασπιστού του κ. Πρωθυπουργού ευρίσκοντο οι κ.κ. υπουργοί Στρατιωτικών και Ναυτικών εις δε την παρακειμένην αίθουσαν του Υπουργικού Συμβουλίου οι λοιποί κύριοι υπουργοί.
Ο προσωπάρχης του υπουργείου των Στρατιωτικών συνταγματάρχης κ. Μαυρομμάτης ευρίσκετο εν τω προθαλάμω , αναμένων την έκδοσιν διαταγών.
Ο αντισυνταγματάρχης κ. Δαβάκης κληθείς , έλαβε διαταγήν παρά του κ. Πρωθυπουργού και του Σωματάρχου ίνα την διαβιβάση εις το Σύνταγμα Ναυπλίου και προς τον σκοπόν τούτον μετέβαινε μετά του δημοσιογράφου κ. Βέρρου και του λοχαγού κ. Γεννάδη και διασχίσας τον προθάλαμον έφθασεν εις την έξοδον της θύρας του Υπουργικού Συμβουλίου όπου και συναντηθείς μετά του προσωπάρχου και ελθών μετ αυτού εις λογομαχίαν , ερραπίσθη υπ αυτού άπαξ . Αμέσως εξήγαγεν το περίστροφόν του,όπερ αφηρέθη υπό του υπουργού των Εσωτερικών, δεύτερον δε υπό του υποφαινομένου , του υπομοιράρχου Λέκκα, του κ. Κονιωτάκη και του υπενωμ/χου Καρύδη Ιωάννου , οίτινες προσπαθούντες να διαχωρίσωμεν τους συμπλεκομένους , εκρατούμεν το περίστροφον συγχρόνως και απεσύραμεν τούτους μέχρι του βάθους του προθαλάμου, όπου η θύρα προς την αίθουσαν του Λαϊκού Κόμματος , όπου ακριβώς κατέφθασεν ειδοποιηθείς ο κ. υπουργός των Στρατιωτικών , εις ου τας διαταγάς αμφότεροι ετέθησαν . Ο συνταγματάρχης κ. Μαυρομμάτης εξήλθεν αμέσως μετά ταύτα του προθαλάμου , κατευθυνθείς προφανώς προς το υπουργείον των Στρατιωτικών , ο υποφαινόμενος δε ηκολούθησε τούτον μέχρι της θύρας της εξόδου του προθαλάμου προς τον διάδρομον της Βουλής , ον απέφραξα δια του σώματός μου, εμποδίζων την τε είσοδον και έξοδον. Μετά δευτερόλεπτα τινά βλέπω να έρχεται εκ του διαδρόμου της αιθούσης της Βουλής ο υπολοχαγός Λουκίδης, κρατών εις χείρας του επαναληπτικόν πιστόλιον , επι κεφαλής ομάδος στρατιωτικών εχόντων προτεταμένα τα όπλα με λόγχας εφ όπλου , και εξ αποστάσεως μέτρου να απαιτή να επιτραπή εις αυτόν και τους άνδρας του η είσοδος εις την αίθουσαν.Τω ηρνήθην ,ενώ εις τον πληρεξούσιον κ. Μερκούρην επέτρεψα την είσοδον., και στεντορεία τη φωνή εβεβαίωσα όλους τους έξωθι ευρισκομένους ότι ουδέν το σοβαρόν έλαβε χώραν.Ιδιαιτέρως δε τον πληρεξούσιον Τρικκάλων κ. Δ Αναγνωστόπουλον και τον υπολοχαγόν Λουκίδην, και ΕΚΑΛΕΣΑ τον εις το προθάλαμον ευρισκόμενον λοχαγόν κ.Κουρούκλην ΝΑ ΕΞΕΛΘΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΣΑ ΕΛΕΓΟΝ, πλην ούτος, άγνωστον διατί, ΔΕΝ ΕΞΗΛΘΕ, δι ο και ΠΡΟΣΕΚΑΛΕΣΑ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙΔΗΝ να εισέλθη μόνος και ουχί μετά των ανδρών του , όπερ ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗ. Την στιγμήν ταύτην ανεφάνη εις την θύραν ο κ. Σωματάρχης, όστις σηκώσας αμφοτέρας τας χείρας του και αποτεινόμενος προς όλους τους ευρισκομένους , είπεν ότι "δεν είνε τίποτε , ησυχάσατε ".Έστρεψα προς αυτόν αμέσως και τον παρεκάλεσα να εισέλθη εις την αίθουσαν ,διότι εφαντάσθην τον κίνδυνον .Την στιγμήν ταύτην ησθάνθην εις το αριστερόν πλευρόν μου πίεσιν ξιφολόγχης, στρέψας δε είδον τον υπολοχαγόν Λουκίδην ένοπλον και λέγοντα εις τον στρατηγόν: "Mας σκοτώσατε τον Πρόεδρο. Στρατιώται , εμένα να ακούετε". Ο στρατηγός, επωφεληθείς της στροφής μου , εξήλθεν εις τον διάδρομον και ευρέθη μεταξύ εμού αριστερά, του Λουκίδου δεξιά και των στρατιωτών έμπρσθεν , ους εξηκολούθει να καθησυχάζη. Ο Λουκίδης πλησιάσας τον στρατηγόν είπε προς τους στρατιώτας : ""Συλλάβατε τον στασιαστήν στρατηγόν". Ο στρατηγός, απωθήσας τον Λουκίδην και αντιληφθείς τότε μόνον φαίνεται τον κίνδυνον ,ωπισθοχώρησε προς την θύραν , πράγμα όπερ έκανε τον Λουκίδην να διατάξη πυρ και ηκούσθη μία ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ. Αν επυροβόλησε και ο υπολοχαγός ούτος, δεν αντελήφθην , ουδέ αντελήφθην πως ετραυματίσθη και που ευρίσκετο ο πληρεξούσιος Παναγιωτάκος .
Ο στρατηγός ευρίσκετο εκείνην την στιγμήν μεταξύ εμού , του αντισυνταγματάρχου Δαμασκηνού , του υπουργού Περικλή Ράλλη και τινων άλλων , ους δεν ενθυμούμαι. Αντιληφθέντες δε τα τραύματά του , τον μετεφέραμεν , παρά την θέλησίν του, εις τον προθάλαμον , διότι φαίνεται ότι είχεν ιδή τον αδελφόν του. Θα ελάμβανον ασφαλώς χώραν θλιβερώτερα γεγονότα, αν μη ενεφανίζετο εις την θύραν ο κ. υπουργός των Στρατιωτικών και διέτασσε την αποχώρησιν της φρουράς .Εις επιτίμησιν προς τον Λουκίδην , έλαβε την απάντησιν:
-Kύριε Πρόεδρε , μου είπαν ότι σε αιχμαλώτισαν και σε σκότωσαν".
Οι τραυματισθέντες μετεφέρθησαν εις την κλινικήν , το δε Υπουργικόν Συμβούλιον εσυνέχισε την συνεδρίασιν εις την οικίαν του πρώην υπουργού κ. Λόντου.
Των γεγονότων τούτων παρέστη αυτόπτης μάρτυς ο Φρούραρχος Αθηνών υποστράτηγος κ.Τσολάκογλου , όστις και επελήφθη τακτικών ανακρίσεων. Ο ακόλουθος του κ. Φρουράρχου λοχίας κατά το επεισόδιον των συνταγματαρχών εξήγαγε περίστροφον και εφώναξε: "Πίσω". Απησχολημένος με το κρατούμενον περίστροφον Δαβάκη μετά των Λέκκα και Κονιωτάκη και κάμψαντες τον προθάλαμον . δεν ηδυνήθην ν' αντιληφθώ τι ούτος εσκόπει και αν αφωπλίσθη. Γεγονός μόνον είνε ότι η απειλή του αύτη απεμάκρυνε τους λοιπούς και ούτω κατέστη ευχερεστέρα η διαχώρισις των συμπλακέντων και η αχρήστευσις του κρατουμένου πιστολίου.

Υπολοχαγός Λουκίδης

Η διάσωσις του υπουργού των Εσωτερικών , του αντισυνταγματάρχου κ. Δαμασκηνού και του υποφαινομένου , ως και των κατ΄ ευθείαν της ανοικτής θύρας εις τον προθάλαμον ευρισκομένων, υπήρξεν όλως τυχαία.
Επίσης αξία εξάρσεως είνε και η απόλυτος ψυχραιμία και συντηρητικότης των παρευρεθέντων κρατικών οργάνων. Τα γεγονότα ταύτα , εκτός των προμνησθέντων, ασφαλώς θα αντελήφθησαν όλοι οι παρατυχόντες , μολονότι επεκράτησεν αρκετή σύγχυσις, λόγω της επεμβάσεως των ενόπλων τούτων στρατιωτών και των ριφθέντων πυροβολισμών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου