Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΣΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ- ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ - ΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Οι αναγνώσται όλων των εφημερίδων του κόσμου παρακολουθούν κατ΄ανάγκην τον αγώνα -την μάχην , κυριολεκτικώς - που διεξάγεται μεταξύ εθνικοσοσιαλιστών και Εβραίων εις την Γερμανίαν. Έως ένα καιρόν οι Γερμανοεβραίοι απήλαυαν εκτιμήσεως εις την χώραν των , όπως εξακολουθούν ν' απολαύουν εκτός αυτής. Με τους εθνικοσοσιαλιστάς όμως, ως γνωστόν , ήλθαν εις ρήξιν ευθύς από των πρώτων στιγμών της εκδηλώσεως του "κινήματος " του Αδόλφου Χίτλερ και πριν ακόμη το κόμμα του ονομασθή εθνικοσοσιαλιστικόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήλθαν εις ρήξιν μόνον οι Εβραίοι , αλλά όλοι σχεδόν οι μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλοκεφαλαιούχοι , οι οποίοι εφοβήθησαν ότι ο χιτλερισμός θα προεκάλει εις την Γερμανίαν ανατροπάς , από τας οποίας αυτοί θα εζημιώνοντο. Έπειτα όμως τα πράγματα μετεβλήθησαν και σήμερον ημπορεί να πη κανείς ότι το μεγάλο γερμανικόν κεφάλαιον υποστηρίζει -δια να μη πούμε ότι κυριολεκτικώς στηρίζει- τον δικτάτορα Κυβερνήτην. Πως δεν τα κατάφεραν και οι Εβραίοι της Γερμανίας να συνδιαλλαγούν με τον Χίτλερ , πως δεν ανεγνώρισαν και αυτοί το καθεστώς που έχουν αναγνωρίση όλοι οι Γερμανοί; Προφανώς η μεγάλη πλειονότης , ίσως μάλιστα η ολότης, των αστών Ισραηλιτών Γερμανών υπηκόων δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να κάμη αντεπανάστασιν εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών. Αφού τους εψήφισεν η πλειονότης του γερμανικού Λαού ευρίσκονται εις την αρχήν , μεταφορικώς και κυριολεκτικώς, με το σπαθί των . Έτσι σκέπτονται οι  α σ τ ο ί (αραιά στο κείμενο) Γερμανοί Ισραηλίται, όπως και όλοι οι άλλοι Γερμανοί   α σ τ ο ί . Υπάρχουν όμως και οι Γερμανοί κομμουνισταί , πολυπληθέστατοι , ως γνωστόν , ισχυροί ακόμη παρ' όλα τα μέτρα που ελήφθησαν εναντίον των , κατορθώσαντες να φέρουν εις το νεοεκλεγέν Ράιχσταγ ογδόντα βουλευτάς. Όσον και αν απαγορεύεται εις τους αντιπροσώπους των κομμουνιστών να συμμετάσχουν εις τας κοινοβουλευτικάς εργασίας, το γεγονός ότι εξελέγησαν και υπάρχουν είναι ενδεικτικόν της δυνάμεως του κόμματος των. Και οι ηγέται του κομμουνισμού , εις την Γερμανίαν , όπως και εις την Σοβιετικήν Ρωσίαν , συμβαίνει να είναι , οι περισσότεροι και επιφοβώτεροι , Ισραηλίται. Εντεύθεν το μίσος των Γερμανών εθνικοφρόνων εναντίον των Εβραίων. Έτσι εξηγούνται και αι επιθέσεις των εθνικιστών εναντίον των . Εις τας ευρωπαικάς εφημερίδας η κατάστασις παρουσιάσθη ως ισοδυναμούσα με προγραφήν των Ιουδαίων, ενθυμίζουσαν τα προπολεμικά "πογκρόμ" μερικών άλλων χωρών , των οποίων οι λαοί είναι γνωστοί δια τα αντιεβραϊκά των αισθήματα. Αι επίσημοι γερμανικαί πληροφορίαι διέψευσαν, ως γνωστόν , τας πληροφορίας των αγγλικών, γαλλικών και ελβετικών εφημερίδων περί ωργανωμένου διωγμού των Ισραηλιτών εν Γερμανία. Μεταξύ άλλων είχον αγγελθή ότι συνελήφθη ο Αιμίλιος Λούντβιγκ. Η είδησις ήτο ανακριβής, Ο διαπρεπής ιστορικός δεν ήτο δυνατόν να συλληφθή εις την Γερμανίαν , δια τον απλούστατον λόγον ότι ευρίσκεται εις την Ελβετίαν.

Τέτοιου είδους- βεβαιούν αι επίσημοι εκ Βερολίνου πληροφορίαι - είναι όλαι αι εκ διαφόρων ξένων πηγών ειδήσεις περί διωγμού των Ισραηλιτών. Όσον είναι αλήθεια ότι συνελήφθη εις την Γερμανίαν ο Λούντβιγκ, που ευρίσκεται εις την Ελβετίαν, τόσον είναι αλήθεια ότι συνέβησαν και όλα τα άλλα αναφερόμενα υπό του ξένου Τύπου αδικήματα εις βάρος των Εβραίων της Γερμανίας. Εις τας επισήμους αυτάς γερμανικάς διαψεύσεις αι ισραηλιτικαί οργανώσεις των άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής δίδουν την εξής ταυτόσημον, απάντησιν: 

Έξω από το πολυκατάστημα 
Tietz στο Βερολίνο την 1η
Απριλίου 1933.

-Παραδεχόμεθα ότι είναι ανακριβής η είδησις περί συλλήψεως του Λούντβιγκ. Αποδείξατέ αμς όμως ότι είναι εξ ίσου ανακριβείς και αι άλλαι πληροφορίαι περί αντιεβραικού διωγμού εν Γερμανία.Δια να το αποδείξετε υπάρχει ένας τρόπος απλούστατος :Εκδικάστε τας μυνήσεις των Γερμανοεβραίων εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών. Και καταδικάσατε τους εθνικοσοσιαλιστάς που εβιαιοπράγησαν εναντίον των Ισραηλιτών . 
Αποδείξατε ακόμη μίαν φοράν ότι  "υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι κ α σ τ α ί   ε ι ς     τ η ν   Γ ε ρ μ α ν ί α ν ". 

*

Και την μεν ύπαρξιν δικαστών εις την Γερμανίαν είναι κάπως δύσκολον να την αμφισβητήση κανείς , έπειτα από το πρόσφατον υπέροχον δίδαγμα της Λυβέκης. Είχαν , όπως ενθυμείσθε , δηλητηριασθή εις την γερμανικήν αυτήν πόλιν εκατοντάδες βρεφών από ενέσεις γαλλικού εμβολίου Καλμέτ. Και η γενομένη ανάκρισις απεφάνθη ότι δεν έπταιε διόλου το γαλλικόν εμβόλιον , αλλά υπαίτιοι των θαν΄΄ατων των βρεφών ήσαν οι Γερμανοί ιατροί του Χημικού εργαστηρίου της Λυβέκης, οι οποίοι το διετήρησαν κατά τρόπον αντιεπιστημονικόν και το αφήκαν να μολυνθή από άλλα εμβόλια. Κάποιος δε ανώτερος δικαστικός , ο οποίος δεν είχε διαγνώση ευθύς εξ αρχής τους υπαιτίους, εις το τέλος ηυτοκτόνησεν. 

Ώστε "υπάρχουν δικασταί εις την Γερμανίαν" και τώρα, όπως και πρώτα. Διατί λοιπόν δεν εκδικάζουν τας εναντίον των εθνικοσοσιαλιστών κατηγορίας των Εβραίων οι οποίοι βεβαιούν ότι εκακοποιήθησαν; Υφίστανται πιέσεις; Υποκύπτουν εις τας πιέσεις αυτάς; Αλλά τότε δεν είναι "Γερμανοί δικασταί ", όπως όλος ο κόσμος έχει συνηθίση να τους φαντάζεται. Και δι' αυτό οι Ισραηλίται των άλλων χωρών απεφάσισαν ν' αντιδράσουν, ν' αποκλείσουν τα γερμανικά εμπορεύματα από τα καταστήματά των , να παύσουν τας συναλλα΄γάς με την Γερμανίαν. Είναι γνωστόν - το ανήγγειλαν από ημερών αι εφημερίδες - ότι εις μικρά και μεγάλα εμπορικά και τραπεζιτικά καταστήματα ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων , διευθυνόμενα από Ισραηλίτας , έχουν αναρτηθή πινακίδες με την δήλωσιν: "Δεν ερχόμεθα εις συναλλαγάς με Γερμανούς". Οι εθνικοσοσιαλισταί της Γερμανίας απεφάσισαν ν' αντιδράσουν και αυτοί με την σειράν των. Και η Διοίκησις του κόμματος των εκήρυξε γενικόν μπουκοτάζ κατά των εν Γερμανία Ισραηλιτών από της 10ης πρωινής του Σαββάτου 1ης Απριλίου . Η σχετική προκήρυξις βεβαιοί ότι δεν πρόκειται να θιχθή "ουδέ θριξ Εβραίου εκ των κατοικούντων εν Γερμανία " και επεξηγεί ότι πρόκειται περί αναγκαστικού αντιποίνου -είδους νομίμου αμύνης - κατόπιν του δυσφημιστικού αγώνος των Εβραίων του εξωτερικού εναντίον της Γερμανίας , την οποίαν η ιουδαϊκή προπαγάνδα εμφανίζει εις τον κόσμον ως αναρχουμένην. 
Ούτω έχουν τα γεγονότα, τα οποία δεν πρόκειται από της στήλης αυτής να σχολιάσωμεν. Επειδή όμως έχομεν και εις την Ελλάδα Ισραηλίτας , τους οποίους εγνωρίσαμεν ανέκαθεν ως εξαιρέτους Έλληνας και μετά των οποίων όλοι οι λοιποί Έλληνες διαβιούμεν αδελφικώς , φανταζόμεθα ότι και εις την Γερμανίαν θα υπάρχουν Εβραίοι , οι οποίοι θα είναι εξαίρετοι Γερμανοί. Ίσως αυτοί συντελέσουν εις το να κατευνασθούν τα εξημμένα πνεύματα των δύο αντιπάλων , την στιγμήν αυτήν, γερμανικών παρατάξεων.

Το άρθρο του Βεκιαρέλλη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εθνος" με ημερομηνία 30 Μαρτίου 1933.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου