Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ (ΤΟ ΦΩΣ Δευτέρα 3 Απριλίου 1933)Λονδίνον 2- Παρά τα επίσημα εκ Βερολίνου τηλεγραφήματα τα οποία εξαίρουν την επιτυχίαν του χθεσινού αντιεβραϊκού μποϋκοτάζ και την τάξιν μεθ' ης διεξήχθη τούτο, οι εκεί ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων το χαρακτηρίζουν ως ανεπυτυχές. Οι ανταποκριταί βεβαιούν ότι πολλαχού της Γερμανίας εξεδηλώθη αρκετά έντονος αντίδρασις του γερμανικού λαού εναντίον του μποϋκοτάζ. 
Εις μερικάς μάλιστα περιπτώσεις η αντίδρασις έφτασε μέχρι τοιούτου σημείου , ώστε τμήματα εθνικοσοσιαλιστικής εφόδου , άτινα είχαν τοποθετηθεί προ των εβραϊκών καταστημάτων δια να μποδίσουν την είσοδον πελατών , ηναγκάσθησαν να αποχωρήσουν. Οι ανταποκριταί διευκρινίζουν εν τούτοις , ότι παρά την αντίδρασιν βίαια επεισόδια και σοβαραί συμπλοκαί, δεν εσημειώθησαν πουθενά, διότι οι χιτλερικοί ετήρησαν πανταχού πειθαρχίαν εξαιρετικήν. 
Το μόνο σοβαρόν επεισόδιον συνέβη εις το Κίελον, όπου εις Εβραιόπαις τραυματίσας ένα χιτλερικόν, εφονεύθη εντός του αστυνομικού καταστήματος όπου είχεν οδηγηθή μετά την σύλληψίν του. Επιβεβαιούται η πληροφορία ότι ο υπουργός των Εξωτερικών ηπείλησε παραίτησιν αν συνεχισθή το αντιεβραϊκόν μποϋκοτάζ το οποίον πρόκειται να επαναληφθή την Τετάρτην .Παρά ταύτα φαίνεται πιθανόν ότι τούτο δεν θα επαναλειφθή. 
Εξ άλλου αγγέλεται εκ Βρυξελλών ότι ο καθηγητής Αϊνστάιν ομιλών εις δημοσιογράφους εδήλωσεν ότι ουδεμίαν αφορμήν δυσαρεσκείας κατά του γερμανικού λαού ή του Ράιχ έχει αλλ' ότι δεν δύναται να αποκρύψη την απογοήτευσιν του διότι οι διοικούντες σήμερον την Γερμανίαν κατελήφθησαν υπό είδους ψυχολογικής ασθενείας. 
-Δεν σκοπώ , προσέθεσε , να επιστρέψω εις την Γερμανίαν πριν ή επικρατήση εν αυτή ελευθερία σκέψεων και πλήρης ασφάλεια. 
Κατ'εμέ ο υφιστάμενος δια τους ιουδαίους κίνδυνος εν Γερμανία δεν έγκειται τόσον εις την παραβίασιν των συνταγματικών αυτών ελευθεριών όσον εις την δημιουργίαν μιας καταστάσεως ήτις δυσχεραίνει τα μέγιστα την οικονομικήν και κοινωνικήν αυτών ύπαρξιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου