Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΣ ΠΑΞ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΤΟΥ ¨ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ"


Ο στρατηγός Κονδύλης, ο νέος ηγέτης της Ελλάδος, με εδέχθη ενδεδυμένος ως απλούς αστός, με στακτί κουστούμι και μαλακόν κολλάρο. Ούτε μπόττες, ούτε γαλόνια . Και εις την μακράν συνέντευξιν, την οποίαν μου έδωσε , δεν ωμίλησεν ως στρατιωτικός. Δεν είδα ούτε επιδεικτικά κτυπήματα σπειρουνίων , ούτε κτυπήματα μαστιγίου, αλλά μόνον ήκουσα μετρημένες εκφράσεις ανθρώπου που γνωρίζει τι ζητεί.

Και όμως ο στρατηγός Κονδύλης  είνε κυρίως στρατιωτικός , και μάλιστα , όπως συνηθίζει   να λέγη, απλούς στρατιώτης. Υιός χωρικών, από την τραχείαν θεσσαλικήν γην, που παραδεδομένη αδιακόπως εις τους πολέμους , έδωσεν εις την Ελλάδα τους γενναιοτέρους της πολεμιστάς, ο στρατηγός Κονδύλης έχει δεκαπέντε ολόκληρα έτη πολεμικής δράσεως. Πολλάκις τραυματισθείς κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, επολέμησεν  εις τα μακεδονικά χαρακώματα με τα συμμαχικά στρατεύματα , υπό τας διαταγάς του Φρανσέ Ντεσπραί και του Γκιγιωμα.

Έπειτα έγινεν επανειλημμένως υπουργός. Όπως τονίζει ο ίδιος , υπήρξεν  από τους πρωτεργάτας  του δημοκρατικού καθεστώτος. Αλλά πάντοτε διετήρησε  τον χαρακτήρα του τραχέος στρατιώτου . Ουδέποτε εθεάθη εις τας Αθήνας εις διπλωματικάς δεξιώσεις. Μόνον η Γαλλική και η Γιουγκοσλαυική πρεσβεία είχον ενίοτε την ευτυχίαν να τον υποδεχθούν. Ήτο   επιστήθιος φίλος του βασιλέως Αλεξάνδρου.
- Υπήρξα , μου λέγει αμέσως ο στρατηγός Κονδύλης, φανατικός δημοκρατικός. Μετέβαλα γνώμην  ότε ο πατριωτισμός μου μου επέβαλε ν' αναγνωρίσω ότι ηπατήθην. Έχω την γνώμην ότι μόνον  δια της βασιλείας  δύναται σήμερον  να σωθή η Ελλάς. Ιδού διατί εδέχθην  την εξουσίαν και ανέλαβον τας ευθύνας της: δια να εξασφαλίσω  την επαναφοράν της βασιλείας  και να καταργήσω  το δημοκρατικόν πολίτευμα. Πρέπει εν τούτοις  να γνωρίζετε καλώς ότι ουδεμίαν σχέσιν  έχω με την δυναστείαν. Κατά τον παγκόσμιον πόλεμον μάλιστα διεφώνησα προς αυτήν.
Ο στρατηγός σταματά δια μίαν στιγμήν  και έπειτα συνεχίζει:
- Τα γεγονότα ομιλούν μόνα των. Η δημοκρατία δεν επέτυχεν εις την Ελλάδα. Τουλάχιστον οι δημοκρατικοί δεν επέτυχαν .Διαρκώς  είχαμεν επαναστάσεις . Η πολιτική μας υπήρξεν ασταθής, είτε ο κ. Βενιζέλος  ευρίσκετο εις τα πράγματα , είτε ο κ Τσαλδάρης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας  δεν ανεμιγνύετο εις τίποτε, δεν αντεπροσώπευε τίποτε. Ήτο είδος υπαλλήλου του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό δεν ήτο δυνατόν να συνεχισθή.
Η σκανδαλώδης και ανόητος επανάστασις της 1ης Μαρτίου κατεδίκασεν οριστικώς  εις την χώραν μας το δημοκρατικόν πολίτευμα.Το κίνημα αυτό, του οποίου σκοπός δεν ήτο η εξυπηρέτησις ιδανικών , αλλ' η εξυπηρέτησις των συμφερόντων  του κ. Βενιζέλου , μας ηνάγκασε να κηρύξωμεν επιστράτευσιν , να καλέσωμεν τρεις ηλικίας  και να κάμωμεν  πόλεμον- εντός των εδαφών μας . Πέστε μου σεις, κύριε, είναι ποτέ δυνατόν  να συνεχισθή μία τοιαύτη κατάστασις;
Ο στρατηγός με ερωτά ,ενώ το ζωηρόν του βλέμμα , κάτω από τα βαρειά του βλέφαρα ,καρφώνεται εις τα μάτια μου.

- Οι Έλληνες  είχον βαρυνθή, επαναλαμβάνει ο στρατηγός ζωηρότερον , την ανώμαλον αυτήν κατάστασιν , η οποία υπενόμευε την Ελλάδα . Σήμερον όλα πρέπει να ανοικοδομηθούν  εξ αρχής. Η μοναρχία θα πρέπει να εφαρμόση  ευρύτατον  πρόγραμμα  εθνικής αναδημιουργίας. Εις όλα τα πεδία , εις τον στρατόν , εις το ναυτικόν , την αεροπορίαν, την δικαιοσύνην , την εκπαίδευσιν, την οικονομίαν, πρέπει να ενεργηθούν  επείγουσαι και απαραίτητοι  μεταρρυθμίσεις.
- Μου επιτρέπετε, κύριε αντιβασιλεύ, να σας θέσω μίαν απλήν ερώτησιν; Δεν αμφιβάλλετε διόλου δια την επάνοδον του βασιλέως Γεωργίου ; Είσθε βέβαιος ότι θα επανέλθη ;
- Απολύτως βεβαιος, μου απαντά ο στρατηγός. Προτού παρέλθουν  τέσσαρες εβδομάδες , ο βασιλεύς θα ευρίσκεται  μεταξύ ημών. Την 3ην Νοεμβρίου ο ελληνικός λαός θα εκφράση ελευθέρως την θέλησίν του  όπως επανέλθη το μοναρχικόν καθεστώς.
- Οι δημοκρατικοί , κύριε αντιβασιλεύ, βεβαιούν προκαταβολικώς ότι το δημοψήφισμα το οποίον οργανώνετε, δεν πρόκειται να είνε ελεύθερον.
- Ασφαλώς! απαντά αδιστάκτως ο στρατηγός. Αλλ' εγώ λέγω ότι το δημοψήφισμα θα είναι απολύτως ελεύθερον και τίμιον, Αλλά την φοράν αυτήν οι φιλήσυχοι εκλογείς θα δυνηθούν να προσέλθουν  εις τας  κάλπας, χωρίς ν' αντιμετωπίζουν τας απειλάς και την βίαν των ταραχοποιών.Το δημοψήφισμα αυτό θα αποτελέση θρίαμβον της βασιλείας.
Ο στρατηγός εγείρεται από το κάθισμά  του. Ο στρατιωτικός ακόλουθος της Αγγλικής Πρεσβείας αναμένει να έλθη η σειρά του δια να συνομιλήση.
- Είμαι βέβαιος, προσθέτει ο στρατηγός, ότι ο βασιλεύς Γεώργιος θα φέρη εις την Ελλάδα  και θα διατηρήση  ομαλή πολιτικήν ζωήν και ευημερίαν. Είμαι βέβαιος  ότι θα είνε αμερόληπτος και καλός βασιλεύς και ότι θα επιτύχη  επί τέλους την ένωσιν όλων  των κομμάτων  της χώρας μας. Καθ' όλην  την διάρκειαν  της εξορίας του επέδειξεν επιφυλακτικότητα και αξιοπρέπειαν  παραδειγματικάς. Ουδεμίαν κίνησιν κατά της δημοκρατίας υπεστήριξεν. Ο θρόνος δεν αποτελεί δι' αυτόν ιδιοκτησίαν προς διεκδίκησιν , αλλ' αποστολήν προς  εκπλήρωσιν.
- Και από διεθνούς απόψεως, κύριε αντιβασιλεύ;
- Τι θέλετε να έχη μεταβληθή;
- Μίαν τελευταίαν ερώτησιν, κύριε αντιβασιλεύ. Εδηλώσατε ότι θα αποσυρθήτε μόλις επανέλθη ο βασιλεύς. Θα εγκαταλείψετε λοιπόν την εξουσίαν , ενώ οι βασιλόφρονες σας ανακηρύσσουν ηγέτην των;
- Αμέσως μετά την επάνοδον του βασιλέως , μου απαντά ο στρατηγός Κονδύλης , θα του υποβάλλω, φυσικώ τω λόγω , την παραίτησιν  μου. Αλλ' εάν η Α.Μ . ζητήση από εμέ την συνεργασίαν μου , θα του  υποβάλλω τότε το πρόγραμμά μου και η Α.Μ. θ' αποφασίση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου