Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Η ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ κ.κ ΤΣΕΡΕΠΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΟι δύο κατηγορούμενοι διά την εναντίον του κ.Βενιζέλου απόπειραν κατεδικάσθησαν εις πέντε ετών ειρκτήν. Η δίκη είχε προσελκύσει εις το δικαστικόν μέγαρον πολυάριθμον κοινόν , αλλ’ αυστηρά μέτρα τάξεως δεν αφήκαν να διέλθη , ειμη περιωρισμένος αριθμός ακροατηρίου. Ο πρόεδρος Μπουκάρ εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως την 12,45 ώραν μ.μ. Μετά την ανάγνωσιν του κατηγορητηρίου ,όπερ κατέληγε δια των εξής «Είναι δύσκολον να κατανοήση τις κακούργημα πλέον ασφαλώς προμελετημένον και πλέον ψυχραίμως διαπραχθέν», ήρχισεν η εξέτασις του κ.Τσερέπη και του κ.Κυριάκη, βοηθουμένων υπό διερμηνέως. Ο κ Τσερέπης, ομιλών γαλλιστί , εδήλωσεν ότι δεν θα ηδύνατο να συνοψίση σήμερον όλα τα αισθήματα από τα οποία ενεπνέετο την ημέρα της διαπράξεως του εγκλήματος και ότι τώρα δεν γνωρίζει εάν θα ενήργη όπως ενήργησεν.
Απεχθάνομαι είπεν ο κ.Τσερέπης την βιαίαν χειρονομίαν. Από παιδικής ηλικίας είχον απέχθειαν προς την βίαν. Ο Τσερέπης υπέμνησε την αγανάκτησιν, την οποίαν ησθάνετο όταν ανεγίγνωσκεν εις τους τόμους της ιστορίας τον χωρισμόν της Αλσατίας και Λωρραίνης από της Γαλλίας, βλέπων τους συμπολίτας του κακοποιουμένους υπό των Τούρκων ωπλισμένων δια Γερμανικού υλικού. Ο κατηγορούμενος πλέκει τας απαντήσεις του δια γαλλοφίλων δηλώσεων και εκτείνεται εις μακράς δηλώσεις περί απεγνωσμένου Ελληνικού πατριωτισμού εναντίον των Τούρκων.
Τη αιτήσει του προέδρου, όστις τον εκάλεσε να διασαφηνίση υπό ποίους όρους ηρνήθη τον όρκον προς τον Βασιλέα Αλέξανδρον , απήντησεν ότι περιωρίσθη εις το να συγκεντρώση το πλήρωμα του πλοίου του και να αφήση τους άνδρας του ελευθέρους να δώσουν όρκον ή όχι , υποδεικνύων εις αυτούς , ότι ο Αλέξανδρος δεν ήτο συνταγματικός Βασιλεύς, διότι η εκλογή του δεν εκυρώθη υπό του λαού.
Εις το τέλος των εξετάσεών του ο κ. Τσερέπης διηγήθη υπό ποίας περιστάσεις ήλθεν εις Παρισίους, και πως την πρωίαν της της 29ης Ιουλίου /12 Αυγούστου εις την ταράτσαν του Γκραν Καφέ ήλθεν εις αυτόν η ιδέα, ως και εις τον κ. Κυριάκην,να ενεργήσουν την εσπέραν την απόπειραν κατά του κ. Βενιζέλου. Κατ΄αρχάς ερρίφθη μια αόριστος ιδέα, είπεν ο κ. Τσερέπης και κατόπιν εξακολουθεί΄
Δεν επέτυχον τον κ. Βενιζέλον διότι ήμην πολύ μακράν. Επυροβόλησα τετράκις δια περιστρόφου βαδίζων βραδέως, διότι δεν ηδυνάμην να αφήσω τον σύντροφόν μου να πυροβολήση μόνος.Τούτο θα ήτο ανανδρία , διότι εγώ τον είχον παρασύρει. Εάν εγνώριζον ότι θα εξερχόμην ζων από τον σταθμόν της Λυώνος , δεν θα εισηρχόμην εις αυτόν.
Κατόπιν διεξήχθη η εξέτασις του κ. Κυριάκη , όστις αναγνωρίζει ότι κατόπιν συνομιλιών μετά του κ.Τσερέπη ,πληροφορηθείς ότι ο κ.  Βενιζέλος ευρίσκετο εις Παρισίους ηγόρασεν επί τη προβλέψει βιαίας πράξεως δύο περίστροφα και φυσίγγια τη υποβολή του κ. Τσερέπη. Πληροφορηθέντες ότι ο κ. Βενιζέλος ανεχώρει εκ Παρισίων, μετέβησαν εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν.
Ευρισκόμην εις τα αριστερά του κ.Βενιζέλου , εξηκολούθησεν ο κ.Κυριάκης, έρριψα δύο σφαίρας εναντίον του .Κατόπιν συγκεκινημένος έκλαιον και συνελήφθην. Ο πρόεδρος του κακουργιοδικείου ηρώτησε ποίος είχε συλλάβει πρώτος την ιδέαν της αποπείρας.Ο Κυριάκης απαντά.

-Οφείλω να επανορθώσω τας γεναιόφρονας δηλώσεις του συντρόφου μου. Η πράξις μας είναι κοινή. Οφείλω να αναλάβω το μερίδιόν μου εκ των ευθυνών.
Ο Τσερέπης εγείρεται και λέγει.
-Είμαι ο μόνος υπεύθυνος. Εγώ τον παρέσυρα.
Ο πρόεδρος ερωτά και πάλιν’
-Είχατε αληθώς την πρόθεσιν να φονεύσητε τον κ.Βενιζέλον; -Δεν είχον μίσος , απαντά ο κ. Κυριάκης.Ήθελα να απελευθερώσω την πατρίδα μου .Ενήργησα υπακούων εις την φωνήν της συνειδήσεώς μου. Ο κ. Κυριάκης ομιλεί μετά δυσκολίας , κατεχόμενος υπό συγκινήσεως και καταφεύγει εις τον διερμηνέα του.
Μετά την διακοπήν της συνεδριάσεως ο κ. Βενιζέλος καταθέτει , ότι μόλις εισελθών εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν ήκουσε πυροβολισμόν. Δεν ηννόησε περί τίνος επρόκειτο , έπειτα δε ησθάνθη πόνον εις την ωμοπλάτην , έκυψεν, αλλ’ έπεσεν τότε εκ του δευτέρου πυροβολισμού , όστις τον επέτυχεν εις τον γόμφον .
-Αυτό άλλως τε δεν έχει σπουδαιότητα προσθέτει ο κ. Βενιζέλος.
Ο κ. εισαγγελεύς ερωτά δια ποίον λόγον ο κ. Βενιζέλος φρονεί ότι ήθελον να τον φονεύσουν.

-Είχον υποσχεθή να κάμω εκλογάς εν Ελλάδι άμα τη υπογραφή της ειρήνης, λέγει ο κ. Βενιζέλος.Πολλοί από τους εχθρούς μου εφοβούντο τας εκλογάς ταύτας , πιστεύοντες ότι αύται θα επέβαινον ευνοϊκαί δι΄εμέ.
(Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 17 Φεβρουαρίου 1921)

Σχετικό:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου