Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ [1]

Αι Κυβερνήσεις της Αμερικής, της Αγγλίας και της Γαλλίας, ως Δυνάμεις Κατοχής της Δυτικής Ζώνης της Γερμανίας, εκάλεσαν τα Συμμαχικά Κράτη να μετάσχουν εις την διανομήν των εκ της ζώνης ταύτης Επανορθώσεων. Αι αξιώσεις της Ελλάδος είχον καταρτισθή από Επιτροπήν εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών, τελούσαν υπό την προεδρίαν του πρεσβευτού κ. Δαλιέττου και εργασθείσαν υπό τας αμέσους οδηγίας των αρμοδίων μελών της τότε Κυβερνήσεως [2], υπεβλήθησαν δε κατ' Οκτώβριον 1945 εις τας Προσκαλούσας Δυνάμεις. Δια την 9ην Νοεμβρίου 1945, συνεκλήθη Διάσκεψις Υπαλλήλων των Συμμάχων Κρατών εν Πα­ρισίοις, «ίνα προπαρασκευάση διακυβερνητικόν σύμφωνον περί διανομής των εσόδων εξ Επανορθώσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων τούτων». Αι αποφάσεις της Διασκέψεως θ' απετέλουν σύστασιν των μελών προς τας Κυβερνήσεις των. Ήτο κοινόν μυστικόν, ότι η αδυναμία συμφωνίας των Συμμάχων εις άλλας Διασκέψεις ώθει τας Προσκαλούσας Δυνά­μεις, να προχωρήσουν εις τας Επανορθώσεις δια του ανωτέρω «εξερευ­νητικού» τρόπου. 

Πολεμικές αποζημιώσεις σε είδος.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δια την Διάσκεψιν κατηρτίσθη με αρχηγόν τον Πρεσβευτήν κ. Δαλιέττον, εμέ ως δεύτερον μέλος, τον Διευθυντήν του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ζαριφόπουλον ως σύμβουλον, τον Καθηγητήν κ. Δεληγιάννην και δύο ετέρους δημοσίους υπαλλήλους [3]. Την τελευταίαν στιγμήν, ο κ. Δαλιέττος διετάχθη να μεταβή εις την εν Βελιγραδίω θέσιν του, η δε αρχηγία της αντιπροσωπείας ανετέθη εις εμέ. Θα ήτο ευχής έργον να παρέμενεν εις την αντιπροσωπείαν ο κ. Δαλιέττος, όχι μόνον διότι είχεν από της αρχής χειρισθή το θέμα, ενώ εγώ τότε μόλις ελάμβανον γνώσιν αυτού, αλλά και διότι η παρουσία διπλωμάτου εις την Αποστολήν καθίστα αυτήν αρτιωτέραν. Άλλως, ευκταίον θα ήτο, να μετείχε της Αντιπροσωπείας εις των πρώην υπουργών [4], οίτινες είχον καθοδηγήσει εις την εν Ελλάδι σύνταξιν της σχετικής εργασίας. Τοιουτοτρόπως, η Αντιπροσωπεία έλαβε συγκρότησιν καθαρώς τεχνικήν, ανεχώρησε δε χωρίς να δοθούν εις αυτήν ειδικαί οδηγίαι. Εν Παρισίοις, ένθα εφθάσαμεν μετά την έναρξιν της Διασκέψεως, επληροφορήθημεν, ότι το έργον αυτής θα ήτο βραχύ, περίπου ενός μηνός, κατ' αντίθεσιν προς το του προηγουμένου πολέμου, το οποίον διήρκεσεν ένδεκα μήνας. Επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων ήτο η ταχεία εκκαθάρισις, διότι εντός δεκαοκτώ μηνών πρέ­πει να έχουν αποκομισθή εκ Γερμανίας αι βιομηχανίαι, αι οποίαι θα δο­θούν ως Επανορθώσεις. Επληροφορήθημεν περαιτέρω, ότι το σύνολον των αξιώσεων των κρατών, εκ θετικών ζημιών και δαπανών, ανήρχετο περίπου εις 320 δισεκατομμύρια δολλαρίων, και ότι η Γερμανία θα επλήρωνε μόλις ολίγα δισεκατομμύρια δολλαρίων, μετρούμενα εις τα δάκτυλα της μιας χειρός. Προεμηνύοντο επομένως αγών ες δια την διανο μήν ψιχίων. 
Γερμανοί εργάτες  συσκευάζουν
σε μεγάλα κιβώτια  μηχανήματα
 από τα διαλυμένα  πλέον
εργοστάσια  Krupp .
Προορισμός η Σοβιετική Ένωση.
Το υπόμνημα των αξιώσεων της Ελλάδος, το οποίον η Αντιπροσωπεία εύρεν εν Παρισίοις τυπωμένον και διανεμημένον, περιείχεν αξιώσεις 14 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, εκ τούτων όμως θετικαι ζημίαι και δαπάναι ήσαν μό­νον τριάμισυ δισεκατομμύρια. Τ α λοιπά δεκάμισυ ήσαν διαφυγόντα κέρδη δια μίαν 25ετίαν πολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου, ως και συντάξεις και μικρότερα τινα κονδύλια, δηλαδή κατηγορίαι αξιώσεων, αι οποίαι, πλην των συντά­ξεων, δεν π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν ο ν τ ο εις το ερωτηματολόγιον, το οποίον αι Μεγάλαι Δυνάμεις είχαν στείλει προς τας Συμ­μάχους Κυβερνήσεις. Εις την Διάσκεψιν εδηλώθη, ότι δεν θα ληφθούν υπ' όψιν έλλειψις συντηρήσεως μηχανημάτων, συντάξεις και διαφυ­γόντα εισοδήματα, είτε της πολεμικής, είτε της μεταπολεμικής περιόδου. Ούτως, εις τον πίνακα των αξιώσεων, ή Ελλάς ενεφανίσθη εν συγκρίσει με άλλα κράτη, ως ακολούθως:

    Σύγκρισις αξιώσεων ενίων Κρατών
          Εις εκατομμύρια δολλαρίωνΕλλάς
Βέλγιον
Γιουγκο­σλαβία
Άθροισμα όλων των κληθέντων κρατών
α) Υλικαί ζημίαι
2.545
2.269
9.145
57.152
β')Δαπάναι Κατοχής ....
857
2.232
59
22.386
γ')Δαπάναι    Προϋπολογισμού και Υλικού Πολέμου
248
1.802
4.349
243.012
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
3.650
6.303
13.553
322.550Τα λοιπά κονδύλια δηλ. συντάξεις, διαφυγόντα κέρδη, έλλειψις συντηρήσεως κεφαλαίου κλπ., ανήρχοντο αντιστοίχως εις 10.047 δια την Ελλάδα 2.776 δια το Βέλγιον, 33.123 δια την Γιουγκοσλαβίαν και 61.502 δια το Σύνολον Κρατών, αυτά όμως σχεδόν ουδόλως θα ελαμβά­νοντο υπ' όψιν. Επομένως η Ελλάς, εις το υπόμνημα της, είχε θέσει το κέντρον του βάρους εις κονδύ­λια επισφαλή, αν μη σχεδόν άχρηστα. Εις τα τρία ου­σιώδη κονδύλια, τα οποία κυρίως θα ελαμβάνοντο υπ' όψιν, αι αξιώσεις αντεπροσώπευον τα εξής ποσοστά :


Ελλάς
1.10%     
Βέλγιον
 2.00%
Γιουγκοσλαβία
 4.20%


Προφανώς, αι αξιώσεις της Ελλάδος ήσαν διατυπωμέναι με αυστηράν αντικειμενικότητα και μετριοπάθειαν, ενώ αι μέθοδοι υπο­λογισμού άλλων κρατών ήσαν λίαν ελευθέριαι. Ωρισμένοι, μάλιστα, ελληνικοί αριθμοί ήσαν φαίνεται κάτω της πραγματικότητος. Συνε­πεία όμως των ανωτέρω, η Ελλάς ενεφανίζετο με σειράν υποδεεστάτην, η δε θέσις της Αντιπρο­σωπείας ήτο δυσχερεστάτη. Κατηρτίσθη επίσης και Πίναξ των ασταθμήτων παραγόντων, θυσιών εις αίμα, στρατιωτικής απασχολήσεως και άλλων. Εις τούτον εδηλώθησαν νεκροί πολέμου ως εξής: α) Στρατιωτικοί : Ελλάς 20.000, [4] Βέλγιον 9.000, Γιουγκο­σλαβία 305.000. β) Αστικού πληθυσμού: Ελλάς 538.000, Βέλγιον 50.000, Γιουγκοσλαβία 1.401.000. 

Η Γιουγκοσλαβία επρότεινε να κληθή εις την Διάσκεψιν και η Αλ­βανία. Η Διάσκεψις εθεώρησεν εαυτήν αναρμοδίαν, δι' ο η Γιουγκοσλα­βία απευθύνθη προς τας Μεγάλας Δυνάμεις. Ειδοποιήσαμεν αμέσως την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, η οποία διεμαρτυρήθη εντονώτατα, αντιταχθείσα κατά της προσκλήσεως. Μολαταύτα, α ι Μ ε γ ά λ α ι Δυνάμεις ε κ ά λ ε σ α ν  τ η ν  Α λ β α ν ί α ν. Η Ελλάς εδοκίμαζε την πρώτην απογοήτευσιν. 

Από των πρώτων συζητήσεων, επεδιώχθη να τεθούν α ι        γ ε ν ι κ α ί   α ρ χ α ί   δ ι α ν ο μ ή ς τ ω ν  Ε π α ν ο ρ θ ώ σ ε ω ν. Η α ρ χ ή της «πολεμικής προσπαθείας», ως βάσις καθορισμού των μερίδων επί των Επανορθώσεων, η υ ν ό ε ι τας πλουσίας χώ­ρας, ιδίως εκείνας, αι οποίαι είχον μεγάλας δαπάνας προϋπολογισμού και μικράς ζημίας. Αι χώραι, αι υποστάσαι ζημίας και δήωσιν, και ιδίως αι πτωχαί ως η Ελλάς, θα είχον συμφέρον να υιοθετηθή η αρχή των «αναγκών»  των χωρών. Η αρχή αύτη είχεν αποδειχθή σωτηρία δια την Ελλάδα εις την περίπτωσιν της ΟΥΝΡΡΑ.  Δια τας Επανορθώσεις επίσης θα ήτο δ ι κ α ί α. Αι Μεγάλαι Δυ­νάμεις έπρότειναν, ως βάσις των υπολογισμών να τεθούν οι στατιστικοί αριθμοί των θετικών ζημιών και δαπανών, να   π ρ ο σ τ ε θ ή δε εις αυ­τούς δικαία τις έ κ τ ί μ η σ ι ς των ασταθμήτων, ηθικών παραγόντων, οι οποίοι συντρέχουν υπέρ εκάστου κράτους. Όλοι οι αντιπρόσωποι, ανέπτυξαν περισσότερον τους ηθικούς παράγοντας. 

Ημείς εις την ομιλίαν μας, εζητήσαμεν σαφέστερον να υιοθετηθή η αρχή των αναγκών εκά­στης χώρας, και η έρευνα της σημασίας των ζημιών και δαπανών δια την οίκονομίαν αυτής. Να μη εξετασθή δηλ. μόνον η ποσότης των ζημιών, αλλά και τι μένει εις την χώραν ύστερα από αυτάς. Εξήραμεν την συμβολήν της Ελλάδος εις τον κοινον αγώνα, τας θυσίας αυτής και τ ο υ ς  λ ο ι π ο ύ ς ηθικούς παράγοντας, επεκαλέσθημεν δε την αλληλεγγύην των αδελφών εν όπλοις. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς ε δ ή λ ω σ ε ν, ό τ ι η ομι­λία ανεζωπύρωσε τον παλαιόν θαυμασμόν προς τ η ν  η ρ ω ϊ κ ή ν Ε λ λ ά δ α, εδημιουργήθη δε γενικώτερον θερμο­τάτη ατμόσφαιρα υπέρ της Ελλάδος [5 ]. 


Εις οικονομικήν δ ι ά σ κ ε ψ ι ν, πρωτεύουσαν σημασίαν έχουν οι αριθμοί. Οι στατιστικοί αριθμοί των ζημιών και δαπανών της Ελλάδος, ως είχον, δεν έδιδον εις αυτήν ικανότητα συγκρίσεως, ούδ' ελπίδα εις δικαίαν μερίδα επανορθώσεων. Δίκαιον θα ήτο να γίνη έλεγχος των αριθμών όλων των κρατών. Τούτο όμως δεν έγινε δεκτόν, θεωρηθέν ως αδύνατον εις το μικρόν χρονικόν διάστημα, των εργασιών της Διασκέψεως. Επ' ευκαιρία μεταβολής ωρισμένων μεθόδων υπολογισμού, η  Α ν τ ι προ σ ω π ε ί α   ε ζ ή τ η σ ε και μετά κοπιώδεις συζητήσεις επέτυχεν αναπροσαρμογήν των αξιώσεων της Ελλάδος, αι ο π ο ί α ι  ω ρ ί σ θ η σ α ν  ε ι ς  τ ο δ ι π λ ά σ ι ο ν. Ούτως, εις τον οριστικόν πίνακα ανεγράφησαν τα εξής κονδύλια ζημιών και δαπανών : 

Ελλάς
  7.181 εκατομμύρια δολλαρίων
Βέλγιον
  7.007  εκατομμύρια δολλαρίων
Γιουγκοσλαβία
15.356  εκατομμύρια δολλαρίωνΈκτοτε, Ελλάς και Βέλγιον συνεβάδιζον. Ηλπίζομεν και εις π ρ ό σ θ ε τ ο ν β ε λ τ ί ω σ ι ν λόγω αναγκών. Προς τούτο μάλιστα κατηρτίσαμεν ειδικόν υπόμνημα, εκθέτον τας ανάγκας της Ελλάδος, την δυσχερή οικονομικήν κατάστασιν αυτής, και τον φόβον δευτέρου νομισματικού πληθωρισμού, προσεθέτομεν δε, ότι πάντα ταύτα είνε βεβαιωμένα υπό της ΟΥΝΡΡΑ και άλλων διεθνών οργανώ­σεων. Επεκαλέσθημεν και το γεγονός, ότι η ΟΥΝΡΡΑ, διαπιστώσασα τας ανάγκας ταύτας, παρέχει εις την Ελλάδα αρωγήν διπλασίαν κατά κάτοικον από την παρεχομένην εις άλλας χώρας, εδώκαμεν δε και ακριβή στοιχεία, άτινα εν τω μεταξύ είχομεν ζητήσει εξ Ουάσιγκτων. Οι εν τη Διασκέψει Αντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων μας απήντησαν, ότι το υπόμνημα ήτο διαφωτιστικόν. Είχομεν επίσης λάβει επανειλημμένας ρητά ς διαβεβαιώσεις των αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων, ότι η υ π ό θ ε σ ι ς τ η ς Ε λ λ άδ ο ς θ α ε κ ρ ί ν ε τ ο με ι δ ι α ι τ έ ρ α ν ε υ μ έ ν ε ι α ν. Είχο­μεν πρόσθετον πεποίθησιν δια τούτο, καθόσον ο της Αγγλίας είχεν έλθει επανειλημμένως εις Ελλάδα ως εμπειρογνώμων και εγνώριζε την κατάστασιν αυτής.

Η εξέλιξις των εργασιών εν τη Διασκέψει κατέδειξε την ανάγκην σοβαρωτάτων αποφάσεων, ένεκα δε τούτου το έργον των Αντιπρο­σωπειών, συγκειμένων από υπαλλήλους, ενισχύετο αφανώς από δραστηρίαν πολιτικήν κίνησιν των Κυβερνήσεων αυτών. ΠΟΛΛΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΙΧΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΥ ΠΟ­ΛΙΤΙΚΩΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΡΟ­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πάντως όμως η Αντιπροσωπεία ΔΕΝ ΗΣΘΑΝΘΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΑΠΟΤΕΛΕ­ΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ.. Ας σημειωθή, ότι το κέντρον, εις ο ελαμβάνοντο αι σοβαραί αποφάσεις, δεν ήτο η αίθουσα της Διασκέψεως, αλλά αι πρωτεύουσαι των Μεγάλων Δυνάμεων, μετά των οποίων αι διάφοροι Κυβερνήσεις ήσαν εις διαρκή επικοινωνίαν. Ωσαύτως, αι οικονομικαί δυσχέρειαι, απο τας οποίας κατατρύχονται σήμερον τα κράτη, και η πενιχρότης των αναμενομένων εσόδων εξ Επανορθώσεων, παρωθούν τα κράτη, ακόμη και Μεγάλας Δυνάμεις, να μεριμνούν πολύ δια καλήν μερίδα επί των Επανορθώσεων. Ένεκα των ανωτέρω, ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΜΕΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΝ ΕΛ­ΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ, ΟΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛ­ΛΙΑΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΕΝΘΕΡΜΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑ­ΦΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΣ, ΑΛΛΑ ΣΑΦΩΣ, ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ. Περαιτέρω, ο κ. Πρέσβυς Παρισίων, πλην των κεκανονισμένων διαβημάτων, προέβη, τη παρακλήσει ημών, εις προσωπικόν διάβημα και προς τον στρατηγόν. Ντε Γκώλ.
Επειδή δεν καθίστατο δυνατός έλεγχος των αξιώσεων των διαφόρων κρατών, αι Μ ε γ ά λ α ι Δυ­νάμεις εδήλωσαν, ότι θ α έκριναν ε π ί τη βάσει «κοινή ς λογικής» και «γενικού αισθήματος». Τούτο επέτρεπεν εις αυτάς, να εκδώσουν απόφασιν άνευ αιτιολογίας, και ιδίως να κρίνουν τους αριθμούς εκάστου κράτους κατά την σχετικήν αυτών αξίαν. Επέτρεπεν επίσης, να εκτιμηθούν, με την πρέπουσαν γενναιό­τητα και ευρείαν αντίληψιν, η συμβολή εις τον κοινόν αγώνα, αι θυσίαι, και εν αδραίς γραμμαίς αι ανάγκαι εκάστου κράτους. Α ν ε μ έ ν ο μ ε ν άπαντες, ν α  ε κ δ ο θ ή  απόφασις «κατά το  ίσον και το αγαθόν». Ουδείς ποτε όμως εγνώρισε τα ακριβή κριτήρια. Η π ρ ό τ α σ ι ς των Μεγάλων Δυ­νάμεων, περί καθορισμού της μερίδος εκάστου κράτους επί των Επανορθώσεων, ανεκοινώθη χωρίς   να προηγηθή  συζήτησις της Διασκέψεως. Η δε πρότασις αύτη ήτο, κατ' ουσίαν, οριστική απόφασις, όχι μόνον διότι βαρύνουσα γνώμη ήτο πάντοτε η των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και διότι ουδέν κράτος θα εδέχετο να μειωθή προταθείσα δι' αυτό μερίς, ώστε ν' αυξηθούν αι μερίδες άλλων. Ωσαύτως, δεν εδόθησαν εξηγήσεις προς την Διάσκεψιν περί του τρόπου υπολογισμού των μερίδων. Αίτησις δε ωρισμένων κρατών ν' αναβληθή η λήψις οριστικής αποφάσεως, -δια να ελεγχθούν εν τω μεταξύ τα αιτήματα των κρατών, δεν εγένετο δεκτή. 


Αποδεικνύεται, ότι το κύριον κριτήριον δια τον καθορισμόν των μερίδων των κρατών επί των Επ ανορθώσεων υπήρξαν οι στατιστικοί αρι­θμoί των θετικών ζημιών και δαπανών, με ελαφροτάτας προσαυξήσεις λόγω ηθικών παραγόν­των. Επομένως η συμβολή εις τον αγώνα ασθε­νέστατα εβάρυνεν. Ιδία, ΟΥΔΟΛΩΣ ελήφθησαν υπ' όψιν ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ και ο πλούτος ή η πενία αυτών, ενώ αντιθέτως εις το ερωτηματολόγιον αυτών αι Μεγάλαι Δυνάμεις είχον ζητήσει από τους Συμμάχους στοιχεία «παρέχοντα βάσιν συγκρίσεως των ζημιών αυτών προς τους πόρους των».


Η τοιαύτη προσήλωσις της αποφάσεως εις τους στατιστικούς, αριθμούς γεννά την εντύπωσιν, ότι αι Μεγάλαι Δυνάμεις απέβλεψαν απλώς εις το να δώσουν εις τους εκ του πολέμου ζημιωθέντας Συμμά­χους ασφαλιστικήν αποζημίωσιν, περίπου ανάλογον προς τας υπ' αυτών δηλωθείσας θετικάς ζημίας και δαπάνας. Τούτο, με απαραίτητον πάν­τως προϋπόθεσιν την ακρίβειαν των αριθμών, θα ήτο κάπως δεκτόν,. εάν αι Επανορθώσεις θα εκάλυπτον ολόκληρον το ποσόν των ζημιών, οπότε κάθε χώρα θα ενετάσσετο εις την παλαιάν οικονομίαν της, δια να αποκατασταθή βαθμιαίως εις τον προπολεμικόν βίον της. Εφόσον όμως αι Επανορθώσεις πρόκειται να καλύψουν ελάχιστον μέρος των ζη­μιών και συνεπώς οι Σύμμαχοι θα υποστούν τελικώς δυσβάστακτα οικονο­μικά βάρη, η διεθνής κοινωνική δικαιοσύνη επέβαλεν, όπως η αποζημίωσις των πτωχοτέρων χωρών είναι, κατά προοδευτικήν μέθοδον,. ανωτέρα από την των πλουσίων. Πάντως, ως προς την Ελλάδα, ως και εκ των υστέρων απεδείχθη, η σκέψις της Αντιπροσωπείας ν' αναπροσαρμόση τους αριθμούς υπήρξεν ευτυχής, διότι, άνευ της ανα­προσαρμογής ταύτης, η μ ε ρ ί ς της Ελλάδος θ α ήτο κατά το ήμισυ κατωτέρα της σημερινής. 
Κατηγορ.Α
Κατηγορ. Β
Αναλογία της Β
Χώραι
εκατοστά
εκατοστά
κατά εκατομμύριον κατοίκων(εις δεκάκις χιλιοστά)
Αλβανία
0.05
0.35
35.0
Ηνωμέναι Πολιτείαι Β. Αμερικής
28.00
11.80
9.7
Αυστραλία
0.70
0.95
12.0
Βέλγιον
2.70
4.50
55.0
Καναδάς
3.50
1.50
14.0
Δανία
0.25
0.35
9.0
Αίγυπτος
0.05
0.20
1.4
Γαλλία
16.00
22.80
                55.0
Μεγάλη Βρετανία  
28.00
27.80
                58.0
Ελλάς
2.70
[6] 4.35 
                61
Ινδίαι
2.00
2.90
0.8
Λουξεμβούργον
0.15
0.40
                120.0
Νορβηγία
1.30
1.90
                68.0
Νέα Ζηλανδία
0.40
0.60
                40.0
Ολλανδία
3.90
5.60
                70.0
Τσεχοσλοβακία
3.00
4.30
29.0
Νότιος Αφρική
0.70
0.10
1.3
Γιουγκοσλαβία
6.60
9.60
62.0Κατά την δ ι α ν ο μ ή ν των μ ε ρ ί δ ω ν ε π ί των Επα­νορθώσεων, αι τρεις Μεγάλαι Δυνάμεις εκράτησαν υπέρ εαυτών εβδομήκοντα δύο εκατοστά, κ α ι α φ ή κ α ν δ ι α τ α λοιπά 15 κ ρ ά τ η ε ί κ ο σι ο κ τ ώ εκατοστά. Αλλά και ταύτα αι Μεγάλαι Δυνάμεις διένειμαν εις τα κράτη κατά τρόπον άγνωστον, και πάντως ΑΔΙΚΟΝ. Η Αμερική παρητήθη 16 εκατοστών, αλλά και ταύτα ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΑ κατά τον αυτόν τρόπον. Ευχής έργον θα ήτο, η κατα­νομή της δωρεάς ταύτης να εγίνετο μετά την ανακοίνωσιν της απο­φάσεως, ως συνέβη με τας μικράς δωρεάς του Καναδά και της Νο­τίου Αφρικής, διότι ούτω θα ήτο δυνατόν ν' ακουσθούν και θεραπευ­θούν παράπονα ωρισμένων μικρών κρατών. Ο κατωτέρω πίναξ δει­κνύει τας μερίδας εις τας κατηγορίας Α, δηλαδή των Γερμανικών περιουσιών εν τω έξωτερικώ και Β, δηλαδή Βιομηχανικών εγκατα­στάσεων και πλοίων. Διά την Ελλάδα, μεγαλυτέραν σημασίαν έχει. η Β. Προσθέτομεν τρίτην στήλην, άναφέρουσαν πόσα δεκάκις χιλιοστά της κατηγορίας Β αντιστοιχούν εις κάθε εκατομμύριον κατοίκων.

Τουτέστιν, η σειρά των Ευρωπαϊκών χωρών εις την κατά κεφαλήν αναλογίαν είνε : Ολλανδία 70, Νορβηγία 68, Γιουγκοσλαβία 62, Ελλάς 61, Μεγάλη Βρεταννία 58, Βέλγιον και Λουξεμβούργον 58, Γαλλία 55, Τσεχοσλοβακία 29, Δανία 9. 
Ίσως είνε χρήσιμον να εξετάσωμεν, που οφείλεται το γεγονός, ότι η Γιουγκοσλαβία προηγείται της Ελλάδος. Οι εις το υπό του Υπουργείου των Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας υποβληθέν (προ της ενάρξεως της Διασκέψεως των Παρισίων) Υπόμνημα των Αξιώ­σεων της Γιουγκοσλαβίας περιλαμβανόμενοι αριθμοί· καθιστών το έρ­γον της Γιουγκοσλαβικής Αντιπροσωπείας εν Παρισίοις ευχερές. Αντιθέτως, το υπό του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος υποβληθέν (προ της ενάρξεως της Διασκέψεως των Παρισίων) υπό­μνημα καθίστα, ως ανωτέρω εξηγήσαμεν, το έργον της εν Παρισίοις Ελληνικής Αντιπροσωπείας δυσχερέστατον, εδέησε δε να γίνουν κο­πιώδεις συζητήσεις, έως ότου η Αντιπροσωπεία επιτύχη ν' αναπροσαρμόση (ουσιαστικώς να διπλασιάση) τους αριθμούς των Αξιώσεων της Ελλάδος. "Ωσαύτως, εν τη Διασκέψει, η Γιουγκοσλαβία ήτο η από απόψεως πληθυσμού πρώτη δύναμις μετά τας τρεις Μεγάλας Δυνά­μεις. Γιουγκοσλαβία δε και Τσεχοσλοβακία, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ, απήρτιζον ειδός τι Δυνάμεως 28 εκατομμυ­ρίων κατοίκων. Όπισθεν αυτών υπήρχεν η κολοσσιαία λανθάνουσα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ της Ρωσίας. Εις ομοίους λόγους ασφαλώς οφείλεται, το ότι η Γιουγκοσλαβία επέτυχε διπλωματικώς την πρόσκλησιν της Αλβανίας. 
Ερωτάται : Είναι δικαία η μερίς της Ελλάδος; Αι Μεγάλαι Δυνάμεις είπον, ότι « η Ελλάς έλαβε το ανώτατον δυνατόν όριον », ότι «οι αριθμοί και η συμβολή αυτής εις τον αγώνα εξητάσθησαν μετά συμπαθείας», ότι « η μερίς της είναι. εξόχως δικαία», ότι «είναι ίση η μερίς του Βελγίου και της Ελλάδος, η οποία προσθέτως θα λάβη επανορθώσεις και εξ Ιταλίας και Βουλγαρίας » , ότι, ως προς την κατά κεφαλήν αναλογίαν, η Ελλάς έρχεται εις καλήν σειράν. Κατά την μέσην αναλογίαν, επί 18 κρατών, Μεγάλων Δυνά­μεων και μικρών, η Ελλάς λαμβάνει το εν εικοστόν δεύτερον των διανεμηθησομένων Γερμανικών βιομηχανιών. 
Αντιθέτως, η Ελλάς, λίαν ορθώς, θεωρεί εαυτήν ως αδικηθείσαν, διότι αι αποφάσεις της Διασκέ­ψεως δεν ανταποκρίνονται εις την τεραστίαν έκτασιν των ζημιών πολέμου και την ανηλεή Γερμανικήν διαρπαγήν εν Ελλάδι, εις την ανα­λογίαν την οποίαν αι ζημίαι και αι διαρπαγαί αύται αντιπροσωπεύουν δια την χώραν, εις τας υπερόγκους θυσίας του Ελληνικού λαού, και εις την συμβολή ν αυτού εις την κοινή ν υπόθεσιν. Δ ι' ο και η Ε λ λ ά ς , ηρνήθη  αρχικώς να  υπογρά­ψη την συμφωνίαν. Παρά ταύτα, η Ελλάς, δια να μη αποστή της μετά τον πόλεμον Συμμαχικής αλληλεγγύης, υπέγραψε το « σύμφωνον των Επανορθώσεων. Το παράπονον   όμως αυτής μένει. .                                                                          Α. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ

                                                                                                                                                                      
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Ανατύπωσις δύο άρθρων, δημοσιευθέντων υπό Α. Σμπαρούνη εις την εφημερίδα των Αθηνών «Το Βήμα», φύλλα της 15 και 16 Φεβρουαρίου 1946.
[2] Της Κυβερνήσεως του Ναυάρχου Βούλγαρη και της διαδόχου αυτής. 
[3] Τους Κους Aλεξανδράκην, του Υπουργείου των Εξωτερικών και Κωβαίον, του Υπουργείου των Οικονομικών.
[4]Οι νεκροί τής Αντιστάσεως περιελήφθησαν εις τήν β' περίπτωσιν.
[5] Λ. χ. Ο Ολλανδός Αντιπρόσωπος άρχεται του λόγου του δια της φρά­σεως : «Χαιρετίζω την ηρωΐκήν Ελλάδα, η οποία αντεμετώπισε δύο αυτοκρα­τορίας, και το Βέλγιον, όπερ αποτελεί υπόδειγμα οικονομικής ανασυγκροτήσεως».
[6]Επειδή, μεταγενέστερον, ωρισμένα κράτη ικανοποιήθησαν άλλοθεν (εκ της κατηγορίας Α κλπ.), η μερίς της Ελλάδος επί των διανεμητέων βιομηχα­νιών (κατηγορίας Β) ηυξήθη εις 5.70 εκατοστά. Το σύνολον του μεριδίου της Ελλάδος ανέρχεται περίπου εις 25.- εκατομμύρια δολλάρια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου