Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ Ο Φ.Τ ΜΑΡΙΝΕΤΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ(1933)


Δια του ιταλικού της γραμμής "Βιέννα" αφίχθη  σήμερον την 7ην π.μ ο Ιταλός ακαδημαϊκός και δημιουργός του Φουτουρισμού Φ.Τ Μαρινέττι. Τον αφιχθέντα επίσημον Ιταλόν υπεδέχθη εις Πειραιά ο κόμης Ντι Κοσσάτο εκ μέρους της ιταλικής πρεσβείας και ο κόμης Γκριλεντσόνι εκ μέρους του Ιταλικού Ινστιτούτου.
Άμα τη προσεγγίσει του ατμοπλοίου εις τον Πειραιά , ο κ. Μαρινέττι εδέχθη προθύμως συντάκτην μας, εις τον οποίον ωμίλησε χωρίς καμμίαν δυσκολίαν περί του φουτουρισμού.
Πεντηκονταετής περίπου , μεγαλόσωμος με σπινθηροβόλούντα μάτια , πολλήν νευρικότητα εις τας κινήσεις, είνε αληθινόν πρότυπον επιμονής εις τα ιδέας και αδιαλάκτου μαχητικότητος εις την υποστήριξιν των, πράγμα το οποίον εχαρακτήρισε πάντοτε τας πράξεις του και όταν κατεδιώκετο ή περιεπαίζετο από όλον τον κόσμον.
Χείμαρρος ευγλωττίας , εισέρχεται απ' ευθείας εις το θέμα, την υποστήριξιν των φουτουριστικών ιδεών του, και μας ομιλεί μετά νευρικότητος, αλλά και πειστικότητος.
"Ο φουτουρισμός μας λέγει , γεννηθείς κατά τον πόλεμον, έδρασε κυρίως κατά την πρώτην μεταπολεμικήν περίοδον. Έδωσε τότε λυσσαλέαν μάχην εκ της ανάγκης να αντιδράση και ενόπλων ακόμη και εις αυτάς τας οδούς κατά του απειλητικού , κατά την εποχήν εκείνην, κινδύνου του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού,
Κατεβάλαμεν υπερανθρώπους προσπαθείας, ημείς ως νικηταί του πολέμου να επικρατήσωμεν ειρηνικώς και κατήλθομεν εις εκλογάς κατά το 1919 εις κοινόν συνδυασμόν μετά του Μουσσολίνι, του διασήμου μουσουργού Τοοσκανίνι και μερικών ηρωικών αεροπόρων του πολέμου, Και όχι μόνον ηττήθημεν κατά την πρώτην αυτήν μάχην μας , αλλά και εφυλακίσθημεν ως αναρχικοί και επικίνδυνοι στασιασταί.
Σήμερον ο φουτουρισμός υπερηφανεύεται , και δικαίως , ότι ούτος έδωκε την πρώτην ώθησιν δια την κατά το 1922 επικράτησιν του Φασισμού.

Ο δια του θάρρους θρίαμβος.

Δεν φιλοδοξούμεν, συνεχίζει ο κ. Μαρινέττι , ότι εχομεν το μονοπώλιον της μεγαλοφυΐας, αλλά του θάρρους. Ο Φουτουρισμός ενίκησε σήμερον απολύτως, όχι μόνον εν Ιταλία, αλλά και εις όλον τον κόσμον.
Η επίδρασις αυτού διακρίνεται εις όλους τους κλάδους της Τέχνης. Η μεγαλειτέρα δε κατάκτησις αυτού είνε εις την Ζωγραφικήν και την Αρχιτεκτονικήν. Η Ιταλία σήμερον απηλλάγη τελείως από τας ξένας επιδράσεις, ιδίως εις την Φιλολογίαν της , δημιούργήσασα νέον ρυθμόν , νέον παλμόν , νέαν τέχνην εντελώς ιδικήν της.
Ο Μουσσολίνι, ενθουσιώδης οπαδός των ιδεών μας, κατά την επικράτησίν του στα 1922 είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς τους νέους συνεργάτας του: "Πρωτίστως να μη κάμωμεν παρελθοντολογίαν ενθυμίζουσαν παλαιάν ρενδικόταν του Τζιολίττι."
 

Υμνητής του Παρθενώνος.
Εις ερώτησιν εάν πραγματικώς είπεν ότι πρέπει να γκρεμίσωμε τον Παρθενώνα, ο συγγραφεύς του επικού ποιήματος "Η κατάκτησις των άστρων" απήντησεν:
-Ως γνήσιος φουτουριστής δεν έχω μνήμην και συνεπώς δεν ενθυμούμαι να είπα τοιούτον τι. Μάλλον θα ύμνησα τον Παρθενώνα και ο ύμνος αυτός δυνατόν να διεστρεβλώθη από τους αντιφουτουριστάς. Θα επισκεφθώ μετά μεγίστου ενδιαφέροντος τας αρχαιότητας της Ελλάδος. Η Ελλάς όμως δεν πρέπει να αρκεσθή εις το παρελθόν της. Το ελληνικόν αρχαίον κάλλος είνε γεγονός αναμφισβήτητον, αλλά δεν πρέπει να αρκεσθή εις αυτό, πρέπει αν δημιουργήση ένα νέον τοιούτον.
Εν τέλει ο Ιταλός ακαδημαϊκός απηύθυνε δια του "Έθνους" χαιρετισμόν προς τους σημερινούς Έλληνας......
 
( Κυριακή 29 Ιανουαρίου 1933)

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου