Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Το άρθρο του Συν/ρχου Κονδύλη δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθ. 1025 της 11-12-21 φύλλο της εφημερίδος «Πρωία» της Κωνσταντινουπόλεως.


Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του μεγαλιτέρου Έλληνος της εποχής μας μετά τον Ελευθέριον Βενιζέλον, η φυλάκισις τριών εκ των γενναιότερων και εντιμότερων του εθνικού μεγαλείου συντελεστών, των Στρατηγών κ.κ. Οθωναίου, Μανέτα και Τσιμικάλη, και η αρξαμένη ήδη γενική και απηνής καταδίωξις παντός εξέχοντος πατριωτικού στοιχείου δεν αφίνουν καμμίαν αμφιβολίαν, ότι εισήλθομεν εις την κρίσιμον φάσιν του μακρού αγώνος, του διεξαγόμενου αδιαλείπτως από του Φεβρουαρίου του 1915 μέχρι σήμερον, μεταξύ του ελληνικού πατριωτισμού αφ' ενός και της προδοτικής βασιλοφροσύνης αφ' ετέρου, μεταξύ της ηθικής αφ' ενός και της ανηθικότητος αφ' ετέρου. Η άτιμος συμμορία, της οποίας προΐσταται ο ασυνειδητότερος των ανθρώπων, ο ανάλγητος Βασιλεύς των Αθηνών, εν τη πεποιθήσει πλέον, ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχθή επί πολύ ακόμη με τας τρομεράς συμφοράς, τας οποίας επεσώρευσεν επί του έθνους, διακηρύσσει πλέον απροκαλύπτως ότι θα επιζητήσει δια πάσης αδίκου διώξεως την τρομοκράτησιν της λαϊκής ψυχής προς κατάπνιξιν πάσης απόπειρας ανατροπής του ανήθικου καθεστώτος των Αθηνών, πριν αύτη εκδηλωθή.Όταν εχάθη η Β. Ήπειρος, όταν εχύθη αφειδώς το ελληνικόν αίμα εις το Εσκή Σεχίρ και τον Σαγγάριον, όταν χάνεται η Μ. Ασία και η Θράκη, όταν η δραχμή πρόκειται να συνάντηση το ρούβλιον μόλις αποκαλυφθούν αι λαθροχειρικαί αφαιρέσεις των καταθέσεων εκ της Εθνικής Τραπέζης, όταν πάσα προστασία τιμής, ζωής και περιουσίας, είναι ανύπαρκτοι εις το ευδαιμονέστατον αυτό βασίλειον, η Κωνσταντινική σπείρα γνωρίζει ότι εν μόνον μέσον θα δυνηθή να προλάβη την λαϊκήν λαίλαπα, η τρομοκράτησις δια της δολοφονίας, του βασανιστηρίου, της φυλακίσεως.Αλλ' εν τη απαίσια ταύτη συγκρούσει, τη μοιραία καταλήξει της Νοεμβριανής παραφροσύνης του παρελθόντος έτους, ο Ελληνικός Λαός, το Ελληνικόν έθνος σύσσωμον, τι θα πράξη;Θα κύψη αδιαμαρτυρήτως και δουλοπρεπέστατα τον αυχένα του εις την τυραννίαν του ασυνειδήτου Κωνσταντίνου;Αλλά τότε ποίαι θα είναι αι συνέπειαι της ανανδρίας ταύτης, της αναλγησίας ταύτης, της εθνικής ταύτης ατιμίας;Αι συνέπειαι της αδράνειας του έθνους εις τας παρούσας περιστάσεις είναι πασιφανείς εκ των προτέρων.Τα απελευθερωθέντα Ελληνικά εδάφη θα περιέλθωσιν εις εκείνους, οι οποίοι είχον την δύναμιν να εκδιώξουν Βασιλείς, πολύ καλλίτερους και πολύ πατριωκωτέρους του Κωνσταντίνου.Η ιδιωτική οικονομία θα καταστραφή δια της εκμηδενίσεως του Ελληνικού συναλλάγματος, το ελληνικόν εμπόριον θα αποθάνη, η γενική δυστυχία, η πείνα και ο αλληλοσπαραγμός θα λυμαίνωνται την ευτυχή Ελλάδα του Ε. Βενιζέλου, την οποίαν όλος ο κόσμος εζήλευε.Επί των ερειπίων δε τούτων ο απαίσιος Βασιλεύς με την φρουράν των φαλαγγιτών του θα επικάθηνται κόρακες κρώζοντες και κατατρώγοντες τας σάρκας του δύσμοιρου έθνους. Αυτό θα είναι το θέαμα του έθνους μετά εν έτος κατ' ωχράν περιγραφήν, εάν ο Κωνσταντίνος και οι συμμορίται του δεν συντριβώσι το ταχύτερον.
ΕΛΛΗΝΕΣ!!
Συνέλθητε, Σκεφθήτε, Ανανήψατε!
     ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ!!
Λεν επιτρέπεται πλέον πλάνη, δεν επιτρέπεται σύγχυσις της Πατρίδος με το πρόσωπον του ατιμότερου των Βασιλέων εξ όσων είδε ποτέ ο κόσμος.
Είσθε η μόνη ωργανωμένη τάξις του έθνους, η μόνη κάπως υγειώς διανοούμενη, και συνεπώς φέρετε την μεγαλυτέραν ευθύνην δια τας επισωρευομένας εθνικάς συμφοράς, δια την συντελουμένην πλήρη και ανεπανόρθωτον εξουθένωσιν του έθνους.
Αγωνίζεσθε ήδη επί δωδεκαετίαν ολόκληρον, κατεβάλετε και καταβάλλετε μόχθους άρρητους και χύνετε το τίμιον αίμα σας δια να κάμετε Ελλάδα μεγάλην. θα επιτρέψητε κατόπιν όλων των θυσιών σας, εις ένα βασιλέα άθλιον, και ένα Δούσμανη ασυνείδητον και ένα Κωνσταντινόπουλον παράφρονα και ένα Γούναρη ηλίθιον καταστρέψωσι το παν;
Μετά τόσους αγώνας θα αφεθήτε σεις οι τόσον υπερήφανοι και τόσον γενναίοι, να συρθήτε προς την τύχην των Ρώσων αξιωματικών;
Πώς είναι δυνατόν η Ελλάς να έχη θέσιν μεταξύ των πεπολιτισμένων εθνών του κόσμου και να ζήση, εφ' όσον επί του θρόνου της κάθεται ο ατιμότερος των δολοφόνων του Κόσμου, ο δια του Τσερέπη και δια του Κυριακή αποπειραθείς να δολοφονήση τον Ε. Βενιζέλον, και δια άλλων τώρα επαισχύντων οργάνων του, τον ακακώτερον των ανθρώπων, τον ηρωικόν και τίμιον νικητήν της «"Ελλης» και της «Λήμνου».
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ!
Υπάρχει ακόμη καιρός να σώσωμεν την κατάστασιν , ευτυχώς ακόμη δεν απωλέσθη το παν. Εξεγερθήτε συσσωματωμένοι όλοι ως εις άνθρωπος, συντρίψατε την κακοήθη σπείραν και σώσατε την πατρίδα σας, σώσατε το μέλλον σας, τον εαυτόν σας, τας οικογενείας σας.
Αλλά προ παντός βιασθήτε. Η αποτρόπαιος σπείρα ήρχισε τας δολοφονίας και είναι φόβος μήπως εάν βραδύνητε να εξεγερθήτε δεν εύρητε τίποτε να σώσητε.
                                                      Συνταγματάρχης ΚονδύληςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου