Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1935. (7)
7. Ο  Πρωθυπουργός  για τις τελευταίες εσωτερικές εξελίξεις. Άφιξη στην Αθήνα .
Οι φήμες ότι  ο Πρωθυπουργός δεν θα αποβιβαστεί τελικά στο Πειραιά, απογοητεύει όλους όσους  σχεδίαζαν να του επιφυλάξουν μια θερμή υποδοχή .  Παρ όλα αυτά, τα έκτακτα αστυνομικά μέτρα που έχουν έγκαιρα ληφθεί για τη περίσταση, στη πόλη, αντί να χαλαρώσουν , γίνονται αυστηρότερα. Πιθανότατα για λόγους αντιπερισπασμού.
Ο τόπος της εκ του ατμοπλοίου αποβιβάσεως του ετηρήθη μυστικός μέχρι της προχθεσινής νυκτός , καθ' όσον  οι ενταύθα βασιλόφρονες εσκόπουν  να προκαλέσουν  κατά την άφιξιν  του θόρυβον  δια συγκεντρώσεων  και ζητοκραυγών  υπέρ της βασιλείας , ώστε  να εξαναγκάσουν  τον κ.Τσαλδάρην να εκδηλωθή συμφώνως με τας επιθυμίας των . Ελέγετο μάλιστα , ότι οι βασιλόφρονες  εσκόπουν  όπως εις περίπτωσιν καθ' ην  ο επανερχόμενος πρωθυπουργός απεβιβάζετο εις Πειραιά, συγκεντρωθούν  εις τον λιμένα και μη φύγουν  εκείθεν , εάν ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως δεν τους έδιδε  ρητήν υπόσχεσιν  ότι θα επανέφερε  εντός δεκαπέντε ημερών  τον Γεώργιον!  Τα σχέδιά των όμως εματαιώθησαν υπό του κ.Τσαλδάρη, ο οποίος καταστάς ενήμερος των οχλοκρατικών προθέσεων των ευαρίθμων οπαδών της δι' οιουδήποτε μέσου παλινορθώσεως της εκπτώτου δυναστείας, έσπευσε να τηλεγραφήση μόνον εις τους υπουργούς Εξωτερικών και Προνοίας κ.κ Ράλλην και Σαγιάν ότι θ' απεβιβάζετο εις Ποσειδωνίαν. Κατόπιν τούτου οι κ κ. Σαγιάς και Ράλλης, συνοδευόμενοι και υπό τινων φίλων των μετέβησαν επ' αυτοκινήτου εις την Ποσειδωνίαν όπου και επεβιβάσθησαν ολίγον μετά την 6ην πρωινήν του καταπλεύσαντος Γιουγκοσλαυικού ατμοπλοίου. Κατά την διάρκειαν του διάπλου του Ισθμού οι κ.κ. υπουργοί έλαβον την ευκαιρίαν να κατατοπίσουν τον κ.πρωθυπουργόν επί της εσωτερικής καταστάσεως, μη παραλείψαντες να τονίσουν , ότι παρά τας επισήμους φήμας των τελευταίων ημερών περί πραξικοπήματος, ο στρατός πειθαρχεί απολύτως εις την κυβέρνησιν και ιδιαιτέρως εις τον κ.πρόεδρον αυτής, τον οποίον θεωρεί υπεύθυνον ρυθμιστήν της καταστάσεως.[1]
 Το κενό που παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ημερήσιος Κήρυξ " καλύπτεται από τις διευκρινήσεις που ήδη από τη προηγούμενη ημέρα έχει δώσει ο "Τύπος" .Το ζεύγος Τσαλδάρη
Εις την Ποσειδωνίαν ανέμενεν ο υπουργός της Προνοίας κ. Σαγιάς, ο νομάρχης Αργολιδοκορινθίας, ο εισαγγελεύς , οι κ.κ Ζέζας, Έβερτ , Αγγελέτος. Μουλόπουλος, των δύο Ασφαλειών. Άμα τη εμφανίσει του ατμοπλοίου , μία βενζινάκατος επλεύρισε το ατμόπλοιον , αλλ' ο υπασπιστής του κ. Πρωθυπουργού κ. Γεννάδης διεμήνυσε προς τον επιβαίνοντα ταύτης υπουργόν κ.Σαγιάν και τους λοιπούς επιβαίνοντας ότι λόγω της θαλασσοταραχής και τη προτροπή του κυβερνήτου του πλοίου , η αποβίβασις θα εγίνετο εις την Ισθμίαν......Την 8.10' πρωϊνήν ακριβώς ο κ. Πρωθυπουργός δια της βενζινακάτου της διώρυγος ης επέβαινεν ο κ .Σαγιάς ,απεβιβάσθη υπό τας ενθουσιώσεις ζητοκραυγός των παρισταμένων κατοίκων της Ισθμίας.[2] 
 Δίχως άλλες καθυστερήσεις ο Πρωθυπουργός και η συνοδεία του επιβιβάζονται στα αυτοκίνητα που περιμένουν . Ασφαλώς και νοιώθει μεγάλη έκπληξη όταν βλέπει να τον κατευθύνουν  σε ένα αυτοκίνητο που αντί  για τα διακριτικά του Προέδρου της Κυβέρνησης φέρει  συμβατικές πινακίδες με τον αριθμό κυκλοφορίας  14834 . Ρωτά να μάθει το λόγο. Του εξηγούν ότι σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες κάποιοι δεν επιθυμούν να φτάσει στην Αθήνα ζωντανός και πιθανότατα του έχουν στήσει καρτέρι θανάτου κατά μήκος της διαδρομής. Αυτός είναι ο λόγος που  έχουν ληφθεί μια σειρά από έκτακτα μέτρα ασφαλείας, μέτρα πραγματικά δρακόντεια.[3]. Κάθε 100 μέτρα, σε όλο το μήκος της διαδρομής, ξεροσταλιάζει και ένας αστυνομικός ενώ στις διασταυρώσεις συνωστίζονται περισσότεροι του ενός για να κρατούν το δρόμο ανοικτό.[4] .....
Στο σπίτι του στη Κηφισιά ο Πρωθυπουργός φτάνει γύρω στις 10 . Κόσμος πολύς, σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο , πολλοί βουλευτές , ο Διοικητής του Α Σ.Σ Παναγιωτάκος , ο Μέραρχος Δεμέστιχας και πολλοί άλλοι. 


Ο κ Τσαλδάρης εχαιρέτησε πάντας δια χειραψίας. Αμέσως δε εκάλεσεν εις ιδιαιτέραν συνομιλίαν μόνον τον κ. Παναγιωτάκον μαθ' ου συνωμίλησεν επ' αρκετόν. Το γεγονός τούτο εσχολιάσθη ποικιλιτρόπως .Κυρίως όμως ηρμηνεύθη ως ενδαφέρον του κ.Τσαλδάρη να μάθη εν πρώτοις την επικρατούσαν κατάστασιν εις τας ενόπλους δυνάμεις εν σχέσει με το πολιτειακόν. Προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ηθέλησε να πληροφορηθή παρά του κ.Παναγιωτάκου, αν η πλειοψηφία των αξιωματικών πειθαρχή εις την κυβέρνησιν απολύτως, ή παρασυρθείσα παρά των βασιλοφρόνων έχει τάσεις απειθαρχίας εις τας αποφάσεις του. Επίσης η πράξις αύτη του κ.Τσαλδάρηεθεωρήθη και ως μείωσις του κ.Κονδύλη , διότι ο κ.Πρωθυπουργός δεν ανέμεινενα μάθη παρ΄αυτού πρώτοντην εν γένει κατάστασιν, αλλ' απηυθύνθηπρος τον κ.Παναγιωτάκον , εις ον ούτω απέδειξεν ότι έχει περισσοτέραν εμπιστοσύνην από τους υπουργούς του και ιδίως από τον αντιπρόεδρον της κυβερνήσεωςκαι υπουργόν των Στρατιωτικών.[5]
Τι ακριβώς συζητούν ο Πολιτικός και ο Στρατιώτης; Το κύριο θέμα είναι το πολιτειακό. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι ο Τσαλδάρης σύρεται σε επιλογές που δεν τον εκφράζουν και επί πλέον πρέπει να επαναφέρει τη συνοχή, σε ένα κόμμα διχασμένο . Οι λεγόμενοι "βασιλικοί" έχουν πια το πάνω χέρι και με συναίσθηση της υπεροχής τους, ,μοιάζουν ασυγκράτητοι . Οι οπαδοί της"αβασίλευτης" από την άλλη με νωπά τα σημάδια των συνεπειών του άφρονος πραξικοπήματος της 1ης Μαρτίου όχι μόνο δεν σκοπεύουν να παραδοθούν δίχως μάχη αλλά στη πραγματικότητα μηχανεύονται τρόπους να στήσουν μια καινούρια αμιγώς "δημοκρατική" πλειοψηφία Οι αισιόδοξοι, και οι καλά γνωρίζοντες ελπίζουν ακόμα ότι τη τελευταία στιγμή, στο παραπέντε, κάτι απρόσμενο θα συμβεί, που θα φέρει τα πάνω κάτω..... Ποιό μπορεί να είναι αυτό; Mήπως οι φήμες  του   ενδεχόμενου πραξικοπήματος αποβλέπουν στη νομιμοποίηση των προληπτικών μέτρων καταστολής, από τη πλευρά των "τσαλδαρικών" , τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε  κατάρρευση μια κυβέρνηση και θα απομακρύνουν  το βραχνά  του δημοψηφίσματος για την επιστροφή του Βασιλιά; .........
Μετά ταύτα ο διοικητής του Α Σώματος Στρατού ανέφερεν εις τον κ Τσαλδάρην ότι αι κινήσεις εξηκολούθουν ακόμη, αποβλέπουσαι ήδη εις την αντιπειθαρχικήν εκδήλωσιν των θελήσεων δήθεν του στρατεύματος υπέρ της παλινορθώσεως της Βασιλείας και τον εκβιαστικόν επηρεασμόν του κ.  Πρωθυπουργού εις τας αποφάσεις του.Υπέβαλε δε υπό την έγκρισιν του κ.Τσαλδάρη σειράν μέτρων , τα οποία εσκόπευε να λάβη αποκλειστικώς και μόνον δια την τήρησιν της τάξεως. [6]
Ασφαλώς, όποιο και να είναι το διακύβευμα, τα μέτρα ξεφεύγουν κατά πολύ  από τα όρια της νομιμότητας . Ο Πρωθυπουργός τελικά   υποκύπτει  στη τυχοδιωκτική λογική του  Παναγιωτάκου και   για μια ακόμη φορά ,καλύπτει απόλυτα τα καινούρια μέτρα , που του προτείνονται. Παραγνωρίζει ότι όλα αυτά γίνονται  πίσω από τις πλάτες του αρμόδιου υπουργού ,ενός υπουργού που συμβαίνει να είναι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και αρχηγός Κόμματος που στηρίζει τη Κυβέρνηση. Η κυβερνητική κρίση , με απρόβλεπτες συνέπειες είναι προ των πυλών .  Παρ΄όλα αυτά, στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους ο Τσαλδάρης εμφανίζεται αισιόδοξος και δηλώνει:
 


Είμαι ενθουσιασμένος διότι όλα όσα διεδίδοντο και παρ' όλα όσα επληροφορούμην , ότι δήθεν ηπειλήτο η τάξις, απεδείχθησαν ανακριβή και ότι τουναντίον απόλυτος ησυχία επεκράτησε κατά το διάστημα της εις το εξωτερικόν απουσίας μου. Εγώ ήμην βέβαιος ότι ούτε εκ του Λαού ούτε εκ του Στρατού υπήρχε κίνδυνος διαταράξεως της τάξεως, μέχρι σημείου μάλιστα , ώστενα μη ανησυχήσω από τας συστάσεις των φίλων μου περί επισπεύσεως της επανόδου μου.


Υποσημειώσεις

[7. 1] Ημερήσιος Κήρυξ Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 1935.
[7, 2] Τύπος Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
[7. 3]
[7. 4] Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων είχε κλείσει για πεζούς και οχήματα η γέφυρα του Ισθμού και έχει απαγορευθεί η θαλάσσια επικοινωνία Ποσειδωνίας-Ισθμίας.
[7. 5] ΜακεδονίαΤρίτη 10 Σεπτεμβρίου 1935.
[7. 6] Ελληνικόν Μέλλον Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 1935

(Επιστροφή)


 


 

 
 


 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου