Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ΓΕΡΜΑΝΟ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ 23/8/1939


  Σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ Γερμανίας και Ε.Σ.Σ.Δ
Η  κυβέρνηση του Γερμανικού Ράιχ και η κυβέρνηση  της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών  Δημοκρατιών, επιθυμώντας, να ενδυναμώσουν την υπόθεση της ειρήνης μεταξύ Γερμανίας και Ε.Σ.Σ.Δ. και ξεκινώντας από τις θεμελιώδεις προβλέψεις της Συμφωνίας Ουδετερότητας  πού υπογράφηκε τον Απρίλιο του 1926 μεταξύ Γερμανίας και Ε.Σ.Σ.Δ., κατέληξαν στην ακόλουθη   συμφωνία :
 Άρθρο Ι.
Τα δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να απόσχουν από οποιαδήποτε  πρά­ξη βίας, από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια και  από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αλλήλων, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες δυνάμεις.
Άρθρο II.
Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη γινόταν αντι­κείμενα πολεμικής δράσεως από μέρους μίας  τρί­της δυνάμεως, το άλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα προσφέρει με κανέναν τρόπο την υποστήριξή  του στην  τρίτη αυτή  δύναμη.
Άρθρο III.
Οι κυβερνήσεις των δύο Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών θα διατηρούν μελλον­τικά συνεχή αμοιβαία επαφή με τον σκοπό της ενημερώσεως και της ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από προβλήματα που αφορούν στα κοινά τους  συμφέροντα.
Άρθρο IV.
Κανένα από τα δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα μετάσχει σε οποιονδήποτε συνασπισμό δυνάμεων που έμμεσα ή άμεσα θα στρέφεται εναντίον του αλλού.
Άρθρο V.
Σε περίπτωση πού θα προκύψουν φιλονικίες ή συγκρούσεις μεταξύ των δύο Υ­ψηλών Συμβαλλομένων Μερών, γύρω από προ­βλήματα του ενός ή του άλλου είδους, και οι δύο συμβαλλόμενοι θα λύσουν τις φιλονικίες ή τις  συγκρούσεις  αυτές αποκλειστικά με φιλική ανταλ­λαγή γνωμών ή, εν ανάγκη, με τη συγκρότηση επιτροπών  διαιτησίας.
Άρθρο VI.
Η παρούσα συνθήκη συνάπτεται για ένα χρονικό διάστημα δέκα ετών, με την πρόβλεψη ότι εφ’ όσον το ένα από τα δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν την καταγγείλει ένα χρόνο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυ­τής, το κύρος της συνθήκης αυτής παρατείνεται αυτόματα  για άλλα πέντε   χρόνια.
Άρθρο VII
Η παρούσα συνθήκη θα κυρωθεί  εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος . Η ανταλλαγή των  κυρώσεων θα γίνει στο   Βερολίνο.   Η   συμφωνία   θα   τεθεί   σε ισχύ μόλις υπογραφεί.
Συντάχθηκε εις διπλούν στη Γερμανική και στη Ρωσική γλώσσα.
Μόσχα 23 Αυγούστου 1939.
Για τη Κυβέρνηση του Γερμανικού Ράιχ
v. RIBBENTROP
O Πληρεξούσιος της κυβέρνησης της ΕΣΣΔ
V.MOLOTOV

Πρόσθετο Μυστικό  Πρωτόκολλο.
Με την ευκαιρία της υπογραφής του Συμφώνου Μη  Επιθέσεως μεταξύ  του Γερμανικού Ράιχ και τής Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι εκάστου των  δύο μερών συζήτησαν  σε αυστηρά εμπιστευτικές συνομιλίες το θέμα των ορίων των αντίστοιχων σφαιρών επιρροής των στην Ανατολική Ευρώπη Οι συζητήσεις αυτές οδή­γησαν στα ακόλουθα συμπεράσματα :
1.Σε περίπτωση εδαφικής και πολιτικής ανακατατάξεως στις περιοχές που ανήκουν στα Βαλτικά Κράτη (Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία,  Λιθουανία), τα βόρεια σύνορα τής Λιθουανίας θα αντιπροσωπεύουν  τα σύνορα των σφαιρών   επιρροής  τής  Γερμανίας  και  τής   Ε.Σ.Σ.Δ. Στο σημείο αυτό της επαφής,  το συμφέρον της Λιθουανίας στη ζώνη της Βίλνα αναγνωρίζεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
2.Σε  περίπτωση εδαφικής και πολιτικής ανακατατάξεως των περιοχών πού ανήκουν στο Πολωνικό  κράτος  οι  σφαίρες  επιρροής  τής   Γερμανίας   και   τής   Ε.Σ.Σ,Δ,   θα  ορίζονται   κατά    προσέγγιση από τη γραμμή των ποταμών Νάρεβ,  Βιστούλα  και  Σαν.
Το ζήτημα του κατά πόσον τα συμφέροντα και   των δύο μερών καθιστούν επιθυμητή τη διατήρήση ενός ανεξάρτητου Πολωνικού κράτους, καθώς και του ποια θα έπρεπε να είναι τα όρια ενός τέτοιου  κράτους  μπορεί να   καθορισθεί   οριστικά   μόνον  κατά την πορεία  των  περαιτέρω πολιτικών εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση οι δύο κυβερνήσεις θα επιλύσουν το ζήτημα αυτό μέσω μιας  φιλικής συμφωνίας.
3. Όσον αφορά την  Νοτιοανατολική Ευρώπη η σοβιετική πλευρά επισημαίνει το ενδιαφέρον της για τη Βεσσαραβία. Η γερμανική πλευρά δηλώνει πλήρη πολιτική έλλειψη ενδιαφέροντος για τους τομείς αυτούς.
Αυτό το πρωτόκολλο θα αντιμετωπισθεί  από τα δύο μέρη ως αυστηρά απόρρητο.

Μόσχα 23 Αυγούστου 1939.
Για τη Κυβέρνηση του Γερμανικού Ράιχ
v. RIBBENTROP
O Πληρεξούσιος της κυβέρνησης της ΕΣΣΔ
V.MOLOTOV
                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου