Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ο ΠΑΠΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (ΠΑΤΡΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933)

Η πολιτική ατμόσφαιρα της Ευρώπης εξακολουθεί να ζοφούται ολονέν και περισσότερον κατόπιν των οσημέραι εκδηλουμένων εντωνότερον μοναρχικών διαθέσεων του νέου Γερμανού δικτάτορος. Και εφ' όσον μεν ο Χίτλερ εξεδήλωνε τας διαθέσεις του αυτάς εντός των ορίων της Γερμανίας υπό μορφήν κυβερνητικών μέτρων αυστηρώς διοικητικών και άλλων αναλόγων τοιούτων , το πράγμα είχε αποκλειστικώς γερμανικόν ενδιαφέρον και τίποτε περισσότερον. Από της στιγμής όμως που ο Χίτλερ με τα εκτελεστικά όργανα των σκέψεων και των διαθέσεών του , τους "Ναζί", ήρχισε να απλώνη την δράσιν του και εναντίον των εν Γερμανία μειονοτήτων και συγκεκριμένως των κομμουνιστών και μάλιστα των Εβραίων , -δράσιν αυτόχρημα εξοντωτικήν , -η εν Γερμανία κατάστασις αποκτά πλέον ενδιαφέρον πολύ ευρύτερον και συγκινεί ζωηρώς και τον λοιπόν κόσμον. Διότι οι διωγμοί αυτοί του νέου δικτάτορος είναι εκδηλωτικαί του αναβιούντος κοσμοΪστορικού πνεύματος της Γερμανίας και αποτελούν , συνεπώς τον πρόλογον ενός νέου κινδύνου που αρχίζει να βαρύνη την ανθρωπότητα. 

Οι διωγμοί των Εβραίων της Γερμανίας υπό τους οποίους κρύπτεται ο κίνδυνος αυτός, εξήγειραν κυρίως το ανθρωπιστικόν ενδιαφέρον των γειτονικών προς αυτήν χωρών , αλλά και το αίσθημα της στοιχειώδους αμύνης εναντίον της νεογεννήτου απειλής. Και πρώτος ο Πάπας , κατά τελευταίας εκ Ρώμης τηλεγραφικάς πληροφορίας , ενσαρκώνων το κοινόν αυτό αίσθημα , εξεδήλωσεν ήδη την διάθεσιν του όπως επέμβη προς προστασίαν των διωκομένων της Γερμανίας. Αλλά και η Αγγλία και η Αμερική ήρχισαν ήδη να κινούνται αναλόγως υπό την πνοήν του αρχηγού της Δυτικής Εκκλησίας. Εις το Λονδίνον ρίπτονται σκέψεις διαφόρων σχεδίων αποκλεισμού των γερμανικών εμπορευμάτων από τας αγγλικάς αγοράς ' εις τας οδούς τοιχοκολλούνται προκηρύξεις με τίτλους ως αυτός: Μποϋκοτάρετε τα γερμανικά εμπορεύματα!" Και εις την Αμερικήν οι κυβερνήται των περισσοτέρων πολιτειών εκλήθησαν από διαφόρους οργανώσεις αγγλικάς και αμερικανικάς να προπαγανδίσουν ανάλογον μποϋκοταζ των γερμανικών εμπορευμάτων και βιομηχανικών προιόντων.

Ο καθολικός κόσμος της Ιταλίας , της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Αμερικής , εκλήθη από τον Αρχιεπίσκοπον Ντόουνεϋ και άλλους κορυφαίους καθολικούς , εις συναγερμόν προς προστασίαν των Εβραίων . Την περασμένην εβδομάδα, ηγέται της αγγλικανικής εκκλησίας συνήλθον εις σύσκεψιν για να αποφασίσουν περί της καταλλήλου στιγμής όπως προβούν εις διάβημα διαμαρτυρίας και ενεργού επεμβάσεως.

Ο Χίτλερ και οι οπαδοί του , με τας ενεργείας των , εδημιούργησαν , όπως δεν ανέμενον φυσικά , την προσέγγισιν των Εβραίων προς την Χριστιανικήν Εκκλησίαν και τον εκ του γεγονότος τούτου κίνδυνον του γερμανικού εμπορίου. Διότι το γερμανικόν εμπόριον ευρίσκεται κατά μέγα μέρος εις χείρας των Εβραίων και θα κλονισθή τρομερά αν εξακολουθήσουν οι διωγμοί.
Η Εβραική προσωπικότης, η οποία ευρίσκεται εις άμεσον συνενόησιν με τον Πάπαν , εδήλωσεν προ ημερών εις τον εν Βερολίνω ανταποκριτήν του Λονδινείου "Ντέϊλι Χέραλντ":To εμπορικόν μποϋκοταζ εναντίον της Γερμανίας εισέρχεται εις την οδόν της πραγματοποιήσεως , αφού οι εναντίον μας διωγμοί του Χίτλερ εξακολουθούν και εντείνονται ολονέν και περισσότερον. Οι διωγμοί αυτοί θα στοιχίσουν εις το γερμανικόν εμπόριον εκατοντάδας χιλιάδας λιρών"
Εν τω μεταξύ η σταυροφορία που ήγειρεν ο Πάπας εξελίσσεται αδιάκοπα και εντείνεται όχι από ημέρα σε ημέρα, αλλά από ώρα σε ώρα: H αγγλοεβραϊκή κοινότης του Λονδίνου ήλθεν εις συνεννοήσεις με τους Εβραίους βουλευτάς δια την ανακίνησιν επισήμως του ζητήματος των αντισημιτικών διωγμών εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Παραλλήλως ο Παγκόσμιος σύνδεσμος εναντίον της καταπολεμήσεως των αντισημιτικών διωγμών " εξέδωσε προχθές το εξής μανιφέστον: Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος δεν προέβη μόνον εις την κηρυξιν μπουκοτάζ εναντίον των γερμανικών εμπορευμάτων και βιομηχανικών εν γένει προιόντων μέχρι της λήξεως του εν Γερμανία αντιεβραικού διωγμού , αλλά και απαιτεί από τους εβραίους της Γερμανίας, που έπαθαν και εξακολουθούν να πάσχουν από την χιτλερικήν αστυνομίαν , να ζητήσουν από το γερμανικόν δημόσιον πλήρη και ικανοποιητικήν αποζημίωσιν.
Επίσης δύο χιλιάδες Εβραίοι του Λονδίνου μετέβησαν εν διαδηλώσει εις την Γερμανικήν πρεσβείαν και προέβησαν εις έντονον διαμαρτυρίαν , αξιώσαντες την άμεσον κατάπαυσιν των διωγμών. Εις την Ολλανδίαν , εις την Πολωνίαν , και εις όλας τας χώρας όπου υπάρχουν φιλοσημιτικαί οργανώσεις , ηγέρθησαν επίσης από κοινού Εβραίοι και Καθολικοί και ηνώθησαν εις τον μεγάλον αγώνα εναντίον των χιτλερικών υπερβασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου